19. října 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.října 2011

Usnesení č. 874/11 k organizačním změnám na MÚ Kutná Hora
Rada města I. r u š í
S účinností k 31.12.2011
a) Odbor - útvar interního auditu MÚ Kutná Hora
b) Oddělení kultury školství a tělovýchovy v rámci Odboru památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy MÚ Kutná Hora

II. s c h v a l u j e

V souvislosti s omezením náplně činnosti, změnu názvu Odboru památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy nově na Odbor památkové péče a školství MÚ Kutná Hora.

III. z a č l e ň u j e
Činnosti na úseku školství a tělovýchovy do Oddělení památkové péče Odboru památkové péče a školství MÚ Kutná Hora s přímým řízením vedoucím odboru.

IV. z ř i z u j e
S účinností od 1.1.2012
a) samostatné Oddělení interního auditu MÚ Kutná Hora, které přebírá k datu zřízení v plném rozsahu činnosti odboru - útvaru interního auditu
b) samostatné Oddělení kultury a cestovního ruchu MÚ Kutná Hora, které přebírá k datu zřízení v plném rozsahu činnosti na úseku kultury odboru PPŠKTV

V. u k o n č u j e
Ke dni 31.12.2011 pověření Ing. Miroslavy Liberské řízením odboru - útvar interního auditu.

VI. u k l á d á
Tajemníkovi MÚ Kutná Hora
a) vypsat výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucího samostatného oddělení interního auditu
b) vypsat výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucího samostatného oddělení kultury a cestovního ruchu

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 875/11 k rozpočtovému opatření EO č.21
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 21, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředku z rezervy vedení města na úhradu nákladů ve výši 256 710 Kč vyplývajících z Komisionářské smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Průvodcovskou službou.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 876/11 k prodeji části pozemků v k.ú.Sedlec u KH - p.Šabata
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemků p.č. 744/1 a p.č. 744/4 o celkové výměře cca 600 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Marku Šabatovi, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 877/11 k prodeji pozemku pod garáží v KH - m.Šáňovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 673/135 o výměře 22 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Ing. Janu a Dagmar Šáňovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 878/11 k ukončení VŘ č.M 4/11 a vyhlášení VŘ č.M 7/11 na prodej hájenky
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 4/11 na prodej stavby č.p. 225 na pozemku p.č. 571 a pozemků p.č. 571 o výměře 367 m2 a p.č. 572 o výměře 337 m2, vše v k.ú. Kaňk z důvodu nezájmu.

II. p o v ě ř u j e
Majetkové oddělení ekonomického odboru MÚ
zajištěním změny užívání objektu lesního hospodářství na rodinný dům

III. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 7/11 na prodej stavby č.p. 225 na pozemku p.č. 571 a pozemků p.č. 571 o výměře 367 m2 a p.č. 572 o výměře 337 m2, vše v k.ú. Kaňk za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2.480.000,- Kč.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 879/11 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Masarykova 58" na pozemku p.č. KN 4512/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 880/11 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "Stavební úpravy - Rekonstrukce NTL plynovodů včetně přípojek Kutná Hora, ul. Vojtěšská, Na Kavkách" na pozemcích dle PK p.č. 935/1 a dle KN p.č. 3902/1, 673/85, 3901, 3900, 3902/2, 3785, 674, 672/2, 684/2, 3788/1, 3782/1, 688/1, 3791, 3783, 3784, 3786/1, 3786/2, 612/6 a 620/15 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 881/11 k plnění termínů usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle důvodové zprávy (majetkové odd.)

b) s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy (OSM)
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 882/11 k uzavření smlouvy o nájmu nebyt. prostor - Pobřežní čp.194
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 194 Pobřežní ul. Kutná Hora a movitých věcí umístěných v předmětných prostorech mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností GIVA s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 883/11 k vyhodnocení VŘ č.SN 27/11 a vyhlášení VŘ č.SN 37/11 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 27/11 na pronájem bytu č. 9 o velikosti 3+1 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 37/11 na pronájem bytu č. 9 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 5. 12. 2011 v 16.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.12.11


Usnesení č. 884/11 k uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o výpůjce nemovitostí
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská č.p. 11, Praha 5, týkající se rozšíření předmětu výpůjčky o nemovitosti uvedené v příloze tohoto materiálu v celkové pořizovací hodnotě 14.756.544,20 Kč.

