19. prosince 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.prosince 2006

Usnesení č.1058/06 k výši sociálního fondu pro rok 2007
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
příspěvek ve výši 160 tis. Kč do sociálního fondu Nemocnice Kutná Hora s.r.o pro rok 2007 na závodní stravování.
Zodpovídá : Ing. K. Malý, jednatel      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1059/06 k předpokladu cash-flow Nemocnice K.Hora s.r.o pro I.pol.2007
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
předpoklad cash - flow Nemocnice Kutná Hora s.r.o. pro 1. pololetí roku 2007.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
jednorázovou půjčku pro Nemocnici Kutná Hora ve výši 6.500 tis. Kč na snížení závazků z obchodního styku pro zlepšení finanční likvidity.
Zodpovídá : Ing.K. Malý, Ing.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č.1060/06 k věcnému břemeni rekonstrukce plynovodu - Benešova ul.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene zřízení a provozování stavby PZ na pozemcích p.č. KN 2428, 2423, 2430/1 a p.č. PK 2602 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.07


Usnesení č.1061/06 k odkoupení podílu nemovitosti čp. 182 v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitesltvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši 3/10 domu čp. 182 a pozemků p.č. 1089 a p.č. 1090 v k.ú. Kutná Hora od paní Heleny Morris, West Weymount road 1656, Newfield, New Jersey a pana Oty Bondy, Hillsdale road 4, East Brunswick, New Jerse y za kupní cenu celkem 2.200.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.03.07


Usnesení č.1062/06 ke kupní smlouvě Třešňovka - Provaznice
Rada města b e r e na v ě d o m í
kupní smlouvu č. 36/2006 na prodej pozemků p.č. 4094/10, p.č. 4094/12, p.č. 4095/7 a dle PK č. 1756 v k.ú. Kutná Hora společnosti U.T.C. Properties s.r.o., se sídlem Komerční zóna Průhonice-Čestlice, Obchodní 110, Čestlice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1063/06 ke zřízení věcného břemene
Rada města n e s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p.č 958/1 pro každého vlastníka nemovitostí p.č.959, 956/1, 958/6, 957, 958/5, 963 a 4626 vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č.1064/06 k vyhodnocení VŘ č. SN 24/06 - Barborská 30
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře s paní Simonou Ksandrovou, trvale bytem Funkeho 916, Kolín 3, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřen a v souladu s odst. 1 podmínek výběrové řízení.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.07


Usnesení č.1065/06 k vyvěšení záměru o výpůjčce nebyt. prostorů - Havlíčkovo nám. 552
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostorů (dvě místnosti a sociální zařízení) v jižní části nemovitosti čp. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.01.07


Usnesení č.1066/06 k přistoupení na stranu nájemce - NS Šultysova 170
Rada města s o u h l a s í
s přistoupením pana Miroslava Beneše, bytem Dačického nám. 17, Kutná Hora na stranu nájemce u nájemní smlouvy ze dne 21.12.2000 o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti čp. 170 Šultysova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčk ovo nám. 552, Kutná Hora a paní Miroslavou Benešovou, bytem Dačického nám. 17, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.07


Usnesení č.1067/06 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Renatu Šobrovou, bytem Pobřežní 9, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 35.566,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1068/06 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Irenu Červeňákovou, bytem Trebišovská 609, Kutná Hora ve výši 25 % z částky 1.144,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1069/06 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Janu Kalfiřtovou, bytem Trebišovská 609, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 720,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1070/06 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Ladislava Ptačovského, bytem Štefánikova 555, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 13.103,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1071/06 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Romana Podaného, bytem táborská 71, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 39.624,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1072/06 k odprodeji b.j. č. 1 v domě čp. 85 Ortenova ul.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č. 1 v domě čp. 85, ul. Ortenova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 24.1 0.2003 manželů, Romaně a Jiřímu Novotným, bytem Ortenova 85, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.01.07


Usnesení č.1073/06 k vyhodnocení VŘ č. SN 23/06
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 23/06 na odprodej volného městského nebytového prostoru č. 101 v domě čp. 123, ul. Jana Zajíce (stav. p.č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 31/06 na prodej volného městského nebytového prostoru č. 101 v domě čp. 123, ul. Jana Zajíce (stav. p.č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběroé řízení bude provedeno dle bodu č. 8 "Pravedel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech".Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 7.2.2007 v 16:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č.1074/06 k žádosti p. MUDr. Petra Havlovice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se snížením výše kupní ceny tj. částky 414.440,-- Kč za odprodej nebytového prostoru č. 147/102 v ul. Šandova v Kutné Hoře o částku 98.390,-- Kč, která odpovídá vynaloženým nákladům na vybudování ordinace panu MUDr. Petru Havlovicovi, bytem Hlo ušecká 278, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.07


Usnesení č.1075/06 k zápisu bytové komise RM
Rada města b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise konané dne 28.11.2006


