19. prosince 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.prosince 2018

Usnesení č. 856/18 ke zrušení městské společnosti Služby města Kutné Hory s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Služby města Kutné Hory s.r.o. a na základě usnesení Zastupitelstva města Kutná Hora č. 188/18 ze dne 18. 12. 2018:

I. j m e n u j e
Ing. Helenu Plíhalovou likvidátorkou městské společnosti "Služby města Kutné Hory s.r.o." IČO 25100513 s účinností od 1. 1. 2019 při zrušení městské společnosti v souladu s § 84 písmeno e) Zákona č.128/2000 Sb.

II. s c h v a l u j e
smlouvu o výkonu funkce likvidátora městské společnosti "Služby města Kutné Hory s.r.o." IČO 25100513. Smlouva je uvedena jako příloha tohoto usnesení.

III. u k l á d á
a) uzavřít Smlouvu o výkonu funkce likvidátora se jmenovanou Ing. Helenou Plíhalovou.
b) připravit dodatek ke smlouvě jednatelce Služby města Kutná Hora s.r.o. týkající se stanovení výše odměny a povinností od 1. 1. 2019, kdy vstoupí v účinnost likvidace výše uvedené společnosti. 
 
Zodpovídá : Ing.Viktora, Ing. Plíhalová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 857/18 k vyhlášení místního kola mezinárodní video-soutěž
Rada města I. s o u h l a s í
s odesláním přihlášky do mezinárodní video-soutěže pořádané OWHC, jejíž je Město Kutná Hora dlouholetým členem.

II. v y h l a š u j e
místní kolo mezinárodní video-soutěže s uzávěrkou pro účastníky dne 28.2. 2019.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 858/18 k vyhlášení VŘ o poskytování příspěvků z FRM
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. Všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení pro rok 2019.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 859/18 k podpoře cyklodopravy v Kutné Hoře
Rada města I. s c h v a l u j e
přehled nákladů nad rámec smlouvy o dílo pro investiční akci "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře / stezka pro chodce a cyklisty Sedlec - Kaňk" ve výši 122.900,-Kč bez DPH a prodloužení termínu dokončení stavby do 28.2.2019 dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo pro investiční akci "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře / stezka pro chodce a cyklisty Sedlec - Kaňk" zahrnující schválené vícepráce ve výši 122.900,-Kč bez DPH a termín ukončení akce 28.2.2019.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 860/18 k víceprácem v rámci stavby "Revitalizace hřbitova Kutná Hora"
Rada města I. s c h v a l u j e
vícepráce v rámci stavby "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - etapa 2", dle důvodové zprávy ve výši 226.902,73 Kč včetně DPH

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek č.2 smlouvy o dílo ze dne 18.8.2017 se společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 861/18 k vyhlášení VŘ na provoz WC v Kutné Hoře
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek vyhodnocení poptávkového řízení provedeného hodnotící komisí dne 17.12.2018 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku služby s názvem "Provozování veřejných WC v ulici Libušina, v Pacákových sadech a na autobusovém nádraží v ulici Waldhauserova v Kutné Hoře".

II. so u h l a s í
s uzavřením smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky s názvem: "Provozování veřejných WC v ulici Libušina, v Pacákových sadech a na autobusovém nádraží v ulici Waldhauserova v Kutné Hoře" s uchazečem umístěným na 1. místě vyhodnocení nabídek s paní Evou Sovadinovou, se sídlem náměstí Národního odboje 56, Kutná Hora, 284 01, která nabídla nejnižší cenu ve výši 1 974 000 Kč včetně DPH po dobu plnění veřejné zakázky.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 862/18 k rozpočtovému opatření OSZ č.12
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 12 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 8 000 Kč na kalendářní rok 2018

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 863/18 k sml. o smlouvě budoucí - jez u Wagenknechtů
Rada města s o u h l a s í
souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě nájemní na pronájem části pozemků p.č. 4337, 4336/1, 4338 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 565 m2, mezi Městem Kutná Hora a panem Jiřím Wagenknechtem, Kutná Hora a panem Petrem Wagenknechtem, Kutná Hora, za účelem užívání předmětu nájmu jako staveniště a přístup k jezovému tělesu pro realizaci stavby "Vrchlice ř.km 6,639 revitalizace pevného jezu pod Wagenknechtovým mlýnem" na dobu maximálně tří let ode dne podpisu smlouvy za celkové nájemné ve výši 6 000 Kč/měsíc.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 864/18 ke zřízení věcných břemen (Wagenknechtovi)
Rada města s c h v a l u j e
a)zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Vrchlice ř.km 6,639 - revitalizace pevného jezu pod Wagenknechtovým mlýnem" na pozemku p.č. 4336/1 v k.ú. Kutná Hora v podílovém spoluvlastnictví pana Jiřího Wagenknechta, Kutná Hora (spoluvlastnický podíl ve výši 1/4) a pana Petra Wagenknechta, Kutná Hora (spoluvlastnický podíl ve výši 3/4), včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit celkovou částku ve výši 6.000,- Kč
b)zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Vrchlice ř.km 6,639 - revitalizace pevného jezu pod Wagenknechtovým mlýnem" na pozemcích p.č. 4524/1, p.č. 4524/2 a p.č. 4524/4 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit částku ve výši 100,- Kč/m2 pozemku bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 865/18 k doplnění komisí RM
Rada města I. o d v o l á v á
Pana Ing. Zdeňka Jiráska z komise pro strategické plánování a rozvoj města na jeho vlastní žádost.

II. j m e n u j e
s účinností od 1. 1. 2019 členy komisí Rady města Kutná Hora takto:
KOMISE ŠKOLSKÁ:
Václav Veselý, Růžena Votrubová, PaedDr. Jiří Michal, Jana Nedvědová a Patricie Koubská. 
KOMISE SPORTOVNÍ:
Karla Fialová, Alois Salák, Bc. Michal Procházka, Zdeněk Knapp a Radim Hanuš.
KOMISE KULTURNÍ:
Kateřina Špalková, Jana Fraňková, Pavel Bečán, Jakub Skyva, Boris Buňka, Štěpán Sokač, Veronika Lebedová a Václav Balek.
KOMISE CESTOVNÍHO RUCHU:
Václav Veselý
KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
RNDr. Robert Otruba, Ing. Kateřina Daczická, PhDr. Monika Válková, Marcela Bártlová a Jan Čermák.
KOMISE DOPRAVNÍ:
Denisa Kleinová, Tomáš Mottl, Zdeněk Bartl, František Tvrdík a Josef Kraus
KOMISE MAJETKOVÁ:
Ing. Jiří Kukla a RNDr. Robert Otruba
KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Mgr. Jana Červená a RNDr. Ivo Šanc
KOMISE PAMÁTKOVÉ PÉČE:
MUDr. Bohuslav Procházka, Luděk Kment a Bc. Štěpán Drtina.
KOMISE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ:
Ing. Zdeněk Honek, Aleš Kerner a Přemysl Jiřík.
KOMISE PRO BEZPEČNOST:
Josef Kraus
KOMISE BYTOVÁ:
Ing. Jiří Kukla, Ladislav Pilař a Hana Verdánová
KOMISE PRO STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ MĚSTA:
Jana Buřičová, Bc. Martin Starý, Ing. Tomáš Pilc a Václav Balek.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.18Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 19. prosince 2018

Nahoru