19. dubna 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.dubna 2017

Usnesení č. 273/17 k navýšení počtu zaměstananců
Rada města I. s o u h l a s í
s účinností od 1.7.2017 s navýšením počtu zaměstnanců - vytvořením nové pracovní pozice, na odboru správním - oddělení přestupků, MÚ Kutná Hora.

II. u k l á d á
tajemníkovi MÚ vypsat výběrové řízení na obsazení této pracovní pozice.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 274/17 k rozpočtovému opatření EKO č. 10 (čipové karty)
Rada města I. s c h v a l u j e
1) poskytnutí dotace obyvatelům obce Malín na zpětné pokrytí nákladů na zakoupení čipové karty v období rekonstrukce malínského nadjezdu v ceně 169 Kč po předložení žádosti a kopie dokladu o zaplacení čipové karty od dopravce Arriva Východní Čechy a.s.
2) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 10 - přesun finančních prostředků na pokrytí výdajů v bodě 1) v zálohové výši 5 070 Kč a to přesunem z rozpočtové rezervy
3) znění vzorové veřejnoprávní smlouvy k poskytování dotace dle bodu 1)

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I. bod 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Ing.Viktora      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 275/17 k rozpočtovému opatření EKO č. 11 (biomonitoring)
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 11 - přesun finančních prostředků z rozpočtové rezervy na zpracování dobrovolného biomonitoringu pro občany městské části Kutná Hora - Malín v celkové výši 26 100 Kč dle předložené důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření z bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.05.17


Usnesení č. 276/17 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 12. 4. 2017

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v č.p. 638, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Brigitou Příborskou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20 v č.p. 73, ul. Na Studních v Kutné Hoře s paní Radkou Fialovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019

c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v č.p. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Martinou Sikorovou na dobu určitou - 1 rok, tj. od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 277/17 k záměru na propachtování části pozemku v k.ú.KH - Ing. Načeradský
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 3989/2 o výměře 83 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 17.05.17


Usnesení č. 278/17 k záměru na propachtování části pozemků v k.ú.Malín - man.Matouškovi
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat části pozemků p.č. 625/11 a p.č. 625/13 o celkové výměře 135 m2 v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 14.06.17


Usnesení č. 279/17 k záměru na pronájem pozemku pod garáží v k.ú.KH - pí Růžičková
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 2448/4 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 280/17 k záměru na pronájem nebytových prostor - ul.U Beránky č.p.378,Malín
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 35/17 na pronájem nebytových prostor v I. patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor (místnost č. 2.08) v I. patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín, která je součástí pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 06.09.17


Usnesení č. 281/17 k ukončení VŘ č.SN 04/17, vyhlášení VŘ č.SN 12/17 na pronájem prostor
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 04/17 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 12/17 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 29.5.2017 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 14.06.17


Usnesení č. 282/17 k vyhodnocení VŘ č.SN 09/17 na pronájem bytu - ul.Benešova č.p.635
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 09/17 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 (80,25 m2) ve 4. podlaží domu č.p. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 3+1 (80,25 m2) ve 4. podlaží domu č.p. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Lubomírou a Ladislavem Horvátovými, Kutná Hora, za nájemné ve výši 3.671,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 09/17.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 283/17 k výpovědi z nájmu bytu - Puškinská ul. č.p.651, KH - pí Davidová
Rada města r o z h o d l a
dát výpověď z nájmu bytu č. 3 ve 2. podlaží domu č.p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře nájemci bytu paní Janě Davidové z důvodu uvedeného v ust. § 2291 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., to je z důvodu zvlášť závažného způsobu porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu alespoň 3 měsíce.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 284/17 ke stanovení výše plateb - ubytovna v ul.Trebišovská č.p.609
Rada města I. r u š í
ke dni 30.4.2017 své usnesení č. 281/16 ze dne 13.4. 2016.

II. s c h v a l u j e
stanovení výše plateb za užívání ubytovny v ul. Trebišovská č.p. 609, Kutná Hora u smluv uzavíraných s účinností od 1.5.2017 následovně:
a) jeden pokoj:
nájem 1 500,00 Kč/ měs./pokoj
služby 1 osoba 1 330,00 Kč
2 osoby 2 660,00 Kč
vybavení 200,00 Kč

b) dva pokoje:
nájem 2 000,00 Kč/měs./2 pokoje
služby 1 osoba 1 330,00 Kč
2 osoby 2 660,00 Kč
3 osoby 3 990,00 Kč
4 osoby 5 320,00 Kč
5 osob 6 650,00 Kč
vybavení 400,00 Kč

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.05.17
Ke dni 30.04.2018 zrušeno usnesením č. 287/18 ze dne 18.04.2018.

Usnesení č. 285/17 ke stanovení výše plateb - ubytovna v ul.Vítězná č.p.443, KH
Rada města I. r u š í
ke dni 30.4.2017 své usnesení č. 280/16 ze dne 13.4. 2016.

