19. května 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.května 2021

Usnesení č. 334/21 k programu jednání Rady města 19. 5. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program své schůze dne 19. 5. 2021 a ověřovatele zápisu paní Soňu Žáčkovou a pana Josefa Krause.Usnesení č. 335/21 k ukončení záměru na propachtování částí pozemků v k.ú. KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru propachtovat části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24 vše v k.ú. Kutná Hora.


Usnesení č. 336/21 k záměru na pronájem pozemku (paní Černušková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 637 v k.ú. Malín o výměře 26 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 25.05.21


Usnesení č. 337/21 k úpravě nájemného pro byty v č.p. 656 - 658 ul. Puškinská
Rada města s c h v a l u j e
a) zvýšení nájemného pro byty č. 4, 5 a 7 v objektu č.p. 656, byty č. 6 a 8 v objektu č.p. 657 a byt č. 1 v objektu č.p. 658 ul. Puškinská v Kutné Hoře dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve smyslu ustanovení § 2249 odst. 3 s přihlédnutím k ustanovení § 3074 odst. 2, v návaznosti na uplynutí doby 20 let od kolaudace objektu a s tím spojené podmínky dané smlouvou o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci. Výše nájemného se od 1. 9. 2021, pokud v nájemní smlouvě není uvedeno jinak, zvyšuje a stanovuje jako smluvní nájem v částce 61,68,- Kč za 1 m2 s tím, že takto stanovené nájemné je pronajímatel oprávněn jednostranně zvyšovat o inflaci,
b) ponechání stávající výše nájemného v částce 45,06 Kč za 1 m2 pro byt č. 3 a 8 v objektu č.p. 656, byt č. 7 v objektu č.p. 657 a byt č. 7 v objektu č.p. 658, ul. Puškinská, Kutná Hora s tím, že takto stanovené nájemné je pronajímatel oprávněn jednostranně zvyšovat o inflaci. Jedná se o byty, které budou i nadále určené pro nízkopříjmové nájemce dle sociální potřebnosti.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 338/21 k žádosti spol. Fyzioterapie Kutná Hora s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření podnájemní smlouvy mezi spol. Fyzioterapie Kutná Hora s.r.o., IČO 28254635, se sídlem Za Kolíňáčkem 898, Kutná Hora jako nájemcem a paní Mgr. Lucií Čapkovou, Kutná Hora jako podnájemcem týkajícího se užívání prostor v č.p. 373, ul. Vladislavova, Kutná Hora za účelem provozování fyzioterapie.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.06.21


Usnesení č. 339/21 ke smlouvě o výpůjčce - nádvoří Vl. dvora OS Tyl, z.s.
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří a nebytových prostor - Preghausu Vlašského dvora budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a spolkem OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL, z.s., jako vypůjčitelem IČ 46406921, se sídlem Masarykova 128, Kutná Hora za účelem uvedení pohádkového příběhu s pracovním názvem "Sůl nad stříbro" ve dnech 31.7.2021, 6.8.2021, 7.8.2021 a 3.9.2021 vždy v době od 20.00 hod. do 22.00 hod. a dne 1.8.2021 v době od 18.00 hod a od 20.30 hod. do 22.00 hod. s tím, že dne 29.7.2021 v době od 20.00 hod. do 22.00 hod. proběhne generální zkouška. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel,

II. b e r e n a v ě d o m í
využití nádvoří Vlašského dvora za účelem zkoušek připravovaného pohádkového příběhu s pracovním názvem "Sůl nad stříbro" v období květen v době od 17.00 hod. do 20.00 hod.; červen a červenec v době od 18.00 hod. do 20.00 hod., a to každé úterý a čtvrtek mimo 15.6.2021 a 17.6.2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.07.21


Usnesení č. 340/21 k záměru upravit nájemné pro rok 2021
Rada města I. s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 167, ul. Šultysova, Kutná Hora ze dne 22.5.2017 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. AQVA LIFE s.r.o., IČ 06040527, se sídlem Starý Dvůr 11, Třemošnice jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

b) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 670, ul. Sedlecká, Kutná Hora ze dne 27.5.2013 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Jitkou Brachovcovou, IČ 48673641, se sídlem Bylany 49, Miskovice jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

c) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora ze dne 19.8.2005 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Borisem Buňkou, IČ 48671444, se sídlem Pod Barborou 31, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

d) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 155, Palackého náměstí, Kutná Hora ze dne 29.12.2014 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. CK-Coral s.r.o., IČ 02299038, se sídlem U Nikolajky 931/10, Praha jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

e) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 34, ul. Barborská, Kutná Hora ze dne 25.5.2006 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Jaroslavou Dražanovou, IČ 49540009, se sídlem Hloušecká 192, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

f) nájemní smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 167, ul. Zámecká, Kutná Hora, Sedlec ze dne 13.3.2006 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřená mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. GIVA s.r.o., IČ 27130860, se sídlem Revoluční 1082/8, Praha jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

g) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora ze dne 7.2.1997 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Robertem Jelínkem, IČ 71255869, se sídlem U Lesa 731, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

h) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 590, ul. Kollárova, Kutná Hora ze dne 7.6.2011 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Františkem Kounickým, IČ 13721054, se sídlem Kollárova 590, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

ch) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 154, ul. Šultysova, Kutná Hora ze dne 28.12.2020 uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Ing. Eliškou Krčmářovou, IČ 09920111, se sídlem Šultysova 154, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 45 dnů,

i) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 321, Jungmannovo náměstí, Kutná Hora ze dne 28.2.2014 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Janou Křivánkovou, IČ 74508865, se sídlem Bendlovky 194, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 45 dnů,

j) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu objektu č.p. 57, ul. U Lorce, Kutná Hora (kulturní dům) ze dne 2.7.2012 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Bc. Lucií Kutílkovou, IČ 71259635, se sídlem Nad Lesem 948, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

k) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 633, ul. Benešova, Kutná Hora ze dne 27.5.2010 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Liborem Manou, IČ 66756405, se sídlem Družstevní 1270, Čáslav jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

l) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 647, ul. Benešova, Kutná Hora ze dne 21.2.2020 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Dagmar Měšťákovou, IČ 05111684, se sídlem Husova 1070, Česká Lípa jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

m) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 388, ul. Tylova, Kutná Hora ze dne 1.4.2015 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. ML Fashion s.r.o., IČ 02030225, se sídlem K Pasekám 2984/45, Zlín jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

n) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 649, ul. Benešova, Kutná Hora ze dne 26.5.2016 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spolkem Ošatka, z.s., IČ 22755926, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora, Sedlec jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 31 dnů,

o) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 154, ul. Šultysova, Kutná Hora ze dne 26.3.2015 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. PMP s.r.o., IČ 25089196, se sídlem Vítězná 409, Kutná Hora, Sedlec jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

p) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 107, ul. Mincířská, Kutná Hora ze dne 28.2.2018 uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Petrem Procházkou, IČ 64156966, se sídlem Trebišovská 533, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

q) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 489, Jungmannovo náměstí, Kutná Hora ze dne 23.3.2016 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spolkem Prožitek z.s., IČ 22854614, se sídlem Tyršova 1005, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 31 dnů,

r) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora ze dne 28.10.2018 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Přítocká s.r.o., IČ 02200333, se sídlem Přítoky 105, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

s) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 647, ul. Benešova, Kutná Hora ze dne 1.10.2008 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Alenou Rozkošnou, Zruč nad Sázavou jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

t) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 685 a č.p. 679, ul. Barborská, Kutná Hora ze dne 19.12.2013 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Římskokatolickou farností - arciděkanství Kutná Hora, IČ 46403523, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

u) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora ze dne 30.4.2019 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Janou Šimonicovou, IČ 71258591, se sídlem U Lesa 987, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

v) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v přízemí vlevo č.p. 30, ul. Barborská, Kutná Hora ze dne 22.6.2018 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TISKÁRNA GRAFIA GRYČ s.r.o., IČ 27401316, se sídlem Buzulucká 490, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

w) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v přízemí vpravo č.p. 30, ul. Barborská, Kutná Hora ze dne 22.6.2018 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TISKÁRNA GRAFIA GRYČ s.r.o., IČ 27401316, se sídlem Buzulucká 490, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

x) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání (sklep) č.p. 30, ul. Barborská, Kutná Hora ze dne 22.11.2019 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřená mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TISKÁRNA GRAFIA GRYČ s.r.o., IČ 27401316, se sídlem Buzulucká 490, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

y) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora, Malín ze dne 30.3.2015 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Zdeňkem Tvrdíkem, IČ 14782014, se sídlem Masarykovo náměstí 300, Nové Dvory jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

z) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 170, ul. Šultysova, Kutná Hora ze dne 29.6.2017 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Ing. arch. Dušanem Valockým, IČ 15191915, se sídlem Sedlákova 705/22, Brno jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

aa) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 589, ul. Kollárova, Kutná Hora ze dne 30.6.2003 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. WIKY, spol. s r.o., IČ 42293596, se sídlem Svatoborská 393/97, Kyjov jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 70 dnů,

bb) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu pozemku p.č. 641 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ze dne 30.4.2007 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. GIVA s.r.o., IČ 27130860, se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1 jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

cc) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu pozemků p.č. 3335/1 a p.č. 3335/3 vše v k.ú. Kutná Hora ze dne 6.5.2003 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Kutnohorská bobová dráha s.r.o., IČ 26061066, se sídlem Jabloňová 2929/30, Praha 10 jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

