2. června 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.června 2021

Usnesení č. 390/21 k programu jednání Rady města 2. 6. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 2. 6. 2021 a ověřovatele zápisu RNDr. Roberta Otrubu a Ing. Jiřího Kuklu.


Usnesení č. 391/21 k zápisu Komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 21. 4. 2021.


Usnesení č. 392/21 ke schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2020
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2020,

II. s c h v a l u j e
Inventarizační zprávu města za rok 2020.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 393/21 k závěrečnému účtu Města Kutná Hora za rok 2020
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2020, a to bez výhrad,

b) vzít na vědomí informace o výsledcích hospodaření za rok 2020 městem zřízených obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu a příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku schválila, nebo schválí Rada města.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 394/21 k rozpočtovému opatření EKO č. 6-9
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 6 - snížení rozpočtových příjmů i výdajů z důvodu vrácení nevyužité neinvestiční účelové dotace od Ministerstva financí na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve výši 3.000 Kč,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
1) schválit
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 7, navýšení rozpočtových příjmů z důvodu fakturace za výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků ve výši přijatých příjmů do konce dubna ve výši 66.000 Kč,

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 8 - navýšení rozpočtových prostředků na položce platby DPH ve výši 2.420.000 Kč proti zůstatku na běžném účtu,

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu převodu zůstatku depozitního účtu cizích prostředků ve výši 3.152.381,18 Kč. Prostředky navýší rozpočtovou rezervu samostatného oddělení personálního a krizového řízení,

2) souhlasit
s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 15.000.000 Kč na možné překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování běžných výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 29.06.21


Usnesení č. 395/21 ke zveřejnění záměru vypůjčit nebyt. prostory - ul. Tylova 388
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory v přízemí budovy č.p. 388, ul. Tylova, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1308 v k.ú. Kutná Hora za účelem provozování charitního šatníku, jako součást sociální služby.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 396/21 k vyhlášení VŘ č. SN 10/21 na pronájem bytu (ul. Školní)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 10/21 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 2+kk (76,00 m2) ve 3. podlaží domu č.p. 401, ul. Školní v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 4. 8. 2021 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.08.21


Usnesení č. 397/21 k vyhlášení VŘ č. SN 11/21 na pronájem bytu (ul. Školní)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 11/21 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 2+kk (66,30 m2) ve 3. podlaží domu č.p. 401, ul. Školní v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 4. 8. 2021 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.08.21


Usnesení č. 398/21 k záměru na pronájem pozemku v k.ú. Malín (p. Černovský)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 655 v k.ú. Malín o výměře 308 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 12.06.21


Usnesení č. 399/21 k pronájmu části pozemku v k.ú. Kutná Hora (Ing. Bílková)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 3941/5 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 94 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Pavlou Bílkovou, Kutná Hora jako nájemcem, s účinností od 1.7.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 4.700 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.7.2018 do 30.6.2021 ve výši 14.100 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 400/21 k uzavření sml. o výpůjčce - SK Barbora z.s.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v levé části budovy č.p. 186, Dolní ul., která je součástí pozemku p.č. 2165/7 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a spolkem SK Barbora, z.s., IČO 22665889, se sídlem Husova 151/6, Kutná Hora jako vypůjčitelem s účinností od 1.7.2021 s tím, že náklady spojené s užíváním předmětných prostor bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.07.21


Usnesení č. 401/21 ke sml. o výpůjčce - nádvoří Vl. dvora - pí Kocourková
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora a nebytových prostor Preghausu, severní a jižní chodby v přízemí budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a paní Zuzanou Kocourkovou, IČ 41435303, se sídlem Braunova 124/3, Kutná Hora jako vypůjčitelem, za účelem uvedení divadelní komedie "Bílá paní kutnohorská" ve dnech 17.9.2021, 18.9.2021 a 19.9.2021 vždy v době od 18.00 hod. do 22.00 hod. s tím, že dne 16.9.2021 v době od 18.00 hod. do 22.00 hod. proběhne generální zkouška. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel,

