19. června 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.června 2007

Usnesení č. 528/07 k výsledku veřejné zakázky varovného a info.systému
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky s názvem: "Dodávka a instalace varovného a informačního systému na území města Kutná Hora" ze dne 18.6.2007

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky s uchazečem Mopos Communications, a.s., K Vinici 1605, 530 02 Pardubice, IČ: 26222396 za podmínek uvedených v předložené zprávě.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 529/07 k zápisu a rozdělení grantových prostředků
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro školství ze dne 18.6.2007.

II. s c h v a l u j e
rozdělení grantových prostředků na II. pololetí 2007 v oblasti školství a vzdělávacích projektů
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.07.07


Usnesení č. 530/07 k posouzení činnosti porad. orgánu RM
Rada města s o u h l a s í
a) s další činností poradního orgánu rady města pro rozvojové aktivity města Kutná Horta i v tomto volebním období.

b) s navrženým složením poradního orgánu - Ing. Arch. Železný, předseda, Ing.arch.Krejčík, Ing.arch.Kalfus, Ing.arch.Provaz, PhDr.Pospíšil a Ing.Oppitz - členové.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 531/07 k jednacímu řádu Zastupitelstva města K.H.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

a) z r u š i t své usnesení č. 27/04 ze dne 27.ledna 2004 a 136/05 ze
dne 24.5.2005
b) s c h v á l i t předložený Jednací řád Zastupitelstva města Kutná
Hora
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 532/07 k rekonstrukci sport.areálu Lorec
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t záměr rekonstrukce sportovního areálu Lorec společnosti Sparta ČKD Kutná Hora a.s. dle předloženého projektu s tím, že RM doporučuje a) související pozemky s budovou vložit do a.s.
b) dlouhodobý pronájem ostatních pozemků (25 let)
c) ve smlouvě zakotvit časový harmonogram oprav a rekonstrukcí
Zodpovídá : MVDr. Vančura, Mgr.Ladra      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 533/07 k rozpočtovému opatření OSZ č.3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č.3 - dotace ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 4 787 400,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.3
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 534/07 ke zhotovéní projekt.dokumentace - Lierova ul.
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů pracovní skupiny zadavatelem k vyhodnocení výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, ve složení:

člen pracovní skupiny náhradník člena
1. Ing.J.Janál (ved.odboru investic) Mgr.O.Seifert
2. Ing.arch.M.Kremla
3. J.Trávníček, Dis.
4. M.Chlumský
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.06.07


Usnesení č. 535/07 k rozšíření kanal. a vodovod. sítě
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit investiční záměr rozšíření vodovodní a kanalizační sítě k pozemkům města U všech svatých.
Zodpovídá : MVDr. Vančura,Ing.Janál      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 536/07 ke zrušení usn. - p.Bruna,Cimpelová
Rada města r u š í
svá usnesení č. 410/07 a 411/07 ze dne 22.5.2007.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.07.07


Usnesení č. 537/07 k věcnému břemeni kanal.přípoj.-pí Klimentová
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vybudování a provozování kanalizační přípojky na pozemku p.č. 122 v k.ú.Kaňk v majetku Města Kutná Hora, ve prospěch každého vlastníka nemovitosti čp.290 Kaňk. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 538/07 ke směně pozemků - pí Macháčková, Tvrdíková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s o u h l a s i t se směnou pozemků části p.č. PK 2657 a části p.č.PK 2658 vše v k.ú.Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemky p.č. KN 873/7 a 873/8 a části p.č. PK 928/2 (přístup ke kapličce) v k.ú.Kutná Hora ve vlastnictví paní Ladislavy M acháčkové, Hlízov čp.45 a paní Hany Tvrdíkové, V Polích 130, Kolín.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 539/07 k prodeji pozemků na Kaňku - p.Janata
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemků pč. 646/6 o výměře 259 m2 a 646/7 o výměře 117 m2 v k.ú.Kaňk, dle žádosti pana Ing. Vladimíra Janaty, Novorossijská 7/909, Praha 10.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.08.07


