19. ledna 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.ledna 2011

Usnesení č. 41/11 k petici nespokojených občanů - ul. Městské sady
Rada města b e r e n a v ě d o m í
petici nespokojených občanů Kutné Hory, ul. Městské sady, převzatou dne 13.1.2011 a evidovanou pod č.j. MKH/002482/2011/UIA.


Usnesení č. 42/11 k uhrazení nákladů spojených se směnou pozemku (Karla, Karelová)
Rada města s o u h l a s í
a) s uhrazením nákladů spojených se směnou části pozemku p.č. 4819/15 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4819/14 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví pana Ing. Petra Karly, bytem nám. T.G. Masaryka 1412, Poděbrady 290 01

b) s uhrazením nákladů spojených se směnou části pozemku p.č. 4819/14 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora po nabytí do vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4819/2 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví paní Radky Karelové, byte m Chrpová 1022, Kutná Hora 284 01

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 43/11 k věcnému břemeni (RWE GasNet, s.r.o.)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "Výměna NTL plynovodů přes Vrchlici v Kutné Hoře - ul. Potoční a Čáslavská" na pozemcích p.č. dle KN 4514/1, 3657/2, 3675 a p.č. dle PK 2598,1799 a 2783, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vs tupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene u pozemků p.č. dle KN 367 5, 4514/1 a dle PK 2598, 2783 bude 200,- Kč/bm bez DPH a u pozemků p.č. dle KN 3657/2 a dle PK 1799 bude 10,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 44/11 k převzetí záštity
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity Města Kutná Hora nad pamětní deskou obětí komunismu umístěnou na budově Vlašského dvora a pomníčkem Dr. Milady Horákové ve stejnojmenném sadu, vyjádřené vždy v Den politických vězňů dne 27. června položením květin.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 45/11 k povolení výjimky z počtu žáků ZŠ Kamenná stezka 40
Rada města s c h v a l u j i
výjimku z počtu žáků Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40 pro školní rok 2010/2011 s účinností od 20.1.2011.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.01.11


Usnesení č. 46/11 k finanční podpoře projektu "Dcery 50. let"
Rada města n e s c h v a l u j e
finanční příspěvek občanskému sdružení Dokumenty, mládež a společnost z důvodu nedostatku finančních prostředků dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 47/11 k zápůjčce znaku města (Helvich)
Rada města n e s o u h l a s í
se zápůjčkou znaku města Kutná Hora společnosti Helvich vydavatelství multimédia.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 48/11 k příspěvku Územní organizaci vojenského sdružení rehabilitovaných
Rada města s o u h l a s í
s příspěvkem ve výši 10. 000,- Kč na kulturně-vzdělávací činnost sdružení Územní organizace vojenského sdružení rehabilitovaných.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 49/11 k přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (p.Dospěl)
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 23 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1, ve 2. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s panem Antonínem DOSPĚLEM, trvale bytem Kutná Hora, Husova 16. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 3. 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 50/11 k uzavření dodatku ke kupní sml. - prodej křesel z kina
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na prodej movitých věcí - čalouněných křesel, původně umístěných v budově kina v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 51/11 k přidělení bytu (man. Končelovi)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 10, o velikosti 3+1 (59,37 m2), v čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora s manželi Miroslavem a Romanou Končelovými, ke dni 31.1.2011.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 5, o velikosti 2+1 (44,91 m2), v čp. 638, ul. Benešova, Kutná Hora s manželi Miroslavem a Romanou Končelovými, trvale bytem Uhelná 555, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2011, kdy nájemné bude ve výši 53,39 Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 52/11 k vyvěšení záměru na pronájem garáže u čp.388 Tylova ul.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor (garáže) u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Janem Koreckým, bytem Šultysova 172, Kutná Hora, výpovědí ze strany náj emce. Nájemní vztah končí dne 28.2.2011.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - garáže u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 53/11 k uzavření dodatku ke sml. o nájmu nebytu (pí Vrábelová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Věrou Vrábelovou, bytem Anenské nám. 370, Kutná Hora týkající se rozšíření účelu užívání o tetovací studio, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 54/11 k výpůjčce parku pod Vl. dvorem (Královské stříbření)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Občanskému sdružení Stříbrná Kutná Hora, se sídlem Barborská 28, Kutná Hora, zastoupenému paní PhDr. Světlanou Hrabánkovou, za účelem uspořádání XX. ročníku Královského stříbření Kutné Hory na dny 21. - 27. června 2011. Samotná akce proběhne ve dnech 25. - 26. června 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.06.11


