19. září 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.září 2012

Usnesení č. 728/12 k doplnění člena Komise cestovního ruchu
Rada města j m e n u j e
pana Karla Koubského st., bytem V Zátiší 437, Kutná Hora-Sedlec členem Komise cestovního ruchu RM.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 729/12 k zápisům komisí rady města
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro rozvoj informačních technologií dne 4.9.2012
b) zápis z jednání majetkové komise ze dne 3.9. 2012.
c) zápis sportovní komise ze dne 30.8.2012
d) zápis školské komise ze dne 27.8. 2012
e) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 10.9.2012

II. o d v o l á v á
členku školské komise slečnu Denisu Divišovou, bytem Městské sady 25, Kutná Hora, PSČ 284 01, k 30.9.2012.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 730/12 k prodeji pozemku v Kutné Hoře - p.Edr
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 4002 o výměře 397 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Tomáši Edrovi,bytem Česká 982, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 731/12 k prodeji části pozemku v k.ú.Sedlec u KH - Byt.družstvo DOMOV
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 615/1 o výměře cca 126 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory Bytovému družstvu DOMOV, se sídlem K Nádraží 401, Kutná Hora 3.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 732/12 k prodeji pozemku v KH - spol.Palma ZC s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 1522/1 o výměře 2.524 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti Palma ZC s.r.o., se sídlem Plaská 622, Praha 5.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 733/12 k prodeji části pozemku v k.ú.Neškaredice - man.Vokálkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 208/1 o výměře cca 1400 m2 v k.ú. Neškaredice manželům Václavu a Daniele Vokálkovým, bytem Neškaredice 44, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 734/12 k prodeji pozemku v k.ú.Kutná Hora - Ing. Klazar
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 4494/3 o výměře 1.774 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Ing. Ondřeje Klazara, bytem Vajdova 931,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 735/12 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - pí Fuchsová
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti paní Ivany Fuchsové, bytem Jana Palacha 143, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 736/12 k záměru na prodej části pozemku v k.ú.KH - Spol.vlastníků
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 4596/1 o výměře cca 36 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti Společenství vlastníků bytů obytného domu č.p. Družební 602, se sídlem Družební 602, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 737/12 k prodeji pozemku v k.ú.Opatrovice I. - Ing.Peroutka
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 1169 o výměře 7.338 m2 v k.ú. Opatovice I dle žádosti Ing. Stanislava Peroutky, bytem Opatovice I čp. 105, Čáslav.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 738/12 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kabelového vedení 1kV pro RD čp. 120, výměna bet. stožáru) na pozemku p.č. 4163/61 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora a pozemku p.č. 4174 v podílovém spoluvl astnictví Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 739/12 ke zřízení věcného břemene - VHS Vrchlice-Maleč, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby vodohospodářského díla "Kutnohorsko-Čáslavsko. Projekt I. Kutná Hora - Rekonstrukce a dostavba kanalizace" (kanalizační řad) na pozemcích p.č. 4283/75 a 4283/76 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 740/12 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského zařízení "Nová NTL plynovodní přípojka pro č.parc. 1294/2 - Kutná Hora, ul. Havířská" na pozemcích p.č. 3733 a 3736 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, opr av a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 741/12 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského zařízení "STL plynovodní přípojka, číslo stavby 63040" na pozemku p.č. 3894 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společno sti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 742/12 ke zřízení věcného břemene v k.ú.Senetín
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 404/12 ze dne 30.5. 2012

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na části pozemku p.č. 132 v k.ú. Senetín ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 137 v k.ú. Senetín, kterými je v současné době Cesta životem bez bariér, o.s., se sídlem Paběnice 75 a paní Stanislava Hrstková, bytem Krchleby 45. Věcné břemeno se zřizuje bezplatně na dobu neurčitou.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 743/12 k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku - pí Žižková
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2855 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 20 m2 mezi Městem Kutná Hora a paní Ludmilou Žižkovou,bytem Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora pro zahrádkářské účely. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíč ní výpovědní lhůtou za cenu ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 744/12 ke zprávě o stavu rozpočtu OSM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu odboru správy majetku o stavu výdajového rozpočtu odboru ke dni 12. 9. 2012

II. u k l á d á
ekonomickému odboru předložit radě města návrh na navýšení výdajových položek v rozpočtu odboru správy majetku dle přílohy v celkové výši 1.250.000,- Kč

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 03.10.12


Usnesení č. 745/12 k odvolání p.Václava Horváta
Rada města I. t r v á
na svém usnesení č. 646/12 ze dne 22. 8. 2012 týkající se vyhodnocení výběrového řízení č. SN 32/12 na pronájem bytu č. 11 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře.

