19. února 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.února 2014

Usnesení č. 107/14 k rozpočtovému opatření KT č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 1 - posílení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu přiznaného finančního příspěvku na realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností" dle smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Městem Kutná Hora a Svazem měst a obcí ČR do maximální výše 2 354 782 Kč dle důvodové zprávy

II. ukládá
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 108/14 ke zvýšení místních poplatků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
včas nezaplacené a neodvedené místní poplatky zvýšit o 100%.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 109/14 k ukončení VŘ č.M5/13 a vyhlášení VŘ č.M1/14 - Palackého nám.
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 5/13 na prodej pozemku p.č. 1291/1 o výměře 433 m2, jehož součástí je dům čp. 379 a dále stavba bez čp/če, a pozemku p.č. 1291/2 o výměře 80 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Kutná Hora z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 1/14 na prodej pozemku p.č. 1291/1 o výměře 433 m2, jehož součástí je dům čp. 379 a dále stavba bez čp/če, a pozemku p.č. 1291/2 o výměře 80 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 9.500.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.04.14


Usnesení č. 110/14 ke změně Zásad stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí
Rada města s c h v a l u j e
předložené změny Zásad stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí v majetku Města Kutná Hora - služebnosti.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.02.14


Usnesení č. 111/14 ke zřízení služebnosti cesty v k.ú.Morašice v Železných horách
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene služebnosti cesty na části pozemku p.č. 402 a p.č. 403/1 v k.ú. Morašice v Železných horách dle zákresu ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. st. 84 a p.č. 400/4 v k.ú. Morašice v Železných horách, kterým je v současné době pan Josef Procházka, bytem Morašice . Věcné břemeno služebnosti cesty se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 112/14 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města I. s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Puchríkovy, Kutná Hora ve výši 95% z částky 1 783,00 Kč.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Maršálkovy, Kutná Hora ve výši 80% z částky 41 769,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 113/14 k uzavření nájem.smlouvy - Zlatý pruh Polabí, o.p.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nemovitosti č.p. 1 postavené na části pozemku p.č. 2952 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Zlatý pruh Polabí, o.p.s., IČ 272 50 318, se sídlem Loučeň 1, na dobu určitou do 31.12.2020 ve znění úprav obsažených v zápise z jednání RM.

Zrušeno usnesením RM č. 565/14 ze dne 25. června 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 114/14 k žádosti paní Špalkové
Rada města s o u h l a s í
s tím, aby o.s. Rodinné centrum Špalíček, se sídlem Jana Palacha 144, Kutná Hora poskytovalo místnost č. 32 v nemovitosti č.p. 145 Jana Palacha (max. 3 dny v týdnu) paní Kateřině Špalkové za účelem provozování Yamaha hudební školy a instrumentálních oborů pro hudební výuku mládeže a dospělých s tím, že mezi oběma účastníky bude uzavřena dohoda za podmínek uvedených v důvodové zprávě
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 115/14 k žádosti p.Balšánka a pí Klečkové - Benešova 635, KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 635 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Miroslavem Balšánkem,Kutná Hora týkajícího se přistoupení paní Lenky Klečkové,Nové Dvory, IČ 70864551 na stranu nájemce, jinak za stejných podmínek
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.14


Usnesení č. 116/14 k žádosti občan.sdružení Kolektiv A.M.180
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu části nádvoří, bývalé stáčírny, bývalého prostoru dílny napravo od hlavního vchodu, vše v areálu pivovaru v Kutné Hoře, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Kolektiv A.M. 180, se sídlem Na dračkách 20, Praha 6, IČ: 22827188 za účelem pořádání hudebního festivalu Creepy Teepee od 9.7.2014 do 14.7.2014 s tím, že samotný festival proběhne ve dnech 11.7.2014 až 13.7.2014 za nájemné ve výši 300,- Kč/den, za následujících podmínek, které budou uvedeny ve smlouvě:
- doba trvání ve dnech 11.7.2014 a 13.7.2014 od 15.00 hod. do 22.00 hod. a 12.7.2014 od 15.00 hod. do 24.00 hod.
- složení kauce při podpisu smlouvy ve výši 20.000,- Kč
- smluvní pokuta ve výši 12.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností vyplývajících ze smlouvy
- jednostranné ukončení akce v jednotlivých dnech při nedodržení času konání akce
- cenu za elektrickou energii bude hradit nájemce

