19. září 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.září 2018

Usnesení č. 642/18 k darovací sml.mezi Městem Kutná Hora a HZS Středočeského kraje
Rada města b e r e n a v ě d o m í
podepsání darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, J. Palacha 1970, Kladno 
 
 
Usnesení č. 643/18 k vyřazovanému majetku města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vyřazovaném majetku města za období od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018.


Usnesení č. 644/18 k uzavření smlouvy - agenda řidičů MÚ Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi Městem Kutná Hora a společností CENDIS, s.p. se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.03.19


Usnesení č. 645/18 k rozpočtovému opatření KAN č. 8
Rada města s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace pro Ligu pro ochranu zvířat místní organizace Kutná Hora ve výši 50 000,- Kč na zajištění činnosti v roce 2018 na základě žádosti podané na jednání zastupitelstva dne 11.9.2018

b) předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

c) předložené rozpočtové opatření KAN č. 8 - pokrytí dotace pro Ligu pro ochranu zvířat místní organizace Kutná Hora ve výši 50 000,- Kč,- Kč z rozpočtové rezervy.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 646/18 k objednávce VIS Hradec Králové
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením objednávky na zpracování PD vodovodních a kanalizačních přípojek pro nemovitosti v kat. úz. Pernštejnec a Neškaredice u společnosti Vodohospodářsko - inženýrské služby spol s r.o. Hradec Králové.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.09.18

Usnesení č. 647/18 k záměru na propachtování části pozemku v k.ú. Kaňk - pí Nasadošová
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 251 o výměře 49 m2 a část pozemku 253/1 o výměře 20 m2 vše v k.ú. Kaňk.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 17.10.18


Usnesení č. 648/18 k uzavření pachtovní sml. na část pozemku v k.ú. KH - pí Jarošová
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 3688/1 o výměře 292 m2 (dle geometrického plánu č. 003799-25/2017 pozemek p.č. 3688/20) v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako propachtovatelem a paní Mgr. Evou Jarošovou, Kutná Hora jako pachtýřem s účinností od 1.10.2018 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 7,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.10.18


Usnesení č. 649/18 k prodloužení náhradního ubytování - Čurejovi
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení dohody o poskytnutí náhradního ubytování na městské ubytovně v Trebišovské ul., č.p. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 650/18 k poptáv. řízení na "Vnitřní plynovod a vytápění, č.p. 56, KH"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Vnitřní plynovod a vytápění pro 3 byty v objektu Národního odboje č.p. 56, Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 651/18 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 5. 9. 2018

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v č.p. 69, Komenského náměstí v Kutné Hoře s panem Gabrielem Kováčem na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020
b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v č.p. 652, ul. Sedlecká v Kutné Hoře s paní Martinou Suchomelovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020
c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č.p. 652, ul. Sedlecká v Kutné Hoře s paní Irenou Červeňákovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020
d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v č.p. 658, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Pavlou Hráčkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020
e) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v č.p. 638, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Michaelou Veselou na dobu určitou - 1 rok, tj. od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019
f) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s paní Marií Horvathovou na dobu určitou - 1 rok, tj. od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019

III. s o u h l a s í
s výjimkou z Pravidel k pronájmu bytů zvláštního určení v Domech pro seniory ve vlastnictví Města Kutná Hora, schválených Radou města Kutná Hora usnesením č. 57/17 dne 25. 1. 2017, týkající se ponechání žádosti o byt v domě pro seniory paní Miluše Šauliové, Kutná Hora v seznamu uchazečů z vážných důvodů.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 652/18 k VŘ č. SN 15/18 na pronájem bytu, ul. Benešova č.p. 635
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 15/18 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 (100,43 m2) v 5. podlaží domu č.p. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 o velikosti 4+1 (100,43 m2) v 5. podlaží domu č.p. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Ivou Chválovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 4.604,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 15/18.

Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 653/18 k VŘ č. SN 16/18 na pronájem bytu, ul. Ortenova č.p. 83
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 16/18 na pronájem bytu č. 9 o velikosti 2+1 (62,54 m2) ve 3. podlaží domu č.p. 83, ul. Ortenova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 2+1 (62,54 m2) ve 3. podlaží domu č.p. 83, ul. Ortenova v Kutné Hoře s paní Lubicou Rybovou, Kutná Hora - Sedlec, za nájemné ve výši 2.925,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 16/18.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 654/18 k záměru na propachtování části pozemku v k.ú. K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 3887 o výměře cca 44 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 17.10.18


Usnesení č. 655/18 k nájemním sml. - nemovité věci v k.ú. K. Hora - MERIMAC s.r.o.
Rada města I. r u š í
usnesení č. 391/18 ze dne 30.5.2018

II. s c h v a l u j e
a) ukončení Smlouvy o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře ze dne 16.12.2011 uzavřené mezi Městem Kutná Hora a spol. TRANS spol. s r.o., IČO 48950963, se sídlem Potoční č.p. 208, Kutná Hora dohodou ke dni 31.12.2018

b) uzavření nájemní smlouvy o nájmu pozemku p.č. 2930/1 o výměře 9712 m2, jehož součástí jsou stavby bez čp/če, pozemku p.č. 2930/2 o výměře 224 m2, jehož součástí je stavba č.p. 208, části pozemku p.č. 2949/4 o výměře cca 168 m2 a části pozemku p.č. 2952/3 o výměře cca 407 m2, vše v k.ú. Kutná Hora. mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. MERIMAC s.r.o., IČO 27578950, se sídlem Potoční č.p. 208, Kutná Hora jako nájemcem, s účinností od 1.1.2019 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou za roční nájemné ve výši 407.000, Kč bez DPH

c) uzavření nájemní smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2948/1 o výměře cca 200 m2, části pozemku p.č. 2949/4 o výměře cca 25 m2 a části pozemku p.č. 2952/3 o výměře cca 520 m2, vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. MERIMAC s.r.o., IČO 27578950, se sídlem Potoční č.p. 208, Kutná Hora jako nájemcem a panem Ing. Pavlem Tomášem, Černý Most, Praha 9 jako vedlejším účastníkem s účinností od 1.1.2019 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 26.075,- Kč bez DPH
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 656/18 k dodatku sml. o dílo na "Zateplení fasády Sedlecká čp.65"
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo "Zateplení fasády č.p. 652, Sedlecká ul., Kutná Hora" uzavřené dne 19. 4. 2018 mezi Městem Kutná Hora jako objednatelem a spol. SIKA stavební činnost s.r.o., IČO 27793532, se sídlem Rešov 93, 793 44 Horní Město jako zhotovitelem týkajícího se prodloužení termínu dokončení stavby do 1.12.2018.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 657/18 k výpůjčce pozemku v k.ú. Kutná Hora (TJ Sparta K. Hora)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit část pozemku p.č. 3337/1 o výměře cca 4 600 m2 v k.ú. Kutná Hora za účelem vybudování sportoviště.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 17.10.18


Usnesení č. 658/18 k VŘ na prostory ve sportovní hale Klimeška
Rada města s c h v a l u j e
a) vyhlášení výběrového řízení č. SN 21/18 na pronájem prostor sloužících podnikání, konkrétně kancelář včetně sprchy v I. patře v budově sportovní haly Klimeška za účelem provozování služeb souvisejících se sportovní činností dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 23.10.2018 ve 13.00 hod.
b) vyhlášení výběrového řízení č. SN 22/18 na pronájem prostor sloužících podnikání, konkrétně kancelář včetně sprchy v I. patře v budově sportovní haly Klimeška za účelem provozování služeb souvisejících se sportovní činností dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 23.10.2018 ve 13.00 hod.
c) vyhlášení výběrového řízení č. SN 23/18 na pronájem prostor sloužících podnikání, konkrétně kancelář včetně sprchy v I. patře v budově sportovní haly Klimeška za účelem provozování služeb souvisejících se sportovní činností dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 23.10.2018 ve 13.00 hod.
d) vyhlášení výběrového řízení č. SN 24/18 na pronájem prostor sloužících podnikání, konkrétně masérna v přízemí budovy sportovní haly Klimeška za účelem provozování masérských služeb dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 23.10.2018 ve 14.00 hod.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 659/18 k plnění usnesení
Rada města s c h v a l u j e
zrušení usnesení č. 391/18 ze dne 22.8.2018 a č. 466/18, bod II.e) ze dne 27.6. 2018