II. s o u h l a s í
s předloženou odpovědí na dopis pana Václava Horváta, bytem Nebovidy 67 ze dne 30. 8. 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 746/12 k pronájmu místnosti ve Spolkovém domě
Rada města n e s o u h l a s í
s pronájmem místnosti č. 211 v 1. patře Spolkového domu, čp. 146 ul. Lierova v Kutné Hoře paní Soně Bělovské, bytem Malešovská 478, Kutná Hora za účelem provozování jógy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 747/12 k rozpočtovému opatření EO č.33
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 33, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z investiční položky "V. etapa zádlažby města" na neinvestiční příspěvek pro o.s. Život 90 ve výši 50.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 748/12 k ukončení smlouvy s Obč.sdružením Život 90
Rada města s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 13.7.2004 ve znění pozdějších dodatků mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Občanským sdružením Život 90, se sídlem Sad míru 789, Zruč nad Sázavou, týkající se pronájmu nebytových pr ostorů v čp. 649, ul. Benešova, Kutná Hora. Smlouva bude ukončena dohodou ke dni 30.9.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.12


Usnesení č. 749/12 k uzavření smlouvy o využití sportoviště
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o využití sportoviště - ledové plochy na zimním stadionu včetně zázemí pro organizaci sdružující amatérské hokejisty zastoupené žadateli Tomášem Lhotákem, bytem Malín 32 a Martinem Vekrbauerem, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora s účinností od 19.9.2012 na zimní sezónu 2012/13.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 750/12 k uzavření smlouvy o využití sportoviště
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o využití sportoviště - ledové plochy na zimním stadionu včetně zázemí pro organizování veřejného bruslení rodičů s dětmi a amatérského hokeje dětí bez výstroje pro žadatele Ing. Jiřího Štěpána, bytem Růžová 842, Kutná Hor a, s účinností od 30.9.2012 v zimní sezóně 2012/2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 751/12 k plnění termínů usnesení
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zrušením usnesení č. 92/12

II. s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 752/12 k uzavření dohody o změně smluv - směna pronajatých částí pozemku
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o změně nájemních smluv ze dne 5.11.1992 a 22.7.2008 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Janou Uhlířovou, bytem Družební 602, Kutná Hora a Světlanou Pavlišovou, bytem Masarykova 600, Kutná Hora , pokud s e týká pozemkové parcely č. 2548/1 v k.ú. Kutná Hora tak, že dojde ke změně pronájmu dílů zahrádek č.1 a č.4, s účinností od 1.10.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 753/12 k Nařízení Města K.Hora č.1/2013 o zimní údržbě a Plán zímní údržby
Rada města I. s c h v a l u j e
Nařízení Města Kutná Hora č. 1/2012, o zimní údržbě místních komunikací

II. b e r e n a v ě d o m í
Plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období 2012/2013.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 754/12 k informaci o smlouvě na provozování KIS
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o smlouvě na provozování KIS (Komerčně informační systém) ve městě Kutná Hora.


Usnesení č. 755/12 k informaci o možnostech řešení doprav. situace v lokalitě Na Sioně
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci OSM o možnostech řešení dopravní situace v lokalitě Na Sioně.


Usnesení č. 756/12 ke snížení výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
s upravenou odpovědí žadatelům na snížení výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 757/12 k zápisu dozorčí rady MVE Plus
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS, s.r.o.
konané dne 27.8.2012.