II. n e s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 477, ul. Cihlářská, Kutná Hora, Sedlec ze dne 24.2.2017 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. AUTODOPRAVA Krupička s.r.o., IČ 24273422, se sídlem Cihlářská 477, Kutná Hora, Sedlec jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 33 dnů,

b) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 540, Jánské náměstí, Kutná Hora ze dne 18.3.1999 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spolkem Český rybářský svaz Kutná Hora, IČ 18605672, se sídlem Jánské náměstí 540, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

c) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu objektu č.p. 32, ul. Kremnická, Kutná Hora ze dne 6.12.1995 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřená mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Domem dětí a mládeže Kutná Hora, IČ 00066257, se sídlem Kremnická 32, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

d) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 3957/48, jehož součástí je plechový přístřešek v k.ú. Kutná Hora ze dne 25.4.2019 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spolkem Olympia Spartan Training Kutná Hora, z.s., IČ 07919794, se sídlem Tyršova 1005, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

e) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu nebytového prostoru v č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora, Malín ze dne 7.1.2016 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Spolkem Malíňačky, IČ 3498387, se sídlem Na Plácku 63, Kutná Hora, Malín jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

f) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu pozemku p.č. 1506/1 v k.ú. Kutná Hora ze dne 2.2.2004 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IČ 25945408, se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 31 dnů,

g) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu pozemků p.č. 873/2, p.č. 873/3, p.č. 873/5, p.č. 873/6 vše v k.ú. Kutná Hora ze dne 23.12.1994 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČ 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

h) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu pozemků p.č. 1088/1, p.č. 1088/2, p.č. 1088/3 a p.č. 1088/4 vše v k.ú. Kutná Hora ze dne 21.6.1996 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČ 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

ch) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu pozemků p.č. 3330/1, p.č. 3330/3, p.č. 3330/4, p.č. 3330/5, p.č. 3330/6, p.č. 3330/7, p.č. 3330/8, p.č. 3337/1 vše v k.ú. Kutná Hora ze dne 16.12.1993 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČ 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

i) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu pozemku p.č. 873/6 v k.ú. Kutná Hora ze dne 10.10.2006 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČ 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.06.21


Usnesení č. 341/21 k pravidlům pronájmu majetku města formou VŘ
Rada města I. r u š í
ke dni 31.5.2021 Pravidla o nájmu nemovitostí majetku Města Kutná Hora fyzickým a právnickým osobám na základě výběrového řízení schválená usnesením Rady města Kutná Hora č. 188/04 ze dne 25.2.2004,

II. s c h v a l u j e
s účinností od 1.6.2021 Pravidla o pronájmu nemovitých věcí a nebytových prostor v majetku Města Kutná Hora fyzickým a právnickým osobám formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.21


Usnesení č. 342/21 ke smlouvě o výpůjčce - nádvoří Vl. dvora - DS Jiří
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a DIVADELNÍM SPOLKEM JIŘÍ, jako vypůjčitelem IČ 45066108, se sídlem Poděbrady, divadlo Na kovárně za účelem uvedení romantické pohádky pro dospělé "Radúz a Mahulena" dne 12.6.2021 v době od 16.45 hod. do 23.30 hod. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 11.06.21


Usnesení č. 343/21 ke zrušení usnesení RM č. 848/20 ze dne 18. 11. 2020
Rada města r u š í
své usnesení č. 848/20 ze dne 18. 11. 2020.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 344/21 k záměru na směnu kostela sv. J. Nepomuc. za Kapli Božího těla
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora n e s c h v á l i t
zveřejnění záměru směnit objekt kostela sv. Jana Nepomuckého bez č. p. /č. ev., který je součástí pozemku p. č. 1047 o výměře 481 m2 a pozemek p. č. 1048 o výměře 173 m2, oba v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora, IČ 46403523 za objekt Kaple Božího těla č. p. 679, která je součástí pozemku p. č. 220/1 o výměře 569 m2, objekt občanské vybavenosti č. p. 685 (informační centrum u Chrámu sv. Barbory), který je součástí pozemku p. č. 227/2 o výměře 49 m2 a část pozemku p. č. 227/1 o výměře cca 145 m2, vše v k. ú. Kutná Hora, ve vlastnictví města Kutná Hora, IČ 00236195, včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.06.21


