19. července 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.července 2017

Usnesení č. 537/17 k zápisu komise pro rozvoj IT
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií ze dne 3. 4. 2017.


Usnesení č. 538/17 ke změnám ve výzvě č. 28
Rada města s c h v a l u j e
změny v podané žádosti o dotaci ve výzvě č. 28 - IROP - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II, která byla doporučena k financování. 
 
 
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.07.17


Usnesení č. 539/17 k ukončení NS, uzavření sml. o výpůjčce pozemků v k.ú.KH (TJ Sparta)
Rada města s c h v a l u j e
a) ukončení Nájemní smlouvy o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře uzavřené dne 16.1.1996 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a TJ Sparta Kutná Hora, z.s., IČO 148 01 663, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora jako nájemcem dohodou ke dni 31.7.2017.

b) uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 4501/1 o výměře 4.651 m2, p.č. 4501/2 o výměře 232 m2, p.č. 4501/3 o výměře 104 m2, p.č. 4501/4 o výměře 115 m2, p.č. 4501/5 o výměře 306 m2, část pozemku p.č. 4501/7 o výměře cca 170 m2, p.č. 4466/2 o výměře 481 m2, p.č. 4467/3 o výměře 69 m2, vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a TJ Sparta Kutná Hora, z.s., IČO 148 01 663, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora jako vypůjčitelem s účinností od 1.8.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 540/17 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú.KH - ČHMÚ
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 903/31 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Českým hydrometeorologickým ústavem, IČO 00020699, se sídlem Na Šabatce 2050/17, Praha, jako nájemcem s účinností od 1.8.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 3,-- Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 541/17 k uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky - man.Táborských
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2016 spojené s užíváním bytu č. 1, ul. Benešova 635 v Kutné Hoře dle žádosti manželů Táborských, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 9.379,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 600,00 Kč počínaje měsícem srpen 2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 542/17 k uzavření smlouvy o výpůjčce - nádvoří Vlašského dvora (p. Buňka)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora - budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Borisem Buňkou, IČ 48671444, se sídlem Pod Barborou 31, Kutná Hora dne 11.8.2017 v době od 19.00 hod. do 21.30 hod. za účelem konání akce "Stříbrná horečka v Kutné Hoře". Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 10.08.17


Usnesení č. 543/17 k rozpočtovému opatření OSM č. 19/17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM č. 19/17, kterým se navyšuje výdajová investiční položka DPS - rekonstrukce o částku 87.200,-- Kč, a to na úkor položky byty rekonstrukce.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 544/17 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. Č. Janovice(Obec Č. Janovice)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 495/1 o výměře 436 m2 (dle geometrického plánu č. 470-84/2017 pozemek p.č. 495/4), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Červené Janovice Obci Červené Janovice, se sídlem č.p. 102 Červené Janovice, 285 42 Červené Janovice.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 23.08.17


Usnesení č. 545/17 ke změně nájemní smlouvy na pronájem pozemku v k.ú. KH (p. Pipek)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Nájemní smlouvu uzavřenou dne 1.9.2016 na pronájem pozemku p.č. 2478 o výměře 684 m2 v k.ú. Kutná Hora. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně účelu užívání předmětu nájmu ze současného zahrádkářského účelu na nově navržené parkování, zřízení dětského hřiště a klidové zóny a dále ke zvýšení výše nájemného ze současných 2.052,- Kč za jeden rok trvání nájmu na nově navržených 8.220,- Kč za jeden rok trvání nájmu.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 23.08.17


