19. října 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.října 2010

Usnesení č. 830/10 k rozpočtovému opatření KT č. 14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 14 - přesun rozpočtových prostředků v rámci správce rozpočtových prostředků ve výši 99 tis. Kč z položky mzdy na položku ostatní osobní výdaje z důvodu vyplacení odměn komisím RM a výborům ZM dle důvodové zpr ávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 831/10 k rozpočtovému opatření KT č. 13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 13 - navýšení položky neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu o 1 200 Kč na základě oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje, současně budou navýšeny výdaje na stát ní správu dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 832/10 k osazení jednoho stromu v Malíně
Rada města s o u h l a s í
s osazením jednoho smrku na městském pozemku v Malíně za účelem výzdoby vánočního stromu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.11.10


Usnesení č. 833/10 k návrhu rozpočtu města na rok 2011
Rada města p r o j e d n a l a
návrh rozpočtu na rok 2011 a doporučuje jeho předložení na jednání zastupitelstvu města.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.12.10


Usnesení č. 834/10 k žádosti TJ Stadion K.Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
žádost TJ Stadion Kutná Hora o mimořádnou bezúročnou půjčku pro rok 2010 ve výši 500.000 Kč. Vzhledem k finanční situaci Města nedoporučuje její poskytnutí.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.12.10


Usnesení č. 835/10 k prodeji pozemků v K.Hoře - man. Lapáčkovi, p. Hladiš
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 2169/4 o výměře 81 m2, části pozemku p.č. 2168/4 o výměře cca 60 m2 a části pozemku p.č. 2168/1 o výměře cca 95 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Dušanu a Lence Lapáčkovým, Kutná Hora a panu Martinu Hladišovi, Kutná Hora z a kupní cenu ve výši 530,- Kč/m2 (+ 2.400,- Kč znalečné).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 836/10 ke směně pozemků v K. Hoře - Ing. Karla
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se směnou části pozemku p.č. 4819/15 o výměře cca 60 m2 v kat. území Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4819/14 o výměře cca 60 m2 v kat. území Kutná Hora ve vlastnictví pana Ing. Petra Karly, Poděbrady 290 01.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 837/10 ke směně pozemků v K. Hoře - pí Karelová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
Souhlasit se směnou části pozemku p.č. 4819/14 o výměře cca 20 m2 v kat. území Kutná Hora po nabytí do vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4819/2 o výměře cca 20 m2 v kat. území Kutná Hora ve vlastnictví paní Radky Karelové, Kutná Hora< BR>
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 838/10 k prodeji části pozemku ke zřízení věcného břemene (arciděkanství)
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 8/2 o výměře cca 15 m2 v kat. území Kutná Hora Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora, se sídlem Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2 pozemku (+ 2.654,- Kč znalečné)

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene uložení vedení zemního kabelu a stožáru slavnostního osvětlení na části pozemku p.č. 8/2 v k.ú. Kutná Hora a práva vstupu na část pozemku p.č. 8/2 v k.ú. Kutná Hora za účelem jejich kontroly, oprav a údržby ve prospěch Měs ta Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 839/10 k přijetí daru - nemovitosti (Bouwfonds ČR)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) zrušit své usnesení č. 155/10 ze dne 29.6. 2010

b) souhlasit s přijetím daru - pozemků p.č. 2135/2, 2135/3 a 2126/4 o celkové výměře 317 m2 v k.ú. Kutná Hora a stavby komunikace na pozemcích p.č. 2135/2, 2135/3 a 2126/4 v k.ú. Kutná Hora od společnosti Bouwfonds ČR bytová výstavba s.r.o., se sídlem K e Štvanici 3/656, Praha 8.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 840/10 k zápisu komise pro školství
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro školství ze dne 20.9.2010

II. s c h v a l u j e
zvýšení poplatku za děti navštěvující školní družiny všech základních škol v Kutné Hoře na částku 150,- Kč měsíčně s účinností od 1.2.2011.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 841/10 k darovací smlouvě (o.s. Cesta životem ber bariér)
Rada města s c h v a l u j e
darovací smlouvu, jejímž předmětem jsou movité věci darované Městu Kutná Hora, uvedené v přiložené darovací smlouvě (v důvodové zprávě). Tyto movité věci budou dle čl. IV darovací smlouvy poskytnuty k bezúplatnému užívání Základní škole Kutná Hora, Jana Palacha 166.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 842/10 ke jmenování člena škol. rady ZŠ Kamenná stezka
Rada města j m e n u j e
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., §167, odst.2) ("Školský zákon") člena školské rady Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40, (jmenovitě uveden v důvodové zprávě) s účinností od 1.11.2010.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 843/10 k finanční podpoře (Tanec pro život)
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku občanskému sdružení Tanec pro život ve výši 5.000,- Kč na akci Taneční vystoupení konanou dne 13.11.2010.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 844/10 k uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu Sedlecká 670(sl.Michnová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a slečnou Petrou Michnovou, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 12.11. 2010 od 19.00 hod. do 13.11.2010 do 9.00 hod. za účelem pořádání stužkovacího večírku Církevního gymnázia sv. Voršily Kutná Hora za cenu ve výši 1.000,- Kč/den + 20% DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.11.10


