2. března 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.března 2016

Usnesení č. 138/16 k uvolnění prostředků pro Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s poskytnutím dotace Nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO" ve výši 800.000,- Kč na udržitelnost projektu: Dačického dům v Kutné Hoře, vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO, pro rok 2016.

b) schválit veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace Nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO" na rok 2016.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 139/16 k nabídce na pořizování záznamů z jednání zastupitelstva města
Rada města I. n e s o u h l a s í
s přijetím nabídky společnosti Bitest na realizaci kamerového systému HER CPS.

II. s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o natáčení jednání zastupitelstev města s VOŠ-SPŠ Kutná Hora na celý rok 2016.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.16


Usnesení č. 140/16 k dohodě o spolupráci v rámci sbírky "Zvon pro Jakuba"
Rada města s c h v a l u j e
předloženou dohodu o spolupráci mezi Městem Kutná Hora a Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Kutná Hora při pořádání sbírky "Zvon pro Jakuba"
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 05.03.16


Usnesení č. 141/16 k transparentním účtům
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru zajistit zřízení tzv. transparentních účtů a to ze všech bankovních účtů vrcholného příjmového okruhu, ze všech účtů výdajových, fondových a účtu depositního. Přístup bude zajištěn odkazem z internetových stránek Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 142/16 k rozpočtovému opatření EKO č.7
Rada města I. s c h v a l u j e
a) změnu rozpočtové položky v důsledku novely rozpočtové skladby č. 56/2016 ze dne 9.2.2016 dle důvodové správy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 7,- navýšení rozpočtových příjmů a výdajů o "zálohu" nárokové výše dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 v "zálohové" výši 5.000.000,-Kč z požadované částky 8.025.000,-Kč dle důvodové zprávy č. 2

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených opatření v bodu I.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.03.16


Usnesení č. 143/16 k záměru o výpůjčce - Dačického dům č.p.41 v KH
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 100/16 ze dne 17.2. 2016

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory v 3.NP budovy č.p. 41, Komenského náměstí v Kutné Hoře, která je součástí pozemku p.č. 344 v k.ú. Kutná Hora, dle žádosti Univerzity Pardubice, IČ 00216275, se sídlem Studentská 95, Pardubice.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 144/16 k záměru o výpůjčce - Dačického dům č.p.41 v KH
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 99/16 ze dne 17.2. 2016

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit pozemek p.č. 344 v k.ú. Kutná Hora, jehož součástí je stavba č.p. 41, vyjma nebytových prostorů označených v situačních pláncích, dle žádosti Nadace Kutná Hora - památka UNESCO, IČ 67672833, se sídlem Šultysova 167, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 145/16 k záměru na pronájem - Pod Školou č.p.167, KH - Malín
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v přízemí budovy č.p. 167, Pod Školou, Kutná Hora - Malín, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Malín, dle žádosti pana Víta Bořila, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 146/16 k záměru na pronájem - Benešova č.p.649, KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 649, Benešova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2165/16 v k.ú. Kutná Hora, dle žádosti ústavu Život 90 Zruč nad Sázavou, z.ú., IČ 046 16 685, se sídlem sad Míru 789, Zruč nad Sázavou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 147/16 k záměru na pronájem - Šultysova č.p.167, KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v II. patře budovy č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, za min. nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok za kancelář a 500,- Kč/m2/rok za ostatní prostory.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.04.16


Usnesení č. 148/16 k vyhlášení VŘ č.SN 07/16 - Vojěšská č.p.19, KH
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 07/16 na pronájem bytu č. 16, o velikosti 2+1, v 1. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka výběrového řízení je dne 6. 4. 2016 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 27.04.16


Usnesení č. 149/16 k uzavření smlouvy o nájmu - Šultysova č.p.167, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v I. patře budovy č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a spolkem Lípa pro venkov z.s., IČ 270 35 565, se sídlem Zbraslavice č.p. 7, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 26.480,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 150/16 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 15. 2. 2016

II. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v čp. 918, ul. Růžová v Kutné Hoře paní Petře Tesařové na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 151/16 k záměru na prodej části pozemku v k.ú.Kaňk - TJ Sokol Kaňk z.s.
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 626 o výměře 24 m2 (dle geometrického plánu č. 511-20/2015 pozemek p.č. 626/4) v k.ú. Kaňk dle žádosti Tělovýchovné jednoty Sokol Kaňk z.s., se sídlem Kaňk č.ev. 01, 284 04 Kutná Hora
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 152/16 k odkupu pozemků v k.ú.Sedlec u KH - České dráhy, a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkoupení části pozemku p.č. 616 a části pozemku p.č. 812/4 o celkové výměře 3.342 m2 (dle geometrického plánu č. 787-76/2012 pozemek p.č. 812/11) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 za celkovou kupní cenu ve výši 525.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.03.16