II. s c h v a l u j e
stanovení výše plateb za užívání ubytovny v ul. Vítězná č.p. 443, Kutná Hora u smluv uzavíraných s účinností od 1.5.2017 následovně:
a) užívání dvojbuňky:
nájem 2 000,00 Kč/měs./dvojbuňka
služby 1 osoba 1 330,00 Kč/měs.
2 osoby 2 660,00 Kč/měs.
3 osoby 3 990,00 Kč/měs.
4 osoby 5 320,00 Kč/měs.
5 osob 6 650,00 Kč/měs.
za každou další osobu 500,00 Kč

b) užívání jednoho pokoje ve dvojbuňce:
nájem 1 000,00 Kč/měs./pokoj
služby 1 osoba 1 330,00 Kč/měs.
2 osoby 2 660,00 Kč/měs.
za každou další osobu 500,00 Kč
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.05.17
Ke dni 30.04.2018 zrušeno usnesením č. 288/18 ze dne 18.04.2018.

Usnesení č. 286/17 k uzavření smlouvy o výpůjčce - nádvoří Vl.dvora - GFJ
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora - budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, IČO 710 06 206, se sídlem Havlíčkovo nám. 522/1, Kutná Hora na dobu určitou dne 19.5.2017 za účelem pořádání akce 7. muzejní noc GFJ 2017 s tím, že náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.05.17


Usnesení č. 287/17 k rozpočtovým opatřením OSM č.6-10/17
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 6/17, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Dačického dům - klimatizace ve výši 400.000,-- Kč, a to na úkor položky rozpočtová rezerva města (300.000,--Kč) a položky plovárna - odbavovací systém (100.000,--Kč).

b) předložený návrh OSM č. 7/17, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka hřiště Lorec - výsledková tabule ve výši 48.824,-- Kč, a to na úkor položky sportoviště - opravy.

c) předložený návrh OSM č. 8/17, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Radnická 178 - TZ ve výši 170.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory - opravy.

d) předložený návrh OSM č. 9/17, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka DPS - rekonstrukce ve výši 200.000,-- Kč, a to na úkor položky byty - rekonstrukce.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I. bodě tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 10/17, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska-oceněná stavba Dačického domu ve výši 100.000,-- Kč s tím, že o stejnou částku bude navýšena i výdajová investiční položka Dačického dům - klimatizace.
Zodpovídá : Mgr.Šorčíková,Ing.Zahradníček      Termín : 09.05.17


Usnesení č. 288/17 k odkupu nemovitostí v k.ú.Sedlec u KH - spol.ZPA Servis EU s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit odkoupení pozemku p.č. 761/34 o výměře 1.236 m2, jehož součástí je stavba č.p. 409, a části pozemku p.č. 761/1 o výměře 1.851 m2 (dle GP č. 917-89/2016 pozemek p.č. 761/126), vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od společnosti ZPA Servis EU s.r.o., IČ 27539326, se sídlem Blešno č.p. 57, 503 46 Blešno.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 09.05.17


Usnesení č. 289/17 k záměru na směnu pozemků - p.Schwarzenberg
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit pozemky p.č. 624/3 o výměře 258 m2 a p.č. 773/2 o výměře 190 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 3332 o výměře 58 m2, část pozemku p.č. 3333 o výměře 140 m2 a část pozemku p.č. 3334 o výměře 167 m2 (dle geometrického plánu č. 3765-14/2017 pozemek p.č. 3334/4 o výměře 365 m2), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví pana Karla Schwarzenberga, 270 24 Sýkořice.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 17.05.17


Usnesení č. 290/17 ke zřízení věcného břemene - přístup k rybníku Katlov
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty na částech pozemků p.č. 495/1 (dle geometrického plánu č. 457-11/2016 pozemek p.č. 495/3) a p.č. 498 (dle geometrického plánu č. 457-11/2016 pozemek p.č. 498/2), vše v k.ú. Červené Janovice, které budou předmětem směnné smlouvy v souladu s usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 46/17 ze dne 28.3. 2017, spočívající v právu vstupu za účelem údržby a kontroly rybníka Katlov ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 495/1 v k.ú. Červené Janovice, kterým je toho času Město Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.19
 Zrušeno usnesením RM č. 477/09 ze dne 12. 06. 2019.
 
Usnesení č. 291/17 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IE-12-6006832/VB/1, Opatovice I. - obnova nn - knn, nn, dem. nn) na pozemcích p.č. st. 158, p.č. 602/3, p.č. 615/31, p.č. 1060, p.č. 1101, p.č. 1106, vše v k.ú. Opatovice I, v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 350,- Kč/bm, 10,- Kč/bm, 200,- Kč/bm, 100,- Kč/bm, 50,- Kč/bm dle druhu pozemku a 1.000,- Kč za umístění pilíře, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17
Zrušeno usnesením RM č. 403/17 ze dne 31. 5. 2017.

