2. března 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.března 2011

Usnesení č. 151/11 k instalaci solárně termických kolektorů
Rada města I. s o u h l a s í
se záměrem instalace solárně - termických kolektorů na ohřev TUV na budovu ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře a s podáním příslušné žádosti o dotaci do OPŽP- oblast podpory 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

II. d o p o r u č u j e
TJ Spartě Kutná Hora
požádat o podání žádosti o dotaci do OPŽP- oblast podpory 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE na instalaci solárně - termických kolektorů na ohřev TUV a přitápění na budovu bazénu v ul.Čáslavské 198 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 152/11 k zápůjčce Preghausu (Oblast.charita KH)
Rada města s c h v a l u j e
zápůjčku Preghausu Vlašského dvora pro Oblastní charitu Kutná Hora v termínu od 11. do 15. dubna 2011 za účelem pořádání Velikonoční prodejní výstavy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 153/11 k volbě přísedících okresního soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit pana Mgr. Milana Duška, Kutná Hora, paní Ivu Kubicovou , Kutná Hora, paní Jitku Kubicovou , Kutná Hora a paní Jitku Zimmermannovou, Kutná Hora přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2011 - 2015.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 154/11 k prodeji nemovitostí spol.KH Tebis s.r.o.
Rada města n e s o u h l a s í
ve funkci valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o.
s prodejem budovy č.p. 641 na pozemku p.č. 4578 a pozemku p.č. 4578 o výměře 471 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Zdeňku Němcovi, Čáslav za kupní cenu celkem 5.500.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 155/11 k prodeji pozemku pod garáží v KH - m.Černí
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 2448/3 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Miroslavu a Jitce Černým, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 156/11 k záměru na prodej pozemků na Kaňku - m.Červení
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 778/2 o výměře 48 m2 dle žádosti manželů Jany a Daniela Červených, Kutná Hora a části pozemku p.č. 17/11 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Kaňk.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.11


Usnesení č. 157/11 k záměru na prodej části pozemku - Philip Morris
Rada města I. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 623 o výměře cca 121 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle žádosti společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Vítězná 1, Kutná Hora.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru - části pozemku p.č. 2/1 o výměře cca 33 m2 včetně stavby chodníku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, od společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Vítězná 1, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 158/11 k prodeji části pozemků na Kaňku - p.Zima
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 207/4 o výměře cca 150 m2 a části pozemku p.č. 634 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kaňk panu Josefu Zimovi, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 159/11 k záměru na prodej pozemku v KH - pí Nováková
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 4128/15 o výměře 18 m2 v kat. území Kutná Hora paní Zdeňce Novákové, Kutná Hora 284 01.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.11


Usnesení č. 160/11 k prodeji pozemků v Malíně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. 535/6 a p.č. 535/7 o celkové výměře 3.977 m2 v k.ú. Malín společnosti PILC REALITY s.r.o., se sídlem Komenského 2466/15a, Jablonec nad Nisou.

b) souhlasit s prodejem pozemků p.č. 535/6 a p.č. 535/7 o celkové výměře 3.977 m2 v k.ú. Malín formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 161/11 k vyhodnocení VŘ č.M 7/10 a M 8/10 (pozemky v k.ú.Kaňk)
Rada města u k o n č u j e
a) výběrové řízení č. M 7/10 na prodej pozemků p.č. 610/4 o výměře 103 m2, p.č. 449/2 o výměře 110 m2 a p.č. 448/4 o výměře 96 m2 v k.ú. Kaňk bez vybrání vítěze.

b) výběrové řízení č. M 8/10 na prodej pozemků p.č. 449/1 o výměře 76 m2 a p.č. 448/3 o výměře 204 m2 v k.ú. Kaňk z důvodu nezájmu.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 162/11 k uzavření smlouvy - Sedlecká 670
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Sborem Křesťanského společenství v Kutné Hoře, se sídlem Pod Valy 36, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 10.3.2011 za účelem pořádání besedy s panem Liborem Michálkem na téma boje proti korupci za cenu ve výši 1.000,- Kč/den + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.03.11


Usnesení č. 163/11 k uzavření smlouvy - Sedlecká 670
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlec ká č.p. 670, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 13.4.2011 za účelem pořádání "Kavárničky dříve narozených" za cenu ve výši 1.000,- Kč/den + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.04.11


