19. listopadu 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.listopadu 2014

Usnesení č. 987/14 k pověření členů ZM užíváním státního závěsného znaku
Rada města I. r u š í
bod II. usnesení č. 936/10 ze dne 16.11.2010.

II. p o v ě ř u j e
Lenku Frankovicovou, Zdeňka Hadrovského, Martina Hlavatého, Mgr. Ladislavu Krčmářovou, Ing. Zuzanu Moravčíkovou, PhDr. Ivu Pospíšilovou, Mgr. Danu Vepřkovou, Václava Veselého a Ing. Josefa Viktoru užíváním státního závěsného znaku ČR.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.14


Usnesení č. 988/14 k pověření člena zastupitelstva města řízením Městské policie KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) zrušit usnesení č. 271/10 ze dne 8.12.2010.
b) v souladu s §3 zák.č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, pověřit paní PhDr. Ivu Pospíšilovou řízením Městské policie Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 989/14 k termínům jednání RM a ZM Kutná Hora na rok 2015
Rada města I. s c h v a l u j e
předložené termíny svých zasedání na rok 2015.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit navržené termíny jednání ZM na rok 2015.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 990/14 k rezignaci Ing. Jiřího France
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rezignaci Ing. Jiřího France, Kutná Hora na členství v dozorčích radách společností, v nichž má Město Kutná Hora majetkový podíl, a to:
Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč a.s. ke dni 13. listopadu 2014
Technické služby spol. s r.o. ke dni 14. listopadu 2014
Městské lesy a rybníky, spol. s r.o. ke dni 14. listopadu 2014
MVE plus, spol. s r.o. ke dni 14. listopadu 2014.


Usnesení č. 991/14 k prodeji části pozemku v k.ú.KH (man. Colli)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1766/4 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jindřišce a Giuseppemu Colli, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 992/14 k prodeji budovy bývalé školy č.p. 416 v ul.Na Náměti
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 1351/1 o výměře 2.809 m2 v k.ú. Kutná Hora, jehož součástí je stavba č.p. 416, Biskupství královéhradeckému, se sídlem Velké náměstí 35, Hradec Králové.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 993/14 k záměru na směnu části pozemků v k.ú.Sedlec - p.Adamec
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. 631/2 o výměře cca 110 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 631/12 o výměře cca 15 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Václava Adamce, 280 02 Kolín II.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 994/14 k prodeji pozemku v Kutné Hoře - p.Charvát
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 3530/3 o výměře 132 m2, včetně opěrné
zdi a všech dalších součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora panu Josefu Charvátovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 10,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 995/14 k dodatku k nájemní smlouvě uzavřené se spol.MLaR KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 12, kterým se mění příloha č. 1 nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. jako nájemcem.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 996/14 ke zřízení věcného břemene - doplňkové osvětlení přechodu pro chodce
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu "Doplňkové osvětlení přechodu pro chodce Kutná Hora ul. Hrnčířská" na pozemku p.č. 779/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku pana Karla Schwarzenberga, 270 24 Sýkořice, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 997/14 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit plynárenské zařízení "Reko MS Kutná Hora - Sudoměřická +4" na pozemcích p.č. 3794/1, 3795, 3796, 3799/1, 3799/2, 3944, 3946/2, 3947/1, 3950/2 a 3950/5 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby zařízení, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 998/14 ke směrnici pro postup řešení příslušenství pohledávek
Rada města d o p o r u č u j e
a) schválit Směrnici pro postup vypořádání pohledávek, zejména řešení příslušenství při prodlení s placením nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky s účinností od 1.1.2015.
b) zrušit ke dni 31.12.2014 Směrnici pro postup vypořádání pohledávek, zejména řešení příslušenství (poplatek z prodlení), schválenou usnesením zastupitelstva města č. 171/12 dne 11.9.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 999/14 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 12. 2014 do 28. 02. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.15