Usnesení č. 758/12 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 17-18
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.17/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 72.540,-- Kč na výdajovou položku DPS-opravy, a to na úkor položek DPS-rekonstrukce (22.540,-- Kč), smuteční síň-opravy (20.000,-- Kč) a položky zeleň vnitrob loky (30.000,--Kč).

b) předložený návrh OSM - OSN č.18/12, kterým se zřizují nové výdajové položky Informační centrum energie v celkové výši 55.150,-- Kč, a to na úkor výdajové položky úrok ČS kontokorent.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 759/12 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 19
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.19/12, kterým se zřizuje nová investiční rozpočtová položka spolkový dům-rekonstrukce ve výši 183.390,-- Kč, a to na úkor položky spolkový dům mobiliář.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 760/12 k vyhlášení VŘ o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. Všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče a školství Městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace měs ta Kutné Hory pro rok 2013.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 27.09.12


Usnesení č. 761/12 k uzavření dodatku č. 2 ke sml. na Obnovu pláště čp. 206, Pirknerovo nám.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 7/2012 na akci "Obnova vnějšího pláště domu čp. 206 Pirknerovo náměstí včetně ohradní zdi a věže bývalého kostela sv. Bartoloměje" v Kutné Hoře s firmou Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Ku tná Hora v celkové výši 132.392,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 27.09.12


Usnesení č. 762/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 18
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 18 - přesun prostředků z položky TJ Sršni Kutná Hora, která v letošním roce nebude dočerpána, na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 v celkové výš i 78.546,- Kč na úhradu opravy havarijního stavu okapů a svodů na budově školy dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 763/12 k pořízení změny č. 46 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s pořízením změny č. 46 Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemkem parc. č. 4229/1 v katastrálním území Kutná Hora (§ 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb.).

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 764/12 k vydání změny č. 40 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vydat formou opatření obecné povahy změnu č. 40 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č . 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 765/12 k vydání změny č. 38 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vydat formou opatření obecné povahy změnu č. 38 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č . 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 766/12 ke komisi pro výběr dodavatele energií na roky 2013-14
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 71, odst. (1) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpis. (dále: "zákon") jmenování komise pro otevírání obálek v otevřeném řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem:
"Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek silové elektřiny a dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na roky 2013 a 2014" (dále: "veřejná zakázka") ve složení členů komise a jejich náhradníků:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Bárta Tomáš Hobl - MÚ Kutná Hora
2. Ing. Jan Jäger Petr Zoufalý - Technické služby Kutná Hora,s.r.o.
3. Alena Levá Ing. Ota Morawski - MÚ Kutná Hora

b) v souladu s ustanovením § 74, odst. (1) zákona jmenování hodnotící komise výše uvedeného zadávacího řízení a veřejné zakázky ve složení členů komise a jejich náhradníků

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Bárta Tomáš Hobl - MÚ Kutná Hora
2. Ing. Jan Jäger Petr Zoufalý - Technické služby Kutná Hora,s.r.o.
3. Alena Levá Ing. Ota Morawski - MÚ Kutná Hora
4. Josef Vokolek Jana Melšová - TJ Sparta Kutná Hora
5. PaeDr. Alena Kotrbová Erika Bohatá - PO ZŠ Kutná Hora,Kremnická 98

c) v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 zákona posouzení kvalifikace uchazečů výše uvedeného zadávacího řízení a veřejné zakázky Ing. Josefem Bártou jménem zadavatele

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 767/12 k Zadání pro zpracování návrhu změny č. 45 ÚPM
Rada města d o p o ru č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 45 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Neškaredice" na pozemcích parc. č. 169/32 a 169/31 v katastrálním území Neškaredice.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 768/12 k odpovědi na dopis z Farního sboru
Rada města I. s c h v a l u j e
Znění písemné odpovědi na stížnost Farního sboru ulice Poděbradova na výskyt vody ve sklepě v souvislosti s provedenou zádlažbou I. a II. etapa

II. u k l á d á
odboru investic
prověřit stav, najít důvod a následně předložit návrh na odstranění příčiny.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.12.12


Usnesení č. 769/12 k rozdělení projektu Dům Dačického
Rada města I. s c h v a l u j e
Zadat přepracování projektu na rekonstrukci domu Dačického, Komenského nám. č.p.41 a 42 firmě Studio ARCHA, která je autorem původního projektu dle důvodové zprávy za 338.000,-.Kč

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat, schválit a uzavřít smlouvu.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 25.09.12


Usnesení č. 770/12 k inf. zprávě o záměru žádosti do OP LZZ
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Záměr předložení žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Číslo výzvy: 97. Název globálního grantu: Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách
RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
,

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 19. září 2012

Nahoru