Usnesení č. 845/10 k vyvěšení záměru - reklamní a informační plakáty
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na využití společných prostorů domů pro umístění reklamních a informačních plakátů ve vybraných bytových domech ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 846/10 k řešení datových a telekomunikačních sítí
Rada města p o v ě ř u j e
odbor správy majetku připravit výběrové řízení na technickou instalaci optických kabelů (zafukování) včetně zakončení v centru města Kutné Hory (trasa I. a II. etapy zádlažby).

Zrušeno usnesením č. 3/12 ze dne 11.02.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 847/10 k uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu Sedlecká 670 (Klub rodáků)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory, Kutná Hora v Praze, se sídlem Part yzánská 450, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 21.10.2010 v době od 17:00 hod. do 21:00 hod. za účelem pořádání pravidelného besedního pořadu "Disputace" za cenu ve výši 1.000,- Kč/den + 20% DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.10.10


Usnesení č. 848/10 k uzavření dohody o vyrovnání
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o vyrovnání, zpracované odborem správy majetku, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, společností European commercial bureau a.s. se sídlem Senovážné nám. 978/23, Praha 1, Nové Město a spol. DRAK S spol. s r.o., se sídlem Fetrovská 51, Praha 6, za zhodnocení objektu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 849/10 k výpovědi z nájmu bytu (Kalejovi)
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č. 3 v prvním podlaží domu čp. 469, ul. Benešova v Kutné Hoře společným nájemcům Ľudovítu a Anně Kalejovým z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, t o je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatili řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemcům přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 850/10 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu (U Jelena 489)
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 48/10 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 4+1 v 1. podlaží domu čp. 489, ul. U Jelena v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 29. 1 1. 2010 v 15:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.12.10


Usnesení č. 851/10 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem bytu (Masarykova 343)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 33/10 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+1 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 50/10 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+1 v 1. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 29. 11 . 2010 ve 14:00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.12.10


Usnesení č. 852/10 k prodloužení užívání náhradního ubytování (Čurejovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1.11.2010 do 31.12.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 853/10 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu (Mincířská 107)
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 34/10 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře
Na 1. místě se umístila p. Mgr. PÍCHOVÁ Lenka
Na 2. místě se umístil p. KUNČÁK Zoroslav

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře s p. Mgr. Lenkou PÍCHOVOU, Kutná Hora, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 34/10.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 854/10 k poskytnutí ubytovny města (pí Littmanová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s paní Jiřinou Littmanovou, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 11. 2010 - 31. 1. 2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 855/10 k vyhlášení VŘ na prodej bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 35/10 na odprodej volného městského bytu č. 14 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 49/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 14 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Ho ry dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 24.11. 2010 v 16:00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.12.10


Usnesení č. 856/10 k uzavření smlouvy o pronájmu Sedlecká 670 (Sbor křesťan.spol.)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Sborem Křesťanského společenství Kutná Hora, se sídlem Pod Valy 36, K utná Hora na dobu určitou a to dne 6.11.2010 v době od 18:00 hod. do 21:30 hod. za účelem pořádání evangelizační akce s hudební skupinou "Runaway my son" a divadelní vystoupení na křesťanské motivy s možností diskuze za cenu ve výši 1.000,- Kč/den + 20% DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.11.10


Usnesení č. 857/10 k poskytnutí ubytovny města (K.Preisnerová)
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s paní Kateřinou Preisnerovou, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 11. 2010 - 31. 1. 2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 858/10 k ukončení vyhlášení nového VŘ na odbprodej b.j.(Masarykova 302)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 37/10 na odprodej volného městského bytu č. 1 v domě čp. 302 ul. Masarykova (včetně podílu na pozemku parc. č. 2507) v k.ú. Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 51/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 1 (2+1) v domě čp. 302 ul. Masarykova včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 2507 v k.ú. Kutná Hora dle "Prohláše ní vlastníka" ze dne 4.5. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového ř ízení je dne 29.11. 2010 v 16:00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.12.10


Usnesení č. 859/10 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na prodej bytu (Vítězná 221)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 36/10 na odprodej volného městského bytu č. 16 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 47/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 16 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Ho ry dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do t ohoto výběrového řízení je dne 24.11. 2010 v 15:00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.12.10


Usnesení č. 860/10 k žádosti manželů Šmidrkalových (odprodej b.j.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se záměrem Města Kutná Hora odprodat bytovou jednotku č. 5 v domě čp. 585, ul. Puškinská včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 4579/1, 4579/2, 4579/3 a 4579/4 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 30.4.1997 manže lům Jiřímu a Haně Šmidrkalovým, Kutná Hora za kupní cenu stanovenou dle výpočtu při dodatečném odprodeji, který byl schválen usnesením ZM č. 161/05 ze dne 28.6.2007.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 861/10 k uzavření Dodatku č. 3 (Telefónica O2)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 812/10 ze dne 5.10.2010

II. s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě ze dne 25.5.2001 o nájmu části podkrovní plochy v nemovitosti č.p. 589 Kollárova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, PSČ 140 22.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.10


Usnesení č. 862/10 k zápisu bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z bytové komise konané dne 7. 10. 2010.


