2. června 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.června 2009

Usnesení č. 469/09 k Poskytnutí příspěvku OV Malín - oslavy dobrovolných hasičů
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 36.000,-- Kč Osadnímu výboru Malín na oslavy výročí 125 let od založení dobrovolných hasičů v Malíně konané dne 20.6.2009 z rozpočtu města "Příspěvek pro Osadní výbory".
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.06.09


Usnesení č. 470/09 ke schválení změny v zápisu do obch. rejstříku - TS
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. navržené změny do zápisu obchodního rejstříku Technické služby Kutná Hora s.r.o.


Zodpovídá : Ing. Jäger, jednatel      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 471/09 k poskytnutí přísp. Hasičskému sportovnímu klubu "Krchlebská věž"
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 8.000,-- Kč Hasičskému sportovnímu klubu Kutná Hora na pořádání osmého ročníku "Krchlebské věže", konané dne 6.6.2009 z kapitoly OPKŠ - položky ostatní záležitosti kultury - služby.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 06.06.09


Usnesení č. 472/09 ke zpracování mimořádného auditu spol. Nemocnice K.Hora s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na provedení mimořádného auditu spol. Nemocnice Kutná Hora s.r.o. za období 1. 11. 2007 - 31. 3. 2009. Smlouva bude uzavřena se společností Controlling INVEST, spol. s r.o., se sídlem Liberec IV, Perštýn, Pod Branou 455/8, za cenu 150 tis. Kč bez DPH.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 473/09 k rozpočtovému opatření EO č. 12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 12 - přesun rozpočtových prostředků z Rezervy Rady města pro zdravotnictví na příspěvek Nemocnici Kutná Hora s.r.o., dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření EO č. 12

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 474/09 k Závěrečnému účtu města Kutná Hora za rok 2008
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. souhlasit s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2008 s výhradou závěru Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města za rok 2008

II. přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, tedy uložit příslušným správcům rozpočtových prostředků a ekonomickému odboru provést po ukončení roku úpravu rozpočtu u dotací dle pokynů kontrolního odboru Krajského úřadu

III. vzít na vědomí
a) vyvozené závěry vůči zodpovědným osobám

b)informace o výsledcích hospodaření za rok 2008 městem zřízených příspěvkových organizací a společností, které jsou součástí závěrečného účtu

III.souhlasit s navrženým použitím hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 475/09 ke zřízení věcného břemene - pozemek Středočeského kraje (Kremnická)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na stavbu "Kutná Hora, Kremnická ul.- doplňkové osvětlení přechodu pro chodce" na pozemku p.č. 4517/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Středočeského kraje ve prospěch Města Kutná Hora. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 2.200,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 476/09 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV pro p.č. 3481) na pozemku p.č. 3894 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 477/09 k zakoupení pozemku od PF ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozpočtovým opatřením - navýšení výdajů na nákup pozemku z rezervy zastupitelstva v celkové výši 1.339.820,- Kč na základě usnesení ZM č. 55/09 ze dne 17.3. 2009.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 478/09 k záměru na prodej části pozemku v Kutné Hoře (Jelínkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4710 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Zdeňku a Haně Jelínkovým,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 479/09 ke změně kupní ceny pozemku (Zikmundovi)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 420/09 ze dne 19.5. 2009

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
trvat na svém usnesení č. 256/08 ze dne 9.12. 2008.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček, E.Hnátková      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 480/09 k uzavření dodatků ke sml. o nájmu nebyt. prostor (Oblastní charita)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora a dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem H avlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní organizací, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora týkajících se změny splatnosti nájemného a to z 10.4. a 10.10. běžného roku na 30.6. a 15.12. běžného roku.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 481/09 k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - p. Zubaj
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 638 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Milanem Zubajem, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůt ou za roční nájemné ve výši 4.000,- Kč.

b) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 638 Benešova ul., Kutná Hora dle přiloženého situačního plánku

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.08.09


Usnesení č. 482/09 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním nebytového prostoru za rok 2008 pro pana Slavoljuba Totiće, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 3.542,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 500,00 Kč počína je měsícem červen 2009.

b) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2008 pro paní Markétu Miláčkovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 4.086,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 500,00 Kč počínaje měsícem červ enec 2009.

c) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním nebytového prostoru za rok 2008 pro Oblastní charitu Kutná Hora. Pohledávka ve výši 52.015,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami. Do 31.7.2009 bude uhraz ena splátka 12.015,00 Kč a dále od srpna 2009 splátky po 10.000,00 Kč až do úplného uhrazení.

d) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2008 pro paní Naděždu Rakašovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 4.350,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 500,00 Kč počínaje měsícem červe n 2009.

e) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2008 pro manžele Holubovy, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 7.426,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 1.500,00 Kč počínaje měsícem červenec 2009.

f) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2008 pro paní Katarínu Harahoničovou,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 4.015,50 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 1.000,00 Kč počínaje měsícem červen 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 483/09 k vyhlášení VŘ č. SN 09/09 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 09/09 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 8. 7 . 2009 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.07.09


Usnesení č. 484/09 k prodeji b.j. č. 4 domě čp. 328 ul. Fučíkova v K.H.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č.4 v domě čp. 328, ul. Fučíkova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 610 a 611 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 23.5.1998 panu Filipu Brožkovi, Kutná Hora za kupní cenu stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č.161/07 ze dne 28.6.2007.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 485/09 k vyhlášení VŘ č. SN 8/09 - Benešova 633
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 633 Benešova ul., Kutná Hora ze dne 28.4.2009 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Radkem Procházkou, Červené Janovice dohodou ke dni 31.7 .2009

b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 8/09 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 633 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 8.7.2009 v e 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.07.09


Usnesení č. 486/09 k žádosti Nemocnice Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí v I. patře nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora uzavřené dne 28.12.2007 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a paní MUDr. Františkou Ihnatíkovou , Kutná Hora, a to dohodou ke dni 30.6.2009

b) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí v přízemí nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a paní MUDr. Františkou Ihnatíkovou, Kutná Hora, s účinností od 1.7.2009 za roční nájemné ve výši 43.302,- Kč za nebytové prostory a roční nájemné ve výši 1.836,- Kč za movité věci

c) s uzavřením Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 3.1.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská č.p. 237, Kutná Hora týkající se roz šíření předmětu nájmu o užívání nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora dle přiložených situačních plánků, jinak za stejných podmínek

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 487/09 k prodeji dalších objektů z majetku města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytových a nebytových jednotek v domě čp. 917 a 918 ul. Růžová, včetně společných částí domu a podílů na pozemcích p.č. 3988/10, p.č. 3988/11 a části pozemků p.č. 3988/9 a p.č. 3988/13 v k.ú. Kutná Hora dle pravidel 2. vlny privati zace ze dne 26.10.2004


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 488/09 k prodloužení užívání přístřeší (pí Peštová)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora paní Heleně Peštové, na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 6. 2009 do 30. 11. 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 489/09 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.6.2009 do 31.8.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 490/09 k přidělení bytu (p.Podaný)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 8, o velikosti 1+1 (36,0 m2), v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora s panem Romanem Podaným, ke dni 30. 6. 2009.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1, o velikosti 1+1 (38,49 m2), v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora s panem Romanem Podaným. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2009, kdy nájemné bude ve výši 4 1,33 Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 491/09 k inf. zprávě k pronájmu budovy čp. 379,Palackého nám.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k pronájmu budovy čp. 379, Palackého náměstí, Kutná Hora.Usnesení č. 492/09 k žádosti TJ SPARTA Kutná Hora
Rada města I.r u š í
bod b) usnesení č. 439/09 ze dne 19.5.2009

II. s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy o podnájmu objektu občerstvení v areálu venkovních bazénů v Kutné Hoře mezi TJ SPARTA Kutná Hora, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora a panem Zdislavem Lukešem, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 493/09 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.06.09


Usnesení č. 494/09 k zápisu z bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z bytové komise konané dne 4. 5. 2009


Usnesení č. 495/09 k odvolání proti usnesení rady města (N.Čurejová, J.Kraus)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
odvolání proti usnesení rady města č. 454/09 ze dne 19. 5. 2009, podané paní Nasťou Čurejovou a panem Jiřím Krausem dne 27. 5. 2009.

