19. ledna 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.ledna 2010

Usnesení č. 1/10 k prodeji movitých věcí z nemocnice
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
s prodejem materiálu, zásob a zařízení v celkové výši 6.792.951,78 Kč bez DPH z majetku spol. Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Oblastní nemocnici Kolín dle přiloženého seznamu.
Zodpovídá : JUDr. Opočenská      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 2/10 k zápůjčce Rytířského sálu a Preghausu (ČČK)
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou prostor Rytířského sálu a Preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Kutná Hora pro slavnostní ocenění dárců krve konaného dne 21.dubna 2010 od 14:00 do 17:00 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 3/10 k zápisům komisí RM a jmenování člena
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy ze dne 6.1.2010.
b) zápis z jednání kulturní komise dne 17.12.2009
c) zápis komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 30.11.2009
d) zápis z 19.zasedání komise životního prostředí ze dne 4.ledna 2010

II. j m e n u j e
pana zastupitele Miroslava Lhoťana, Kutná Hora členem komise životního prostředí.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 4/10 k mandátní smlouvě mezi nemocnicí a JUDr. Opočenskou
Rada města s c h v a l u j e
upravenou mandátní smlouvu o výkonu funkce statutárního orgánu mezi Nemocnicí Kutná Hora s.r.o., IČ 262 06 889, se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská 237 a JUDr. Alicí Opočenskou.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 5/10 ke směně pozemků - Triant s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
a) zrušit usnesení č. 197/09 ze dne 15.9. 2009

b) souhlasit se směnou části pozemku p.č. dle PK 2598 o výměře 382 m2 v kat. území Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora za část pozemku p.č. dle PK 1835 o výměře 574 m2 v kat. území Kutná Hora v podílovém spoluvlastnictví společnosti Triant s.r.o., se sídlem Potoční 188, Kutná Hora a pana Ing. Jana Vančury, Kutná Hora - Žižkov.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 6/10 k prodeji pozemků v k.ú.Útěšenovice - p.Holík
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
a) nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. KN 500/15 o výměře 7.090 m2, p.č. KN 498/18 o výměře 5.460 m2, p.č. KN 498/28 o výměře 741 m2 a části p.č. KN 498/29 (dle PK část 498/18) o výměře cca 6.900 m2 v k.ú. Útěšenovice panu Michalu Holíkovi.

b) souhlasit s prodejem pozemků p.č. KN 500/15 o výměře 7.090 m2, p.č. KN 498/18 o výměře 5.460 m2, p.č. KN 498/28 o výměře 741 m2 a části p.č. KN 498/29 (dle PK část 498/18) o výměře cca 6.900 m2 v k.ú. Útěšenovice formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 7/10 k záměru na prodej pozemků v Malíně - m.Matejovie
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č. 61 o výměře 1.127 m2 a p.č. 81 o výměře 155 m2 v kat. území Malín manželům Karolovi Matejovie, Kutná Hora a Lindě Matejovie, Kutná Hora - Malín.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 8/10 ke směně pozemků v KH - m.Egidy
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
souhlasit se směnou pozemku p.č. 1252/2 o výměře 119 m2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora za část pozemku p.č. PK 279/2 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů JUDr. Jana Egidy, a Ing. Aleny Egidy,Kutná Hora s doplatkem v e výši 30.000,- Kč ze strany Města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 9/10 k prodeji pozemku v k.ú.Sedlec - p.Furka
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 656/16 o výměře cca 200 m2 v kat. území Sedlec u Kutné Hory panu Petru Furkovi,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 10/10 k prodeji pozemku m.Šabackým
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 635/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Heleně a Ivu Šabackým,Kutná Hora 3.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 11/10 k prodeji pozemku na Kaňku - m.Červení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 778/2 o výměře 48 m2 v k.ú. Kaňk manželům Danielu a Janě Červeným, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 12/10 k povolení orientačního běhu - OK Lokomotiva Pardubice
Rada města s o u h l a s í
s pořádáním orientačního běhu na pozemcích ve vlastnictví Města Kutná Hora v k.ú. Morašice v Železných horách a v k.ú. Horušice ve dnech 10.4. 2010 a 23.4. 2010 za podmínek stanovených společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 13/10 k plnění usn.RM - žádost o prodlouž.termínů
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle důvodové zprávy

b) se zrušením usnesení RM č. 960/08 ze dne 4.11. 2008 a RM č. 835/09 ze dne 13.10. 2009