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.07.14


Usnesení č. 117/14 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší ul. Uhelná, Kutná Hora paní Heleně Peštové, na dobu určitou - 2 měsíců, tj. od 1. 3. 2014 do 30. 4. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 118/14 k ukončení nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy s manželi Světlanou a Ivanem Sovovými k bytu ul. Puškinská v Kutné Hoře, dohodou ke dni 28. 2. 2014.
b) s uzavřením nájemní smlouvy s paní Gertrudou Sovovou, Kutná Hora, k bytu č. 6 v čp. 660, ul. Puškinská v Kutné Hoře na dobu určitou, s účinnosti od 1. 3. 2014 do 30. 11. 2022, kdy nájemné bude stanoveno ve výši 3.059,- Kč jako maximální nájemné dle platných právních předpisů s tím, že nájemné může pronajímatel zvýšit v případě, že to připustí obecně závazné právní předpisy.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 19. 3. 2001, mezi Městem Kutná Hora a paní Světlanou Sovovou, Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 19. 3. 2001. Město Kutná Hora vrátí paní Světlaně Sovové částku ve výši 547.183,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 1. 2014.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 119/14 k prodeji části kanalizačního řadu v ulici Sportovců
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se změnou ceny za prodej části kanalizačního řadu (od ulice Sportovců až po napojení na hlavní kanalizační řad u ulice Sběrná v majetku Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s.), Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., z částky 232.217,00 Kč (bez DPH) na částku 65.328,00 Kč (bez DPH), jak byl prodej schválen usnesením č. 128/13 ze dne 25.6.2013

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 120/14 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - J.Váňa
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 615/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 23 m2, panu Josefu Váňovi, Církvice, z důvodu vlastnictví garáže nacházející se na předmětné části pozemku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.03.14


Usnesení č. 121/14 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - p.Vaněk
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 615/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 23 m2, panu Petru Vaňkovi, Kutná Hora - Sedlec, z důvodu vlastnictví garáže nacházející se na předmětné části pozemku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.03.14


Usnesení č. 122/14 k uzavření dohody - Česká pošta, s.p.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o bezplatném dočasném užívání části pozemků parc.č. KN 744/1; 648 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a části pozemku parc.č. KN 621/1 v k.ú. Kaňk o výměře cca 1 m2, České poště, s.p., se sídlem Polických vězňů 909/4, Praha 1, z důvodu umístění odkládacích schrán pro poštovní doručovatele.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 123/14 k uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady - TS KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora a Ing. Jiřím Francem, Kutná Hora s účinností od 1.3.2014.

b) s uzavřením předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora a Ing. Miroslavem Vaníčkem, Kutná Hora s účinností od 1.3.2014.

c) s uzavřením předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora a Janem Hnízdem, Kutná Hora s účinností od 1.3.2014.

d) s uzavřením předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora a Ing. Janem Cihlářem, Kutná Hora s účinností od 1.3.2014.

e) s uzavřením předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora a Zdeňkem Jeřábkem, Kutná Hora s účinností od 1.3.2014.

Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 01.03.14


Usnesení č. 124/14 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - XXIII.Král.stříbření KH
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Občanskému sdružení Stříbrná Kutná Hora, se sídlem Barborská 28, Kutná Hora, zastoupenému paní PhDr. Světlanou Hrabánkovou, za účelem uspořádání XXIII. ročníku Královského stříbření Kutné Hory na dny 16. - 23. června 2014. Samotná akce proběhne ve dnech 21. - 22. června 2014. Náklady na energie bude hradit OS Stříbrná Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.06.14


Usnesení č. 125/14 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - Denemark - o.s.
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Občanskému sdružení Denemark, se sídlem Masarykova 581, Kutná Hora, zastoupenému panem Bc. Martinem Starým, za účelem uspořádání "Jarmarku zájmových organizací a neziskových sdružení" dne 7. června 2014 v době od 10:00 do 19:00 hod. Náklady na energie bude hradit OS Denemark.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.06.14


Usnesení č. 126/14 k zápisu z jednání Dozor.rady spol.KH Tebis, spol. s r.o.
Rada města
Rada města, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis DR společnosti KH Tebis, spol. s r.o. ze dne 29. 1. 2014

II. s o u h l a s í
s vyplacením měsíčních odměn členům dozorčí rady za období červenec-prosinec 2013 dle zápisu

III. s o u h l a s í
s vyplacením odměny jednateli společnosti za období 3. a 4.Q. roku 2013 v plné výši

Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 15.03.14


Usnesení č. 127/14 k zápisu č.1/14 z jednání dozor.rady spol.Technické služby KH
Rada města
Rada města, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 1/14 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konané dne 11.2.2014.

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za IV.Q. 2013 ve výši 100% jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.

III. s c h v a l u j e
výši odměn členům dozorčí rady za 2. pol. 2013 dle návrhu předsedy dozorčí rady.

Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 128/14 k trvalému omezení pozemků - Horkovod EC KH
Rada města s o u h l a s í
s trvalým omezením pozemku parc.č. 114 v k.ú. Perštejnec z plnění funkce lesa na ploše 180 m2 v majetku Města Kutná Hora, z důvodu vedení liniové energetické stavby Horkovodu EC Kutná Hora - Tebis, ve prospěch společnosti EC Distribuce, a.s., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1. Jednorázová úhrada za trvalé omezení je stanovena 13 500,- Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 129/14 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č.4/14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.4/14, kterým se zřizuje nová výdajová položky vrácení záloh - Puškinská II. ve výši 545.266,-- Kč, a to na úkor položky rezerva města.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.14


Usnesení č. 130/14 k zahájení poptáv.řízení-restaurování kam.prvků v parku pod Vl.dvorem
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem "Restaurování kamenných prvků osazených ve zdi terasy v parku pod Vlašským dvorem" parc. č. 3 k.ú. Kutná Hora
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Mgr. Dana Vepřková
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Jana Jelínková
4. Věra Janatová
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.02.14


Usnesení č. 131/14 k zahájení poptáv.řízení - obnova střeš.a vnějšího pláště
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova střešního a vnějšího pláště domu č.p. 613 Vocelova ulice" v Kutné Hoře
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Mgr. Dana Vepřková
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Jana Jelínková
4. Věra Janatová
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.02.14


Usnesení č. 132/14 k zahájení popt.řízení - restaur.dřevěných dvoukřídlých dveří
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem "Restaurování dřevěných dvoukřídlých dveří s vitrážovou výplní" v 1. patře budovy Vlašského dvora v Kutné Hoře
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Mgr. Dana Vepřková
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Jana Jelínková
4. Věra Janatová
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace dvěma vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.02.14


Usnesení č. 133/14 k zápisu školské komise a odvolání členky š.komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 10.2.2014

II. o d v o l á v á
členku školské komise paní Mgr. Lenku Růžičkovou,Kutná Hora, k 28.2.2014 na vlastní žádost.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 134/14 k projektové dokumentaci - Malá scéna Městs.Tylova divadla
Rada města I. s c h v a l u j e
a) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby - "Zhotovení projektové dokumentace na obnovení Malé scény Městského Tylova divadla v Kutné Hoře"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky -nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. RNDr. Dagmar Civišová, CSc. Antonín Novák
3. Ing. Jiří Janál Ing. arch Martin Kremla
b) s pověřením Ing. J. Janála zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 03.03.14