II. b e r e n a v ě d o m í
využití nádvoří Vlašského dvora za účelem zkoušek připravované divadelní komedie "Bílá paní kutnohorská" ve dnech od 12.9.2021 do 15.9.2021 vždy od 18.00 hod. do 21.00 hod.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 11.09.21


Usnesení č. 402/21 ke sml. o výpůjčce - nádvoří Vl. dvora - Tyl. divadlo KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smluv o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora a nebytového prostoru - Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Městským Tylovým divadlem v Kutné Hoře jako vypůjčitelem IČ 44696159, se sídlem Masarykova ul. 128, Kutná Hora, za účelem uspořádání divadelního představení "Můžem i s mužem" dne 16.7.2021 a představení "Královny" dne 18.8.2021 vždy v době od 16.00 hod. do 24.00 hod. včetně přípravy a úklidu. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.07.21


Usnesení č. 403/21 ke sml. o výpůjčce - nádvoří Vl. dvora - Prův. sl. KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora a nebytového prostoru Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Průvodcovskou službou Kutná Hora, příspěvkovou organizací jako vypůjčitelem IČ 07225806, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, za účelem uspořádání Slavnostního otevření nových expozic ve Vlašském dvoře dne 18.6.2021. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.06.21


Usnesení č. 404/21 ke sml. o výpůjčce - nádvoří Vl. dvora - p. Buňka
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smluv o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a panem Borisem Buňkou jako vypůjčitelem IČ 48671444, se sídlem Pod Barborou 31, Kutná Hora za účelem uspořádání koncertního vystoupení "Hudba na královském dvoře" doplněného o prohlídku Muzea kutnohorských pověstí, duchů a strašidel ve dnech 2.7.2021, 9.7.2021, 23.7.2021, 20.8.2021 a 27.8.2021, vždy od 18.00 hod. do 21.00 hod. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 01.07.21


Usnesení č. 405/21 k prodloužení NS - kostel sv. J. Nepomuckého
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě o nájmu kostela sv. Jana Nepomuckého, který je součástí pozemku p.č. 1047, včetně pozemku p.č. 1048 (nádvoří) v k.ú. Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako nájemcem a Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Kutná Hora, IČ 46403523, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora jako pronajímatelem, týkajícího se prodloužení smluvního vztahu do 31.12.2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 406/21 ke sml. o výpůjčce - nádvoří Vl. dvora - pí Hromádková
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora a nebytových prostor Preghausu včetně salonku za Preghausem a obřadní síně v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a paní Karolinou Hromádkovou jako vypůjčitelem IČ 47702036, se sídlem Hálkova 1177/18, Plzeň 3, za účelem uspořádání koncertního vystoupení v rámci festivalu "Opertní týden" "G.Verdi - Rigoletto" dne 19.6.2021 a koncertního vystoupení "Pocta Enricu Carusovi" dne 20.6.2021 s tím, že dne 17.6.2021 od 13.00 hod. proběhne stavba krytého podia pro orchestr. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.06.21


Usnesení č. 407/21 k záměru na pronájem pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Halda)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 2716/4 v k.ú. Kutná Hora o výměře 21 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 07.06.21


Usnesení č. 408/21 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 26. 5. 2021

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Radkou Barešovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023,
b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Věrou Veselou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023,
c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Petrou Buriánkovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023,
d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Ivanou Melicharovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2023,
e) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Evou Tyrnerovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2023,
f) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s panem Jiřím Kubou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2023,
g) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Adélou Kodybovou na dobu určitou 1 rok, tj. od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022,
h) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v objektu ubytovny města v Kutné Hoře s manželi Evou a Emilem Peštovými na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021,
ch) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v objektu ubytovny města v Kutné Hoře s manželi Monikou a Marianem Ferencovými na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021,
i) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v objektu ubytovny města v Kutné Hoře s paní Darinou Pompovou na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021,
j) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v objektu ubytovny města v Kutné Hoře s panem Milanem Červeňákem a paní Martou Sivákovou na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021,
k) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v objektu ubytovny města v Kutné Hoře s panem Martinem Sivákem na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021,
l) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v Kutné Hoře s manželi Růženou a Janem Čurejovými na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021,
m) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v Kutné Hoře s paní Evou Kollerovou na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021,
n) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v Kutné Hoře s paní Evou Sivákovou na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021,
o) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v Kutné Hoře s paní Stanislavou Vlasákovou na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 409/21 k řešení žádosti o byt zvláštního určení v DPS (pí Kolářová)
Rada města I. n e s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v domě pro seniory , s paní Jarmilou Kolářovou,

