19. února 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19. února 2020

Usnesení č. 100/20 k programu Rady města 19. 2. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 19. 2. 2020 a ověřovatele zápisu RNDr. Ivo Šance, CSc. a Bc. Štěpána Drtinu.


Usnesení č. 101/20 k zápisu Komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 1. zasedání komise pro bezpečnost ze dne 4. 2. 2020,
b) odstoupení pana Petra Pokorného z funkce člena Komise pro bezpečnost.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.03.20


Usnesení č. 102/20 k zápisům Osadních výborů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Žižkov - Vrchlice ze dne 23. 01. 2020,
b) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 28. 01. 2020,
c) zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 5. 02. 2020,
d) zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 31. 01. 2020 a zápis ze dne 7. 02. 2020,
e)doplnění odpovědí technického oddělení k předkládaným zápisům OsV.Usnesení č. 103/20 k zahraničním cestám v roce 2020
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o plánovaných zahraničních cestách v roce 2020.Usnesení č. 104/20 k rozpočtovému opatření EKO č. 2
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 2 - navýšení rozpočtových prostředků roku 2020 převodem z depozitního účtu ve výši 2.116.479 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 105/20 ke změne ceníku pro sportovní halu Klimeška
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 558/19 ze dne 10. 7. 2019,

II. s c h v a l u j e
změnu ceníku pro sportovní halu Klimeška s platností od 1. 3. 2020.


Zodpovídá : Ing. Maternová,Mgr. Kloudová      Termín : 01.03.20


Usnesení č. 106/20 k poptávkovému řízení na VZMR pro Zimní stadion
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Odstranění vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci Zimního stadionu Kutná Hora",
b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH,

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1 Ing. Josef Viktora Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Mgr. Bc. Silvia Doušová
2. Ing. Ota Morawski Pavel Procházka
3. Jana Řeřábková Bc. Jitka Gregorová
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 25.03.20


Usnesení č. 107/20 k prodloužení doby zvláštního režimu (Kutnohorský zookoutek)
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 6. 2017 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Kutnohorským zookoutkem Denemark pobočný spolek, IČO 04957962, se sídlem Táborská 90, Kutná Hora, jako nájemcem, týkající se prodloužení doby zvláštního režimu do 29. 3. 2020,
b) zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku p. č. 92 v k. ú. Kutná Hora uzavřenou mezi Městem Kutná Hora a spolkem Kutnohorský zookoutek Denemark.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 108/20 k vyhodnocení VŘ č. SN 01/20 NB Benešova č.p.647, KH
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 01/20 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č. p. 647, Benešova ul., Kutná Hora:
Na 1. místě se umístil: Dagmar Měšťáková,
Na 2. místě se umístil: Pavel Prchal,

II. s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v budově č. p. 647, Benešova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora, s uchazečem uvedeným na 1. místě v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 109/20 k zápisu z jednání Komise bytové
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 10. 2. 2020,

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s manželi Milanem a Ivanou Navrátilovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022,
b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Alenou Kopeckou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022,
c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Lenkou Königovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 110/20 k vyhlášení VŘ č. SN 06/20 na pronájem bytu (ul. Puškinská)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 06/20 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 1+kk ve 4. podlaží domu č. p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 25. 3. 2020 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 111/20 k vyhlášení VŘ č. SN 07/20 na pronájem bytu (ul. Puškinská)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 07/20 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 1+kk ve 4. podlaží domu č. p. 652, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 25. 3. 2020 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 112/20 k VŘ na stavební úpravy domu v ul. Školní 401, KH
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: "zákon",) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52 písm. a) zákona na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy 2 bytových jednotek a stoupaček domu, Školní 401, Kutná Hora"
b) pro toto zadávací řízení dle § 114 odst. 2 v souladu s ustanovením § 53 odst. 6 zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr., Bc. Silvia Doušová Mgr., Bc. Vít Šnajdr
2. Bc. Jitka Gregorová Jiří Přenosil
3. Pavel Procházka Jana Řeřábková
b) s tím, aby pověřená osoba zadavatele dle § 43 zákona - Ing. Josef Bárta, společně s jednou osobou zadavatele otevřel elektronicky podané nabídky, posuzoval kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy,

III. p o v ě ř u j e starostu města k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.

Zodpovídá : Ing. Maternová, Ing. Viktora      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 113/20 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p.Plesník)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 967 o výměře 114 m2 (dle geometrického plánu č. 4073-245/2019 pozemek p. č. 967/1), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 25.03.20


