19. října 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.října 2005

Usnesení č. 869/05 k dodatku zřizovací listiny ZŠ Kremnická
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ Kutná Hora, Kremnická 98 v tomto znění:
článek VII Okruhy doplňkové činnosti se rozšiřuje o:
správa hřiště "Sokolák" - výběr příspěvků na dovybavení a údržbu hřiště
Zodpovídá : Mgr.Ladra,Mgr.Zahradníčková      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 870/05 k dodatku zřizovací listiny ZŠ TGM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ZŠ TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 v tomto znění:
článek VII Okruhy doplňkové činnosti se rozšiřuje o:
pronájem haly Bios
Zodpovídá : Mgr.Ladra,Mgr.Zahradníčková      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 871/05 k účasti města v projetku kutnohorských podnikatelů
Rada města s o u h l a s í
s účastí města Kutná Hora a Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o. ve společném projektu kutnohorských podnikatelů "Rozvoj cestovního ruchu, kultury a sportu v Kutné Hoře" a s finanční podporou projektu ve výši 13.920,-- Kč (cena A4 prezentace) s tím, že polovinu nákladů ponese Město Kutná Hora prostřednictvím OKŠT a druhou Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o.
Zodpovídá : Mgr. Ladra, Ing.Vopálková      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 872/05 k návrhu na odvolání z funkce místostarosty
Rada města I. n e s o u h l a s í
s předloženou důvodovou zprávou Ing. Jaroslava Benady k návrhu na odvolání pana Bohumila Dvořáka z funkce místostarosty.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s výše uvedeným návrhem na odvolání.
Zodpovídá : Rada města      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 873/05 k odměňování za vykázané výkony - Nemocnice K. H.
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti
návrh na odměňování dle výkonů vykazovaných jednotlivými odděleními Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Malý, jednatel spol.      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 874/05 k navrhovaným změnám rozpočtu Nemocnice K.H. s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti
s pořízením C-ramena pro traumatologickou operativu, 20 ks akutních lůžek na chirurgické odd. a opravou rehabilitačního bazénu v letošním roce.
Zodpovídá : Ing. Malý, Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 875/05 ke koncepci Nemocnice K.H. s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti
předloženou Koncepci rozvoje Nemocnice s.r.o. Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Malý, jednatel spol.      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 876/05 k plánu investic Nemocnice K.H. s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti
předložený plán investic Nemocnice Kutná Hora s.r.o. na období 2005 - 2010.
Zodpovídá : Ing. Malý, jednatel spol.      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 877/05 k zadání úkolů na období 1.10.-31.12.2005
Rada města s t a n o v u j e
ve funkci Valné hromady společnosti
v souladu s bodem VI. odměny, následující úkoly pro období od 1.10. do 31.12.2005:
1) Realizace výběrového řízení Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
2) Realizace schváleného nákupu investic Radou města Kutná Hora a
zpracování podkladů pro realizaci "Rekonstrukce sociálního zařízení -
lůžková část"
3a) Zpracovat návrh rozpočtu Nemocnice Kutná Hora s.r.o. na rok 2006.
Termín: 31.10.2005
3b) Vytvořit předpoklady pro snížení plánované ztráty (HV) vyplývající ze
schváleného upraveného rozpočtu na II. pololetí 2005.
Zodpovídá : Ing. Malý, jednatel spol.      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 878/05 k odměně řediteli společnosti Nemocnice K.H. s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti
s udělením odměny řediteli společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Ing. Karlu Malému na základě plnění stanovených úkolů Radou města Kutná Hora dne 24.8.2005 v souladu s uzavřenou Manažerskou smlouvou, bod VI.odměny.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 879/05 k rekonstrukci hlavního pavilonu Nemocnice K.H. s.r.o.
Rada města u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti
řediteli společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
připravit I. etapu rekonstrukce přístavby sociálního zařízení lůžkové části do výše 1 mil. Kč.
Zodpovídá : Ing. Malý, jednatel      Termín : 21.10.05


Usnesení č. 880/05 k pověření člena ZM zastupováním Města K.H. na VH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
pověřit Ing. arch. Pavla Železného, člena zastupitelstva města v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na mimořádné Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společno st Vrchlice-Maleč, a.s., která se koná dne 7.11.2005.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 881/05 k zápůjčce movitých věcí
Rada města s o u h l a s í
se zapůjčením obrazu Oldřicha Lajska "Barbora v zimě" a velkoplošné fotografie osvětleného chrámu sv. Barbory z Kanceláře tajemníka MÚ Kutná Hora panu senátorovi Bedřichu Moldanovi za účelem propagace Kutné Hory. Zápůjčka bude realizována na dobu určitou - po dobu výkonu funkce senátora panem Bedřichem Moldanem.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 882/05 k hospodaření Města k.Hora k 30.9.2005
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření Města Kutná Hora za III. čtvrtletí roku 2005.