Usnesení č. 345/21 k prodeji sportovní výsledkové tabule (Sport LX, s. r. o.)
Rada města s c h v a l u j e
prodej movité věci - menší sportovní výsledkové tabule bez ovládacích prvků, nacházející se ve sportovní hale Klimeška, Čáslavská 274, Kutná Hora společnosti SPORT LX s. r. o., IČ 28355181, Přítoky 83, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 91.960 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 346/21 k prodeji pozemků v k. ú. Útěšenovice formou VŘ (p. Seifert)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 3/21 na prodej pozemků p. č. 460/2 o výměře 2.277 m2 a p. č. 460/6 o výměře 1.079 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Útěšenovice z důvodu nezájmu,

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 4/21 na prodej pozemků p. č. 460/2 o výměře 2.277 m2 a p. č. 460/6 o výměře 1.079 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Útěšenovice, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení za vyvolávací cenu 1.000.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 347/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Kadlec)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
prodej části pozemku p. č. 4284/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře cca 12 m2 včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Kutná Hora panu Mgr. Janu Kadlecovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1.960 Kč/m2 (+ náhrada za odborné vyjádření ve výši 1.950 Kč).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 348/21 k vyhodnocení VŘ č. M 1/21 (prodej pozemku v k.ú. Neškaredice)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
prodej části pozemku p. č. 127/1 o výměře 811 m2 (dle geometrického plánu č. 195-166/2019 pozemek p. č. 127/1), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Neškaredice, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, do podílového spoluvlastnictví paní Bc. Moniky Turkovské, Kutná Hora a pana Bc. Radka Šestáka, Kutná Hora (každý spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2) za celkovou kupní cenu ve výši 707.007 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 349/21 k vyhodnocení VŘ č. M 2/21 (prodej pozemku v k.ú. Neškaredice)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
prodej části pozemku p. č. 127/1 o výměře 812 m2 (dle geometrického plánu č. 195-166/2019 pozemek p. č. 127/5), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Neškaredice, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, do výlučného vlastnictví paní Lindě Homolkové, , Čáslav za celkovou kupní cenu ve výši 701.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 350/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Opatovice I. (pí Marková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora n e s c h v á l i t
prodej části pozemku p. č. 1066 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Opatovice I. paní Mileně Markové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 351/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Zdeslavice u Černín (p. Víta)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora n e s c h v á l i t
prodej části pozemku p. č. 587 o výměře cca 190 m2 v k. ú. Zdeslavice u Černín panu Josefu Vítovi, Červené Janovice.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 352/21 k prodeji objektu č.p. 321, Jungmannovo nám., KH (p. Kunčák)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora n e s c h v á l i t
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek p. č. 2825/3 o výměře 162 m2, jehož součástí je stavba č. p. 321, v k. ú. Kutná Hora panu Zoroslavu Kunčákovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 353/21 k výkupu nemovitostí v k.ú. KH a Sedlec u KH (p. Štorkán)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora n e s c h v á l i t
odkoupení pozemku p. č. 4132/2 o výměře 1 120 m2 v k. ú. Kutná Hora a pozemku p. č. 772/12 o výměře 1 353 m2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory od pana Ing. Antonína Štorkána, Česká Bříza za kupní cenu ve výši 1.796.500 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 354/21 k žádosti spol. Přítocká s.r.o.
Rada města n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Nájemní smlouvu č. NS - 11/OSM/LEH/2018 ze dne 28. 10. 2018 uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností Přítocká s.r.o., IČO 02200333, se sídlem Přítocká 105 jako nájemcem týkající se užívání prostor sloužících podnikání a movitých věcí v č. p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 z celkové částky 240.490 Kč + DPH v zákonné výši na částku 60.122,50 Kč + DPH v zákonné výši z důvodu pandemie COVID.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.06.21