II. s c h v a l u j e
vyřazení žádosti o pronájem bytu zvláštního určení v Domě pro seniory podanou dne 30. 11. 2015 paní Jarmilou Kolářovou, ze seznamu uchazečů v souladu s Pravidly k pronájmu bytů zvláštního určení v Domech pro seniory ve vlastnictví Města Kutná Hora, schválenými Radou města Kutná Hora usnesením č. 384/20 dne 10. 6. 2020, dle čl. II., odst. 5.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 410/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 4 -5/21
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 4/21, kterým dochází k navýšení příjmové položky ubytovna Vítězná - pojistné plnění o částku ve výši 761.576 Kč s tím, že ve stejné výši dojde k navýšení výdajové položky nebytové prostory - opravy.

b) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 5/21, kterým dochází k vytvoření nové příjmové položky vratka jistiny - pozemky ve výši 50.000 Kč s tím, že ve stejné výši dojde k vytvoření dvou výdajový položek J.Palacha 167 - el.energie (25.000 Kč) a Puškinská 206 - el.energie (25.000 Kč).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 411/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 6/21
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 6/21, kterým se navyšuje výdajová investiční položka Klimeška - LED tabule, vedená na odboru investic, o částku 41.500 Kč, a to na úkor výdajové investiční položky odboru správy majetku ubytovna Lorec.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 07.06.21


Usnesení č. 412/21 k záměru na prodej částí pozemků v k. ú. KH (v ulici Pod Tratí)
Rada města s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 4280/23 o výměře cca 194 m2, p. č. 4282/2 o výměře cca 51 m2 a p. č. 4283/63 o výměře cca 43 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice,

b) zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 4280/23 o výměře cca 106 m2, p. č. 4282/2 o výměře cca 65 m2 a p. č. 4283/63 o výměře cca 100 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice,

c) zveřejnění záměru prodat části p. č. 4280/23 o výměře cca 65 m2, p. č. 4281/1 o výměře cca 30 m2, p. č. 4282/2 o výměře cca 66 m2 a p. č. 4283/63 o výměře cca 60 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice,

d) zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 4281/1 o výměře cca 240 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice,

e) zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 4281/1 o výměře cca 245 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice,

f) zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 4281/3 o výměře cca 136 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice,

g) zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 4281/3 o výměře cca 86 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.07.21


Usnesení č. 413/21 k založení společenství vlastníků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora v souladu s § 84 písm. e), zákona číslo 128/2000 Sb.,(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schválit
založení společenství vlastníků bytových jednotek v domu čp. 656, 657, 658 v ul. Puškinská v Kutné Hoře a schválit vzorové stanovy tohoto společenství.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 414/21 k prodeji pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Novotný)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
prodej pozemku p. č. 3406/7 o výměře 17 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora panu Tomášovi Novotnému, Církvice za celkovou kupní cenu ve výši 22 134,- Kč.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 415/21 k prodeji částí pozemků v K. Hoře (Kutnohorská stavební s.r.o.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
prodej části pozemku p. č. 3647 o výměře cca 30 m2 a části pozemku p. č. 3646/1 o výměře cca 24 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Kutná Hora společnosti Kutnohorská stavební, s. r. o., IČ 45144788, Benešova 316, 284 01 Kutná Hora za kupní cenu 1.960 Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.06.21


ZRUŠENO Usnesení č. 416/21 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a. s. - k. ú. Kaňk
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IV-12-6028505, Kutná Hora-Kaňk) na pozemku parc. č. 612/1 v k. ú. Kaňk, v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly. Věcné břemeno se zřizuje za paušální částku ve výši 3.000 Kč, bez DPH,

b) zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IV-12-6028505/1, Kutná Hora-Kaňk) na pozemku parc. č. 612/1 v k. ú. Kaňk, v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly. Věcné břemeno se zřizuje za paušální částku ve výši 3.000 Kč, bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.22
Zrušeno usnesením č. R/481/22(1) ze dne 1.6.2022.