Usnesení č. 540/07 k prodeji části pozemku v K.H.-m.Šubrtovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 903/33 o výměře cca 14 m2 v k.ú.Kutná Hora manželům Ing. Zdeňku a Haně Šubrtovým, bytem Štietkova 788, Kutná Hora za kupní cenu 300,-Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 541/07 k prodeji části pozemku v Neškaredicích
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 143 o výměře cca 100 m2 (včetně opěrné zdi) v k.ú. Neškaredice, paní Romaně Nevolové,bytem Jakub 160, Církvice u Kutné Hory za kupní cenu 50,-Kč/m2
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 542/07 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle důvodové zprávy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 543/07 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usnesení RM dle předložené zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 544/07 ke spolupráci mst.Benady na změně č.6 ú.p.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
dosadit v souhladu s § 6, odst.5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Ing. Tomáše Benadu, místostarostu města, ke spolupráci na pořízení změny č. 6 územního plánu města Kutná Hora
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 545/07 k bezplatnému užívání objektu Lierova ul.čp.146
Rada města s c h v a l u j e
dočasnou bezplatnou výpůjčku objektu čp. 146 Lierova ul. účastníky VII. ročníku Sympozia současného výtvarného umění JENEWEIN - KUTNÁ HORA ve dnech 2.-16.7.2007
Zodpovídá : Mgr.Aleš Rezler, Ing. Suchánek      Termín : 30.07.07


Usnesení č. 546/07 k zápisu komise pro TV a sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro TV a sport ze dne 29.5.207
b) zápis z kulturní komise ze dne 31.5.2007
c) zápis z 4.jednání Komise pro životní prostředí ze dne 28.května 2007
Usnesení č. 547/07 k realizaci akce "I.etapa CZT Lidka"
Rada města p o v ě ř u j e
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o. jednatele společnosti KH Tebis s.r.o. Ing. Vladimíra Gajdoše objednávkou a nákupem potřebných komponent a investičních celků pro zajištění akce "I.etapa CZT Lidka."
Zodpovídá : Ing. Vladimír Gajdoš      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 548/07 ke složení dozorčí rady KH Tebis
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 67/07 ze dne 16.1.2007, 89/07 ze dne 30.1.2007 a 132/07 ze dne 13.2.2007.

II. o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis, s.r.o. pana Václava Drozda a Ing. Zdeňka Jiráska z funkce člena dozorčí rady této společnosti.

III. j m e n u j e
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis, s.r.o.
pana Pavla Novotného, bytem Vojtěšská 158,Kutná Hora
paní Marii Matyášovou,bytem Ústecká 421,Kutná Hora
RNDr. Vladislava Slavíčka,bytem Dolní 356,Kutná Hora do funkce člena dozorčí rady této společnosti

IV. u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o. jednateli společnosti Ing. Vladimíru Gajdošovi provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.
Zodpovídá : Ing. Vladimír Gajdoš      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 549/07 k zápisu Dozorčí rady MLaR
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 36.zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. ze dne 6.června 2007


Usnesení č. 550/07 k zápisu Průvodcovské služby
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis č.3 z jednání Dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 4.června 2007


Usnesení č. 551/07 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro paní Věru Mašínovou,bytem U Havírny 921,Kutná Hora dle podané žádosti.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 552/07 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro pana Karla Pichla,bytem U Havírny 921,Kutná Hora dle podané žádosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 553/07 k souhlasu o prominutí poplat.z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Františka a Kristínu Čurejovy,bytem Mazákova 168,Kutná Hora ve výši 14.928,00,-Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 554/07 k souhlasu o prominutí úroku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/2, Praha 3 ve výši 170,00,-Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 555/07 k souhlasu o prominutí poplat.z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Janu Kuberovou,bytem Pobřežní 47,Kutná Hora ve výši 50% z částky 686,00,-Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 556/07 k prodloužení nájemních smluv
Rada města I. s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 636, ul.Benešova, Kutná Hora s paní Marií Kalfiřtovou, trvale bytem tamžéž, na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.7.2007 do 30.6.2008.

II. s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.638, ul.Benešova, Kutná Hora s panem Milanem Zubajem, trvale bytem tamtéž, na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.7.2007 do 30.6.2008
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 557/07 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením části usnesení č. 300/07, bod III. ze dne 3.4.2007
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 558/07 k přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
s vyčleněním bytu č.7 v čp.19, ul.Vojtěšská v Kutné Hoře na dobu 5-ti let pro zajištění bydlení krajanů, s účinností od data uzavření první nájemní smlouvy k bytu.

II. s o u h l a s í
s přidělením bytu pro krajany, a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.7 o velikosti 2+1 ve 2.podlaží domu čp.19, ul.Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Mariyou Khalupnik, narozenou 6.4.1934,občankou Kazachstánu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 ro k, za předpokladu splnění podmínek ustanovení § 2, písm. f) nařízení vlády č. 146/2003 Sb.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 559/07 k přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy na byt č.4 o velikosti 2+1, v domě čp.146, ul.Lierova, Kutná Hora s paní Alenou Čeledovou ke dni 31.7.2007.