Usnesení č. 355/21 k žádosti spol. Prožitek z. s.
Rada města n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Nájemní smlouvu ze dne 23. 3. 2016 uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spolkem Prožitek z. s., IČO 22854614, se sídlem Tyršova 1005, Kutná Hora, jako nájemcem týkající se užívání prostor sloužících podnikání v č. p. 489, Jungmannovo náměstí, Kutná Hora ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 z celkové částky 61.680 Kč na částku 46.260 Kč z důvodu pandemie COVID.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.06.21


Usnesení č. 356/21 k žádosti spol. AUTODOPRAVA Krupička s.r.o.
Rada města n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Nájemní smlouvu ze dne 24. 2. 2017 uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností AUTODOPRAVA Krupička s.r.o., IČO 24273422, se sídlem Cihlářská 477, Kutná Hora - Sedlec, jako nájemcem, týkající se užívání prostor sloužících podnikání v areálu bývalé cihelny v Kutné Hoře - Sedlec, ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 z částky 66.894 Kč + DPH v zákonné výši na částku 41.808 Kč + DPH v zákonné výši z důvodu pandemie COVID.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.06.21


Usnesení č. 357/21 k zahájení provozu ledové plochy zimního stadionu od 1.8.2021
Rada města s c h v a l u j e
přípravu ledové plochy a zahájení provozu Zimního stadionu Kutná Hora od 1.8.2021 na základě žádosti SK Sršni Kutná Hora, o.s., se sídlem Pobřežní 194,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 01.08.21


Usnesení č. 358/21 k žádosti p. Buňky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s o u h l a s i t
s prominutím úhrady nájemného ve výši 60% za období od 1.7.2020 do 31.3.2021, vyplývajícího z Nájemní smlouvy ze dne 19.8.2005 ve znění pozdějších změn a dodatků, o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Borisem Buňkou, IČO 48671444, bytem , Kutná Hora jako nájemcem.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 359/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 11
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 11 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 210.000 Kč z důvodu rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury na rok 2021 pro Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře na "celoroční výstavní program roku 2021 Galerie Felixe Jeneweina".
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 360/21 k malým projektům - oblast sportu - II.čtvrtletí 2021- mimoř.termín
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" projekty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 5. 3. 2021 - realizace projektu ve II. čtvrtletí 2021,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy: Michal Pavlík - 5.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.06.21


Usnesení č. 361/21 k provozu MŠ a přerušení provozu školních družin o prázdninách 2021
Rada města b e r e n a v ě d o m í
omezení provozu příspěvkových organizací Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, 284 01 Kutná Hora a Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, 284 01 Kutná Hora a přerušení provozu školních družin zřízených příspěvkových organizací základních škol v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu 2021.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.21


Usnesení č. 362/21 k účetní závěrce PO škol a školského zařízení za rok 2020
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2020 příspěvkových organizací zřízených městem Kutná Hora:
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora
Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01Kutná Hora
Základní škola Žižkov, Kremnická 98, 284 01Kutná Hora Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora
Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, 284 01 Kutná Hora
Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, 284 01 Kutná Hora
Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora
b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací škol a školského zařízení, rozdělení do peněžních fondů organizací:

Hospodářský výsledek z jiné činnosti (zisk z hospodářské činnosti) převést:
1) do rezervního fondu příspěvkové organizace v této výši:
Základní škola J. Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora:
148.271,48 Kč
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora: 93.286,80 Kč
Základní škola T. G. M. Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora:
4.095,16 Kč
Základní škola Žižkov, Kremnická 98, 284 01Kutná Hora: 44.808,21 Kč Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, Kutná Hora: 18.327,70 Kč
Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora: 1.583,27 Kč
2) do fondu odměn příspěvkové organizace v této výši:
Základní škola Žižkov, Kremnická 98, 284 01Kutná Hora: 44.000,00 Kč Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, Kutná Hora: 73.306,00 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 363/21 k výjimce z počtu dětí mateřských škol v KH pro školní rok 2021/2022
Rada města s c h v a l u j e
a) výjimky z počtu dětí ve třídách příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, 284 01 Kutná Hora ve školním roce 2021/2022 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů,
b) výjimky z počtu dětí ve třídách příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, 284 01 Kutná Hora ve školním roce 2021/2022 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 364/21 k festivalu Rosa Bohemica a rozpočtovému opatření OPPŠK č. 12
Rada města I. s o u h l a s í
s konáním koncertu u příležitosti 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého v rámci festivalu Rosa Bohemica pořádaného spolkem Rosa Bomemica, z.s. Praha,

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 12 - přesun rozpočtových prostředků z rezervy rady města - kultura ve výši 20.000 Kč na položku Rosa Bohemica.