Usnesení č. 417/21 ke zřízení věcného břemene - David Černý
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívající v právu zřídit stavbu kanalizační přípojky pro objekt bývalé sýpky na pozemku p. č. 66/1 v kat. úz. Poličany, obec Kutná Hora, v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka pozemku p. č. 51 v k. ú. Poličany, kterými jsou toho času pan David Černý a paní Helen Maroutian, Praha 2. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 728 Kč/bm, dle druhu pozemku. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby,

b) zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívající v právu zřídit stavbu vodovodní přípojky pro objekt bývalé sýpky na pozemku p. č. 66/1 v kat. úz. Poličany, obec Kutná Hora, v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka pozemku p. č. 51 v k. ú. Poličany, kterými jsou toho času pan David Černý a paní Helen Maroutian, Praha 2. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 728 Kč/bm, dle druhu pozemku. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 418/21 k informativní zprávě k problematice úhrad za zřízení VB
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k problematice úhrad za zřízení věcného břemene.Usnesení č. 419/21 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Sparta Kutná Hora - UMT
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o výpůjčce fotbalového hřiště s umělým povrchem včetně oplocení a záchytných sítí, které se nachází na pozemku p. č. 4122/60 v k. ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Spartou Kutná Hora, z.s., IČO 70827427, se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora jako vypůjčitelem na dobu určitou 15 let,

II. r u š í
ke dni uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení "Ceník za využití sportoviště UMT, fotbalové hřiště Jana Palacha v Kutné Hoře" schválený Radou města Kutná Hora usnesením č. 1043/16 ze dne 14. 12. 2016.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 420/21 k ukončení zveřejnění záměru na pronájem pozemku
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 61 v k.ú. Malín o výměře cca 400 m2.Usnesení č. 421/21 k souhlasu s použitím znaku města
Rada města s o u h l a s í
s použitím heraldického znaku města Kutná Hora v publikaci "S Kutnou Horou za zády" připravovanou Hlízovským unikátním spolkem.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 422/21 k dotačním programům města Kutná Hora - oblast kultura
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) obsah podmínek dotačního programu VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2022 dle důvodové zprávy,

b) obsah podmínek dotačního programu MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2022 dle důvodové zprávy,

c) obsah podmínek dotačního programu PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ ve městě Kutná Hora pro rok 2022 dle důvodové zprávy,

d) obsah Žádosti o dotaci z programů Velkých a Malých kulturních projektů,

e) obsah Žádosti o dotaci z programu Podpora kulturních činností,

f) obsah Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci v oblasti kultury pro rok 2022 a obsahem hodnotícího formuláře dle důvodové zprávy,

g) obsah formulářů závěrečných zpráv dotačních programů Velkých a Malých kulturních projektů dle důvodové zprávy,

h) obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Podpora kulturních činností pro rok 2022 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 423/21 k dotačním programům města Kutná Hora - oblast vzdělávání a volný čas
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) obsah podmínek dotačního programu VELKÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2022,
b) obsah podmínek dotačního programu MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2022,
c) obsah podmínek dotačního programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2022,
d) obsah Žádosti o dotaci z programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2022,
e) obsah Žádosti o dotaci z programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2022,
f) obsah Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci z programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2022,
g) obsah formulářů závěrečných zpráv dotačních programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2022,
h) obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2022.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 424/21 ke schvalování účet. závěrky za rok 2020 zřízených přís. org. v kultuře
Rada města s c h v a l u j e
1. účetní závěrku za rok 2020 příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora:
a) Městská knihovna, Husova 145, Kutná Hora,
b) Galerie Felixe Jeneweina, Palackého náměstí 377, Kutná Hora,
c) Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře, Masarykova 128, Kutná Hora,

2. návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací takto:
a) Městská knihovna, Husova 145, Kutná Hora: zisk z hlavní činnosti ve výši 743,17 Kč převést do rezervního fondu organizace,
b) Galerie Felixe Jeneweina, Palackého náměstí 377, Kutná Hora ztrátu ve výši 106 989,55 Kč pokrýt z rezervního fondu organizace,
c) Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře, Masarykova 128, Kutná Hora zisk z hlavní činnosti ve výši 73 398,82 Kč převést do rezervního fondu organizace.

