19. května 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.května 2009

Usnesení č. 418/09 k organizačním změnám na MÚ Kutná Hora
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem organizačních změn na MÚ Kutná Hora dle předložené důvodové zprávy

II. s c h v a l u j e
s účinností od 1.7.2009 celkový počet zaměstnanců MÚ Kutná Hora v počtu 166.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 419/09 k na rozpočtovému opatření KT č. 3 a KT č 4
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.3 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 755.970,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 4 - přesun rozpočtových prostředků z položky nákup materiálu na položku "příspěvek Sportovnímu klubu hasičů Kutná Hora", dle usnesení Rady města č. 302/09 ve výši 20.000 Kč.

Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček Termín: 22.05.2009

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 3 a KT č. 4.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 420/09 ke změně kupní ceny pozemku (Zikmundovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
trvat na svém usnesení č. 966/08 ze dne 4.11.2008.

Zrušeno usnesením RM č. 479/09 ze dne 2.6.2009.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 421/09 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 27.4.2009
b) zápis ze 17. zasedání Komise životního prostředí ze dne 20. 4.2009
c) zápis z jednání komise architektů ze dne 29.4.2009
d) zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 4.5.2009.


Usnesení č. 422/09 k prodeji pozemků v Malíně (PILC REALITY s.r.o.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 539/10, 541/3 a 541/2 o celkové výměře 1.391 m2 v k.ú. Malín společnosti PILC REALITY s.r.o., Komenského 2466/15a, Jablonec nad Nisou za kupní cenu celkem 242.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 423/09 k prodeji části p.č. 3963/44 v k.ú. Kutná Hora (Šorčík)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 3963/44 o výměře cca 900 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Bc.Ladislavu Šorčíkovi,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 424/09 na prodej pozemku p.č. 678/7 v k.ú. Kaňk (Pazourovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 678/7 o výměře 120 m2 v k.ú. Kaňk manželům Bohuslavu a Janě Pazourovým, Kutná Hora-Kaňk.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.06.09


Usnesení č. 425/09 k prodeji části pozemku v KH - p.Michálek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 858/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jaromíru Michálkovi,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 426/09 k prodeji části pozemku na Kaňku - m.Škorničkovi, p.Kubový
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 487/7 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Kaňk manželům Jiřímu a Zdeňce Škorničkovým,Kolín 2 a části pozemku p.č. 487/7 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Kaňk panu Leoši Kubovému,Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 427/09 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN pro p.č. 1752/1,8) na pozemku p.č. 1740/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8 , Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 428/09 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN pro p.č. 1752/1,8) na pozemku p.č. 1752/12 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/ 8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 100,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 429/09 k rozpočovým opatřením OPKŠ č.15-19/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 15 - přesun rozpočtových prostředků na položku "sousoší sv. Anny a Panny Marie" ve výši 2 550,- Kč na úkor položky "rezerva Rady - podíly k dotacím" dle důvodové zprávy č. 1
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 16 - přesun rozpočtových prostředků na položku "pomník Karla Havlíčka Borovského" ve výši 283 250,- Kč na úkor položky "rezerva Rady - podíly k dotacím" dle důvodové zprávy č. 2
c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 17 - přesun rozpočtových prostředků na položku "socha sv. Barbory" ve výši 41 700,- Kč na úkor položky "rezerva Rady - podíly k dotacím" dle důvodové zprávy č. 3
d) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 18 - přesun rozpočtových prostředků na položku "socha sv. Bernarda" ve výši 41 900,- Kč na úkor položky "rezerva Rady - podíly k dotacím" dle důvodové zprávy č. 4
e) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 19 - přesun rozpočtových prostředků na položku "kaplička s bránou u čp. 534 Novomlýnská" ve výši 28 840,- Kč na úkor položky "rezerva Rady - podíly k dotacím" dle důvodové zprávy č. 5

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č. 15 - 19

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 430/09 k rozpočovému opatření OPKŠ č.20/09
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.20 - přesun rozpočtových prostředků na investiční příspěvek pro TJ Sparta Kutná Hora, oddíl házené na částečné zajištění osvětlení venkovního hřiště házené v celkové výši 100.000,- Kč z rezerv y zastupitelstva města dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 431/09 k rozpočovému opatření OPKŠ č.21/09
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 21 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 544.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 21.


Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 432/09 k rozpočovému opatření OPKŠ č.22/09
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 22 - dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok 2009 na restaurování sousoší sv. Anny a Panny Marie (parc. č. 213 k.ú. Poličany) ve výši 100.000,- Kč, restaurování pomníku Karla Havlíčka Borov ského (parc. č. 3729/2 k.ú. Kutná Hora) ve výši 150.000,- Kč, restaurování sochy sv. Barbory (parc.č. 3981/1 k.ú. Kutná Hora) ve výši 70.000,- Kč, restaurování sochy sv. Bernarda (parc.č. 3992/2 k.ú. Kutná Hora) ve výši 100.000,- Kč a obnovu kapličky s b ránou u čp. 534 Novomlýnská ulice v Kutné Hoře ve výši 170.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 22

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 433/09 k rozpočovému opatření OPKŠ č.23/09
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 23 - přesun prostředků v rámci kapitoly odboru památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy, oddělení kultury, školství a tělovýchovy podle skutečného zařazení dle platné rozpočtové skladby ve výši 100.0 00,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 23.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 434/09 k prominutí úroku z prodlení - Průvodcovská služba KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím úroku z prodlení pro společnost Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora ve výši 24.993,00 Kč.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 435/09 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti pohledávky
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2008 pro paní Markétu Flosovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 9.163,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 1.500,00 Kč počínaje měsícem květe n 2009.

b) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2008 pro paní Věru Mašínovou,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 10.835,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 400,00 Kč počínaje měsícem srpen 20 09.

c) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2008 pro paní Věru Stárkovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 9.322,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 550,00 Kč počínaje měsícem leden 20 10.

d) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2008 pro paní Drahomíru Marusičovou,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 6.065,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 400,00 Kč počínaje měsícem če rven 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 436/09 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 437/09 k žádosti Městské policie KH
Rada města s o u h l a s í
s umístěním a připojením ke zdroji elektrického proudu nepohyblivého vysílacího radiového zařízení na objekt střechy č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora - poliklinika v areálu nemocnice v Kutné Hoře Městské policii Kutná Hora, se sídlem Kremnická 54, Kutn á Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.05.09


Usnesení č. 438/09 k žádosti MUDr.Jiřího Poláka
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí ze dne 18.12.2007 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem MUDr. Jiřím Polákem, týkající se vyjmutí části movitého majetku (křeslo ot očné pojízdné kožené inv. č. 06428 a židle kožená inv. č. 06429) z předmětu smlouvy a snížení ročního nájemného za movité věci o 264,- Kč s účinností od 1.9.2009

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 662/09 ze dne 14.7.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 439/09 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem venkovních bazénů
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 3337/10, 3337/11, 3337/12, 3337/13 a 3337/14, které vznikly rozdělením části p.č. 3337/1 a zánikem p.č. 3338 včetně staveb na pozemcích umístěných (venkovní bazény), technologie vše v k.ú. Kutná Hor a a movitých věcí mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ SPARTA Kutná Hora, s sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora s účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 1.400,- Kč
b) s uzavřením podnájemní smlouvy o podnájmu objektu občerstvení v areálu venkovních bazénů v Kutné Hoře mezi TJ SPARTA Kutná Hora, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora a panem Janem Kašparem,IČ 64150526.