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 660/18 k nájemní smlouvě - č.p. 57, U Lorce, K.Hora - pí Kutílková
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené dne 2.7.2012 na pronájem budovy č.p. 57, ul. U Lorce, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1933 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Lucií Kutílkovou, IČO 71259635, se sídlem Nad Lesem 948, Kutná Hora jako nájemcem týkajícího se změny kapacity lůžek na ubytovně od 1.9.2018 z počtu 75 na 53 lůžek a snížení nájemného z 24.793,39,- Kč/měsíc bez DPH na 17.543,- Kč/měsíc bez DPH a změny kapacity lůžek na ubytovně od 1.11.2018 z počtu 53 na 32 lůžek a snížení nájemného za ubytovnu z 17.543,- Kč/měsíc bez DPH na 10.592,- Kč/měsíc bez DPH včetně nastavení standardních podmínek nájemní smlouvy.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 661/18 k rozpočtovému opatření OSM č. 13/18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 13/18, kterým se navyšuje výdajová položka TEBIS o částku 260.175,-- Kč , a to na úkor výdajové položky Tebis opravy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 24.09.18


Usnesení č. 662/18 k prodeji části pozemku v k.ú. Malín
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 520/1 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Malín panu Ing. Radomíru Dupalovi, Kutná Hora-Malín, panu Vladimíru Dupalovi, Kutná Hora-Malín a paní Zuzaně Dupalové,Kutná Hora-Malín.
Zodpovídá : Mgr. Jarůňková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 663/18 k záměru na směnu pozemků
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit pozemek p.č. 863 o výměře 4.143 m2, pozemek p.č. 1118/1 o výměře 813 m2, pozemek p.č. 1119 o výměře 1.471 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše a pozemek p.č. 164/1 o výměře 4.730 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Záboří nad Labem ve vlastnictví Města Kutná Hora za id. 1/2 pozemku p.č. 3991/18 o celkové výměře 10.625 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Provincie Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, FMA, IČO: 00406911, se sídlem Přemyšlenská 679/6, 182 00 Praha 8 - Kobylisy.
Zodpovídá : Mgr. Jarůňková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 664/18 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Malín - pí Matoušková
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 625/13 o celkové výměře 31 m2 v k.ú. Malín, včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Mgr. Jarůňková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 665/18 k věcnému břemenu - plyn. přípojka, k.ú. K. Hora (p. Kutílek)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Nová NTL plynovodní přípojka pro č.p. 702, ul. Roháčova, Kutná Hora" na pozemku p.č. 3727 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 63/1 v k.ú. Kutná Hora, kterým je toho času pan Michal Kutílek, 284 01 Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. Jarůňková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 666/18 k zápisu komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 29.8.2018.


Usnesení č. 667/18 k vyhlášení VŘ o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. Všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2019.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 27.09.18


Usnesení č. 668/18 ke grantům - malé projekty - oblast č. 3 - vzdělávání a volný čas
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas přijatých v řádném termínu, realizace projektů v IV. čtvrtletí 2018 dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.10.18


Usnesení č. 669/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 20 - 22
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 20 - přesun prostředků z položky rezerva školství na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora ve výši 126.000,00 Kč na finanční zajištění řešení havarijního stavu plotu a opadávající omítky ze stěn budovy a v suterénu školy dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 21 - přesun prostředků z položky rezerva školství na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora ve výši 114.000,00 Kč na finanční zajištění opravy vpustí na terasách budovy školy dle důvodové zprávy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 22 - přesun prostředků z položky rezerva školství na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 110.000,00 Kč na finanční zajištění řešení havárie rozvodu vody ve školní jídelně Kremnická 98 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 670/18 ke grantům - malé projekty - oblast č. 2 sport - IV. čtvrtletí 2018
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté v termínu do 7. 9. 2018 - realizace projektu ve IV. čtvrtletí 2018, dle důvodové zprávy a přílohy č.1.

