19. října 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.října 2016

Usnesení č. 824/16 k rozpočtovému opatření KAN č.4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 4 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí zálohy dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů ve výši 745.800,-Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 825/16 k navýšení prostředků Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
a) Poskytnutí dotace Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO ve výši 450.000,- Kč na realizaci projektu: Dačického dům v Kutné Hoře, vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO, pro rok 2016 na základě žádosti.
b) Předložený návrh Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 29.3.2016.
c) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 5 - navýšení rozpočtových příjmů Odboru dopravy a Městské policie na pokrytí příspěvku Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO ve výš 450.000,- Kč.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 826/16 k podpoře projektu Studentského simulovaného ZM
Rada města I. s o u h l a s í
s pronájmem Rytířského sálu Vlašského dvora v Kutné Hoře dne 9. listopadu 2016 od 08:00 do 14:00 hodin za účelem konání Studentského simulovaného zastupitelstva města o.p.s. Agora CE, se sídlem Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4. Cena za využití prostor Rytířského sálu bude za poplatek 1.500,- Kč/ hod + DPH dle stanoveného ceníku.
 

II. p o v ě ř u j e
pana Bc. Martina Starého, starostu, řízením Studentského simulovaného ZM
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 827/16 k navýšení platů ředitelům příspěv.organizací
Rada města s c h v a l u j e
na základě nařízení Vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., předložené měsíční platy ředitelů příspěvkových organizací Města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 828/16 ke zprávě k obchodním společnostem města
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka obchodních společností Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., KH Tebis, s.r.o., Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o., Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s.r.o. ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

b e r e n a v ě d o m í
čestná prohlášení jednatelů a členů dozorčích rad těchto společností.
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 20.10.16


Usnesení č. 829/16 k zápisu komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost ze dne 11. 10. 2016


Usnesení č. 830/16 k návrhu smlouvy o poskytování služeb s o.p.s. Prostor plus
Rada města s c h v a l u j e
předloženou smlouvu mezi Městem Kutná Hora a společností Prostor plus o.p.s. na využívání produktu "Lepší místo" na dobu určitou 1 rok od 1.11.2016.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 831/16 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS - pí Grenarová
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 16 v domě pro seniory v č.p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, ve 2. podlaží o velikosti 1+kk (44,26 m2), s paní Věrou Grenarovou,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 11. 2016 za smluvní nájemné ve výši 2.051,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 832/16 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS - pí Janová
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 20 v domě pro seniory v č.p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, ve 2. podlaží o velikosti 1+kk (45,51 m2), s paní Blankou Janovou,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 11. 2016 za smluvní nájemné ve výši 2.099,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 833/16 k uzavření nájemní smlouvy k bytu - pí Lapošová
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 14, o velikosti 2+1 (59,70 m2), ve 3. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s paní Erikou Půhonou ke dni 31. 10. 2016.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, o velikosti 2+1 (59,70 m2), ve 3. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s paní Ivetou Lapošovou,(Slovensko). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 11. 2016 se stanovením nájemného ve výši 1.865,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 834/16 k ukončení VŘ č.SN 17/16 a vyhlášení č.SN 22/16 - Šultysova ul.167
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 17/16 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 22/16 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 6.12.2016 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 14.12.16


Usnesení č. 835/16 k převodu nájmu prostoru sloužícího podnikání - Tylova ul.388
Rada města s o u h l a s í
s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání dle ust. § 2307 zák. č. 89/2012 Sb. v budově č.p. 388, Tylova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1308 v k.ú. Kutná Hora, z nájemce spol. LABOTA s.r.o., IČ 27229378, se sídlem Na Výsluní 201/13, Praha 10 na společnost ML SPORT s.r.o., IČ 02030225, se sídlem 2. května 1667, Napajedla.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 836/16 k souhlasu k užívání části pozemků v k.ú.KH - Ošatka, z.s.
Rada města s o u h l a s í
s užíváním části pozemků p.č. 2353/12 a p.č. 2353/13 v k.ú. Kutná Hora jako zahrady pro děti spolkem Ošatka, z.s., IČ: 22755926, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora, včetně umístění pískoviště a stojanu na houpačky.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 837/16 k uzavření smlouvy o výpůjčce - nádvoří Vlašského dvora a Preghausu
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora a nebytových prostor - Preghausu v přízemí budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a paní Zuzanou Kocourkovou, IČ 41435303, se sídlem Braunova 124/3, Kutná Hora za účelem konání divadelního představení Noc na Karlštejně s tím, že dne 28.10.2016 od 17.00 hod. do 22.00 hod. proběhne generální zkouška a dne 29.10.2016 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod. proběhne příprava a samotné představení. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.10.16
Zrušeno usnesením RM č. 939/16 ze dne 16. 11. 2016.