Usnesení č.1000/14 k uzavření Dodatku č.2 - TJ Sokol Malín
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí v k.ú. Malín uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora a TJ Sokol Malín, se sídlem Malín, týkající se změny doby trvání smluvního vztahu z doby určité do 31.7.2024 na dobu určitou do 31.7.2029.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1001/14 k uzavření Dodatku č.5 - Mgr. Flechtnerová, pí Rozkošná
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 647 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a paní Mgr. Janou Flechtnerovou,Opočno a paní Alenou Rozkošnou,Heřmanův Městec týkajícího se rozšíření účelu nájmu o provozování kosmetických služeb, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1002/14 k pronájmu nebytových prostor - Nádražní 211, KH
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí domu č.p. 211, Nádražní ul., Kutná Hora - viz situační plánek pro společnost BENEŠ - PEKÁRNA,s.r.o., se sídlem Štefánikova 55, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.12.14


Usnesení č.1003/14 ke zrušení výběrového řízení č.SN 36/14
Rada města s o u h l a s í
se zrušením výběrového řízení č. SN 36/14 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře v souladu se zvláštními podmínkami výběrového řízení č. SN 36/14.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.11.14


Usnesení č.1004/14 k vyhodnocení VŘ č.SN 35/14 - Barborská 30, KH
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 35/14 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 30 Barborská ul, Kutná Hora
Na 1. místě se umístil p. Lukáš Táborský,Praha 10
Na 2. místě se umístila pí Natálie Štotová,Kutná Hora
Na 3. místě se umístil p. Jan Dražan,Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 30 Barborská ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení č. SN 35/14 uvedeným v bodě I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.02.15


Usnesení č.1005/14 k vyhodnocení VŘ č.SN 37/14 - Benešova 649, KH
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. SN 37/14 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649, Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 38/14 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649, Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.01.15


Usnesení č.1006/14 k vyhodnocení VŘ č.SN 34/14 - Palackého nám.155, KH
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 34/14 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 155, Palackého nám., Kutná Hora
Na 1. místě se umístil - CK - CORAL s.r.o.
Na 2. místě se umístil p. Miloš Pittauer
Na 3. místě se umístil p. Michal Novotný

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 155, Palackého náměstí, Kutná Hora s vítězem výběrového řízení č. SN 34/14 uvedeným v bodě I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.15


Usnesení č.1007/14 k výsledku poptáv.řízení - provozování veřejných WC
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek vyhodnocení poptávkového řízení provedeného hodnotící komisí dne 12.11.2014 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku služby s názvem "Provozování veřejných WC v Breuerových sadech a v Libušině ulici v Kutné Hoře".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky s názvem: "Provozování veřejných WC v Breuerových sadech a v Libušině ulici v Kutné Hoře" s uchazečem umístěným na 1. místě vyhodnocení nabídek s paní Akrimi Petrou, se sídlem Štefánikova 344, 284 01 Kutná Hora, která nabídla nejnižší cenu ve výši 774.400,- Kč včetně DPH za roční provoz veřejných WC v Breuerových sadech a v Libušině ulici.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1008/14 k prominutí nájemného - I. Pek
Rada města s o u h l a s í
s prominutím pohledávky za pronájem části pozemku parc.č. 414/1 v k.ú. Malín, za účelem umístění reklamního poutače paní Miloslavě Tvrdíkové, Kutná Hora, ve výši 1.478,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1009/14 k žádosti o vyhrazení trvalého parkovacího místa v ul.Pod Valy
Rada města s o u h l a s í
s užíváním veřejného prostranství k vyhrazení trvalého parkovacího místa na místní komunikaci v ulici Pod Valy v Kutné Hoře pro p.Zdeňka Čureju Kutná Hora 284 01 na dobu určitou do 31.12.2016.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1010/14 ke zvěřejnění záměru na pronájem části pozemku - E.Jarošová
Rada města n e s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc.č. 3688/1 o výměře
cca 307 m2 v k.ú. Kutná Hora, paní Evě Jarošové, Kutná Hora, k zahrádkářským účelům.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.12.14


Usnesení č.1011/14 k vybudování rampy pro imobilní osoby v ul.17.listopadu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s umístěním trvalé stavby - rampy pro imobilní osoby - v ulici 17. listopadu u objektu OC Pasáž na pozemku parc.č. 785/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1012/14 k zápisu z jednání DR MVE PLUS s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav konané dne 27.října 2014.