Usnesení č. 55/11 k výpůjčce parku pod Vl. dvorem (ČČK)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Oblastnímu spolku Českého Červeného kříže Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora, za účelem uspořádání okresního kola soutěže "Hlídek mladých zdravotníků" na den 4.5.2011. Samotná akce proběhne v době od 8 :00 do 14:00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.05.11


Usnesení č. 56/11 k rozpočtovému opatření OSM-TO č. 2/11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 2/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 772.000,-- Kč na výdajovou položku TS zimní údržba komunikace a to na úkor výdajové položky Rezerva vedení města.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.01.11


Usnesení č. 57/11 k určení zastupitele ke spolupráci na územně plánovací dokumentaci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
určit v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zák. č. 183/2006 Sb. p. Bc. Martina Starého, zastupitele města ke spolupráci na pořizování územně plánovacích dokumentací pro město Kutná Hora ve volebním období 2010 - 2014.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 25.01.11


Usnesení č. 58/11 k provedení autorského dozoru na akci zateplení ZŠ J.Palacha
Rada města s c h v a l u j e
uzavřít s Kutnohorskou stavební s.r.o., Benešova 316, 284 01 Kutná Hora dohodu o provedení autorského dozoru na akci "zateplení ZŠ J. Palacha" za cenu 140.000,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 59/11 k hodnotící komisi pro výběr dodavatele na akci Spolkový dům
Rada města s c h v a l u j e
složení hodnotící komise pro výběr dodavatele na provádění prací technického dozoru a koordinátora BOZP:
členové komise náhradníci
Ing. Jiří Franc Mgr. Ondřej Seifert
Ing. Jiří Janál Ing.arch.Martin Kremla RNDr.Dagmar Civišová Csc. Antonín Novák
Špačková Michaela Jan Trávníček DiS

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 60/11 k rozpočtovému opatření OSZ č. 3
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č.3 - snížení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 33.000.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči pro rok 2011.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 3.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.01.11


Usnesení č. 61/11 k inf. zprávě o hospodaření s prostředky Stabilního fondu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí Informativní zprávu o průběhu poskytování půjček ze "Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora" v roce 2010.

Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 25.01.11


Usnesení č. 62/11 k rozpočtovému opatření OSZ č. 4
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 4 - snížení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 3.000.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi na rok 2011.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 4.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.01.11


Usnesení č. 63/11 k výsledku hodnocení nabídek na akci "Spolkový dům"
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek jednání hodnotící komise pro posouzení nabídek na zhotovitele pro akci Spolkový dům jak je uveden v předložené důvodové zprávě.

b) návrh vyhovět v souladu s aktuálním zněním zákona o Veřejných zakázkách případným námitkám vyřazených uchazečů proti vyloučení ze soutěže a umožnit jim doplnění nepřesných nebo nekompletních údajů v nabídce.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.02.11


Usnesení č. 64/11 k poskytnutí finanč. prostředků ZŠ Uhl. Janovice
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím sponzorského daru Základní škole Uhlířské Janovice, Komenského 400, ve výši 1.000,-- Kč na 1 žáka.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 65/11 k účasti MP na projektech krajského programu
Rada města s c h v a l u j e
a) účast Města Kutná Hora na ,,Krajském programu prevence kriminality pro rok 2011" a použití rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navržených projektů

b) spoluúčast obce na realizaci navržených projektů ve výši min. 10 % celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt (hrazeno z rozpočtu městské policie).

c) navržené projekty ,,Možnosti", "Rozšíření kamerového systému Města Kutná Hora", a ,,Zabezpečení jízdních kol".

Zodpovídá : Ing. Mareček, RNDr. Šanc      Termín : 31.12.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 19. ledna 2011

Nahoru