Usnesení č. 838/16 k prodeji budovy č.p.56 na nám.Národního odboje v KH
Rada města I. n e s c h v á l i t
prodej pozemků p.č. 303 o výměře 822 m2, jehož součástí je stavba č.p. 56, a p.č. 304 o výměře 1.814 m2, vše v k.ú. Kutná Hora společnosti FWDS OIL SE, IČ 01561952, se sídlem Podbabská 1112/13, Praha 6.

II. s c h v á l i t
prodej pozemků p.č. 303 o výměře 822 m2, jehož součástí je stavba č.p. 56, a p.č. 304 o výměře 1.814 m2, vše v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 839/16 k uzavření Dodatku č.1 ke kupní smlouvě - KD Lorec
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 4.5. 2016 týkajícího se specifikace movitých věcí mezi společností Sparta Kutná Hora, a.s., IČ 25420712, se sídlem U Lorce 57, 284 01 Kutná Hora jako prodávajícím a Městem Kutná Hora jako kupujícím.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 840/16 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 10. 10. 2016.


Usnesení č. 841/16 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-6010691/4, Kutná Hora, Táborská, 3445/5-6, knn) na pozemku p.č. 3523 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 350,- Kč/bm a 1.000,- Kč za umístění pilíře, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 842/16 ke změně zřizovatele nové soukromé Základní školy Hůrka
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 1173/15 ze dne 16. 12. 2015

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem paní Mgr. Daniely Vodové, Sadová 159, 281 21 Červené Pečky na změnu zřizovatele soukromé Základní školy Hůrka na území města Kutná Hora. Jejím zřizovatelem by byl od školního roku 2017/2018 Spolek Hůrka Kutná Hora. V současné době, ve školním roce 2016/2017, Spolek Hůrka Kutná Hora provozuje školku a školu komunitního typu dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 843/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 30
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 30 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR na rok 2016 na obnovu fasády čp. 242 Česká ulice, obnovu střešního pláště a fasády čp. 183 Václavské náměstí, obnovu balkonu čp. 28 Barborská ulice-Hrádek, obnovu opěrné zdi v areálu čp. 28 Barborská ulice-Hrádek, restaurování kašny u žáby včetně opravy zdi v parku pod Vlašským dvorem, I.etapu restaurování Morového sloup v Šultysově ulici a opravu fasády domu čp. 143 Husova ulice v celkové výši 2.175.000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 30.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 844/16 k zápisu kulturní komise
Rada města b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 19.9. 2016


Usnesení č. 845/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 31
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 31 - navýšení rozpočtu o částku 75 000,- Kč jako účelové dary na akci "Kutnohorské dřevosochání" dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 846/16 k převzetí záštity (Cesta životem bez bariér)
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity Města Kutná Hora nad X. benefičním plesem organizace Cesta životem bez bariér konaným v Kutné Hoře dne 19. 11. 2016
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 847/16 k žádosti o změnu usnesení
Rada města r u š í
bod III. usnesení číslo 697/16 ze dne 24. 8. 2016.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 21.10.16


Usnesení č. 848/16 k udělení Čestného občanství města Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
udělit titul Čestný občan města Kutná Hora panu MUDr. Emanuelu Růžičkovi in memoriam dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 849/16 ke 4. Komunitní plán správního obvodu obce s rozšířenou působností
Rada města I. s ch v a l u j e
4. Komunitní plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit 4. Komunitní plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 850/16 k zápisu z komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 5. 10. 2016