Usnesení č. 292/17 ke zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "STL plynovodní přípojka Kutná Hora ul. Prachňanská pro parc. č. 1527/5 - č: 9900074716" na pozemku p.č. 3843 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 1.000,- Kč bez DPH.

b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "STL plynovodní přípojka Kutná Hora ul. Prachňanská pro parc. č. 1527/7 - č: 9900074039" na pozemku p.č. 3843 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 293/17 ke zřízení věcného břemene - plynovod.přípojka v k.ú.KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Nová NTL plynovodní přípojka pro č.p. 40 - Kutná Hora, ul. Kremnická" na pozemcích p.č. 301 a p.č. 4517/9 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 280/1 v k.ú. Kutná Hora, kterým je toho času společnost Redbrick, s.r.o, IČ 27219119, se sídlem Radhošťská 1771/19, 130 00 Praha 3. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 294/17 k žádosti o výjimku z vyhlášky
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky č. 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství společnosti YES, for YOU a.s., pro akci "Slavnosti piva Kutná Hora", a to v termínu 20. 5. 2017.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 295/17 k příspěvkovému programu - malé granty - kultura
Rada města s o u h l a s í
a) rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty" (do 5 000,- Kč) v oblasti kultury dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 296/17 ke grantům - malé projekty - vzdělávání a volný čas
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas - přijaté v mimořádném termínu po stanoveném datu 10. 3. 2017, realizace projektů v II. čtvrtletí 2017 dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.05.17


Usnesení č. 297/17 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 13. 3. 2017


Usnesení č. 298/17 k využití části pozemků u ZŠ Žižkov k vybudování učebny v přírodě
Rada města s o u h l a s í
s využitím části pozemků u Základní školy Žižkov k vybudování učebny v přírodě s výukovými a herními prvky pro I. a II. stupeň ZŠ i školní družinu dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.04.17


Usnesení č. 299/17 k žádosti o použití znaku města
Rada města s o u h l a s í
s dlouhodobým nekomerčním použitím znaku města Kutná Hora pro Klub cyklistů Kutná Hora z.s.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 300/17 k podání žádosti o dotaci z Programu záchrany architekt.dědictví MK
Rada města s o u h l a s í
a) s podáním žádosti o dotaci z rezervy Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2017 na V. etapu akce "Obnova krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy

b) s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok 2017 na V. etapu akce "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.05.17


Usnesení č. 301/17 k rozpočtovému opatření č.13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 13 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1 787 000,- Kč z důvodu přijetí Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2017 pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na "Výkon činnosti regionálních knihoven v roce 2017", dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření č.13
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.05.17


Usnesení č. 302/17 ke grantům - malé projekty - sport - II.čtvrtletí 2017
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 10. 3. 2017 - realizace projektu v II. čtvrtletí 2017

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.04.17


Usnesení č. 303/17 k souhlasu s natáčením filmového projektu "Vzteklina"
Rada města s o u h l a s í
s natáčením projektu "Vzteklina" na hřbitově U Nejsvětější Trojice dle předloženého scénáře dne 14.6.2017 od 11:00 - 24:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 14.06.17


Usnesení č. 304/17 k žádosti TJ Sparta Kutná Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje na investiční příspěvek z "Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence" na úpravu pozemku pronajatému TJ Sparta Kutná Hora Tenisový oddíl.

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat ve spolupráci s TJ Sparta Kutná Hora žádost o dotaci, a v termínu ji podat.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.17


Usnesení č. 305/17 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 10.4.2017


Usnesení č. 306/17 k rozpočtovému opatření OŽP č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za IV. čtvrtletí roku 2016, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 245 579,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.05.17


Usnesení č. 307/17 k navýšení základního kapitálu spol. MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
p r o h l a š u j e ,
že byly splněny veškeré zákonné podmínky pro navýšení základního kapitálu společnosti Městské lesy a rybníky, spol. s.r.o., IČ 62967291, se sídlem Opatovice I č.p. 43, 286 01 Čáslav o částku ve výši 57.000,- Kč nepeněžitým vkladem jediného společníka Města Kutná Hora, a to částí pozemku p.č. 488/3 o výměře 3.239 m2 (dle geometrického plánu č. 00140-2/2017 pozemek p.č. 488/8), včetně lesních porostů, v k.ú. Útěšenovice. Lhůta, do níž musí být závazek ke zvýšení dosavadního vkladu společníkem Městem Kutnou Horou převzat, činí čtyři (4) měsíce ode dne devatenáctého dubna roku dva tisíce sedmnáct (19.04.2017). Nepeněžitý vklad musí společník Město Kutná Hora splatit ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne převzetí závazku ke zvýšení vkladu.Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 19. dubna 2017

Nahoru