Usnesení č. 153/16 ke zřízení věcného břemene - doplňkové osvětlení přechodu pro chodce
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit stavbu "Kutná Hora, Čáslavská ul. - doplňkové osvětlení přechodu pro chodce" na pozemku p.č. 4516/2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, včetně práva vstupu za účelem oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle Ceníku Středočeského kraje k úhradě nájemného, náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě a za omezené užívání silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji s tím, že záloha činí 1.960,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.03.16


Usnesení č. 154/16 k uzavření smlouvy o pronájmu - Jungmannovo nám.č.p.489, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 489, Jungmannovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2825/1 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a spolkem PROŽITEK z.s., Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 60.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 155/16 k zápisům komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 17.2.2016
b) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 24.2.2016


Usnesení č. 156/16 k rozdělení finan.prostředků z Fondu regenerace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2.570.000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2016 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.03.16


Usnesení č. 157/16 k vyhodnocení poptáv.řízení - oprava zděné konstrukce balkónu
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava dřevěné konstrukce balkónu na objektu č.p. 28 Barborská ulice - Hrádek" na pozemku parc. č. 167 k.ú. Kutná Hora dle důvodové zprávy č. 1.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Oprava dřevěné konstrukce balkónu na objektu č.p. 28 Barborská ulice - Hrádek" na pozemku parc. č. 167 k.ú. Kutná Hora s panem Tomášem Králem, 568 02 Svitavy, dosílací adresa Kluky, 286 01 Čáslav v celkové výši 184.610,- Kč bez DPH (není plátcem) dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 158/16 k vyhodnocení poptáv.řízení - oprava opěrné zdi
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava opěrné zdi v areálu č.p. 28 Barborská ulice - Hrádek" na pozemku parc. č. 167 k.ú. Kutná Hora dle důvodové zprávy č. 1.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Oprava opěrné zdi v areálu č.p. 28 Barborská ulice - Hrádek" na pozemku parc. č. 167 k.ú. Kutná Hora s firmou Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora v celkové výši 143.034,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 159/16 k vyhodnocení poptáv.řízení - obnova střešního pláště a fasády
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova střešního pláště a fasády domu č. p. 183 Václavské náměstí" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy č. 1.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova střešního pláště a fasády domu č. p. 183 Václavské náměstí" v Kutné Hoře s firmou Památky Praha a.s., Fetrovská 51, 160 00 Praha 6, dosílací adresa: Ing. Josef Hlavatý, 284 01 Kutná Hora v celkové výši 996.871,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 160/16 k vyhodnocení poptáv.řízení - restaurování výmalby interiéru
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem "Restaurování výmalby interiéru hrobky III (Orclmeistrova) na hřbitově u kostela Všech Svatých" Česká ulice, parc. č. 4057/1 k.ú. Kutná Hora dle důvodové zprávy č. 1.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování výmalby interiéru hrobky III (Orclmeistrova) na hřbitově u kostela Všech Svatých" Česká ulice, parc. č. 4057/1 k.ú. Kutná Hora s firmou TERRIGENA Art. s r.o. se sídlem Družstevní 873, 330 11 Třemošná v celkové výši 475.893,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 161/16 k zahájení poptáv.řízení - restaurování Morového sloupu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12. odst. (3) a § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Restaurování Morového sloupu, Šultysova ulice" v Kutné Hoře.
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Ing. Zuzana Moravčíková
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Bc. Jana Jelínková
náhradník členů komise Věra Janatová

b) se zahájením poptávkového řízení zveřejněním Výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace neomezenému okruhu zájemců na www stránkách městského úřadu bez odeslání výzvy konkrétním zájemcům.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 162/16 k rozpočtovému opatření č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření č. 1 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1.494.000,- Kč z důvodu přijetí Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2016 pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na "Výkon činnosti regionálních knihoven v roce 2016", dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření č. 1

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.03.16


Usnesení č. 163/16 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 15. 2. 2016


Usnesení č. 164/16 k dokumentárnímu film.projektu Máme rádi Kutnou Horu 2016
Rada města I. s o u h l a s í
s pokračováním dokumentárního filmového projektu Máme rádi Kutnou Horu v roce 2016 a uvolněním částky ve výši 170.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru připravit rozpočtové opatření dle výše uvedeného bodu I.
Zodpovídá : Mgr.Seifert,Ing.Zahradníček      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 165/16 k uzavření smlouvy na zpracování 4.úplné aktual.územ.analyt.podkladů
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na zpracování 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů pro ORP 2112 Kutná Hora s U-24,s.r.o. - Atelierem pro urbanismus a územní plánování, Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, IČ:43870538 za cenu 151 250,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. Klimentová      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 166/16 k rozpočtovému opatření INV - TO č.2/16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 2/16, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky MP - DHDM ve výši 13.000,- Kč, na úkor výdajové rozpočtové položky Nákup mobiliáře ve výši 13.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.03.16


Usnesení č. 167/16 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 15. 2. 2016.