Usnesení č. 851/16 k finanční podpoře organizace Povídej, z.s.
Rada města I. s o u h l a s í
a) s poskytnutím finanční podpory organizace Povídej, z.s. na službu Odborného psychologického poradenství pro rodiny na základě podané žádosti ve výši 30.000,- Kč dle důvodové zprávy

b) předloženým návrhem na rozpočtové opatření OSZ č. 11, kterým dochází ke zřízení nové položky Povídej z.s. - Odborné psychologické poradenství (OSPOD) ve výši 30.000,- Kč, a to na úkor položky rezerva OSVZ dle důvodové zprávy

c) s předloženou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Povídej, z.s. jako příjemcem dotace ve výši 30.000,- Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším zasedání ZM Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I. Tohoto usnesení
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 852/16 k poptávkovému řízení "Ambulantní služby podpory sociální integrace"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Ambulantní služby podpory sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory".

b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium nejnižší celková nabídková cena bez DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Josef Viktora
2. Bc. Marián Šlesingr, DiS. Mgr. Renata Kulhánková
3. Petr Švejnoha, BA Mgr. Renata Kulhánková

b) se zahájením poptávkového řízení formou uveřejnění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace širokému okruhu dodavatelů na elektronickém nástroji E-Zak
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 853/16 k poptávkovému řízení "Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v terénní formě".

b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium nejnižší celková nabídková cena bez DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Josef Viktora
2. Bc. Marián Šlesingr, DiS. Mgr. Renata Kulhánková
3. Petr Švejnoha, BA Mgr. Renata Kulhánková

b) se zahájením poptávkového řízení formou uveřejnění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace širokému okruhu dodavatelů na elektronickém nástroji E-Zak
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 854/16 k žádosti Potravinové banky, z.s. o přidělení finanční podpory
Rada města n e s o u h l a s í
s přidělením finanční podpory ve výši 20.000,- Kč žadateli, organizaci Potravinová banka Vysočina, z.s.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.10.16


Usnesení č. 855/16 k zápisu komise cestovního ruchu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 10. 10. 2016

II. j m e n u j e
paní Janu Flechtnerovou členkou komise cestovního ruchu
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.10.16


Usnesení č. 856/16 ke knihovně J. A. Komenského Kutná Hora
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) záměr podání žádosti o dotaci z výzvy č. 52 IRO na přestavbu bývalé základní školy J. A. Komenského na knihovnu dle projektu DSP zpracovaného ARN studiem Hradec Králové, Ing. Arch. Krejčíkem dle důvodové zprávy.

b) záměr, že žadatelem o dotaci z výzvy č. 52 IROP na přestavbu školy J. A. Komenského na knihovnu bude příspěvková organizace města Městská knihovna Kutná Hora dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic předložit materiál ke schválení ZM 8.11.2016.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 857/16 ke Sportovní hale Klimeška Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Milota Kladno, Huťská ulice, na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení separátně pro I. a II. etapu stavby haly včetně vytištění kompletních 2+2paré za cenu 145.200,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 858/16 k vybudování infrastruktury škol - projekční podklad
Rada města s c h v a l u j e
pro akci "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře" rozšíření předmětu již uzavřené smlouvy s Ing. arch. Pavlem Železným na zpracování DSP na ZŠ Kamenná stezka ještě o vypracování DSP na ZŠ TGM a navýšení odměny o 222.000,-Kč na celkových 502.720,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 859/16 k přestavbě ZŠ J.A.Komenského v Kutné Hoře na městskou knihovnu
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Zpracování studie proveditelnosti na akci přestavba ZŠ J.A. Komenského v Kutné Hoře na městskou knihovnu"

b) složení hodnotící komise:
Ing. Zuzana Moravčíková místostarostka města
Ing. Jiří Janál vedoucí odboru investic
RNDr. Dagmar Civišová referent OI
Náhradník:
Michaela Špačková referent OI
Jan Trávníček referent OI