Bod b) zrušen usnesením RM č. 492/09 ze dne 2.6.2009.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.09


Usnesení č. 440/09 k uzavření smlouvy o nájmu - ul.Benešova čp.638 - KHnet.info
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 638 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností KHnet.info, o.s., se sídlem Studentů 133, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 12.000,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 441/09 k ukončení nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy s panem Robertem Strnadem k bytu č. 17 v čp. 647, ul. Benešova v Kutné Hoře, dohodou ke dni 31. 7. 2009.

b) s uzavřením nájemní smlouvy s panem Karlem Němcem,Kutná Hora, k bytu č. 17 v čp. 647, ul. Benešova v Kutné Hoře na dobu určitou, s účinnosti od 1. 8. 2009 do 28. 2. 2022, kdy nájemné bude stanoveno ve výši 41,33 Kč/m2 jako maximální nájemné dle platný ch právních předpisů s tím, že nájemné může pronajímatel zvýšit v případě, že to připustí obecně závazné právní předpisy.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města
souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 6. 2001, mezi Městem Kutná Hora a panem Robertem Strnadem,Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlou vy uzavřené dne 1. 6. 2001. Město Kutná Hora vrátí panu Robertu Strnadovi částku ve výši 198.316,- Kč, uhrazenou ke dni 30. 4. 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 442/09 k výpovědi z nájmu bytu - pí Ondráčková
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č. 3 v prvním podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře nájemci paní Václavě Ondráčkové z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvo du hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 443/09 k prodeji nebyt.prostoru v ul.Mazákova čp.168
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem nebytové jednotky č. 101 v domě čp. 168 ul. Mazákova, včetně podílů na společných částí domu a pozemků parc.č. 785/88 a p.č. 785/89 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.3.2007 Společenství pro dům č.p. 168 a 169, ul. Mazákova v Kutné Hoře za kupní cenu ve výši 40.693,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 444/09 k poskytnutí ubytovny města - pí Berkyová
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s paní Růženou Berkyovou, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 6. 2009 do 31. 8. 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 445/09 k vyhodnocení VŘ č.SN07/09 - pronájem čp.34, ul.Barborská
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 07/09 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře

Na 1. místě se umístil p. Jaromír VYTLAČIL
Na 2. místě se umístila p. Karolína BOLKOVÁ
Na 3. místě se umístila p. Jana ŠUSTOVÁ

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře s panem Jaromírem VYTLAČILEM, Praha 4, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 po dmínek výběrového řízení č. SN 07/09.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 446/09 k poskytnutí ubytovny města - pí Pompová
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně ve Vítězné ul., čp. 443, Kutná Hora - Sedlec s paní Darinou Pompovou a panem Ladislavem Červeňákem, Kutná Hora na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 6. 2009 do 31. 8. 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 447/09 k podnájmu bytu - manž.Matejovi
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 4 v čp. 649, ul. Benešova, Kutná Hora, jehož nájemci jsou manželé Anna a Marián Matejovi na dobu určitou, tj. od 22.5.2009 do 21.5.2011, paní Pavlíně Henrichové, ve smyslu § 719 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 448/09 k výpůjčce prostor Vl.dvora - Operní týden 2009
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou prostor Vlašského dvora - nádvoří, "Preghaus", salonek za Preghausem, zasedací síň a kanceláře č.2 a 3, paní Karolíně Hromádkové, 301 22 Plzeň, za účelem uspořádání festivalu Operní týden 2009 ve dnech 21.- 26.6.2009
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.06.09


Usnesení č. 449/09 k uzavření nájem.sml.na pronájem pozemku - Roučovi
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemkové parcely č. 3857/5 v k.ú. Kutná Hora o výměře 60 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Mgr. Ivou Roučovou a panem PhDr. Vítem Roučem Ph.D., Suchdol na dobu 10 let za celkové nájemné ve výši 10,- Kč/10 let za účelem užívání pronajaté plochy jako veřejně přístupného parkoviště.

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 632/09 ze dne 14.7.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 450/09 k zápisu z jednání DR KH TEBIS
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS, s r.o. konaného dne 15.4. 2009.


Usnesení č. 451/09 k pronájmu části pozemku v k.ú.Sedlec - Petr Krtil
Rada města I. n e s o u h l a s í
s pronájmem části pozemkové parcely č. 641 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 15 m2, ani s případným záborem veřejného prostranství, panu Petrovi Krtilovi,, Kutná Hora, za účelem zbudování schodů do sklepa a okrasného záhonu.