Usnesení č. 883/05 k příjezdové komunikaci a parkovišti - areál Klimeška
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Silnice Čáslav - Holding a.s. na akci Sportovně rekreační areál Klimeška - příjezdová komunikace a parkoviště za částku 18.608.248,-- Kč vč. DPH.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 15.11.05


Usnesení č. 884/05 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na výstavbu kanalizační přípojky jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 885/05 k žádosti o poskytnutí mimořádné půjčky z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení mimořádně mimo výběrové řízení na základě předložené zprávy pí Haně Pospíšilové ve výši 8.000,-- Kč na realizaci kanalizační přípojky a panu Romanu Táborskému ve výši 50.000,-- Kč na dodateční izolac i domu proti spodní vodě.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 886/05 k dodavateli stavby "kolumbárium"
Rada města I. d o p o r u č u j e
Starostovi města Kutné Hory
uzavřít smlouvu o dílo na stavbu "Kolumbárium v Kutné Hoře, Hřbitov všech svatých" s firmou Technické služby Kutná Hora s.r.o.

II. s o u h l a s í
s realizací části zakázky do výše 400.000,-- Kč v letošním roce a zbylé části v roce následujícím, financované z rozpočtu pro rok 2006.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 887/05 ke zrušení usnesení a koupi pozemků v Malíně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. zrušit své usenení číslo 83/04 ze dne 27.4.2004.

II. souhlasit se zakoupením pozemků p.č. 672/1, 672/2 a 161/4 od paní Evy Malinové, Malín ideální 2/3 za 319.846,-- Kč a od pana Zdeňka Zedníka, Nový Vestec ideální 1/3 za 159.924,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 888/05 ke zřízení věcného břemene - plynovodní přípojka v Nálepkově ul.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene plynovodní přípojky na pozemku p.č 3788/3 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou . Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 889/05 k pořízení přílohy č. 1 k NS - MLaR
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemků uvedených v dodatku č. 7 k nájemní smlouvě uzavřené s Městskými lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o., kterým se mění příloha č. 1 v dosud platném znění.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 16.11.05


Usnesení č. 890/05 k postoupení pohledávky
Rada města s o u h l a s í
s postoupením pohledávky a to restitučního nároku u PF ČR ve výši 2.109,- Kč jiné osobě.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 891/05 k záměru prodeje pozemku v K.Hoře
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 2147/11 o výměře 1.041 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Jiřího Timmera, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemku p.č. 2147/11 o výměře 1.041 m2 v k.ú. Kutná Hora s roční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 892/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro manžele Halenu a Stanislava Dunkovy, Kutná Hora ve výši 50% z částky 2.658,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.05


Usnesení č. 893/05 k prominutí úroku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro pana Martina Dubského, Kutná Hora ve výši 40,- Kč za užívání nebytového prostoru v ul. Benešova čp. 649, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.05


Usnesení č. 894/05 k prominutí části poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Radima Kafku, Kutná Hora ve výši 50% z částky 1.373,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.05


Usnesení č. 895/05 k vyhlášení výběrových řízení - Barborská 34
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 35/05 na pronájem bytu o
velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře
dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 9.1.2006 v 11,00 hodin.
b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 36/05 na pronájem bytu o
velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře
dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 9.1.2006 v 11,00 hodin.
c) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 37/05 na pronájem bytu o
velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře
dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 9.1.2006 v 11,00 hodin.
d) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 38/05 na pronájem bytu o
velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře
dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 9.1.2006 v 11,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 896/05 k prodloužení nájemních smluv
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
30, ul. Barborská, Kutná Hora panu Tomáši Mertlovi,
Nový Jičín, na dobu určitou 1 rok, t.j. od 1.11.2005
do 31.10.2006.
b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
393, ul. Havířská, Kutná Hora panu Milanu Červeňákovi,
na dobu určitou 6 měsíců, t.j. od 1.11.2005 do 30.4.2006.
c) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
71, ul. Táborská, Kutná Hora paní Markétě Flosové,
na dobu určitou 2 měsíce, t.j. od 1.11.2005 do 31.12.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 897/05 k prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 888,- Kč po pí Ireně Doležalové, Kutná Hora z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.05


Usnesení č. 898/05 k vyhlášení VŘ na nebyt.prostory
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 39/05 na pronájem nebytových prostor v Barborské ul. čp. 34 v Kutné Hoře za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení VŘ. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 9. ledna 2006 v 11,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.01.06