Usnesení č. 114/20 k prodeji pozemku v k.ú. Perštejnec (p. Hrouda)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t prodej pozemku p. č. 159/31 o celkové výměře 9 m2 v k. ú. Perštejnec, včetně všech součástí a příslušenství, panu Jaroslavu Hroudovi, Praha 4, za celkovou kupní cenu ve výši 4.075 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 115/20 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Kaňk (Mgr. Čermáková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města n e s c h v á l i t prodej části pozemku p. č. 479 (manipulační plocha - ostatní plocha) o výměře 31 m2 v k. ú. Kaňk paní Mgr. Petře Čermákové, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 25.03.20


Usnesení č. 116/20 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Hubička)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města n e s c h v á l i t prodej části pozemku p. č. 4512/2 o výměře cca 230 m2 v k. ú. Kutná Hora panu Radku Hubičkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 117/20 k prodeji objektu č.p. 435, Nádraží, KH (p. Rožumberský)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města n e s c h v á l i t prodej pozemku p. č. 2717/1 v k. ú. Kutná Hora o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba č. p. 435, panu Janu Rožumberskému, Praha 5.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 118/20 k předkupnímu právu v k.ú. Kutná Hora (Ing. Tomáš)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města n e s c h v á l i t zřízení předkupního práva jako věcného práva k pozemkům p. č. 2930/1, p. č. 2930/2, p. č. 2930/4, p. č. 2930/6, p. č. 2931, p. č. 2932/1, p. č. 2933, p. č. 2948/1, p. č. 2949/4, p. č. 2952/3, vše v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, v majetku Města Kutná Hora ve prospěch pana Ing. Pavla Tomáše, bytem 193 00 Praha 9.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 119/20 k prodeji nemovitých věcí formou VŘ (Palackého nám. 379)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 808/19 ze dne 30. 10. 2019,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města n e s c h v á l i t prodej pozemku p. č. 1291/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 433 m2, jehož součástí je stavba č. p. 379 a dále zadní stavba samostatně neevidovaná v KN, v k. ú. Kutná Hora,
a) společnosti C. H. T. real estate, a. s. se sídlem Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ 02236061,
b) panu Xvan Hvan Ha a paní Thithanh Lan Nguyen, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 120/20 ke sml. zřízení práva stavby na poz. v k.ú. Kutná Hora (TJ SPARTA)
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 890/19 ze dne 27. 11. 2019.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 121/20 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce v k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6025726/VB3 Kutná Hora, Na Rudě, ppč. 4296/10 - knn) na pozemku p. č. 4295 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč bez DPH,
b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6024713 Kutná Hora, Masarykova, p. č. 32/18 - knn) na pozemcích p. č. 4512/2 a p. č. 4512/3, oba v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 122/20 k odkupu pozemku v k.ú. Štipoklasy (pí Zajícová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t odkoupení pozemků p. č. 699 o výměře 1 790 m2, p. č. 713 o výměře 566 m2 a p. č. 778 o výměře 257 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Štipoklasy u Černín do vlastnictví Města Kutná Hora od vlastníka paní Dany Zajícové, Tupadly za celkovou kupní cenu ve výši 13.065 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 123/20 k ukončení VŘ č. M 4/19 (malínská škola)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 4/19 na prodej pozemků p. č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č. p. 167, p. č. 2 o výměře 1.218 m2, p. č. 3 o výměře 120 m2 a p. č. 4 o výměře 61 m2, vše v k. ú. Malín.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 124/20 ke snížení pronájmu sportovní haly Klimeška (Final Four - volejbal)
Rada města s c h v a l u j e
pronájem sportovní haly Klimeška volejbalovému oddílu TJ Sparta Kutná Hora, z. s. na akci Final Four v termínu 20. - 23. 2. 2020 za cenu ve výši 50% dle platného ceníku s podmínkou, že částku ve výši rovnající se rozdílu mezi sníženou a plnou výší dle ceníku použije TJ Sparta Kutná Hora, z. s. na rekonstrukci volejbalového areálu.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.03.20


Usnesení č. 125/20 k žádosti o záštitu pro Klub králičího klubu
Rada města I. s o u h l a s í
s převzetím záštity městem Kutná Hora nad 8. Mistrovstvím České republiky v králičím hopu konaném dne 11. 4. 2020 v Kutné Hoře,