Usnesení č. 863/10 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 864/10 k zápisu DR Technické služby
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.
zápis č. 07/10 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 22.9. 2010.


Usnesení č. 865/10 k uzavření smlouvy na zajištění organizace Sedelcké pouti 2011
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2011 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a panem Josefem Tříškou,Praha 9, IČ 471 38 289, v termínu od 18.4. 2011 do 28.4. 2011 s tím, že částka za poskytnutí poze mků bude činit 450.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 866/10 k uzavření smlouvy na výpůjčku plastových židlí (Průvodcovská služba)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výpůjčku 100 ks plastových židlí mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, na dobu neurčitou.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.11.10


Usnesení č. 867/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 73-76
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 73/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 1.800,-- Kč na výdajovou položku vratky nájmů hrobových míst, a to na úkor položky nebytové prostory vyúčtování - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.76/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 300,-- Kč na výdajovou položku pozemky nájemné, a to na úkor položky byty kolky - viz bod č.4 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 868/10 k uzavření smlouvy o výpůjčce Preghausu (Svaz diabetiků)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora a přízemí nemovitosti č.p. 178 Radnická ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Svazem diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora, se sídlem Studentů 134, Kutná Hora na dobu určitou 10.11.2010 od 10:00 hod. do 15:00 hod. za účelem měření glykemie pro veřejnost.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.11.10


Usnesení č. 869/10 k umístění sídla OHK
Rada města s o u h l a s í
s umístěním sídla organizace Okresní hospodářská komora Kutná Hora na adrese Šultysova 167, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 870/10 k rozpočtovému opatření INV č. 65-66
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 65 - přesun rozpočtových prostředků z položky "ZŠ J.Palacha - zateplení" na položku "Propojení střech - zimní stadion" ve výši 21.000,-Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 66 - přesun rozpočtových prostředků z položky "ZŠ J.Palacha - zateplení" na položku "Integrovaný plán rozvoje města" ve výši 1.000,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválených rozpočtových změnách

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 871/10 k rozpočtovému opatření IVN č. 67
Rada města I. s c h v a l u j e
a) provedené práce při Zajištění lomových stěn opuštěného lomu Práchovna

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 67 - přesun rozpočtových prostředků z položky "ZŠ J.Palacha - zateplení" na položku "Čížkova skála" ve výši 70.000,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválených rozpočtových změnách.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 872/10 k VŘ na činnost technického dozoru investora (V.etapa)
Rada města s c h v a l u j e
výsledek VŘ na zakázku malého rozsahu na činnost Technického dozoru investora pro akci Revitalizace historického jádra města V.etapa nejvýhodnější nabídku s nejnižší cenou jako jediným kriteriem podal Ing. Roman Krásný,Úvaly u Prahy za 658.000,- Kč vč etně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.10


Usnesení č. 873/10 k odměňování manažerů prac.skupin 2. Komunitního plánu města
Rada města s o u h l a s í
s odměňováním manažerů pracovních skupin, které vznikly v rámci projektu Komunitní plán Kutná Hora a to formou odměn za vykonanou práci. Odměna bude splatná jednorázově ve výplatním termínu za měsíc listopad 2011.

V roce 2011 vykonají manažeři práci v rozsahu max. 100 hod./rok. Výše odměny je stanovena na 150,-Kč/hod.

Zodpovídá : D. Novotná, T. Hobl      Termín : 15.12.10


Usnesení č. 874/10 k rozpočtovému opatření MP č. 5/10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 5 - navýšení rozpočtových prostředků o přijatý poskytnutý příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa Úřadem práce do maximální výše 16.080 Kč, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o přijatém rozpočtovém opatření MP č. 5.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.12.10


Usnesení č. 875/10 k rozpočtovému opatření MP č. 6/10
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 6 - přesun finančních prostředků v rámci městské policie, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 876/10 k poskytnutí studijního příspěvku
Rada města I. s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 15.000,- Kč/btto ročně na školné pro strážníka Městské policie K. Hora Luďka Červinku.

II. u k l á d á
zapracovat do kvalifikační dohody dodatek, týkající se maximální výše nákladů, kterou by byl zaměstnanec p. Luděk Červinka byl povinen zaměstnavateli nahradit v případě nesplnění svého závazku plynoucí z kvalifikační dohody.

Zodpovídá : O. Kubový      Termín : 31.12.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 19. října 2010

Nahoru