Usnesení č. 899/05 k záměru na pronájem nebytových prostor
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti čp. 28 ul. Čáslavská, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 900/05 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2548/1 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Kateřinou Šabatovou, Kutná Hora za nájemné ve výši 2,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpov ědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.05


Usnesení č. 901/05 k vyhodnocení záměru na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1 v čp. 69, Komenského nám., Kutná Hora na základě vyhlášeného záměru Města Kutná Hora za smluvní nájemné ve výši 2.000,- Kč za měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena s paní Margitou Mančovou, Kutná Hora na dobu určit ou - 1 rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 902/05 k ukončení NS a vypsání VŘ
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 2.5.2002 o pronájmu nebytových
prostor v domě čp. 647 Benešova, Kutná Hora uzavřené mezi Městem
Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Marií
Nulíčkovou, Kutná Hora dohodou ke dni 31.12.2005.
b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 40/05 na pronájem nebytových
prostor v suterénu nemovitosti čp. 647 Benešova, Kutná Hora dle
podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení VŘ. Uzávěrka přihlášek do
výběrového řízení je dne 28.11.2005 v 11,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.12.05


Usnesení č. 903/05 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v čp. 1-3 Čáslavská ul., Kutná Hora uzavřené dne 15.5.1998 mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevní org anizací, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora, týkající se změny doby trvání nájemního vztahu do 31.12.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 904/05 k pojmenování nové ulice v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
přidělit nový název ulice "Na Třešňovce" nově vznikající ulici v městské
části Hlouška v oblasti pod Sukovem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 905/05 k odpovědi Ing. Daňhelovi
Rada města b e r e n a v ě d o m í
odpověď na dopis pana Ing. Zdeňka Daňhela, Kutná Hora ze dne 23.8.2005.


Usnesení č. 906/05 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. před Sankturinovským domem dne 16.12.2005 pro pořádání Vánočního trhu v době od 8,00 do 17,00 hodin, pro pana Františka Tyla, 530 02 Pardubice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.10.05


Usnesení č. 907/05 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. před Sankturinovským domem dne 11.11.2005 v době od 8,00 do 18,00 hodin pro pořádání předvánočního trhu pro firmu Radek Aleš, České trhy a slavnosti, Lašitov 27, Plzeň.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.10.05


Usnesení č. 908/05 k jednání DR TS Kutná Hora, s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. zápis č. 9/05 z jednání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ze dne 26. září 2005.


Usnesení č. 909/05 k přijetí daru
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 867/05 ze dne 3.10.2005.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o věcném břemenu na umístění vedení a stožárů veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 4309/8 a 4301 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví JUDr. Vladimíra Pospíšila, Kutná Hora bezplatně a na dobu neurčitou.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru - části veřejného osvětlení v ulicích Táborská a Na Rudě od JUDr. Vladimíra Pospíšila, Kutná Hora.

Změněno usn. č. 949/05 ze dne 2.11.2005: v bodě II. vyjmut pozemek p.č. 4301 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 910/05 k žádosti o změnu platebních podmínek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s udělením výjimky z "Pravidel při prodeji nemovitostí z
majetku Města Kutná Hora fyzickým a právnickým osobám formou
výběrového řízení" panu Pavlu Růžičkovi, Kolín II
týkající se změny platebních podmínek, v souvislosti s výběrovým
řízením SN 26/05 na prodej bytu č. 9 v ul. Ortenova čp. 41, Kutná
Hora, neboť záloha nebyla uhrazena do 15 dnů po výzvě, ale platba
byla opožděna o 4 dny.
b) souhlasit s prominutím smluvní pokuty ve výši 2% z vyvolávací ceny,
nejméně však částku 10.000,- Kč z důvodu nezaplacení zálohy na kupní
cenu do 15 dnů od obdržení výzvy dle "Pravidel při prodeji nemovitostí
z majetku Města Kutná Hora fyzickým a právnickým osobám formou
výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 911/05 k záměru na pronájem nebytových prostor
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části nebytových prostor v přízemí čp. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 912/05 k vyhodnocení VŘ SN 31/05
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 31/05 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře s paní Máriou Červeňákovou, Kutná Hora, na dobu určitou 2 roky za smluvní nájemné ve výši 6.350, - Kč/měsíc.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 913/05 k návrhu na změnu usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) se změnou usnesení č. 801/05 a to tak, že výpovědní lhůta se mění z
tříměsíční na šestiměsíční.
b) s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu
nebytových prostor v čp. 211 Nádražní, Kutná Hora uzavřené mezi
Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem
Miroslavem Staňkem, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 914/05 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na prodloužení termínu plnění usnesení č. 496/05
b) se zrušením usnesení č. 728/05 a 802/05
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 915/05 k žádosti společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu movitých věcí umístěných v areálu nemocnice v Kutné Hoře uzavřené dne 1.7.205 mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, K.Hora a společností Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. se sídlem Vojtěšská 237, K .Hora týkající se změny povinnosti hrazení veškerých revizí, kontrol a servisních prací z nájemce na pronajímatele.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 916/05 k návrhu na změnu rozpočtu
Rada města s o u h l a s í
se změnou rozpočtu - převod prostředků z položky 3613-5171-2956 (oprava nebytových prostor) na příspěvek Pečovatelské službě ve výši 134.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 917/05 k přípravě výstavby DPS
Rada města s o u h l a s í
a) s předložením poptávkové projektové dokumentace na Dům s pečovatelskou
službou do konce roku 2005.
b) se zasláním poptávky na projektovou dokumentaci domu s pečovatelskou
službou předloženým projekčním kancelářím
c) s krytím nákladů na zpracování projektové dokumentace z rozpočtu pro rok
2006.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 918/05 k pořízení změny územního plánu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s pořízením změny územního plánu města Kutná Hora v území s pozemky p.č. 761/10 a 761/68 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (§17, odst.2, zák.č. 50/1976 Sb. v současně platném znění)
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 919/05 k vypracování Územní energetické koncepce (ÚEK) města
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem základního zadání pro vypracování ÚEK města Kutná Hora dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru MÚ
zařadit do návrhu rozpočtu města pro rok 2006 rozpočtovou položku na pořízení ÚEK města. Zodpovídá: Ing. Zahradníček