Zrušeno usnesením RM č. 904/11 ze dne 2.11.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 885/11 k ukončení nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy na část pozemkové parcely č. 3401 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 2.9.2010 mezi Městem Kutná Hora a Lukášem Bendlem,Kutná Hora, dohodou ke dni 31.12.2011.

b) se zveřejněním záměru na pronájem části pozemkové parcely č. 3401 v k.ú. Kutná Hora o výměře 320 m2, k zahrádkářským účelům, za nájemné ve výši minimálně 3 Kč/m2/rok.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 886/11 k převodu stavby účelové komunikace do majetku Města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se sepsáním notářského zápisu o bezúplatném převodu stavby štěrkové účelové komunikace v Chrpové ulici, umístěné na části pozemku Města Kutná Hora parc.č. 4819/1 v k.ú. Kutná Hora, ve vlastnictví Ing.Petra Karly a paní Radky Karelové do majetku Města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 887/11 k zápisu z jednání komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 4.10.2011
b) zápis z jednání komise cestovního ruchu konaného dne 3.10.2011


Usnesení č. 888/11 k zápisu z jednání komise pro TV a sport
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro TV a sport ze dne 5.10.2011

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 33 - přesun prostředků z položky "SK Sebeobrany Sambo - registrovaní žáci" na položku TJ Viktoria Sedlec ve výši 2.799,- Kč a z položky PB Production na položku SKP Olympia Kutná Hora ve výši 2.600,- Kč dle důvodové zprávy

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPKŠ č. 33.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 889/11 ke stanovení platu nového ředitele PO ZŠ Kamenná stezka
Rada města s t a n o v í
plat novému řediteli PO Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, panu Mgr. et Bc. Vítu Šnajdrovi,Kutná Hora, s účinností od 1. 11. 2011 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.10.11


Usnesení č. 890/11 ke schválení půjčky na financování projektu
Rada města d o p o r u č u j e
ve funkci valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
a) poskytnutí bezúročné půjčky společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. určené na zajištění finančního krytí projektu "Destinace Kutná Hora - jeden den nestačí!" registrační číslo projektu CZ.1.15/2.3.00/18.01123, ve výši 2 332 tisíc korun, odpovídající 80 % celkových způsobilých výdajů na projekt

b) vyčlenění částky 2 332 tisíc korun na zvláštní podúčet společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. vedený u pobočky České spořitelny, a.s., v Kutné Hoře - číslo účtu 182-441953309/0800

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 22 - přesun rozpočtových prostředků na poskytnutí první části půjčky ve výši 332 tisíc korun a to z investiční položky výkup pozemků dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 01.11.11


Usnesení č. 891/11 ke stanovení nárokové složky platu ředitelky PO ZŠ Kamenná stezka
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh nárokové složky platu paní Mgr. Libuše Štické, pověřené řízením PO Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 do 31.10.2011 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.10.11


Usnesení č. 892/11 k vyhlášce o veřejném pořádku - změna
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit se zrušením obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 o veřejném pořádku
b) souhlasit s pozměněným zněním obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 o veřejném pořádkuUsnesení č. 893/11 k rozpočtovým opatřením INV č.34
Rada města I. s o u h l a s í
S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 34, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Zateplení ZŠ J.Palacha" o 7.098.140 Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 894/11 k integrovanému plánu města KH
Rada města I. s c h v a l u j e
3. aktualizaci Integrovaného plánu rozvoje města Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit 3. aktualizaci Integrovaného plánu rozvoje města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 19.10.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 19. října 2011

Nahoru