Usnesení č.1013/14 k uzavření smlouvy o nájmu pozemků - Povodí Labe, s.p.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o nájmu pozemků parc.č. 4524/1; 4524/2 a 4524/4 o výměře 1006,45 m2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Povodím Labe, státním podnikem, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, IČ: 70890005, k dočastnému užívání jako staveniště pro stavební akci "Vrchlice ř.km 6,639 - revitalizace jezu pod Wagenknechtovým mlýnem" a k částečnému zastavění trvalými stavbami tj. stavbou balvanitého skluzu, nového nátoku, 6 příčných prahů, rybího přechodu a opěrných zdí, za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok+DPH, na dobu určitou, nejdéle však na dobu 5 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.05.15


Usnesení č.1014/14 k zápisu dozorčí rady spol. Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 5/14 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná
Hora, spol. s r.o., konané dne 11.11.2014.

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za III.Q. 2014 ve výši 100% jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 30.11.14


Usnesení č.1015/14 k úpravě rozpočtové přílohy na rok 2014 - TS KH
Rada města s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtové přílohy na rok 2014 jako Dodatek č. 49 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.14


Usnesení č.1016/14 k rozpočtovému opatření OSM - TO č.27/14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 27/14, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky TS - komunikace úklid (služby) ve výši 200.000,--Kč, výdajové rozpočtové položky TS - opravy komunikace ve výši 220.000,--Kč, výdajové rozpočtové položky TS - VO opravy ve výši 120.000,--Kč, výdajové rozpočtové položky TS - veřejná zeleň (služby) ve výši 400.000,--, a to na úkor výdajové rozpočtové položky TS - zimní údržba komunikace ve výši 400.000,--Kč, výdajové rozpočtové položky TS - veř.osvětlení el. energie ve výši 150.000,--Kč, výdajové rozpočtové položky TS - semafory - revize ve výši 30.000,--Kč, výdajové rozpočtové položky TS - VO a ván.osvětl. služby ve výši 300.000,--Kč, výdajové rozpočtové položky TS - rostlinný odpad ve výši 60.000,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1017/14 ke složení komise pro VŘ na dodavatele na akci "Regenerace zeleně"
Rada města I. s c h v a l u j e
Hodnotící komisi a náhradníky členů komise pro VŘ na dodavatele pro akci "Regenerace zeleně města Kutná Hora " která bude zároveň provádět činnost komise otvírání obálek a posuzovat kvalifikaci uchazečů pro části předmětu zakázky A ,B,C ve složení:
Člen Náhradník
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora
Ing. Lucie Štolbová Božena Marhanová
Ing. Janál Jiří Trávníček Jan
Ing. Adéla Jiránková RNDr. Civišová Dagmar
Špačková Michaela Ing. Martin Kremla

II. u k l á d á
OI organizačně zajistit hladký průběh výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.12.14


Usnesení č.1018/14 k hodnotící komisi pro akci Rekonstrukce malé scény Tylova divadla
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise pro výběr dodavatele zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení na akci "Rekonstrukce malé scény Tylova divadla v Kutné Hoře"
Člen Náhradník
Bc. Martin Starý, starosta Ing. Josef Viktora, mst.
RNDr.Dagmar Civišová,OI Mgr. Pavel Ladra, OK
Veronika Lebedová, divadlo Ing. Martin Kremla, OI
Ing. Janál Jiří, OI Mgr. Ondřej Seifert, OK
Michaela Špačková, OI Novák Antonín, OI

II. u k l á d á
Odboru investic řádně organizačně zajistit průběh výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1019/14 ke složení hodnotící komise Dům Dačického - VŘ na dodavatele
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, pro VŘ na dodavatele stavebních prací na akci: "Dačického dům v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO", která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen náhradník
Bc. Martin Starý, starosta Ing. Viktora Josef MÚ
Ing. Jiří Janál MÚ Jan Trávníček Dis. MÚ
Dagmar Fundová Nadace Unesco PhDr. Aleš Pospíšil Nadace
Mgr. Ondřej Seifert MÚ Ing. Věra Žáčková MÚ
Ing. Martin Kremla MÚ Špačková Michaela MÚ