II. s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 7. 9. 2018 - realizace projektu ve IV. čtvrtletí 2018, dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I. a bodu II.a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.10.18


Usnesení č. 671/18 k přijetí účelově určeného finančního daru PO Školní jídelny
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 26 100,00Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.09.18


Usnesení č. 672/18 ke grantům - malé projekty - oblast č. 2 sport - III. čtvrtletí 2018
Rada města I. n e s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 8.6. 2018 - realizace projektu v III. čtvrtletí 2018, dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 673/18 k dodatkům ke sml. o zápůjčku - Žádost o snížení splátek zápůjčky z FRB
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o zápůjčku č. 4/15 - snížení splátky zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení Mgr. Radka Krejčí, Tomáš Krejčí
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 674/18 k rozpočtovému opatření OI č. 11
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 11 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová rezerva" na investiční položku "Oprava zdí pod arciděkanstvím" ve výši 1.222.454,10 Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 675/18 k dodatku sml. na práce nad rámec projektu: revitalizace Vl. dvora
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo na práce nad rámec projektu na akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu 579.083,-Kč bez DPH, tj 700.690,43 Kč s DPH dle důvodové zprávy.

b) prodloužení termínu dokončení stavební etapy č. XII. (2NP jihovýchodní křídlo) na akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno a to do 16.11.2018 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.10.18


Usnesení č. 676/18 k vyhrazení zpoplatněného parkovacího místa v Tylově ulici
Rada města s o u h l a s í
s užíváním veřejného prostranství k vyhrazení jednoho zpoplatněného parkovacího místa v Tylově ulici v Kutné Hoře naproti č.p. 507 pro organizaci "České muzeum stříbra, p.o." se sídlem Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, na dobu určitou do 31.12.2021.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 677/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 18 - 19
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 18/18, kterým dochází k navýšení rozpočtových položek: TS - opravy komunikace ve výši 500.000,--Kč, TS - komunikace úklid (služby) ve výši 500.000,--Kč, a to na úkor rozpočtových položek: TS - zimní údržba komunikace ve výši 500.000,--Kč a TS - veřejná zeleň (služby) ve výši 500.000,-Kč.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 19/18, kterým dochází ke zřízení nové rozpočtové položky Měření rychlosti-Malín (služby) ve výši 58.080,--Kč, Měření rychlosti-Malín (materiál) ve výši 118.580,--Kč, Měření rychlosti-Malín (nájem) ve výši 163.350,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky Měření rychlosti-Malín,Kaňk (inv.) ve výši 340.010,--Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 26.09.18


Usnesení č. 678/18 k rozpočtové příloze ke smlouvě se spol. Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2018 jako Dodatek č. 2 k Rámcové Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 1. 1. 2018 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.10.18


Usnesení č. 679/18 k uzavření sml. o dílo - rozšíření VO (Malínský nadjezd)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o dílo na akci "Rozšíření veřejného osvětlení v úpatí mostu I/2 Kutná Hora (Malínský nadjezd)" se společnosti RAISA, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 680/18 k dodatku č.1 ke Sml. o spolupráci při likvidaci odpadů - EKO-PF
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF s.r.o., se sídlem Hlincova Hora 60, 373 71 Hlincova Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.18


Usnesení č. 681/18 ke sml. o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o nájmu technického zařízení pro úsekové měření rychlosti v Novodvorské ulici v Kutné Hoře - Malíně se spol. "GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s." se sídlem Hálova 47/12, 19015 Praha 9 - Satalice.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 682/18 k uzavření sml. o dílo na PD "Sanace odvalu dolu Šafary v k.ú. Kaňk"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci: "Sanace odvalu dolu Šafary v k.ú. Kaňk" se společností Interprojekt odpady s.r.o., se sídlem Heleny Malířové 11, Praha 6.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.18


Usnesení č. 683/18 k vyhodnocení plánu odpadového hospodářství města za rok 2017
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí předložený dokument s názvem "Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Kutná Hora za rok 2017".
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.18


Usnesení č. 684/18 k zápisu dopravní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 23. zasedání komise dopravní ze dne 12.9.2018


Usnesení č. 685/18 ke schválení příkazní smlouvy - PFIS, s.r.o.
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek na základě poptávky po službě projektové řízení, v rámci projektu Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582, dle posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14.9.2018 je jako nejvhodnější pro zadavatele nabídka dodavatele: PFIS, s.r.o. Svídnická 515/2, Praha 8, IČ 02974665

II. s o u h l a s í
s uzavřením příkazní smlouvy s dodavatelem PFIS, s.r.o, Svídnická 515/2, Praha 8, IČ 02974665 za cenu 172.000,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.05.20 
 
 
 
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 19. září 2018

Nahoru