II. u k l á d á
odboru správy majetku předložit radě města na jednání dne 16. 6. 2009 zprávu o stavu plnění závazku paní Nasti Čurejové a pana Jiřího Krause, týkající se úhrady dlužné částky do 10. 6. 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.06.09


Usnesení č. 496/09 k uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - kina
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 403 Havířská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora (nájemce), se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Wildtovou (pronajímatel), Kutná Hora, a paní Evou Novákovou (pronajímatel), Praha 5.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.05.09


Usnesení č. 497/09 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - Josef Straka
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře panu Josefovi Strakovi, 284 01 Kutná Hora, za účelem uspořádání sportovní akce - finále Českého poháru cross-country horských kol, na dny 21. a 22. srpna 2009. Samotná akce proběhne dne 22.8.2009 od 8.00 do 20.00 hod.

Zrušeno usnesením RM č. 735/09 ze dne 1.9.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.08.09


Usnesení č. 498/09 k uzavření dodatku č. NS na pronájem pozemků - vyjmutí pozemku
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.1 nájemní smlouvy na pronájem pozemků PK č. 511, 515, 516, 517 v k.ú. Neškaredice o celkové výměře 35 523 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zdeňkem Mihočem, Kutná Hora, spočívajícím ve vyj mutí pozemků PK 511, 516, 517 v k.ú. Neškaredice, které nejsou ve vlastnictví Města Kutná Hora, z této nájemní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 499/09 k zápisu č. 04/09 ze zasedání DR spol. Technické služby
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 04/09 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 20.5. 2009.Usnesení č. 500/09 k rozpočtovému opatření OSM č. 44/09 - 49/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a)předložený návrh OSM č.44/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 50.000,-- Kč na výdajovou položku ostatní osobní výdaje - dohody (Kancelář tajemníka), a to na úkor položky - viz od č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.45/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 1.000,-- Kč na výdajovou rozpočtovou položku informační systém, a to na úkor položky informační tabule materiál - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.46/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 41.610,-- Kč na novou investiční položku rekonstrukce Šandova 146/3, a to na úkor položky byty opravy - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.47/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 10.000,-- Kč na novou rozpočtovou položku voda hřbitovy, a to na úkor položky voda VHS - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.48/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 42.550,-- Kč na novou investiční položku automatická závora - nemocnice, a to na úkor položky poliklinika opravy - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č. 49/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 178.500,-- Kč na novou položku účetní audit nemocnice, a to na úkor položky poliklinika opravy - viz bod č.6 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 501/09 k podání žaloby na vyklizení bytu (pí Koplíková)
Rada města s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení pokoje č. 2 na ubytovně v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora v případě, že nedojde ze strany paní Simony Koplíkové k předání pokoje do 22. 6. 2009.

Zrušeno usnesením RM č. 561/09 ze dne 16.6.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 502/09 k hudebním produkcím v parku pod Vlaš. dvorem - dopis Dr.Drnka
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
dopis PharmDr. Ludvíka Drnka, Kutná Hora, týkající se hudebních produkcí v parku pod Vlašským dvorem.

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem odpovědi na dopis PharmDr. Ludvíka Drnka, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 503/09 k mimořád. odměnám ředitelů školských zařízení
Rada města s c h v a l u j e
přiznání mimořádných odměn ředitelům těchto škol a školských zařízení:
ZŠ TGM Kutná Hora, p.řed. Mgr. Karel Ptáček
ZŠ Kremnická, pí.řed. PaedDr. Alena Kotrbová
MŠ Kutná Hora, pí. řed. Mgr. Jana Procházková
MŠ Pohádka, pí. řed. Zdeňka Slavíčková
ŠJ Kutná Hora, pí. ředitelka Irena Kloudová
ZUŠ Kutná Hora, pí. řed. Mgr. Marie Ptáčková

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.06.09


Usnesení č. 504/09 k neposkytnutí finančních prostředků TJ Sokol Kaňk
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím dalších finančních prostředků pro TJ Sokol Kaňk na budování kabin na fotbalovém hřišti dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.06.09


Usnesení č. 505/09 k opravě ohradní zdi na dvoře domu čp. 16 Dačického náměstí (MŠ)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na opravu ohradní zdi na dvoře domu čp. 16 Dačického náměstí v Kutné Hoře (parc.č. 406 k.ú. Kutná Hora) s firmou REPAM s.r.o., Masarykova 596, Kutná Hora v celkové výši 305.377,- Kč včetně DPH.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 506/09 k využití pozemků a budovy č.p. 804 v k.ú. K Hora pro bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
u pozemků parc. č. 946/9 (na pozemku postavena budova č.p. 804), 946/10 - část, 965 - část, 960, 961 a 962 v katastrálním území Kutná Hora s regulativem funkčního uspořádání s funkční plochou "občanská vybavenost" souhlasit s upřesněním funkční plochy o poznámku "podmínečně přípustné bydlení".