II. n e s o u h l a s í
s použitím heraldického znaku města Kutná Hora v rámci akce 8. Mistrovství České republiky v králičím hopu a preferuje použití loga města Kutná Hora
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 126/20 k zápisu z jednání Komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise památkové péče ze dne 3. 2. 2020.Usnesení č. 127/20 k veřejnoprávním sml. o poskytnutí dotace - kultura
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s o u h l a s i t s předloženými veřejnoprávními smlouvami na poskytnutí neinvestičních dotací na kulturní akce konané v roce 2020 (Calendarium Cuthna).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 128/20 k účelově určenému finančnímu daru PO Školní jídelny Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 4.235 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., z projektu Obědy pro děti.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.02.20


Usnesení č. 129/20 k žádosti o finanční podporu (Čurejová Dana)
Rada města s c h v a l u j e
a) finanční podporu akce Taneční liga a Superstar konané dne 16. 5. 2020 v Kutné Hoře ve výši 10.000 Kč,
b) předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace pro akci Taneční liga a Superstar konanou dne 16. 5. 2020 v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.20


Usnesení č. 130/20 k veřejné zakázce na opravu pláště objektu č.p. 128 ul. Masarykova
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Oprava vnějšího pláště objektu č. p. 128 Masarykova ulice (Městské Tylovo divadlo)" v Kutné Hoře,
b) pro toto zadávací řízení dle § 114, odst. 2 v souladu s ustanovením § 53 odst. 6 zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:
Členové komise
Mgr. Vít Šnajdr, Mgr. Ondřej Seifert, Bc. Jana jelínková, Věra Janatová, Naděžda Mottlová,
Náhradníci komise:

Ing. Josef Viktora, Ing. Věra Žáčková, Mgr. Pavel Ladra,
b) s osobami otevírajícími elektronicky podané nabídky a to:
Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele
Věra Janatová a v její nepřítomnosti Bc. Jana Jelínková, odbor PPŠK,
c) s uzavřením objednávky s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728, na zajištění administrace průběhu tohoto zadávacího řízení dle ustanovení § 43 zákona,
d) s tím, aby pověřená osoba zadavatele dle § 43 zákona - Ing. Josef Bárta posuzovala kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy,

III. p o v ě ř u j e starostu města k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Viktora      Termín : 31.05.20


Usnesení č. 131/20 k veř. zakázce na opravu pláště objektu č.p. 56 nám. Národního odboje
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Obnova vnějšího pláště domu č. p. 56 náměstí Národního odboje v Kutné Hoře",
b) pro toto zadávací řízení dle § 114 odst. 2 v souladu s ustanovením § 53 odst. 6 zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:
Členové komise
Mgr. Vít Šnajdr, Mgr. Ondřej Seifert, Bc. Jana Jelínková, Věra Janatová, Naděžda Mottlová
Náhradníci komise:
Ing. Josef Viktora, Ing. Věra Žáčková, Mgr. Pavel Ladra,
b) s osobami otevírajícími elektronicky podané nabídky a to:
Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele
Věra Janatová a v její nepřítomnosti Bc. Jana jelínková, odbor PPŠK,
c) s uzavřením objednávky s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728, na zajištění administrace průběhu tohoto zadávacího řízení dle ustanovení § 43 zákona,
d) s tím, aby pověřená osoba zadavatele dle § 43 zákona - Ing. Josef Bárta posuzovala kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy,

III. p o v ě ř u j e starostu města k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Viktora      Termín : 31.05.20


Usnesení č. 132/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 3
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 3 - přesun prostředků z položky - Sport - rezerva ve výši 20.000 Kč na položku - Český volejbalový svaz - pořádání Final Four Českého poháru ve volejbale mužů,
b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace na pořádání Final Four Českého poháru ve volejbale mužů.

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 19.03.20


Usnesení č. 133/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 4
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 04 - přesun prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 3.690.000 Kč na jednotlivé sportovní oddíly. Finanční prostředky jsou určeny na podporu činnosti registrovaných žáků,
b) předložené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2019 pro jednotlivé sportovní oddíly - registrovaní žáci.


Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 17.03.20


Usnesení č. 134/20 k žádosti o záštitu nad cyklistickou akcí a fin. příspěvek
Rada města I. s o u h l a s í
a) s převzetím záštity městem Kutná Hora nad cyklistickou akcí s názvem MTBO Krasnice (závody Českého poháru MTBO) v termínu 1. 5. - 3. 5. 2020 v Kutné Hoře a umístěním loga na závodních mapách a oficiálních dokumentech závodu,
b) s převzetím záštity městem Kutná Hora nad projektem "Na kole jen s přilbou",

II. n e s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku na projekt "Na kole jen s přilbou".

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 135/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 5
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 5 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 2.156.000 Kč z důvodu přijetí Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2020 pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na "Zabezpečení regionálních funkcí knihoven pro rok 2020".
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 136/20 k zápisu z jednání Komise kulturní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 2. 2020.


Usnesení č. 137/20 ke jmenování člena redakce Kutnohorských listů
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 92/20 ze dne 5. 2. 2020,

II. j m e n u j e
s účinností od 20. 2. 2020 paní Ing. Zdeňku Nezbedovou externí redaktorkou Kutnohorských listů.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.20


Usnesení č. 138/20 k podpoře cyklostezky - posunutí termínu zahájení VŘ
Rada města I. s c h v a l u j e
prodloužení termínu usnesení RM č. 859/19 k zahájení VŘ na stavební práce akce "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - cyklostezka Vrchlice" do 20. 02. 2020,

II. u k l á d á
v souladu s usnesením RM č. 859/19 zahájit k termínu 20. 02. 2020 přípravu VŘ na dodavatele stavby "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - cyklostezka Vrchlice".

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 20.02.20


Usnesení č. 139/20 k parkovišti autobusů Sedlec - posunutí termínu zahájení PŘ
Rada města I. s c h v a l u j e
prodloužení termínu usnesení RM č. 563/19 k zahájení poptávkového řízení na zpracování dokumentace pro stavební povolení pro akci "Parkoviště autobusů Sedlec" do 13. 03. 2020,

II. u k l á d á
v souladu s usnesením RM č. 563/19 vypsat k termínu 13. 03. 2020 poptávkové řízení na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení pro akci "Parkoviště autobusů Sedlec".


Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 13.03.20


Usnesení č. 140/20 k PŘ na realizaci amfiteátru v Braüerových sadech, Kutná Hora
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení na realizaci amfiteátru v Breüerových sadech v Kutné Hoře - dodavatel - DALFOS s.r.o., IČO: 62966511, sídlo: 280 02 Libenice 44, za nabídkovou cenu 1.207.752,07 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
a) odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku,
b) odboru ekonomickému porvést příslušné rozpočtové opatření k finančnímu pokrytí realizace amfiteátru.
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Bulánková      Termín : 28.02.20


Usnesení č. 141/20 k PŘ na kácení stromů pro budoucí stavbu cyklostezky
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení na kácení stromů podél budované cyklostezky v úseku podél toku Vrchlice, kdy nejnižší nabídku podala firma Technické služby Kutná Hora s.r.o.,

II. u k l á d á
projednat a uzavřít s firmou Technické služby Kutná Hora s.r.o. smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 142/20 k projektu chodníku na Karlově - Foxconn, ČKD
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu s firmou Milota Kladno s.r.o., se sídlem Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 47550961, na zpracování aktualizace a prováděcí dokumentace včetně Výkazu výměr na chodník Karlov k Foxconnu a ČKD,

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít s firmou Milota Kladno s.r.o., se sídlem Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 47550961, smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 143/20 k zápisu z jednání Komise dopravní
Rada města  I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 6. zasedání komise dopravní ze dne 22. 1. 2020.

II. u k l á d á technickému oddělení - odboru investic, předat výsledky o měření hladiny hluku v městské části Kaňk vlastníkovi komunikace (KSÚS) a KHS v Kutné Hoře,

III. u k l á d á odboru investic započít kroky vedoucí k vyhotovení projektové dokumentace a následné realizaci stavby chodníku s veřejným osvětlením v Malínské ulici Starokolínská, v rozsahu od ulice Pod Celnou, po ulici Na Obci.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.08.21

 
Usnesení č. 144/20 k zápisu z jednání Dozorčí rady MVE PLUS s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady ze dne 20. 1. 2020 obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav.