Zodpovídá : Mgr. Seifert,Ing. Bulánková      Termín : 15.06.21


Usnesení č. 365/21 rozpočtovému opatření OPPŠK č. 13
Rada města s c h v a l u j e
Předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 13 - navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí dotace na projekt Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře na základě pokynu k platbě č. 8 ve výši 14.955.128,02 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.05.21


Usnesení č. 366/21 k zápisu z redakční rady Kutnohorských listů ze dne 12.5.2021
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z Redakční rady Kutnohorských listů ze dne 12.5.2021,

II. s c h v a l u j e
doporučení redakční rady Kutnohorských listů ve věci odpovědi paní Janě Buřičové odpověď s negativním stanoviskem k požadavku omluvy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 367/21 k výsledku VŘ na dodavatele stavby - MŠ Trebišovská
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledné pořadí nabídek účastníků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce MŠ Trebišovská v Kutné Hoře" dle hodnocení nabídek hodnotící komisí,
b) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: "zákon") výběr dodavatele: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany IČO: 41432037 (dále: "vybraný dodavatel") k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení s názvem veřejné zakázky: "Rekonstrukce MŠ Trebišovská v Kutné Hoře", jehož nabídka byla hodnotící komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku,
c) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany IČO: 41432037 na zakázku s názvem: "Rekonstrukce MŠ Trebišovská v Kutné Hoře" za cenu díla 16 555 555,00 Kč bez DPH a 20 032 221,55 Kč včetně DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě předloží všechny doklady dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104 zákona obdobně.


Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 368/21 k VŘ na projekty - komunikace
Rada města s c h v a l u j e
zahájení VŘ na zpracování projektu rekonstrukce komunikací ulice Tyršova, v režimu VZMR.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 369/21 k VŘ na stavební práce - "Novostavba skateparku v areálu Klimeška"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle §53 a za podmínky §52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Novostavba skateparku v areálu Klimeška v Kutné Hoře",
b) pro toto zadávací řízení dle ust. §114, odst. 2) v souladu s ustanovením §53, odst. 6) zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen komise náhradník komise
1. Mgr. Vít Šnajdr Mgr. Silvia Doušová
2. Ing. Jiří Janál Jan Trávníček, DiS.
3. Ing. arch. Martin Kremla Michaela Špačková
a s osobami otevírajícími elektronicky podané nabídky a to:
Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele
Ing.arch. Martin Kremla a v jeho nepřítomnosti Ing.Jiří Janál, odbor investic MÚ,
b) s uzavřením příkazní smlouvy s Ing.Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728 na zajištění administrace tohoto zadávacího řízení dle ustanovení §43 zákona za cenu 58.000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy,
c) s tím, aby pověřená osoba zadavatele dle §43 zákona - Ing. Josef Bárta, posuzoval kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy,
d) s tím, aby před zahájením zadávacího řízení byla provedena formou otevřené výzvy předběžná tržní konzultace dle ustanovení §33 zákona k ověření doby a termínů provedení zakázky v roce 2021,

III. p o v ě ř u j e
starostu města k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení, které navrhne pověřená osoba zadavatele a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.07.21


Usnesení č. 370/21 k rekonstrukci ulic Ke Gruntě a Vavřinecká - Kaňk
Rada města s c h v a l u j e
zahájení VŘ na provedení služby zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci ulic Ke Gruntě a Vavřinecká městské části Kaňk v režimu VZMR prostřednictvím E-Zak.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.10.21


Usnesení č. 371/21 k vodoměrné šachtě - Breüerovy sady, Kutná Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
provedení nové vodoměrné šachty v Breüerových sadech v Kutné Hoře dle cenové nabídky společnosti STAVONEL s.r.o. za celkovou cenu 45.697,47 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
odboru investic připravit podklady k uzavření objednávky na výše uvedené práce se společností STAVONEL s.r.o., IČ: 257 37 082, sídlo: 284 01 Kutná Hora, Komenského náměstí 39/19.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.05.21


Usnesení č. 372/21 k použití Fondu rozvoje tepelného hospodářství
Rada města schvaluje
použití Fondu rozvoje tepleného hospodářství na financování:
a) faktury za měření spotřeby a výroby elektrické energie, vč. dálkového řízení výkonu na kotelně Šipší ve výši 683.300 Kč bez DPH,
b) faktury za doplnění 2 ks řídicích systémů vč. instalace HW/SW ke kogeneračním jednotkám Bosch v kotelně Šipší ve výši 160.549 Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. Bulánková, Ing. Janál      Termín : 10.06.21


Usnesení č. 373/21 k zápisu dopravní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 11. zasedání komise dopravní ze dne 5.5.2021.