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 507/09 k využití pozemků v k.ú. K. Hora "U sv. Anny" pro bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
u pozemků parc. č. 1135, 1147, 1148, 928/2, 2657 a 2860 (parcely ve zjednodušené evidenci) v katastrálním území Kutná Hora s regulativem funkčního uspořádání s funkční plochou "občanská vybavenost" souhlasit s upřesněním funkční plochy o poznámku "podmín ečně přípustné bydlení".

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 508/09 k rozpočtovému opatření INV č. 13 - 15
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 13 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "rekonstrukce Tylovo divadlo" ve výši 130.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 14 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "Integrovaný plán rozvoje města" ve výši 178.500,- Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 15 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "Okna TGM II.etapa" ve výši 320.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 509/09 k rozpočtovému opatření INV č.16 (DPS)
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o dílo na "projektovou dokumentaci pro stavební povolení domu s pečovatelskou službou Lorecká" s firmou Jiran Kohout architekti s.r.o. dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 16 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku " Dům s pečovatelskou službou " ve výši 1.172.150,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 510/09 k "Dětskému hřišti Šipší - vnitroblok"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením §12 odst. (6) a §18 odst. (3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Dětské hřiště Š ipší vnitroblok"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium:
přínos návrhu pro dané území sídliště Šipší dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
Komise RM pro regeneraci sídliště Šipší + MVDr.Václav Vančura

b) se zasláním písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace minimálně třem vybraným zájemcům
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.09


Usnesení č. 511/09 k projektové dokumentaci "Městské sady"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením §12 odst. (6) a §18 odst. (3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem "projektová dokum entace Městské sady pro sloučené územní a stavební řízení"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium:
nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. MVDr. Václav Vančura Václav Zimmermann
2. Ing. Jiří Janál RNDr.Dagmar Civišová
3. Ing.arch.Martin Kremla Jan Trávníček

b) se zasláním písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace minimálně třem vybraným zájemcům

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 512/09 k projektové dokumentaci "Městská knihovna"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením §12 odst. (6) a §18 odst. (3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem "projektová dokum entace Městská knihovna pro územní řízení"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium:
nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Václav Zimmermann MVDr. Václav Vančura
2. Ing. Jiří Janál RNDr.Vladislav Slavíček
3. Ing.arch.Martin Kremla RNDr.Dagmar Civišová

b) se zasláním písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace minimálně třem vybraným zájemcůmZodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 513/09 k rozpočtovému opatření INV č.17 (DPS)
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 17 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku " Dům s pečovatelskou službou " ve výši 117.610,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 514/09 k modernizaci kina
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) vybudování kina 3D a přihlásit Město Kutnou Horu do Unie digitálních kin
b) uzavřít smlouvu s firmou Oberbank Leasing spol. s r.o. na zajištění dodavatele formou výběrového řízení a finančního zajištění akce umožňující projekci 3D.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 515/09 k rozpočtovému opatření OŽP č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.2 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům ČR na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 8.500,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 516/09 ke zpracování PD 10 místních komunikací
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Zpracování projektových dokumentací pro komplexní rekonstrukce vybraných 5 místních komunikací v Kutné Hoře, včetně rekonstrukce sítí veřejného osvětlení" mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutn á Hora a Ing. Jiří Kejvalem - Projektová kancelář pro dopravní stavby, se sídlem Nádražní 437, Kutná Hora, v celkové výši 369.971,-- Kč včetně DPH.

b)s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Zpracování projektových dokumentací pro komplexní rekonstrukce vybraných 5 místních komunikací v Kutné Hoře, včetně rekonstrukce sítí veřejného osvětlení" mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Hanou Eglovou - Projektová a inženýrská činnost, Kolín 2 v celkové výši 328.678,-- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 2. června 2009

Nahoru