III. p o v ě ř u j e
a) Bohumila Dvořáka,. místostarostu
sestavením a koordinací pracovní skupiny pro pořízení ÚEK a výběrem
externího odborného konzultanta k pořízení ÚEK
b) odbor region.rozvoje,územ.plánování a investic MÚ
zajištěním poptávkového řízení na výběr zpracovatele ÚEK dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě.


Zodpovídá : L. Opatrná, B.Dvořák, mst.      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 920/05 k nákupu vozidla pro MP
Rada města s o u h l a s í
s pořízením motorového vozidla pro potřeby Městské policie Kutná Hora formou leasingu.
Zodpovídá : O.Kubový, velitel MP      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 921/05 k návrhu na zrušení části usnesení
Rada města I. r u š í
bod č. I. svého usnesení č. 813/05 ze dne 21.9.2005

II. p o v ě ř u j e
ekonomický odbor MÚ
přípravou vyhlášky města, kterou se omezuje provozování výhlerních hracích přístrojů v souladu s ustanovením § 17, odst.11 zák.č. 202/1990 Sb.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 922/05 k výpůjčce obrazu se sbírky GFJ
Rada města s c h v a l u j e
bezplatnou výpůjčku obrazu Václava Radimského "U Labe" VU 60/G ze sbírky Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. Rezler, ředitel GFJ      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 923/05 k návrhu na rozdělení finančních prostředků
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2006 nestátním neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti tak, jak uvádí důvodová zpráva.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 924/05 k zápisům z komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání sociální komise ze dne 6.10.2005
b) zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 12.9.2005


Usnesení č. 925/05 ke zřízení střediska environmentálního vzdělávání
Rada města I. s c h v a l u j e
záměr vytvořit středisko environmentálního vzdělávání v K.Hoře

II. u k l á d á
odboru kultury, školství a tělovýchovy MÚ
umístit středisko EVVO do některé ze základních škol
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 926/05 k návrhu změny v redakční radě KH listů
Rada města I. o d v o l á v á
z funkce člena redakční rady Kutnohorských listů pana RNDr. Ivo Šance, CSc z důvodu pracovního úvazku v zahraničí.

II. j m e n u j e
pana Bohumila Dvořáka, Kutná Hora členem redakční rady Kutnohorských listů.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 20.10.05


Usnesení č. 927/05 k příspěvků z FRM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvků z Fondu regenerace města Kutná Hora pro rok 2005 na následující nemovité kulturní památky :
- čp. 77 Vysokostelská ulice ve výši 60.000,- Kč
- čp. 521 Jánské náměstí ve výši 42.000,- Kč
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.10.05


Usnesení č. 928/05 k návrhům na jmenování členů školských rad ZŠ
Rada města j m e n u j e
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 167, odst.2 - "školský zákon"
členy školských rad (jmenovitě uvedené v předložené zprávě) těchto základních škol :
Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166
Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98
s účinností od 1.1.2006.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.12.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 19. října 2005

Nahoru