Usnesení č. 374/21 k ceníku pro prodejce - ZRUŠENO
Rada města s c h v a l u j e
a) s okamžitou účinností Ceník pro prodejce stanovující cenu za prodejní místo pro prodej během městských akcí a cenu za pronájem stánků,
b) pro letošní rok 2021 za cenu nižší o 50%.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 19.05.21

Zrušeno usnesením č. 1016/22(1) ze dne 16. 11. 2022.Usnesení č. 375/21 k Obecně závazné vyhlášce Města Kutná Hora č. 3/2021
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v y d a t
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 3/2021, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 376/21 ke smlouvě na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2021
Rada města s c h v a l u j e
s uzavřením Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2021 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora, a Josefem Tříškou starším bytem Za Černým Mostem 266/2, 198 00 Praha 9 a Josefem Tříškou mladším bytem Lesní 620, 289 23 Milovice - Mladá, v termínu od pondělí 21. 6. 2021 do úterý 29. 6. 2021, termín spuštění samotné poutě od čtvrtka 24. 6. 2021 do neděle 27. 6. 2021, s tím, že částka za poskytnutí pozemků bude činit 100.000 Kč.


Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 25.06.21


Usnesení č. 377/21 ke zveřejnění záměru na výpůjčku parku pod VD
Rada města I. s c h v a l u j e
výpůjčkou části parku pod Vlašským dvorem - Breüerovy sady v Kutné Hoře, za účelem, uspořádání sportovní akce "Sportujeme se Spořkou" firmě Key promotion, s.r.o., se sídlem Kazaňská 121/1, 102 00 Praha 10 v termínu 25. 5. - 22. 6. 2021, za podmínky složení kauce ve výši 50.000 Kč a obdržení souhlasu poskytovatel dotace s výpůjčkou,

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na výpůjčku části pozemku parc. č. 4 o výměře cca 1600 m2 v k.ú. Kutná Hora, v termínu 23. 6. - 27. 7. 2021 firmě Key promotion, s.r.o., se sídlem Kazaňská 121/1, 102 00 Praha 10, za účelem uspořádání sportovní akce ""Sportujeme se Spořkou",

III. u k l á d á
Městu Kutná Hora uzavřít smlouvu o výpůjčce části parku pod Vlašským dvorem - Breüerovy sady v Kutné Hoře, za účelem, uspořádání sportovní akce "Sportujeme se Spořkou", v termínu 25. 5. - 22. 6. 2021, mezi firmou Key promotion, s.r.o., se sídlem Kazaňská 121/1, 102 00 Praha 10 a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, za podmínky složení kauce ve výši 50.000 Kč a obdržení souhlasu poskytovatel dotace s výpůjčkou.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 25.05.21


Usnesení č. 378/21 k návrhu výsadby KO u OC Tesco
Rada města s c h v a l u j e
úpravu kruhového objezdu Masarykova/Benešova u OC Tesco v Kutné Hoře, variantou 1c dle návrhu zahradní architektky Ing. Tržilové, výsadba 797 ks trvalek, 350 ks okrasných keřů, 283 ks travin a 90 půdopokryvných rostlin, doplněna o kačírek umístěný na černé netkané folii. V ploše mezi rostlinami není navržena mulčovací kůra ani netkaná textilie.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 379/21 ke jmenování hodnotící komise - jednatel Technických služeb
Rada města j m e n u j e
komisi pro výběrové řízení na jednatele spol. Technické služby Kutná Hora, s.r.o., ve složení:
- starosta: Ing. Josef Viktora
- místostarosta: Mgr. Bc. Vít Šnajdr
- předseda Dozorčí rady TSKH: Mgr. Martin Běhounek
- člen Dozorčí rady TSKH: Ing. Max Kubát
- zástupce Zastupitelstva města: Martin Suchánek
- jednatel TS Poděbrady: Ing. Michal Pavlas
- za MěÚ Kutná Hora: Ing. Andrea Bodišová

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 380/21 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis ze zasedání Komise pro sociální záležitosti ze dne 26. 4. 2021.