Usnesení č. 546/17 k odměnám ředitelů kulturních příspěvkových organizací
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury za rok 2016 ve výši uvedené v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 547/17 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM (p. CHejn)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s panem Mgr. Janem Chejnem, 120 00 Praha 2 - Vinohrady na částku ve výši 114 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 548/17 k uzavření dodatku - "Celková oprava dřevěné části mostku V Hutích"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 na akci "Celková oprava dřevěné části mostku přes říčku Vrchlici V Hutích" na pozemku parc. č. 4327/1 a 4343 v k.ú. Kutná Hora s panem Petrem Klingerem, 285 47 Křesetice dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 549/17 k podpoře sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením Výzvy na dotační program "Podpora sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Kutná Hora pro rok 2018", dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 550/17 k dotačnímu programu - 1.Pilíř registrovaná mládež
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením Výzvy na dotační program Podpora sportu ve městě Kutná Hora pro rok 2018 - 1.Pilíř registrovaná mládež, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 551/17 k malým grantům - oblast sportu - III. čtvrtletí 2017
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 9. 6. 2017 - realizace projektu v III. čtvrtletí 2017, dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 552/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 22 a 27
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 22 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 95 000,- Kč na základě přijetí neinvestiční dotace MK ČR na realizaci projektu 19. Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy Kutná Hora 2017 dle důvodové zprávy č. 1

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 27 - zapojení rozpočtových příjmů ve výši 248 149 Kč na akci 19. Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy Kutná Hora 2017. Jedná se o příspěvek od Nadace život umělce ve výši 25 000 Kč, D´Addario & Company, Inc ve výši 22 559 Kč a Česko-německého fondu budoucnosti ve výši 37 000 Kč. Příjem za provedenou reklamu od Ing. Jaroslava Brabce, Ledeč nad Sázavou ve výši 20 000 Kč, přijaté poplatky za přihlášku do soutěže ve výši 139 140 Kč a vybrané vstupné ve výši 4 450 Kč. O tyto příjmy budou navýšeny výdaje související s touto soutěží dle důvodové zprávy č. 2

III. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatření v bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert, Ing.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 553/17 k nárokové a nenárok. složce platu ředitelky PO Škol. jídelny
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na stanovení nárokových a nenárokových složek platu ředitelky PO Školní jídelny Kutná Hora s účinností od 1. 7. 2017, provedený v souladu s nařízením vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Vnitřním platovým předpisem pro odměňování ředitelů PO škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora platným od 1. 1. 2007 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.07.17


Usnesení č. 554/17 k přijetí účelově určeného finanč. daru pro Školní jídelny KH
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 171 384,00Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 555/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 23 - výjimka z počtu žáků
Rada města I. s c h v a l u j e
výjimku z počtu žáků Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40 pro školní rok 2017/2018 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 4 a § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dle důvodové zprávy.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 23 - přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 136 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora na dofinancování přímých nákladů na vzdělávání dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 556/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 24
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 24 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 340 000,- Kč na základě přijetí investiční dotace MK ČR pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na realizaci projektu Licence a implementace AKS Tritius v Městské knihovně v KH včetně převodu REKSového centra (62 knihoven regionu), dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 24.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 557/17 k přijetí účelově určeného fin.daru pro ZŠ Žižkov
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Základní škola Žižkov Kutná Hora v celkové výši 50 000,00Kč od společnosti Prostor plus, o.p.s., Na Pustině 1068, 280 02 Kolín z projektu Lepší místo ve škole.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 558/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.25
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 25 -
přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 180.000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora na částečné finanční zajištění na řešení havarijní situace kanalizace v pavilonu školy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 559/17 k příspěvkovému programu Města KH - pravidla pro rok 2018
Rada města s c h v a l u j e
a) příspěvkový program Města Kutná Hora pro rok 2018

b) předložené dokumenty:
- výzva k předkládání projektů v příspěvkových programech
- žádosti o dotaci - (FO/FO podnikající), -(PO)
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - střední a velké projekty
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - malé projekty - hodnotící formulář hodnocení obsahové stránky projektů v rámci příspěvkového programu (grantů) Města Kutná Hora
- zásady hodnocení projektů v rámci příspěvkového programu
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 560/17 k rozpočtovému opatření č.26
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 26 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 14 000,- Kč na základě přijetí neinvestiční dotace MK ČR pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na realizaci projektu "Krajský festival uměleckého přednesu Kutná Hora".