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 14/10 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (rozpojovacií skříň, kabelové vedení 1kV pro p.č. 2026) na pozemcích p.č. 4534 (dle PK 264/2) a 3852 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Di stribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 15/10 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu "TI pro pozemky p.č. 4819/2 a 4819/14 Kutná Hora - Žižkov SO 02 - plynovodní řad" na pozemku p.č. 4819/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti RWE GasNet,s.r.o. se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 16/10 k sml.o dílo - mozaiková dlažba v budově Vl.dvora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Doplnění, vyčištění a ošetření stávající mozaikové dlažby na chodbě v přízemí a I. patře budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře s firmou Obnova památek s.r.o. se sídlem Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora v celkové výši 169.701,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.01.10


Usnesení č. 17/10 k mimoř.odměně pro ředitelku PO MŠ Pohádka
Rada města s c h v a l u j e
přiznání mimořádné odměny ředitelce PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora paní Zdeně Slavíčkové u příležitosti životního výročí.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.01.10


Usnesení č. 18/10 k rozpoč.opatření OPKŠ č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.1 - přesun rozpočtových prostředků pro pana Ing. Leoše Lacinu - příspěvek na částečné zajištění nákladů spojených s jeho přípravou na Mistrovství světa 2010 v Boccie (paralympijská úprava Petangue) kona né v Lisabonu ve výši 10.000,- Kč z rezervy rozpočtu, dle bodu 1 důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání
zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 1.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 19/10 k administraci programu - Podpora obnovy kult.památek
Rada města s o u h l a s í
s tím, že Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy bude administrovat program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2010.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.01.11


Usnesení č. 20/10 ke komunikaci v lokalitě "Ke Trojici"
Rada města s o u h l a s í
se záměrem aktualizovat projektovou dokumentaci a následně vyhlásit výběrové řízení na realizaci komunikací v lokalitě Ke Trojici.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 21/10 k instalaci fotovaltické elektrárny
Rada města s o u h l a s í
a) se záměrem instalovat na střeše budovy ZŠ J.Palacha fotovoltaické zařízení pro výrobu el. energie

b) s vypsáním VŘ na dodavatele fotovoltaické elektrárny dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 22/10 k zateplení budovy MŠ Benešova, KH
Rada města s o u h l a s í
se záměrem aktualizovat projektovou dokumentaci na zateplení budovy MŠ s následným cílem pokusit se získat dotaci z Operačního programu životního prostředí
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 23/10 k dodávce a montáži sedaček v MTD KH
Rada města I. s c h v a l u j e
v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na dodáv ku s názvem: "Rekonstrukce Městského Tylova divadla v Kutné Hoře - výměna sedaček"

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen náhradník
MVDr.Václav Vančura Václav Zimmermann
Jana Kozáková Mgr.Ondřej Seifert
Jitka Gregorová Ing.František Tvrdík
Ing.Jiří Janál Jan Trávníček, DiS.
Mgr.Martin Hadaš LL.M. Mgr.Petr Jelínek

b) s pověřením firmy GRANTIKA České spořitelny , a.s. zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 24/10 k VŘ na dodávku hracíh prvků pro MŠ Pohádka
Rada města I. s c h v a l u j e
Vypsání VŘ na dodávku hracích prvků pro dětské hřiště u MŠ Pohádka dle projektu zpracovaného Ing. Peťovským

II. s o u h l a s í
se složením hodnotící komise
Členové náhradníci
Zimmermann Václav MVDr Vančura Václav
Janál Jiří Gregorová Jitka
Slavíčková Zdeňka Seifert Ondřej

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.03.10


Usnesení č. 25/10 k rozpoč.opatření OSZ č.1-2
Rada města I. s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření OSZ č.1.- snížení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 11.800.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči p ro rok 2010, dle bodu 1) důvodové zprávy

b) rozpočtové opatření OSZ č. 2 - snížení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 8.000.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těž ce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi na rok 2010 dle důvodové zprávy bod 2);

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 1.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 26/10 k poskytnutí půjčky Oblastní charitě KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s vyjádřením Komise pro podporu a rozvoj sociálních služeb o poskytnutí půjčky Oblastní charitě Kutná Hora ze "Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora"

b) souhlasit s udělením výjimky z Pravidel pro tvorbu a použití prostředků stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora.


Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 26.01.10


Usnesení č. 27/10 k řešení 5 bytových jednotek - Vojtěšská 19
Rada města s o u h l a s í
s tím, aby byty č. 3, 4, 6, 9 a 10 v čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře byly i nadále určeny pro potřeby řešení zaměstnanců zdravotnického zařízení v Kutné Hoře, tedy zaměstnanců Oblastní nemocnice Kolín, a.s. nemocnice Středočeského kraje. Konkrétní náv rhy na přidělování uvedených bytů budou radě města předkládány na základě písemného požadavku Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 28/10 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v bytových prostorech domu čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora paní Anně Čurejové a panu Milanu Čurejovi,Kutná Hora, na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1.2.2010 do 31.7.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 29/10 k vyhlášení výběr.řízení č.SN 1/10 - Tylova 388
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 18/09 na pronájem nebytového prostoru garáže u nemovitosti č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu

b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 1/10 na pronájem nebytového prostoru u nemovitosti č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 3.3.2010 v 1 0.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.03.10


Usnesení č. 30/10 k přidělení bytu v DPS (man. Andrlovi)
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 7 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+kk, ve 2.podlaží domu čp. 402, ul. Benešova, Kutná Hora s manželi Josefem a Drahomírou ANDRLOVÝMI. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s úč inností od 1. 2. 2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 31/10 k výpůjčce prostorů Sedlecká 670 (Kavárnička dříve narozených)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká č.p. 670, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 20.1.2010, 24.2.2010 a 24.3.2010 za účelem pořádání "Kavárničky dříve narozených" s tím, že energie bude hradit Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.03.10


Usnesení č. 32/10 k ukončení VŘ č.SN 24/09 (výměníková stanice Mazákova)
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. SN 24/09 o nájmu nemovitosti postavené na pozemku p.č. 785/146 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (bývalá výměníková stanice v Mazákově ul.)bez vyhlášení vítěze.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vyhlášením výběrového řízení na prodej bývalé výměníkové stanice v Mazákově ul.

Zodpovídá : Ing. Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 33/10 k vyhodnocení VŘ č. SN 21/09 na pronájem b.j. Šultysova 165
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 21/09 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 165, ul. Šultysova v Kutné Hoře s paní Boženou Špačkovou, na dobu určitou 2 roky za smluvní nájemné ve výši 3.00 0,-- Kč/měsíc.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 34/10 k odprodeji vyřazených sedadel z budovy kina Svět
Rada města s o u h l a s í
1) s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 a TJ Sparta Kutná Hora, oddílem kuželek, Tyršova 759, Kutná Hora na 62 kusů vyřazených sedadel z budovy kina "Svět" pro kutnohorskou kuželnu za prodejní cenu 1 Kč/kus

2) s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 a TJ Sokol Kaňk na 39 kusů vyřazených sedadel z budovy kina "Svět" za prodejní cenu 20 Kč/kus

3) s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 a Galerii Středočeského kraje, Barborská 53/24, Kutná Hora na 55 kusů vyřazených sedadel z budovy kina "Svět" za prodejní cenu 20 Kč/kus

4) s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 a sdružením Dítě a kůň - Sdružením pro hipoterapii, Miskovice č.p. 30, na 80 kusů vyřazených sedadel z budovy kina "Svět" za prodejní cenu 20 Kč/kus

5) s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 a TJ Sokol Bohdaneč, Zruč nad Sázavou na 140 ks vyřazených sedadel z budovy kina "Svět" za prodejní cenu 20 Kč/kus

6) s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 a oddílem kuželek TJ Bohemia Poděbrady na 20 ks vyřazených sedadel z budovy kina "Svět" za prodejní cenu 20 Kč/kus.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 35/10 ke zrušení VŘ č. SN 20/09 na pronájem b.j. Šultysova 167
Rada města r u š í
výběrového řízení č. SN 20/09 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+1 ve 4. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 36/10 k uzavření dohody o splácení dluhu Čurejovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na
částku 64.891,00 Kč pro manžele Růženu a Františka Čurejovy,
Kutná Hora splátkou ve výši 600,00 Kč od měsíce března 2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 37/10 k výpovědi z nájmu bytu - p.Nehasil
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dát výpověď z nájmu bytu č. 5 ve 2. podlaží domu čp. 599, ul. Uhelná v Kutné Hoře nájemci panu Pavlu Nehasilovi z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubé ho porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatil řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 38/10 k žádosti Oblastní charity KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků a nebytových prostorů v nemovitosti č. p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora ze dne 15.12.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - ch aritativní a církevní organizace, se sídlem Čáslavská 1-3, Kutná Hora týkajícího se prodloužení termínu dokončení přístavby z 15.12.2009 do 31.12.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 39/10 k vyhodnocení VŘ č.SN 19/09 - Benešova 637
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 19/09 o nájmu nebytového prostoru v č.p. 637 Benešova ul., Kutná Hora paní Ing. Andreu Koudelkovou,Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru v č.p. 637 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.10