Usnesení č. 135/14 k žádosti o dotaci z ROP, projekt "Malá scéna"
Rada města s o u h l a s í
a) s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu ROP Střední Čechy, výzva 82, na projekt "Malá scéna" Městského Tylova divadla v Kutné Hoře
b) s uzavřením smlouvy se společností LK Advisory, s.r.o. Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice, na zpracování žádosti o dotaci a příslušných příloh k žádosti na výše uvedený projekt, za celkovou cenu 180 000 Kč + platné DPH

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.14


Usnesení č. 136/14 k zahájení zadáv.řízení - zajištění služeb techn.dozoru investora
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") a dle Metodiky k zadávání veřejných zakázek poskytovatele dotace zahájení zadávacího řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Výběrové řízení na zajištění služeb technického dozoru investora-Centrum sociálních služeb a Azylový dům Kutná Hora"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Ing. arch Martin Kremla Jan Trávníček, DiS.
3. Ing. Jiří Janál Ing. Josef Bárta

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 137/14 k práci nad rámec projektu - snížení energ.náročnosti budov DPS
Rada města s o u h l a s í
s realizací dodatečných prací nad rámec projektu na akci: "Snížení energetické náročnosti budov DPS Kutná Hora" v celkové výši 222.080,-Kč, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 138/14 k výsledku poptáv.řízení - snížení energ.náročnosti objektů MŠ
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení a výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou:
Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 za cenu 358.765,-Kč včetně DPH

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 139/14 k zahájení zadáv.řízení - rekonstrukce místních komunikací
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce místních komunikací v Kutné Hoře - ulice Kudrnova - Jarošova"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Michaela Špačková RNDr. Dagmar Civišová, CSc.
3. Ing. Jiří Janál Antonín Novák
4. Jan Trávníček, DiS. Ing. arch Martin Kremla
5. Josef Bárta Tomáš Hobl
b) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 140/14 k rozšíření elektroin.a vybudování reviz.šachty kanal.-Spolkový dům
Rada města s o u h l a s í
s realizací prací ve Spolkovém domě dle důvodové zprávy v celkové výši 30.325,30 Kč včetně DPH na rozšíření elektoinstalace firmou Pavel Turek, Přítoky 71 a vybudování revizní šachty kanalizace firmou Ondřej Tunkl, Kouřimská 20, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 141/14 k projektu pro podání žádosti o dotaci - Česká ul.
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním projektu pro stavební povolení na rekonstrukci České ulice firmě RAIL-ROAD DESIGN - POZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY, Palackého třída 2549, Pardubice, za nabídnutou cenu 78.500,- Kč včetně DPH. Projekt bude součástí žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy, Výzva č. 85 - Oblast podpory 1.1 - Regionální dopravní infrastruktura - Místní komunikace

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na projekt a vybrat zpracovatele žádosti o dotaci

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.14


Usnesení č. 142/14 ke smlouvě o zajištění doprav.obslužnosti města linkami MAD
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami městské autobusové dopravy č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 s dopravní firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na rok 2014.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 143/14 ke smlouvě na úhradu prokazatelné ztráty - linka 240015
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením smlouvy na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů 2 a 3 na lince 240015 z Kutné Hory do Poličan a zpět.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 144/14 k ukončení smlouvy o spolupráci se spol.Badyan, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s ukončením Smlouvy o vzájemné spolupráci se společností Badyan, s.r.o. dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 145/14 ke Smlouvě o patrnerství - Rekonstrukce vodáren.věže
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Smlouvy o partnerstvík projektu "Rekonstrukce vodárenské věže pro cestovní ruch" mezi Městem Kolín se sídlem Karlovo nám. 78, Kolín (realizátor-žadatel) a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (partner).
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 20.02.14


Usnesení č. 146/14 ke Smlouvě o partnerství - Expozice pivovarnictví s ubyt.kapacitou
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Smlouvy o partnerstvík projektu "Expozice pivovarnictví s ubytovací kapacitou" mezi Zlatým pruhem Polabí, o.p.s. se sídlem Loučeň 1, Loučeň (realizátor-žadatel) a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (partner).
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 20.02.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 19. února 2014

Nahoru