Zodpovídá : Mgr.Seifert . Ing.Bulánková      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 425/21 k žádosti o výjimku z vyhlášky 4/2014
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství pro akce:
Veteran Rallye a srpnové hodování, datum konání: 14. - 15. 8. 2021
Kinematograf bratří Čadíků, datum konání: 25. - 28. 7. 2021
Kutnohorská kocábka, datum konání: 14. 8. 2021
Dačického 12, datum konání: 13. - 14. 8. 2021
Creepy Teepee, datum konání: 9. - 11. 7. 2021
Slavností otevření Vlašského dvora, datum konání: 18. 6. 2021
Svatováclavské slavnosti, datum konání: 25. 9. 2021
Oslava svátku sv. Barbory, datum konání: 4. 12. 2021
Gastrofestival, datum konání: 19. 6. 2021

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 426/21 k dotačním programům města Kutná Hora - oblast SPORT rok 2022
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) obsah podmínek dotačního programu VELKÉ SPORTOVNÍ PROJEKTY pro rok 2022,
b) obsah podmínek dotačního programu MALÉ SPORTOVNÍ PROJEKTY pro rok 2022,
c) obsah podmínek dotačního programu PODPORA SPORTU ve městě Kutná Hora pro rok 2022,
d) obsah podmínek dotačního programu REGISTROVANÁ MLÁDEŽ pro rok 2022,
e) obsah Žádosti o dotaci z programu Velkých a Malých sportovních projektů,
f) obsah Žádosti o dotaci z programu Podpora sportu,
g) obsah Žádosti o dotaci z programu Registrovaná mládež včetně povinné přílohy,
h) obsah Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci v oblasti sportu pro rok 2022 a obsah hodnotících formulářů,
ch) obsah formulářů závěrečných zpráv dotačních programů Velkých a Malých sportovních projektů,
i) obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Podpora sportu v Kutné Hoře pro rok 2022,
j) obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Registrovaná mládež pro rok 2022.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 427/21 k věcnému daru pro ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 4
Rada města s c h v a l u j e
přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora od iniciativy Česko.Digital, z.ú., Spěšného 391, 252 63 Roztoky v rámci projektu Učíme online. Celková hodnota daru činí 1.000 Kč, jedná se o deset použitých notebooků pro účast žáků na distančním vzdělávání.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 09.06.21


Usnesení č. 428/21 k zápisu Komise školské
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 17. 5. 2021.Usnesení č. 429/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 14 - 15
Rada města s c h v a l u j e
a)předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 14:
přesun prostředků z položky školství rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora ve výši 13 615,00 Kč na zajištění výdajů spojených s provozem školy v období od 1. 3. do 9. 4. 2021, kdy škola byla určena k výkonu péče o děti zaměstnanců vybraných profesí,

b)předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 15:
přesun prostředků z položky školství rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 8 787,00 Kč na zajištění výdajů spojených s provozem školní jídelny v Jiráskových sadech v období od 14. 10. 2020 do 9. 4. 2021, kdy školské zařízení bylo určeno k výkonu péče o děti zaměstnanců vybraných profesí.


Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing.Bulánková      Termín : 09.06.21


Usnesení č. 430/21 k zápisu Komise sportovní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 24.5.2021.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.06.21


Usnesení č. 431/21 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
poskytnutí zápůjčky z FRB mimo VŘ žadatelce paní Ludmile Kotěšovcové a paní Daně Dorazilové , které splňují podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory č. 1/2019.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 432/21 k uzavření dodatku č.1 sml. o dílo "Revital. Sanktur. domu v K. H."
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo na práce nad rámec projektu na akci: "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu 604.500 Kč bez DPH, tj. 731.445 Kč s DPH,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
rozpočtové opatření OI č. 07 - kterým se navyšují příjmy z důvodu přijetí dotace na akci "Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře" ve výši 1.940.650,21 Kč. Na straně výdajů bude částka 1.940.650,21 Kč použita na akci ""Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře".

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 433/21 k rekonstrukci MŠ Trebišovská - VŘ na TDS a BOZP
Rada města s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení na provedení služby:
a) výkon funkce technického dozoru stavby,
b) koordinátora BOZP pro akci rekonstrukce MŠ Trebišovská v Kutné Hoře formou VZMR prostřednictvím E Zak.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.08.21


Usnesení č. 434/21 k výpůjčce parku Vorlíč. sady a Barborské ul. - Club Deportivo
Rada města s c h v a l u j e
výpůjčku části parku Vorlíčkovy sady, části Barborské ulice (před Jezuitskou kolejí) a terasy nad kaplí Božího těla v Kutné Hoře spolku "Club Deportivo Kutná Hora", se sídlem Národního odboje 48, Kutná Hora, IČO 26554810, zastoupenému panem Janem Ďoubalem, za účelem uspořádání běžeckého závodu "Dačického 12" na dny 13.8.- 14.8.2021.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 13.08.21


Usnesení č. 435/21 k uzavření smlouvy na výpůjčku - GASTROSLAVNOSTI 2021
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výpůjčku parku Vorlíčkovy sady a části Barborské ulice (před Jezuitskou kolejí) v Kutné Hoře, Spolku pro Obnovu Vinařství na Kutnohorsku, se sídlem Jiřího z Poděbrad 288/13,284 01 Kutná Hora, IČO 266 49 217 za účelem uspořádání akce GASTROSLAVNOSTI 2021 - KUTNÁ HORA na dny 18.6.2021 - 20.6.2021.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 18.06.21


Usnesení č. 436/21 k výpůjčce parku pod VD - Nadační fond GJO
Rada města s c h v a l u j e
výpůjčkou části parku pod Vlašským dvorem - Breüerovy sady v Kutné Hoře, Nadačnímu fondu gymnázia Kutná Hora, se sídlem Jaselská 932, 284 01 Kutná Hora, IČO: 68404999 za účelem, uspořádání šerpování studentů, dne 19. 6. 2021 od 16:00 - 21:00.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 19.06.21


Usnesení č. 437/21 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 3/21
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření INV - TO č. 3/21, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Veř.zeleň - park Vlašský dvůr - opravy ve výši 42.048 Kč, a to na úkor Rozpočtové rezervy 42.048 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 16.06.21


Usnesení č. 438/21 ke snížení nájmu na rybníky pronajaté p. Vágnerovi
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
n e s c h v a l u j e
snížení nájmu pro rok 2021 na rybníky Katlov a Medenice a u rybníka Pohan na roky 2020 a 2021.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 19.06.21


Usnesení č. 439/21 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 4/21
Rada města s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření INV - TO č. 4/21, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Správa, údržba a obnova městského mobiliáře 50 000 Kč vč. DPH; Správa, údržba zastávek a čekáren hromadné dopravy 10 000 Kč vč. DPH; Svoz a zajištění kontejnerů na kov 42 000 Kč vč. DPH, a to na úkor výdajové rozpočtové položky TS - rezerva ve výši 102.000 Kč,

b) rozpočtovou přílohu na rok 2021 jako Dodatek č. 14 k Rámcové Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora, IČO 49549511.
Zodpovídá : Ing. M.Bulánková, Ing. Janál      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 440/21 k VŘ na dodání nádob na odpady - papír, plast, kompostéry
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem: "Navýšení separace odpadů ve městě Kutná Hora",
b) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem: "Předcházení vzniku bioodpadu ve městě Kutná Hora",
c) pro obě zadávací řízení dle ust. §114, odst. 2) v souladu s ustanovením §53, odst. 6) zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem pro obě zakázky ve složení:
člen komise náhradník komise
1. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Mgr. Bc. Silvia Doušová
2. Bc. Kateřina Hladíková Bc. Milan Šesták
3. Ing. Lucie Štolbová Božena Marhanová
4. Ondřej Mičuda Mgr. Tomáš Jurčeka