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 860/16 k rozpočtovému opatření OI č. 51
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 51 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva města" na investiční položku "Infrastruktura základních škol - studie proveditelnosti" ve výši 58.300,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 861/16 k žádosti o vrácení korekce dotace - Dačického dům
Rada města s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu se společností ČMUD Pardubice Dašická ul. 247 na administraci žádosti o vrácení dotační částky 1.661.232,98 Kč, o kterou nám byla krácena dotace na akci Dačického dům v Kutné Hoře vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví Unesco za cenu 50.000,-Kč dle důvodové zprávy


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 862/16 k harmonogram svozu tříděného odpadu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený harmonogram svozu tříděného odpadu "z ulice" pro rok 2017, jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 863/16 k uzavaření Kupní smlouvy na prodej hrobky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předloženého návrhu Kupní smlouvy na prodej hrobky, nacházející se na hřbitově U Všech Svatých v Kutné Hoře, v hodnotě 20.000,- Kč mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a paní Evou Mašínovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 864/16 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 19/16
Rada města I. s c h v a l u j e
a)předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 19/16, kterým dochází ke zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Závlahový systém-před Vl.dvorem ve výši 7.260,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunální služby - nákup služeb ve výši 7.260,--Kč.

b)předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 20/16, kterým dochází ke zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Nákup hrobky - hřbitov Vš.svatých ve výši 20.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Hrobová místa-vratky nájmů ve výši 20.000,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 865/16 k uzavření Dodatku č. 3 ke sml. o obchodní spolupráci (BARTH-media)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 3 ke Smlouvě o obchodní spolupráci uzavřené dne 25.5.2001 mezi společnosti BARTH-media, a.s., se sídlem Hůrka 1798 v Pardubicích a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 866/16 k vyhrazení parkovacího místa na Pirknerově náměstí
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným užíváním veřejného prostranství k vyhrazení jednoho parkovacího místa na Pirknerově náměstí v Kutné Hoře před č.p. 206 pro "Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb" se sídlem Pirknerovo nám. 228, 284 01 Kutná Hora, na dobu určitou do 31.12.2019.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 867/16 k nařízení města a Plánu zimní údržby místních komunikací
Rada města I. s c h v a l u j e
doplněné Nařízení Města Kutná Hora č. 1/2016, o zimní údržbě místních komunikací

II. b e r e n a v ě d o m í
Plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období 2016/2017
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 868/16 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 21
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem INV - TO č. 21/16, kterým dochází k navýšení příjmových rozpočtových položek : Příj.z poskyt.služeb - umístění psů v Záchytné stanici ve výši 12.720,--Kč, Přijaté pojistné náhrady ve výši 16.683,--Kč, Odpady - podnikatelé ve výši 913,--Kč, EKO-KOM-příjem za tříděné odpady ve výši 142.893,--Kč, ELEKTROWIN -příjem za tříděné odpady ve výši 30.342,--Kč a zřízení nových příjmových rozpočtových položek: Prodej šrotu ve výši 8.892,--Kč a Přijaté pojistné náhrady ve výši 8.180,-Kč a zároveň navýšení výdajových rozpočtových položek: Poplatek za umístění psa v Záchytné stanici ve výši 5.000,--Kč a Odpad: komunální - svoz ve výši 215.523,--Kč
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 869/16 k rozpočtové příloze na rok 2016 ke sml. se spol. Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2016 jako Dodatek č. 56 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 870/16 k zápisu DR spol. Průvodcovská služba
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2,písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s § 190,odst. 2, písm. g) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.,ze dne 31. 8. 2016 ve všech bodech

II. s o u h l a s í
s návrhem dozorčí rady společnosti na vyplacení čtvrtletní pohyblivé složky mzdy dle smlouvy za druhé čvrtletí 2016 v plné výši této čtvrtletní podměny jednateli společnosti PaedDr. Robertu Lukáškovi.
Zodpovídá : Dr. R. Lukášek, jednatel      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 871/16 k prodloužení sml. na zajištění dopravní obslužnosti linkami MAD
Rada města I. s o u h l a s í
se záměrem prodloužit stávající smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících se společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. do 31.12.2017

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit dodatek na prodloužení smlouvy uzavřené s dopravní firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami městské autobusové dopravy č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 a.s. do 31.12.2017.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 19. října 2016

Nahoru