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 26.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 561/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.28
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 28 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 40.000,- Kč na základě přijetí neinvestiční dotace Středočeského kraje na realizaci projektu Woodoo Session 2017.

III. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatření v bodu I.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 562/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.29
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 29 - navýšení rozpočtových výdajů ve výši 35 000,- Kč na pokrytí nákladů graficko-umělecké rekonstrukce podchodu hlavního vlakového nádraží včetně technické budovy na 2. nástupišti nádraží z rozpočtové rezervy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatření v bodu I.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 563/17 k zahájení poptáv.řízení na veřejnou zakázku m.r. - parkoviště
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na "PD DÚR Parkoviště pro autobusy Sedlec" podle zadávacích podmínek uvedených v důvodové zprávy.

b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kriterium nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH, zahrnující pevnou částku 50.000,-Kč bez DPH za autorský dohled zpracovatele PD studie stavby.

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Bc. Martin Starý, Dis.
2. Ing. Jiří Janál Jan Trávníček, Dis.
3. Ing. arch. Martin Kremla Bc. Petra Haraga
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.17


Usnesení č. 564/17 k opravě hraniční zdi u Úřadu práce
Rada města s o u h l a s í
s uhrazením opravy hraniční zdi mezi pozemky v lokalitě mezi Úřadem práce a panelovým domem Štefánikova čp. 553, 554, 555 v Kutné Hoře, která byla provedena Technickými službami Kutná Hora s.r.o. za cenu 42.175,88 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.17


Usnesení č. 565/17 k realizaci obslužné komunikace - revitalizace hřbitova
Rada města I. s o u h l a s í
v souladu s ustanovením § 18, odst. 1, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, (dále: "zákon") na základě uvedené výjimky ze zákona s přímým zadáním veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Realizace obslužné komunikace v rámci areálu hřbitova U všech svatých v Kutné Hoře" dodavateli Technické služby Kutná Hora s.r.o. za nabídkovou cenu 369.363,80 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 566/17 k přijetí dotace pro akci - snížení energ.náročnosti panel.domu
Rada města d o p o r u č u j e
a) Zastupitelstvu Města Kutná Hora
přijmout dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Ministerstva místního rozvoje a Integrovaného Regionálního Operačního Programu poskytnutou pro akci "Snížení energetické náročnosti panelového domu Benešova 632 - 638, Kutná Hora" dle důvodové zprávy.

b) Zastupitelstvu města Kutná Hora
odsouhlasit úhradu finanční spoluúčasti města na této akci ve výši, která vzejde z VŘ na dodavatele stavby.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 567/17 k zahájení zadávacího řízení - rekonstrukce ul.Na Náměti
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce ulice Na Náměti".

b) jako hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Ing. Jiří Janál Ing. arch Martin Kremla
3. Bc. Petra Haraga Jan Trávníček, DiS.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 568/17 k výměně ovladače - cihelna
Rada města s o u h l a s í
s uhrazením výměny systémového ovladače tepelného čerpadla v budově Cihlářská 17, Kutná Hora - Sedlec společnosti ROBUR, s.r.o., Vintrovna 439/3g, 664 41 Popůvky ve výši 46.366,23 včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.17


Usnesení č. 569/17 k administrátorovi průběhu zadáv.řízení na výběr dodavatele
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 229/17 bod II. b) ze dne 22.3.2017

II. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "ADMINISTRACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VČETNĚ POSOUZENÍ KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ A VYBRANÉHO DODAVATELE NA AKCI Snížení energetické náročnosti panelového domu BenešovA 632 - 638 Kutná Hora".

b) jako hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 570/17 k uzavření smlouvy o dílo na výkon autor.dozoru projektanta
Rada města s c h v a l u j e
Zadání a uzavření smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru projektanta na akci: "Rekonstrukce komunikace Česká ulice, Kutná Hora" s firmou ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB, Ing. JIŘÍ KULIČ, Palackého třída 2549, 530 02 Pardubice, za cenu 45.000,-Kč (není plátce DPH).
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.12.17