Usnesení č. 381/21 k rozpočtovému opatření OSZ č.4
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 4 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2021 o poskytnutí dotace na výkon činnosti sociální práce podle ustanovení § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách ve výši 1.798.052,- Kč na kalendářní rok 2021.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 382/21 k rozpočtovému opatření OSZ č.5
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 5 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 1.194.834 Kč, v návaznosti na Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19. Dotace je poskytována Pečovatelské službě Kutná Hora a byla uzavřena s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.08.21


Usnesení č. 383/21 k vypořádání hospodářského výsledku Pečovatelské služby
Rada města s c h v a l u j e
návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora, sídlem Pirknerovo nám. 202, 284 01 Kutná Hora, IČO 61926973, rozdělení takto: Zisk z hlavní a jiné činnosti ve výši 499.831,84 Kč rozdělit do Rezervního fondu ve výši 399.864,84 Kč a Fondu odměn 99.967 Kč.
Zodpovídá : Ing. J. Kuklová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 384/21 k rozpočtovému opatření OŽP č. 1
Rada města s c h v a l u j e
a) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové dotace z Havarijního fondu pro ochranu jakostí vod Středočeského kraje, která bude uzavřena se Středočeským krajem,
b) rozpočtové opatření OŽP č. 1 - zapojení rozpočtových příjmů odboru životního prostředí o částku 505.205,25 Kč, v návaznosti na veřejnoprávní smlouvu. Ve výdajích bude o tuto částku zvýšena rozpočtová rezerva.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Ing. Kocián      Termín : 31.05.21


Usnesení č. 385/21 k zápisu Osadního výboru Malín
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. v z í t n a v ě d o m í
zápis Osadního výboru Malín ze dne 23. 4. 2021,

II. j m e n o v a t
a) paní Mgr. Anna Vojáčkovou, Kutná Hora předsedkyní Osadního výboru Malín,
b) Helenu Zimovou, Kutná Hora, Pavla Vrbu, Kutná Hora a Milana Kořínka, Kutná Hora členy Osadního výboru Malín.


Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 386/21 k doplnění člena Komise pro sociální záležitosti
Rada města j m e n u j e
paní Janu Dubovou, Kutná Hora členkou Komise pro sociální záležitosti.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 20.05.21


Usnesení č. 387/21 k Centralizovanému zadávání VZ a nákup elektřiny a zemního plynu
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na dobu neurčitou od 1. 1. 2023 s níže uvedeními pověřujícími zadavateli:
Pověřující zadavatelé zastupovaní Centrálním zadavatelem:
1. Mateřské školy Kutná Hora, příspěvková organizace
2. Základní škola Jana Palacha v Kutné hoře, příspěvková organizace
3. Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, příspěvková organizace
4. Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, příspěvková organizace
5. Základní škola Žižkov, příspěvková organizace
6. Školní jídelny Kutná Hora, příspěvková organizace
7. Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
8. Tělovýchovná jednota Sparta Kutná Hora
9. Městská knihovna, příspěvková organizace
10. Pečovatelská služba Kutná Hora, příspěvková organizace
11. Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře, příspěvková organizace
12. Základní umělecká škola Kutná Hora
b) centrální nákup elektřiny a plynu pro město Kutná Hora a Pověřující zadavatele
na komoditní burze společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČO 27865444, pro období od 1. 1. 2023 až do odvolání,
a to v souladu s ustanovením § 64, písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a
c) uzavření veškerých smluv a činění veškerých úkonů potřebných k realizaci bodu (b) usnesení.
Zodpovídá : Mgr. V. Šnajdr, mst      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 388/21 k memorandu o spolupráci - VRT
Rada města I. s c h v a l u j e
a) účast Města Kutná Hora na jednání se zástupci Středočeského kraje dne 27. 5. 2021.
b) poskytnutí prostor pro veřejnou schůzku,

II. j m e n u j e
paní Mgr Bc. Silvii Doušovou jako zástupkyni Města Kutná Hora na jednáních ve věci projednávání plánované výstavby VRT.
Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 21.05.21


Usnesení č. 389/21 ze zápisu Kontrolního výboru ZM - usnesení ZM č. 99/21
Rada města u k l á d á
Odboru regionálního rozvoje a Územního plánování
a) provést aktualizaci metodického návodu pro zadávání VZMR a tento uvést do souladu s aktuální legislativou,
b) provést aktualizaci metodického návodu pro zadávání VZMR v souladu s aktuálními požadavky, zkušenostmi a poznatky pro samosprávu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.21Ing. Josef Viktora, starosta, v. r.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, místostarosta, v. r.
Mgr. Bc. Silvia Doušová, místostarostka, v. r.

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 19. května 2021

Nahoru