Usnesení č.1076/06 k prodloužení NS
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
30, ul. Barborská, Kutná Hora s panem Liborem Dvořákem, trvale
tamtéž, na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.1.2007 do 31.12.2007.
b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
1/3, ul. Čáslavská, Kutná Hora s paní Ivetou Čurejovou, trvale
tamtéž, na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.1.2007 do 31.12.2007.
c) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
170, ul. Šultysova, Kutná Hora s manželi Danielem a Janou
Makovičkovými, trvale tamtéž, na dobu určitou 2 roky, tj.od 1.1.2007
do 31.12.2008.
d) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
555, ul. Uhelná, Kutná Hora s paní Pavlínou Štěničkovou, trvale
tamtéž, na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.1.2007 do 31.12.2007.
e) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
343, ul. Masarykova, Kutná Hora s panem Radkem Červeňákem, trvale
tamtéž, na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.1.2007 do 30.6.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.07


Usnesení č.1077/06 k uzavření smlouvy o poskytnutí ubytování
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v čp. 609, ul. Trebišovská v Kutné Hoře s paní Nasťou Čurejovou a Jiřím Krausem, bytem Dolní 357, Kutná Hora, na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1.1.2007 do 31.3.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.07


Usnesení č.1078/06 k uzavření smlouvy o poskytnutí ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v čp. 609, ul. Trebišovská v Kutné Hoře s paní Veronikou Horváthovou, trvale bytem Neškaredice 38, na dobu určitou - 3 měsíce, tj.od 1.1.2007 do 31.3.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.07


Usnesení č.1079/06 k uzavření dodatku k NS - Oblastní charita
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů (kanceláře) v nemovitosti čp. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou - charitativní a církevní organiza cí se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora týkajícího se změny doby trvání nájemní smlouvy z doby určité do 31.12.2006 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.07


Usnesení č.1080/06 k plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 1040/06.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.01.07


Usnesení č.1081/06 k zápisu DR spol. KH Tebis
Rada města b e r e na v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. ze dne 27.listopadu 2006.


Usnesení č.1082/06 k zápisu DR Technických služeb s.r.o.
Rada města b e r e na v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. ze dne 27.listopadu 2006.


Usnesení č.1083/06 k zápisu DR MLaR
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o.
zápis z 33. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutá Hora spol. s r.o. ze dne 30.listopadu 2006.

II. s o u h l a s í
a) s prodejem pozemku manipulačního skladu Červené Janovice o rozloze
6.224 m2, parc.č. 298/1 v k.ú. Předbořice, firmě REPAROSERVIS LESNÍ
TECHNIKA a.s., Jakobiho 328, 109 00 Praha 10 za cenu 120,-- Kč/m2.
b) se stánkovým prodejem vánočních ryb společností Městské lesy a
rybníky Kutá Hora spol. s r.o.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel M      Termín : 19.12.06


Usnesení č.1084/06 k uzavření Dodatku č. 2 ke sml. s MVE PLus s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění odvozu a uložení tuhého domovního odpadu uzavřené dne 6.1.1998 se společností ME PLUS s.r.o., Hejdoff, Čáslav.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1085/06 k uzavření veřejnoprávních smluv na období 2007-2010
Rada města I. k o n s t a t u j e,
že Město Kutná Hora je schopno svými orgány zabezpečit výkon přenesené působnosti na úseku přestupků za orgány obce: Bernardov, Bludov, Církvice, Červené Janovice, Hlízov, Chlístovice, Křesetice, Paběnice, Petrovice I, Sv. Mikuláš, Štipoklasy, Třebětín, Vidice, Zbraslavice, a to v rozsahu stanoveném v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv se shora uvedenými obcemi dle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to v té podobě, v jaké je přiložena k návrhu usnesení.

III. z m o c ň u j e
starostu Města Kutná Hora k podpisu veřejnoprávních smluv s výše jmenovanými obcemi.

Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 15.02.07


Usnesení č.1086/06 k finančním prostředkům pro o.s. Cesta životem bez bariér
Rada města s o u h l a s í
se záměrem na vybudování bezbariérových přístupů v ZŠ Jana Palacha, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.12.06


Usnesení č.1087/06 ke správci Fondu regenerace města K.H.
Rada města I. o d v o l á v á
pana Bohumila Dvořáka, bytem Česká 193, Kutná Hora z funkce správce Fondu regenerace města Kutná Hora.

II. j m e n u j e
pana Mgr. Ondřeje Seiferta, bytem Opletalova 172, Kutná Hora správcem Fondu regenerace města Kutná Hora ve smyslu Statutu fondu a Zásad pro poskytování příspěvků.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.06


Usnesení č.1088/06 k vybavení Městské policie laserovým měřičem rychlosti
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit se záměrem zakoupení laserového měřiče rychlosti pro městskou
policii.
b) uzavřít s obcemi v bezprostředním okolí Kutné Hory, které projeví zájem,
veřejnoprávní smlouvy zaměřené na měření rychlosti.

Zodpovídá: I. Šalátek, starosta Termín: 31. 12. 2007


2. u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ
navrhnout změnu rozpočtu města na zakoupení laserového měřiče


Zodpovídá : O.Kubový, Ing. Zahradníček      Termín : 30.03.07


Usnesení č.1089/06 k budocnosti nemocnice v K.Hoře
Rada města p o v ě ř u j e
pana MUDr. Jana Havlovice, člena Zastupitelstva města Kutná Hora ve spolupráci s Ivo Šalátkem, starostou města a Václavem Zimmermannem, členem rady města vést další jednání se společností Mediterra ohledně budoucího provozu Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.06Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 19. prosince 2006

Nahoru