Usnesení č. 571/17 k úhradě režijních nákladů spol.Technické služby (žulová dlažba)
Rada města I. s o u h l a s í
S úhradou režijních nákladů společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. spojených se získáním žulové kamenné dlažby 10/12 pro použití této kamenné dlažby na rekonstrukci komunikace České ulice jako vlastního zdroje za jednotkovou cenu 1.270,50,-Kč včetně DPH za jednu tunu.

II. u k l á d á
provést úhradu vzniklých režijních nákladů na získání žulové dlažby pro společnost Technické služby Kutná Hora s.r.o. v odpovídající výši.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 572/17 k zahájení zadáv.řízení - komunikace Kaňk - větev D2
Rada města I. r u š í
a) své usnesení č. 448/17 ze dne 14.6.2017.

II. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk - větev D2".

b) Jako hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 573/17 k projektu Revitalizace Vrchlice - dodatek smlouvy
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.2 smlouvy s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, kterým se rozšiřuje původní rozsah projektu.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít dodatek smlouvy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.17


Usnesení č. 574/17 k žádosti o dotaci na II. etapu výstavby sport.haly
Rada města I. s c h l a l u j e
a) podání žádosti o dotaci v roce 2017 na II. etapu sportovní haly Klimeška Kutná Hora dle Vyhlášení státní podpory sportu 2017/2018 - Investiční prostředky - Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu podprogram 133D531 podpora materiálně technické základny sportu ÚSC, SK a TJ

b) podání žádosti o dotaci na II. etapu výstavby sportovní haly z programu 133D531 prostřednictvím firmy K&P Systems, spol. s r.o., 250 01 Brandýs n.L.- St. Boleslav

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit podání žádosti o dotaci na II. etapu sportovní haly Klimeška - Kutná Hora dle Vyhlášení státní podpory sportu 2017/2018 - Investiční prostředky Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu podprogram 133D531 podpora materiálně technické základny sportu ÚSC, SK a TJ

III. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu s firmou K&P Systems, spol. s r.o., 250 01 Brandýs n.L.- St. Boleslav
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.17


Usnesení č. 575/17 k opravě dodatku SOD - Sportovní hala Klimeška
Rada města s o u h l a s í
s opravou písařské chyby usnesení v č. 1083/16 ze dne 16.12.2016 takto:
text bodu I., odst. a) a b) nově zní
a) znění dodatku číslo 2. smlouvy o dílo mezi městem Kutná Hora a dodavatelem stavby firmou PKS stavby a.s. který je přílohou důvodové zprávy

b) znění dodatku číslo 3. smlouvy o dílo mezi městem Kutná Hora a dodavatelem stavby firmou PKS stavby a.s. který je přílohou důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 19.07.17


Usnesení č. 576/17 k zápisu č.4/17 z jednání DR společnosti
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb. 
b e r e n a v ě d o m í
zápis č.04/17 ze zasedání Dozorčí rady Technické služby Kutná Hora, spol.s.r.o., konaného dne 28.6.2017


Usnesení č. 577/17 k zastavení řízení ve věci neplatnosti sml.o dodávce tepelné energie
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb. 
b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o zastavení soudního řízení ve věci neplatnosti smlouvy o dodávce tepelné energie


Usnesení č. 578/17 k zápisu č.5/17 z jednání DR společnosti KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb. 
b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 5/17 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 3. 7. 2017


Usnesení č. 579/17 k zahájení výběr.řízení - obnova stepních společenstev a sadů
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavebních prací s názvem: "Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk 2"

b) pro toto výběrové řízení hodnotící kritérium - nejnižší celkovou nabídkovou cenu uvedenou včetně DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Bc. Martin Starý Ing. Zuzana Moravčíková
2. Ing. Andrea Bodišová Marhanová Božena
3. Jonáková Štěpánka Hladíková Kateřina
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 25.07.17