II. u k l á d á
OI organizačně zajistit průběh jednání komise v souladu se zněním zákona o VŘ

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.14


Usnesení č.1020/14 k uzavření dodatku ke smlouvě - snížení energ.náročnosti budovy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatkuč 1. ke smlouvě o dílo na akci "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 17. Listopadu v Kutné Hoře" s dodavatelem Oknostav s.r.o., Lužickosrbská 13, Šumperk, jehož předmětem jsou vícepráce nad rámec smlouvy o dílo v ceně 309.796,30 včetně DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 20.12.2014.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1021/14 k vyhodnocení poptáv.řízení na veřejnou zakázku - obnova podlahy
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova podlahy v královské audienční síni ve Vlašském dvoře" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy č. 1.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova podlahy v královské audienční síni ve Vlašském dvoře" v Kutné Hoře s firmou Dřevovýroba Podzimek s.r.o., Váňovská 528, 589 01 Třešť v celkové ceně 1.484.543,33 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.11.14


Usnesení č.1022/14 k rozpočtovým opatřením OPPŠ č.24 a 25
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 24 -
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 280.963,- Kč. Investiční prostředky jsou určeny na realizaci III. etapy rekonstrukce datových sítí, rekonstrukce telefonní ústředny, realizaci odlučovače tuků pro školní jídelnu dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 25 -
přesun prostředků schváleného investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166 na neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 v celkové výši 50.000,- Kč. Neinvestiční prostředky jsou určeny na zajištění opravy ohřívače teplé vody ve školní jídelně Jiráskovy sady 387 dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPPŠ č. 24 až 25.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 16.12.14


Usnesení č.1023/14 k obecně závazné vyhlášce o stanovení školských obvodů spádových škol
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit obecně závaznou vyhlášku o stanovení školských obvodů spádových škol v Kutné Hoře na základě § 9 a 10 zákona č. 128/22023 Sb. o obcích /obecní zřízení/ v platném znění a na základě § 178 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.11.14


Usnesení č.1024/14 k určení zastupitele ke spolupráci na pořizování územ.plán.dokumentace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
určit v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zák. č. 183/2006 Sb. p. Bc. Martina Starého, zastupitele města ke spolupráci na pořizování územně plánovacích dokumentací pro město Kutná Hora ve volebním období 2014 - 2018.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1025/14 k zápisu komise pro městská sídliště
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 13.10.2014.


Usnesení č.1026/14 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 3.čtvrtletí 2014 dle důvodové zprávy.


Usnesení č.1027/14 k výsledku VŘ - zpracování lesních hospodářských osnov
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Zpracování lesních hospodářských osnov a s pořadím nabídek dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 7.11.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Ing. Vítězslav Křivka, IČ: 88562778, Topolky 26, 616 00 Brno.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s dodavatelem Ing. Vítězslav Křivka, IČ: 88562778, Topolky 26, 616 00 Brno, za předběžnou cenu 88.772,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 12.01.15


Usnesení č.1028/14 k výběru dopravce pro zajištění MAD v KH na r.2015
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vyzvat přímým zadáním dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. k jednání o uzavření smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory na rok 2015.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.03.15


Usnesení č.1029/14 k zápisu z jednání DR Průvodcovské služby KH
Rada města
Rada města Kutná Hora jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 3. 11. 2014.


Usnesení č.1030/14 k ukončení členství v dozorčích radách společnostech města
Rada města I. o d v o l á v á
ke dni 3. 12. 2014 stávající členy dozorčích rad společností, v nichž má Město Kutná Hora 100% majetkový podíl, a to:
pana Mgr. Bartoně, RNDr. Šance, Ivana Sovu, I. Jelínkovou a Mgr. Šibravu z dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba s.r.o.
pana Ing. Vaňka, RNDr. Šance, Mgr. Ing. Bezoušku, Ing. Jiráska a Petra Němce z dozorčí rady společnosti KH Tebis s.r.o.
Ing. Vaníčka, p. Hnízda a pana Jeřábka z dozorčí rady společnosti Technické služby s.r.o.
Mgr. Bartoně, RNDr. Šance, Mgr. Bartoškovou a Ing. Vaňka z dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky s r.o.

II. p o v ě ř u j e
vedení města
připravit zprávu pro jednání Rady města Kutná Hora ke jmenování zástupců města do sdružení Nadace Kutná Hora - památka UNESCO, Občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora, Mikroregion KUTNOHORSKO, Sdružení Česká inspirace, Sdružení České dědictví UNESCO, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka.Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 03.12.14Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 19. listopadu 2014

Nahoru