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.07.21


Usnesení č. 441/21 ke změně názvů příměstských linek autobusové dopravy
Rada města s c h v a l u j e
návrh na změnu názvů 26 zastávek příměstských linek autobusové dopravy v Kutné Hoře v souvislosti s Integrací autobusové dopravy Kutnohorska v tomto znění:

PŮVODNÍ NÁZEV NOVÝ NÁZEV
KH,,hl.nádr. KH,,hlavní nádraží
KH,,žel.st. KH,,městské nádraží
KH,,u divadla KH,Hlouška,Tylovo divadlo
KH,,Avia KH,Hlouška,Na Špici
KH,,u mlékárny KH,Hlouška,Seifertovy sady
KH,,Dům dětí a mládeže KH,Žižkov,Kremnická
KH,,k nem. KH,Žižkov,Kouřimská
KH,,poliklinika KH,Žižkov,poliklinika
KH,,Na Valech KH,Žižkov,Na Valech
KH,,Česká ulice KH,Žižkov,Na Kolíňáčku
KH,,Na Vrchlici KH,Vrchlice,Táborská
KH,Malín KH,Malín,Novodvorská
KH,Malín,u rest. KH,Malín,Starokolínská
KH,,Čechova KH,Sedlec,Čechova
KH,Sedlec,Tabák KH,Sedlec,kostnice
KH,Sedlec,ÚNS KH,Sedlec,U Nadjezdu
KH,Čechova křiž. KH,Sedlec,Nad Sady
KH,,ZZN KH,Karlov,celní úřad
KH,,ČKD I KH,Karlov,Na Rovinách
KH,,ČKD II zast. KH,Karlov,průmyslová zóna
KH,Karlov,OSP KH,Karlov,V Zákoutí
KH,Karlov,VOP KH,Karlov,Bělidlo
KH,Karlov KH,Karlov,Čáslavská
KH,Karlov,ČSAD KH,Karlov,Hrnčířská
KH,Perštejnec,rozc.1.0 KH,Perštejnec,rozc.
KH,Perštejnec,obec KH,Perštejnec
Zodpovídá : Bc. K. Gygalová      Termín : 04.06.21


Usnesení č. 442/21 k zápisu Osadního výboru Malín
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Osadního výboru Malín ze dne 10. 5. 2021.Usnesení č. 443/21 k nákupu aplikace Konsiliář
Rada města s c h v a l u j e
a) nákup aplikace Konsiliář od spol. HD MEDIA, s.r.o., IČO: 05021421, se sídlem Hybešova 261/22, 602 00 Brno, dle zaslané nabídky dne 10. 2. 2021 za částku ve výši 159.800 Kč bez DPH,

b) uzavření servisní smlouvy se spol. HD MEDIA, s.r.o., IČO: 05021421, se sídlem Hybešova 261/22, 602 00 Brno,

c) uzavření smlouvy na dodávku a implementaci programového vybavení pro pořízení a evidenci materiálů Rady a Zastupitelstva města Kutná Hora "Konsiliář" a rozšiřujícího modulu "Porady vedení" se spol. HD MEDIA, s.r.o., IČO: 05021421, se sídlem Hybešova 261/22, 602 00 Brno.
Zodpovídá : Ing. L. Čermák      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 444/21 k dodatečnému odsouhlasení finanční podpory akcí
Rada města
Rada města, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s c h v a l u j e
finanční podporu pro akce
a) Operní týden 2021 ve výši 20.000 Kč
b) Talent Bike 2021 ve výši 10.000 Kč

Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 15.06.21Ing. Josef Viktora, starosta, v. r.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, místostarosta, v. r.
Mgr. Bc. Silvia Doušová, místostarostka, v. r.

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 2. června 2021

Nahoru