II. s o u h l a s í

se zřízením věcného břemene stavby vchodu do sklepa (schodů pro čp. 20 v ulici Zámecká) na pozemku p.č. 641 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch vlastníka, dle výpisu z katastru nemovitostí, jiných nebytových prostor č. jedno tky 20/101 toho času pana Petra Krtila. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 10.000,-Kč.


Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 452/09 k povolení stavby hřiště na tenis
Rada města s o u h l a s í
se stavbou hřiště na tenis na pozemkové parcele č. 682/2 v k.ú. Kaňk vedle fotbalového hřiště TJ Sokol Kaňk.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.06.09


Usnesení č. 453/09 k rozpočtovým opatřením OSM č.38-41/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.38/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 2.700,-- Kč na novou investiční položku informační
systém, a to na úkor položky informační tabule materiál - viz bod č.1
důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.39/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 26.900,-- Kč na výdajovou rozpočtovou položku podloubí - malování, a to na úkor položky komunikace úklid - viz bod č.2 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s přeloženým návrhem OSM č.40/09, kterým se zřizuje nová
výdajová položka vrácení zálohy na koupi bytu - Benešova čp.647 ve výši 189.100,-- Kč, a to na úkor položky rezerva ZM - viz bod č.3 důvodové
zprávy.

b) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.41/09, kterým dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 15.000,-- Kč na novou výdajovou položku nákup pracovních oděvů a obuvi pro nové zaměstnance MěÚ Kutná Hora (úklid města), a to na úkor rezervy zastupit elstva - viz bod č.4 důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 454/09 k podání žaloby na vyklizení pokoje - pí Čurejová
Rada města s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení pokoje č. 108 na ubytovně ve Vítězné ul., čp. 443, Kutná Hora - Sedlec, proti paní Nastě Čurejové a Jiřímu Krausovi, v případě, že nedojde ze strany paní Nasti Čurejové a pana Jiřího Krause k vyklizení a předání pokoje na ub ytovně do 15. 6. 2009.

Zrušeno usnesením č. 606/09 ze dne 30.6.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 455/09 ke zrušení usnesení RM č.1/09 - nájemné KH TEBIS
Rada města r u š í
své usnesení č.1/09, bod III., odst.a) ze dne 6.1.2009 týkající se snížení nájemného společnosti KH TEBIS, s.r.o. se sídlem Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 25.05.09


Usnesení č. 456/09 k transferu finančních prostředků na provoz KH TEBIS
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) odsouhlasit navýšení základního jmění společnosti KH TEBIS, s.r.o., se sídlem Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora ve výši 3.300.000,-Kč

b) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.42/09, kterým se navyšuje příjmová položka nájem KH TEBIS s.r.o. o 3.300.000,-Kč a v této výši se zřizuje nová výdajová položka navýšení základního jmění společnosti KH TEBIS s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 457/09 k prodeji společnosti KH TEBIS
Rada města I. n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženou kupní smlouvou sepsanou mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a společností KH TEBIS, s.r.o., Puškinská 641, Kutná Hora

II. u k l á d á
zajistit OSM, v případě neodsouhlasení výše uvedené kupní smlouvy Zastupitelstvem města, posudek na majetek uvedený v příloze kupní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 458/09 k úhradě oprav, zakoupení zařízení a projekt.dokument. - KH TEBIS
Rada města s o u h l a s í
za předpokladu schválení příslušné rozpočtové změny v Zastupitelstvu města :

1. se zakoupením zrekonstruovaných domovních stanic dle seznamu v příloze od společnosti KH TEBIS s.r.o. za celkovou cenu 630.672,- Kč vč. DPH

2. se zakoupením projektové dokumentace na zařízení HW a SW pro objekt
Sportovců čp. 9 od společnosti KH TEBIS s.r.o. za cenu 29.750,- Kč vč.DPH