Usnesení č. 145/20 k Dodatku č. 7 Rámcové smlouvy s TS Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2020 jako Dodatek č. 7 k Rámcové Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 1. 1. 2018 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 28.02.20


Usnesení č. 146/20 k uzavření Smlouvy o dílo s firmou INSET s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Smlouvy o dílo na provedení inklinometrických a bezpečnostních geodetických měření v roce 2020 v ulici Kremnická a Táborská v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností INSET s.r.o., se sídlem Lucemburská 1170/7, Praha 3, ve výši 309.639 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 27.03.20


Usnesení č. 147/20 k prodloužení termínu splnění usnesení č. 318/19
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení RM č. 318/19 ze dne 10. 4. 2019 k veřejnému osvětlení v ul. Za Biřictvím, Malín - fin. spoluúčast.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 148/20 k Dodatku č. 2 Smlouvy o zajištění svozu kom. odpadu s MVE PLUS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého návrhu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu a úklidu kontejnerových stanovišť se společností MVE PLUS s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.03.20


Usnesení č. 149/20 k zápisu z jednání Komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 5. 2. 2020,
b) návrh komise na rozdělení dotací na velké projekty z Programu pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2020.Usnesení č. 150/20 k velkým projektům v soc. oblasti pro rok 2020
Rada města I. s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků z Programu pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2020 - velké projekty, a to na základě přijatých žádostí v termínu do 30. 11. 2019, následovně
a) Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o. p. s., sídlem Dolní 186, Kutná Hora, IČ 26594544, velký projekt: Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené osoby, částka ve výši 20.000 Kč,
b) Cesta životem bez bariér, z. s., sídlem Paběnice 75, IČ 27044700, velký projekt: Aktivity pro pečující osoby, částka ve výši 39.500 Kč,
c) Oblastní charita Kutná Hora, sídlem Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, velký projekt: Spolu na Sioně, částka ve výši 0 Kč,
d) Nadační fond Barvy podzimu, sídlem Ledeč nad Sávou 8, Ledeč nad Sázavou, IČ 07852223, velký projekt: Kurzy kresby a malby pro seniory, částka ve výši 0 Kč,
e) SK Barbora, z. s., sídlem Husova 151, Kutná Hora, IČ 22665889, velký projekt: Zimní osvětová činnost a potravinová a materiální pomoc pro občany Kutné Hory v sociální tísni, částka ve výši 0 Kč,

II. s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávních smluv pro poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Města Kutná Hora dle pravidel Programu pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2020 s následujícími organizacemi
a) Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o. p. s., sídlem Dolní 186, Kutná Hora, IČ 26594544,
b) Cesta životem bez bariér, z. s., sídlem Paběnice 75, IČ 27044700.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 151/20 k rozpočtovému opatření OSZ č. 2
Rada města s c h v a l u j e
a) veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby poskytované příspěvkovou organizací Pečovatelská služba Kutná Hora, tedy činnosti nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2020 ve výši 4.471.000 Kč, která bude uzavřena se Středočeským krajem,
b) rozpočtové opatření OSZ č. 2 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 4.471.000 Kč, v návaznosti na veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na zajišťování sociální služby poskytované příspěvkovou organizací Pečovatelská služba Kutná Hora, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2020, která bude uzavřena se Středočeským krajem dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 152/20 k rozpočtovému opatření OŽP č. 1
Rada města s c h v a l u j e
předložené rozpočtové opatření č. 1 - zapojení dotace na zpracování plánů územního systému ekologické stability (ÚSES) pro ORP Kutná Hora dle rozhodnutí č. j. SFŽP 136363/2019 v částce 2.708.986,72 Kč z toho pro rok 2020 dle etap ve výši 701.930,68 Kč do rozpočtu města na stranu příjmů a výdajů.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 153/20 k zápisu z jednání Komise pro cestovní ruch
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise CR ze dne 11. 2. 2020.Usnesení č. 154/20 k rozpočtovému opatření OCRM č. 1
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OCRM č. 1 - převod rozpočtových prostředků z Odboru památkové péče, školství a kultury, na Oddělení cestovního ruchu a marketingu z důvodu finanční posílení propagace akce Kutnohorské léto ve výši 50.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 28.02.20


Usnesení č. 155/20 ke změně termínu RM
Rada města s c h v a l u j e
změnu termínu konání Rady města ze dne 11. 3. 2020 na den 4. 3. 2020.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 04.03.20


Usnesení č. 156/20 ke změně pravidel Programu pro přidělování dotací v sociální oblasti
Rada města u k l á d á
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví připravit návrh změny Programu pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2021 a následující, a to ke změně podmínek omezení časové realizace projektů.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.09.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 19. února 2020

Nahoru