Usnesení č. 40/10 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - p.Dostál
Rada města s o u h l a s í
s návrhem na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 7 v čp. 170, ul. Šultysova, Kutná Hora, uzavřené s panem Jiřím Dostálem, týkající se stanovení výše nájemného v částce 8.520,- Kč měsíčně, počínaje dnem 1.3.2010 s doplněním o inflační doložku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 41/10 k prominutí poplatku z prodlení - m.Klepáčovi
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Klepáčovy,Kutná Hora výši 25 % z částky 1.359,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 42/10 k vyhodnocení VŘ č.SN 23/09 - Barborská 30
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 23/09 o nájmu nebytového prostoru v č.p. 30 Barborská ul., Kutná Hora pana Lukáše Kořínka,Jihlava

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru v č.p. 30 Barborská ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 43/10 k uzavření dodatku č.2 - KH TEBIS s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí a movitých věcí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.10


Usnesení č. 44/10 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 85/08
c) se změnou odpovědné osoby u usnesení č. 854/09

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.01.10


Usnesení č. 45/10 k prodeji objektu Sedlecká 670
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Kutná Hora
souhlasit s prodejem nemovitosti čp. 670 a pozemku p.č. 1437/2 o výměře 557 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 46/10 ke smlouvám o nájmu pozemků - DPH
Rada města s o u h l a s í
se zvýšením nájemného o daň z přidané hodnoty u nájemců, kteří mají pronajaté prostory či pozemky za účelem parkování s tím, že u pozemků a prostor bude takto zvýšené nájemné platné s účinností od 1.1.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 47/10 k dodatku č.3 ke smlouvě - slavnostní osvětlení
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č.3 ke smlouvě na "Zabezpečení provozu slavnostního osvětlení" podepsané mezi Městem Kutná Hora a panem Pavlem Turkem, se sídlem Přítoky čp.71, z důvodu změny výše sazby DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.01.10


Usnesení č. 48/10 k znaleckému posudku mov a nemov.majetku - KH TEBIS
Rada města b e r e n a v ě d o m í
znalecký posudek č. 2532/22/2009 ceny movitého i nemovitého majetku společnosti KH TEBIS s.r.o.Usnesení č. 49/10 k uzavření nájem.smlouvy na pronájem části pozemku
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu časti pozemkové parcely č. 487/7 v k.ú. Kaňk mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a manželi Jiřím a Zdeňkou Škorničkovými,Kolín 2 a panem Leošem Kubovým,Kutná Hora, za nájemné ve výši 2,- Kč/m2/rok, s účinností od 1.3.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 50/10 k rozpočtovému opatření OSM č.1/10-2/10
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.1/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 49.710,-- Kč na investiční položku Vl.dvůr - vodovodní přípojka, a to na úkor položky Vl.dvůr opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č. 2/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 659.590,-- Kč na položku nemocnice opravy, a to na úkor položky nebyty opravy - viz bod č.2 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 51/10 k uzavření dohody o vypořádání závazků - Nemocnice
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Dohody o vypořádání závazků mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.10


Usnesení č. 52/10 k žádosti Oblastní charity Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na výpůjčku nebytových prostor v přízemí a v 1.patře nemovitosti čp.28 Čáslavská ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.02.10


Usnesení č. 53/10 k žádosti Muzea alchymie v KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Muzeem alchymie v Kutné Hoře, se sídlem U Jelena č.p. 489, Kutná Hor a týkajícího se změny doby trvání nájemní smlouvy z doby určité do 31.12.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou pro obě strany.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 54/10 k žádosti spol.MVE PLUS, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s proplacením vícenákladů na likvidaci separovaného odpadu ve 4. čtvrtletí 2009 společnosti MVE PLUS, s.r.o. ve výši 86.816,50 Kč vč.DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 55/10 k záměru na výpůjčku pozemků ŘSD ČR
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na výpůjčku pozemkových parcel č. 650/3, 650/4 a 650/7 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o celkové výměře 801 m2 firmě Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ: 65993390, za účelem dočasného záboru při real izaci stavby "I/2 Kutná Hora - most ev.č.2-013". Plánovaný termín realizace stavby je 03/2010 - 03/2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 19. ledna 2010

Nahoru