3. se zakoupením projektové dokumentace na rekonstrukci výměníkové stanice č. 9 od společnosti KH TEBIS s.r.o. za cenu 166.600,- Kč vč. DPH

4. s úhradou částky 218.349,- Kč vč. DPH společnosti KH TEBIS s.r.o. za provedení opravy akumulační nádrže u kotelny Šipší a opravy potrubí v kotelně Štefánikova


Bod 2 zrušen usnesením RM č. 1040/09 dne 24.11.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing.Janál      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 459/09 k rozpočtovému opatření OSM č.43/09
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM č.43/09, kterým se zřizují nové výdajové položky nákup majetku od společnosti KH TEBIS (stavby, zařízení, DHM, DrHM, projektové dokumentace) a navýšení položky TEBIS opravy v celkové výši 1.045.380,-- Kč a to na úkor p oložky rezerva Zastupitelstva města, viz předožená důvodová zpráva.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing.Janál      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 460/09 k převodu 3mil.Kč na opravy a rekonst.zařízení - KH TEBIS
Rada města r u š í
a) bod III. b.) svého usnesení č. 1/09 ze dne 6.1.2009

b) své usnesení č. 2/09 ze dne 6.1.2009

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 461/09 k převodu 2 mil.Kč nemocnici
Rada města s o u h l a s í
s uvolněním částky ve výši 2.000.000,-- Kč pro Nemocnici Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.06.09


Usnesení č. 462/09 k platovému zařazení ředitelů školských PO
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na platové zařazení ředitelů PO škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město Kutná Hora, dle přílohy č. 1 nařízení vlády č.130/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřej ných službách a správě s účinností od 1.6.2009.
Jedná se o ředitele níže uvedených PO škol:
ZŠ J.Palacha, p.řed. Mgr. Miroslav Roudný
ZŠ TGM Kutná Hora, p.řed. Mgr. Karel Ptáček
ZŠ Kamenná stezka, p. řed. Mgr. Radek Pařez
ZŠ Kremnická, pí.řed. PaedDr. Alena Kotrbová
MŠ Kutná Hora, pí. řed. Mgr. Jana Procházková
MŠ Pohádka, pí. řed. Zdeňka Slavíčková
ZUŠ Kutná Hora, pí. řed. Mgr. Marie Ptáčková

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 463/09 k rozpočtovému opatření INV č. 10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 10 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Posudky, projektové dokumentace" na položku "MŠ Pohádka - rekonstrukce školní zahrady, půdní vestavba " ve výši 60.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á

ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 464/09 k rozpočtovému opatření INV č. 11
Rada města I. s o u h l a s í
a) s přímým zadáním zpracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce domu čp. 87 Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře" společnosti Kutnohorská stavební - projekce, Kutná Hora

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 11 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "Rekonstrukce domu čp. 87 Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře" ve výši 350.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 465/09 k rozpočtovému opatření INV č. 12
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavření dodatku smlouvy s firmou Silnice Čáslav na položení chrániček Optických sítí dle projektu zpracovaného firmou Autocont Kolín za cenu 1.958.500,-Kč včetně DPH.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 12 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "Optické kabely" ve výši 1.958.500,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 466/09 k rozpočtovému opatření OSZ č. 3
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 3 - přesun finančních prostředků ve výši 39.000,- Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví - příspěvek Městu Kolín na úhradu provozních nákladů Protialkoholní záchytné stanice Kolín, dle důvodové zprávy;

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 3.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 467/09 k organizování veřejné služby (ve stavu hmotné nouze)
Rada města s c h v a l u j e
organizování veřejné služby městem Kutná Hora pro zachování pracovních dovedností u osob dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmotné nouze.
Zodpovídá : p.Hobl, pí Novotná      Termín : 01.06.09


Usnesení č. 468/09 k rozpočtovému opatření OŽP č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za IV. čtvrtletí roku 2008, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 250.410,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 19. května 2009

Nahoru