Usnesení č. 580/17 k zahájení výběr.řízení - obnova stepních společenstev a sadů
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk"

b) pro toto výběrové řízení hodnotící kritérium - nejnižší celkovou nabídkovou cenu uvedenou včetně DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Bc. Martin Starý Ing. Zuzana Moravčíková
2. Ing. Andrea Bodišová Marhanová Božena
3. Jonáková Štěpánka Hladíková Kateřina
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 25.07.17


Usnesení č. 581/17 k programu zlepšování kvality ovzduší - snížení emisí
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s návrhem předloženého materiálu k Programu zlepšování kvality ovzduší - opatření na snížení emisí a ke zlepšení ovzduší v zóně CZ02 města Kutná Hora a se zasláním na Ministerstvo životního prostředí.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 582/17 k rozpočtovému opatření INV-TO č.6/17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 6/17, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Nákup dlaž.kostek-Kremnická ve výši 920.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rozpočtová rezerva ve výši 920.000,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing.Janál,Ing.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 583/17 k darovací smlouvě - workoutová sestava Monkey Roade 14
Rada města s o u h l a s í
s přijetím daru - workoutové sestavy Monkey Roade 14 od firmy Radek Herold - HEROLD, se sídlem Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 584/17 k příspěvkovému programu (granty) soc.oblast
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 9.6.2017 v sociální oblasti - realizace projektu v III. čtvrtletí 2017:

a) Oblastní charita Kutná Hora, projekt: Dáme si repete, částka ve výši 5.000,- Kč

b) Od kořenů z.s., projekt: Podpora komunitního života a rodin na ubytovně Lorec, částka ve výši 5.000,-Kč

II. s c h v a l u j e
a) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 v příspěvkovém programu v kategorii "malé granty" (III. čtvrtletí 2017) mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Oblastní charitou Kutná Hora (projekt: Dáme si repete) jako příjemcem ve výši 5.000,- Kč

b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 v příspěvkovém programu v kategorii "malé granty" (III. čtvrtletí 2017) mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Od Kořenů z.s. (projekt: Podpora komunitního života a rodin na ubytovně Lorec) jako příjemcem ve výši 5.000,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 585/17 k rozpočtovému opatření OSZ č.9
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 9 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, Odbor ochrany práv dětí č.j. MPSV-2017/89959-231 o poskytnutí doplatku neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu roku 2017 na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2016 ve výši 526.110,16 Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.9
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 586/17 k rozpočtovému opatření OSZ č.10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 10 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z MPSV státního rozpočtu pro rok 2017 na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.111.156,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.10
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 587/17 k žádosti Oblastní charity KH o poskytnutí mimoř.fin.dotace
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím mimořádné neinvestiční dotace dle žádosti Oblastní charity Kutná Hora na spolufinancování projektu s názvem "Ukážu ti, co je pro mne nebezpečné" ve výši 70.000,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.07.17


Usnesení č. 588/17 k rozpočtovému opatření POL č.2-4
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření POL č.2 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Asistenti prevence kriminality v Kutné Hoře" realizovanou od 1.6.2017-31.5.2020 v celkové částce 4 385 960 Kč, dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření POL č.3 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory podle § 36 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze ve výši 40 909,-- Kč, dle důvodové zprávy č. 2

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření POL č.4 - navýšení rozpočtových příjmů z důvodu prodeje pistolí schváleno usnesením č. 236/17 a současně dojde k navýšení výdajů na zakoupení 3 kusů nových zbraní ČZ 75 DUTY v celkové výši 36 000 Kč dle důvodové zprávy č. 3.

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených opatřeních v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 589/17 k rozpočtovému opatření OŽP č.3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 3 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za I. čtvrtletí roku 2017, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 239 206,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 19. července 2017

Nahoru