Usnesení č. 168/16 k uzavření Dodatku č.7 k nájem.smlouvě - Kutnohorská bobová dráha
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 7 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků parc.č. 3335/1 a 3335/3 v k.ú. Kutná Hora uzavřené dne 6.5.2013 mezi Kutnohorskou bobovou dráhou, s.r.o., se sídlem Jabloňova 2929/30, Praha-Záběhlice a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, řešící vybudování kryté haly na celoroční provozování motokár.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 169/16 k odpovědi na podnět člena komise pro městská sídliště
Rada města s o u h l a s í
s textem odpovědi technického oddělení odboru investic členu komise pro městská sídliště Ing. J.Kropáčkovi CSc.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 11.03.16


Usnesení č. 170/16 k uzavření smlouvy o dílo - rozšíření veřejného osvětlení
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo pro akci "Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Benešova" se společností Technické služby Kutná Hora, spol s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 171/16 k zápisu ze zasedání DR Městské lesy a rybníky KH
Rada města
Rada města, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
a) s vytvořením rezervy na pěstební činnost ve výši 2 mil. Kč

b)s nákupem dodávkového automobilu Renault Master jako doprovodné vozidlo pro harvestor a vyvážecí soupravu formou úvěru a se zřízením zástavního práva ve prospěch ČSOB, a.s. k nemovitostem, pila ve Štipoklasech a pozemky, nacházející se na LV č. 10027, v k.ú. Štipoklasy u Černín. Zástavní právo bude zřízeno k zajištění pohledávky ČSOB vůči společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, která bude vyplývat z úvěru ve výši 800 tis. Kč.

c) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 100 000,- Kč na akci Královské stříbření Kutná Hora pro OS Stříbrná Kutná Hora za podmínky, že po skončení akce bude předloženo vyúčtování

d) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 25 000,- Kč pro TJ Sokol Kutná Hora-odd. stolního tenisu za podmínky, že po skončení akce bude předloženo vyúčtování

e) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč pro Ludmilu a Annu Bečánových na účast ve druhém kvalifikačním kole World Classic Junior 2016 za podmínky, že po skončení akce bude předloženo vyúčtování

f) s poskytnutím finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro Sokol Červené Janovice na opravu sokolovny za podmínky, že po skončení akce bude předloženo vyúčtování

g) s poskytnutím finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro oddíl kopané Sokol Červené Janovice za podmínky, že po skončení akce bude předloženo vyúčtování

h) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15 000,- Kč pro TJ Elán,z.s. Kutná Hora ve formě palivového dřeva na vytápění klubovny

ch) s udělením odměny jednateli společnosti za IV.Q. 2015 v plné výši

i)s udělením odměny jednateli společnosti ve výši 15% ze zisku ze zakázek pro třetí osoby

j) s uvolněním finanční částky z rozpočtu společnosti ve výši 30 000,- Kč na pořádání střeleckých závodů v rámci oslav 20. výročí založení společnosti

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 75. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 24. února ve všech ostatních bodech
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 172/16 k vydávání KHL
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo se společností Průvodcovská služba s.r.o. Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora na zajištění vydávání radničních novin "Kutnohorské listy" dle přednesené zprávy.
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 173/16 k zápisu z komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 10. 2. 2016.


Usnesení č. 174/16 ke Koncepci prevence kriminality Města Kutná Hora na rok 2016-2020
Rada města s o u h l a s í
s přijetím Koncepce prevence kriminality Města Kutná Hora na léta 2016 - 2020.
Zodpovídá : Ing. V. Mareček,      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 175/16 k zápisu komise cestovního ruchu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise CR ze dne 15. 2. 2016
b) rezignaci M. Jandury na členství v komisi cestovního ruchu.

II. s ch v a l u j e
volbu nové předsedkyně komise cestovního ruchu a ustanovuje novou předsedkyní komise cestovního ruchu paní Olgu Dekojovou.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.03.16Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 2. března 2016

Nahoru