Usnesení č. 164/11 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 1043/10 ze dne 29.12.2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 165/11 k uzavření smlouvy - Sedlecká 670
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace, se sídlem Vidice 27, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 28.4.2011 za účelem pořádání výroční členské schůze svazu za cenu ve výši 1.000, Kč/den + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.04.11


Usnesení č. 166/11 k žádosti SDH Malín
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce nemovitosti - garáže postavené na pozemku p.č. 1931/4 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.03.11


Usnesení č. 167/11 k ukončení smlouvy o nájmu nebyt.prostor - Dolní ul.186
Rada města s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 186 Dolní ul., Kutná Hora uzavřené dne 28.6.2004 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností iBoom s.r.o., se sídlem Benešova č.p. 610, Kutná Ho ra a to výpovědí ze strany Města Kutná Hora z důvodu využití nebytových prostor pro potřeby Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 168/11 k vyhlášení VŘ č.SN 4/11 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 04/11 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 18. 4. 2011 v 15:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.04.11


Usnesení č. 169/11 k vyhlášení VŘ č.SN 5/11 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 05/11 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 18 . 4. 2011 ve 14:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.04.11


Usnesení č. 170/11 k uzavření dodatku č.1 k darovací smlouvě na vyřazená sedadla
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 k darovací smlouvě mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 a Obecním úřadem Čestín, Čestín 3, týkající se změny počtu kusů nepotřebných sedadel z budovy Městského Tylova divadla v Kutné Hoře z 60 kusů na 72 kusů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 171/11 k uzavření darovací smlouvy na vyřazená sedadla
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552
a Národním zemědělským muzeem Praha, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 Letná, na 135 kusů nepotřebných sedadel z budovy Městského Tylova divadla v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 172/11 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1.3.2011 do 30.4.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 173/11 k uzavření smlouvy o výpůjčce Průvodcovská služba KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora (Preghausu) a nádvoří Vlašského dvora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a Průvodcovskou službou Kutná Hora, společnost s ručením omez eným, se sídlem Kutná Hora, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552 dne 2.4.2011 od 14.00 hod. do 22.00 hod. za účelem pořádání akce "Probouzení Kutné Hory - Zahajování turistické sezóny".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.04.11


Usnesení č. 174/11 k uzavření dodatku č.1 nájemní smlouvy - S.Šupík
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.1 nájemní smlouvy ze dne 1.10.1994 na pronájem pozemku parc.č. 825 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o celkové výměře 58 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Stanislavem Šupíkem st. , týkající se změ ny nájemce z původního otce Stanislava Šupíka st. na syna Stanislava Šupíka ml., Kutná Hora na stranu nájemce s účinností od 1.4.2011.

Zrušeno usnesením RM č. 215/11 ze dne 16.3.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.03.11


Usnesení č. 175/11 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem - Junák "Přístav dobré naděje"
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře sdružení Junák - svaz skautů a skautek ČR, "Přístav Dobré Naděje" Kutná Hora, se sídlem Uhelná 588, Kutná Hora, za účelem uspořádání akce "Svojsíkův závod 2011" na dny od 15. do 17. dubna 2011. Samotná a kce by proběhla dne 16.4.2011 od 8.00 do 18.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.04.11


Usnesení č. 176/11 k záměru na pronájem části pozemků - CITY TOOLS
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem částí pozemků parc. č. 911/10, 911/9, 2411/1, 2165/2, 3016, 2144/3, 612/1 (PK 721/9) vše v k.ú.Kutná Hora, 785/1, 623 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a část stavby chodníku na pozemku parc.č.785/151 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti CITY TOOLS, s.r.o., se sídlem Preslova 94, Brno, za účelem vybudování autobusových čekáren.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.03.11


Usnesení č. 177/11 k zápisům komisí rady města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 2. zasedání komise životního prostředí ze dne 21. února 2011
b) zápis z jednání komise pro městská sídliště ze dne 14.2.2011


Usnesení č. 178/11 k ukládání inženýrských sítí do pozemků
Rada města s o u h l a s í
s předloženými pravidly pro postup ukládání inženýrských sítí do pozemků v majetku Města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 179/11 k zápisu z jednání DR Technické služby KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnostiTechnické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 1.2. 2011