II. s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č.11, o velikosti 2+1, v domě čp.637, ul.Benešova, Kutná Hora, s paní Alenou Čeledovou, bytem Lierova 146,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.8.2007 na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 560/07 k uzavření nájem.sml. EWS RAIL C.L.
Rada města s o u h l a s í

I. s ukončením nájemní smlouvy ze dne 22.12.2005 o nájmu nebytových prostorů - dvou kanceláří včetně společných prostorů v I. patře nemovitosti čp. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností PROBOTEC, s.r.o. se sídle m Masarykova 645, Kutná Hora dohodou ke dni 30.6.2007.

II. s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů - dvou kanceláří včetně společných prostorů v I. patře nemovitosti čp. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností EWS TAIL COMPONENTS LIMITED, organizační složka se sídlem Jakubská 647/2, Praha na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 43.910,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.07


Usnesení č. 561/07 ke zrušení usnesení
Rada města I. s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 920/06 ze dne 18.10.2006 v bodě II.

II. u r č u j e
byty č.1,2,5 a 8 nacházející se v 1. a 2. podlaží domu čp. 19 ul.Vojtěšská, Kutná Hora, jako byty "startovací", v souladu s Pravidly pro obsazování "startovacích bytů" ve vlastnictví Města Kutná Hora, schválenými radou města dne 20.3.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.06.07


Usnesení č. 562/07 k prodloužení doby užívání ubytovny města
Rada města I. n e s o u h l a s í
s uzavřením nové smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně Okál v Sedlci s paní Janou Kmochovou

II. s o u h l a s í
s prodloužením doby užívání ubytovny Okál v Sedlci paní Janě Kmochové, bytem Vítězná 443,Kutná Hora - Sedlec na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.7.2007 do 30.9.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 563/07 k rozpočtovému opatření - OSM č.33/07-38/07
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.33/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu vyhotovení projektu elektro na doplňkové osvětlení přechodů pro chodce ve výši 31.430,-- Kč, a to na úkor položky veře jné osvětlení služby - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.34/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady dokončovacích prací na autobusové zastávce na Karlově ve výši 2.540,--Kč, a to na úkor položky opravy autobuso vé zastávky - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.35/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady technického zhodnocení objektu haly v areálu Technických služeb na Karlově ve výši 78.000,--Kč, a to na úkor po ložky opravy objektů TS - vizů bod č.3 důvodové zprávy

d) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.36/07, kterým docháůzí k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu zhotovení okenních sušáků na prádlo na ubytovně v Trebišovské ulici ve výši 28.000,--Kč, a to na úkor položky ubytov na Trebišovská opravy - viz bod č.4 důvodové zprávy

e) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.37/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci kotelny v domě Václavské nám.čp.182 ve výši 13.090,--Kč, a to na úko r rozpočtové položky Václavské nám.182 opravy - viz bod č.5 důvodové zprávy

f) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření č.38/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady rozúčtování tepla a TUV v nebytových prostorách ve výši 5.000,--Kč, a to na úkor položky SIPO - viz bod č.6 důvodov é zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 564/07 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisku Kutná Hora, Ku Ptáku 940, Kutná Hora, za účelem uspořádání oslav 100.výročí založení světového skautingu na den 22.září 2007. Program v parku musí být ukončen nejpozději do 24:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.09.07


Usnesení č. 565/07 k návrhu uzavření sml.-s pí Šťastnou
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 270/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře 6m2 mezi městem Kutná Hora a paní Ludmilou Šťastnou,byten Fučíkova 330,Kutná Hora, za účelem umístění dřevěného zahradního přístřešku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné 50,-Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 566/07 k pronájemu ploch v ul.Vocelově...
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem chodníku v ul.Vocelově, části Anenského náměstí a pásu komunikace v Sedlecké ulici podél stavby rodinných domů na parc. č. 1422 a 1421 v k.ú.Kutná Hora, s nájemcem Ing. Janem Strnadem,bytem Plynárenská 8 30, 280 02 Kolín IV. na dobu od 29.6.2007 do 31.12.2007. Nájemné bude uhrazeno formou provedení rekonstrukce pronajaté plochy nájemcem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.06.07


Usnesení č. 567/07 k udělení výjimek pro vjezd do pěší zóny
Rada města u d ě l u j e
v souladu se svým usnesením č.46/07 ze dne 16.1.2007 výjimku umožňující dne 26.6.2007 v době od 12:00 do 16:00 hod jednorázový vjezd do pěší zóny v Barborské ulici v Kutné Hoře vozidlům společnosti Škoda Auto za účelem prezentace nového vozu Škoda Fabia skupině tureckých odborných novinářů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.06.07