II. s o u h l a s í
s vyplacením odměny za IV.Q. 2010 jednateli společnosti Ing.Janu Jägerovi dle pravidel

Zodpovídá : Ing. Jäger, jednatel      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 180/11 k prodeji demontovaného CT přístroje
Rada města I. s o u h l a s í
s vypsáním výběrového řízení na prodej demontovaného CT přístroje Philips Mx8000

II. p o v ě ř u j e
Odbor správy majetku MÚ
jednáním se zájemcem o okamžitém odvozu CT přístroje Philips Mx8000.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 181/11 k rozpočtovému opatření EO č.4
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 4 z příspěvku určeného na provoz TJ Stadion ve výši 1 695 tis. Kč převést 850 tis. Kč na položku "SK Sršni - příspěvek" a 845 tis. Kč na provoz Zimního stadionu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.03.11


Usnesení č. 182/11 k rozpočtovému opatření OPPKŠT č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 1 - dotace na akci "EU peníze školám" Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost převedená z účtu Krajského úřadu Středočeského kraje. Neinvestiční prostředky dotace jsou určeny pro Základní šk olu Kutná Hora, Kamenná stezka 40, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 834 900,00 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPKŠ č. 1

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 183/11 k rozdělení finan.prostředků - Program regenerace MPR a MPZ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s upraveným rozdělením finančních prostředků v celkové výši 1.855.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury pro rok 2011 tak, jak je uvedeno v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 184/11 k zadání pro zpracování změny č.32 územ.plánu KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 32 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Perštejnec" na pozemku parc. č. 95/5 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Peršte jnec.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 185/11 k zadání pro zpracování změny č.33 územ.plánu KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 33 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Perštejnec" na pozemku parc. č. 15/2 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Peršte jnec.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 186/11 k zadání pro zpracování změny č.34 územ.plánu KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb.zadání pro zpracování návrhu změny č. 34 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Neškaredice" na pozemcích parc. č. 71, 72, 73 a 281 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Neškaredice.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 187/11 k půjčkám z Fondu rozvoje bydlení - smlouvy
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený text smlouvy o poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2011

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení panu Michalovi Piskačovi mimo výběrové řízení.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 188/11 k územní studii "obytný soubor KH - Malín - I.etapa
Rada města b e r e n a v ě d o m í
územní studii "Obytný soubor Kutná Hora - Malín - 1. etapa" týkající se využití pozemku parc. č. 556/1 v katastrálním území Malín.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.03.11


Usnesení č. 189/11 k hodnotící komisi - "Sběrné dvory - Kutná Hora"
Rada města s c h v a l u j e
složení hodnotící komise pro výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace na akci "Sběrné dvory - Kutná Hora":
členové komise náhradníci
Ing. Jiří Janál Ing.arch.Martin Kremla Jan Trávníček, DiS Antonín Novák
Špačková Michaela RNDr.Dagmar Civišová, Csc.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 190/11 k hodnotící komisi - "Sokolovna Malín"
Rada města s c h v a l u j e
složení hodnotící komise pro výběr dodavatele na: "Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na přestavbu SOKOLOVNY MALÍN, Kutná Hora"
členové komise náhradníci
Ing. Jiří Janál Ing.arch.Martin Kremla Jan Trávníček DiS Antonín Novák
Ing. Jiří Franc RNDr.Dagmar Civišová, Csc.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 191/11 k "studii stavby - azylový dům Trebišovská"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením §18 odst. (3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem:
"Projektová dokumentace stavby azylového domu pro matky s dětmi v Trebišovské ulici"
b) pro toto poptávkové řízení je stanoveno základní hodnotící kriterium:
nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Karel Koubský
2. Ing. Jiří Janál RNDr. Dagmar Civišová, CSc.
3. Ing.arch.Martin Kremla Michaela Špačková
4. RNDr.Robert Otruba Božena Grecmanová
b) se zasláním písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace minimálně třem vybraným zájemcům dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 192/11 ke smlouvě na zajištění dopravní obslužnosti města linkami MAD
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami městské autobusové dopravy č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 s dopravní firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na rok 2011.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 193/11 ke smlouvě na úhradu ztráty z provozování doprav.obslužnosti
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením smlouvy na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů 2 a 3 na lince 240015 z Kutné Hory do Poličan a zpět.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 2. března 2011

Nahoru