Usnesení č. 568/07 k ukončení VŘ - nemocnice
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro otevírání obálek k veřejné obchodní soutěži "Na uzavření smlouvy o převodu 100 % obchodního podílu v obchodní společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., IČ: 26206889, se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská čp. 237, PSČ 284 30, respek tive na uzavření smlouvy o prodeji movitých věcí souvisejících s provozem nemocnice a smlouvy o nájmu nemovitostí, resp. nebytových prostorů souvisejících s provozem nemocnice"
b) zápis z jednání komise pro hodnocení nabídek "Na uzavření smlouvy o převodu 100 % obchodního podílu v obchodní společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., IČ: 26206889, se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská čp. 237, PSČ 284 30, respektive na uzavření smlouvy o prodeji movitých věcí souvisejících s provozem nemocnice a smlouvy o nájmu nemovitostí, resp. nebytových prostorů souvisejících s provozem nemocnice"

II. n e v y b r a l a
vítěze výběrového řízení na prodej 100 % obchodního podílu společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., Vojtěšská 237, 284 30 Kutná Hora, IČ: 26206889, společně s vyhlášením výběrového řízení na prodej movitého majetku vč. převodu smluv o nájmu s následnou koupí (leasing) umístěného v areálu nemocnice a nájmu nemovitostí nacházejících se v areálu nemocnice ve spolupráci s firmou Value Added a.s. se sídlem Opletalova 27, 110 00 Praha 1 z důvodu, že jediný uchazeč, a to obchodní společnost Podřipská nemocni ce s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o., se sídlem Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem, nesplnil podmínky výběrového řízení

Zodpovídá: Ing. Suchánek, Ing. Zahradníček Termín: 19. 6. 2007

III. u k l á d á
ekonomickému odboru vrátit Podřipské nemocnici s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o., se sídlem Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem kauci ve výši 500 tis. Kč


Zodpovídá : Ing..Zahradníček , Suchánek      Termín : 19.06.07


Usnesení č. 569/07 k inovací přístroj.vybavení - nemocnice
Rada města I. s c h v a l u j e
nákup upgrade, obslužného systému PADSY ve výši 72 009,-Kč včetně 5%DPH

II. u k l á d á
jednateli a řediteli společnosti Ing. K.Malému zajistit realizaci nákupu v termínu do 31.7.2007.
Zodpovídá : Ing. K. Malý, jednatel      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 570/07 k soudnímu sporu
Rada města b e r e n a v ě d o m í,
že v soudním sporu vedeném u Okresního soudu v K.H. pod spisovou značkou 5C 41/2007 bude Město K.H. zastupovat advokát Ing. Mgr. Pavel Bezouška.


Usnesení č. 571/07 k výroční zprávě - Průvodcovská služba K.H.
Rada města I. s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti
a) výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Průvodcovská služba
Kutná Hora, společnost s ručením omezeným, za rok 2006
b) rozdělení zisku za rok 2006 dle doporučení dozorčí rady společnosti
c) výplatu roční prémie za rok 2006 pro jednatelku společnosti dle doporučení
dozorčí rady

II. u k l á d á
jednatelce společnosti
zaslat výroční zprávu za rok 2006 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatel PS      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 572/07 k výroční zprávě - nemocnice K.H. s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti
výroční zprávu společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. za rok 2006
Zodpovídá : Ing. K. Malý, jednatel      Termín : . .


Usnesení č. 573/07 k zápisu dozorčí rady MLaR K.H.
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti MLaR
a) výroční zprávu společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol.
s.r.o. za rok 2006
b) rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2006 ve výši 798.160,-
Kč: 45.000,-- Kč ve prospěch sociálního fondu a
753.160,-- Kč přeúčtovat na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel M      Termín : 30.07.07


Usnesení č. 574/07 k výroční zprávě - KH TEBIS s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS s.r.o.
výroční zprávu společnosti KH TEBIS,s.r.o.za rok 2006
Zodpovídá : Gajdoš      Termín : . .


Usnesení č. 575/07 k výroční zprávě - Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby
a) výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Technické služby
Kutná Hora spol.s r.o. za rok 2006
b) rozdělení zisku za rok 2006 dle doporučení dozorčí rady společnosti:
Zákonný rezervní fond 17.752,12 Kč
Nerozdělený zisk z let minulých 337.290,35 Kč

Zodpovídá : M.Železný      Termín : 31.07.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 19. června 2007

Nahoru