19. března 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.března 2014

Usnesení č. 204/14 k novému organizační řádu MÚ Kutná Hora
Rada města I. r u š í
organizační řád Městského úřadu v Kutné Hoře, který byl účinný od 1.3.2008 včetně všech jeho příloh a doplňků.

II. p ř i j í m á
s účinností od 1.4.2014 organizační rád Městského úřadu v Kutné Hoře včetně příloh 1. - 3.

III. s t a n o v í
s účinností od 1. 4. 2014 počet pracovních úvazků na Městském úřadu v Kutné Hoře na celkový počet 179,9.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 205/14 k nákupu užitkového motorového vozidla pro přepravu osob
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem: "Nákup užitkového motorového vozidla pro přepravu osob"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky - ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhami důležitosti v procentech:
1. nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH 70%
2. poskytnutá doba celkové záruky na vozidlo v měsících 20%
3. využitelnost (variabilita) 10%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník členů komise:
1. Ing. Jiří Franc Ing. Josef Bárta, odbor reg. rozvoje a ÚP MÚ
2. Tomáš Hobl
3. Bc. Vladimír Rudolf
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 206/14 k podání žádosti o dotaci - konsolidace IT a nové služby TC obcí
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit podání žádosti o dotaci ve výzvě č. 22 IOP - konsolidace IT a nové služby TC obcí.

II. ž á d á
Komisi pro IT o spolupráci na přípravě technické dokumentace pro výběrové řízení.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 207/14 k povolení bezplatného použití znaku města pro ČS a.s.
Rada města s c h v a l u j e
jednorázové bezplatné použití znaku města Kutná Hora pro Českou spořitelnu, a.s. za účelem propagace Kutné Hory v zasedací síni nové lokality v Pardubicích.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 208/14 ke splátkovému kalendáři kupní ceny za pozemek v Neškaredicích
Rada města s o u h l a s í
se splátkovým kalendářem navrženým paní Miloslavou Truhlářovou, Kutná Hora na úhradu kupní ceny za pozemek p.č 280 v k.ú. Neškaredice. Záloha kupní ceny ve výši 8.000,- Kč bude uhrazena do 30.4. 2014. Doplatek kupní ceny ve výši 7.420,- Kč bude uhrazen ve třech měsíčních splátkách s tím, že celá kupní cena ve výši 15.420,- Kč bude Městu Kutná Hora zaplacena nejpozději do 31.8. 2014. Návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí bude podán až po úhradě celé kupní ceny.

Zrušeno usnesením č. 354/14 ze dne 30.4.2014.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 209/14 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 7. 3. 2014

II. s o u h l a s í
a) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 3 v čp. 540, Jánské náměstí v Kutné Hoře s panem Tomášem Hráčkem na dobu určitou od 15. 4. 2014 do 30. 4. 2016.

b) ze zvýšením předpisu platby za ubytování o jednu osobu u pana Pavola Čureji od měsíce dubna 2014 s tím, že pan Čureja bude informován o tomto zvýšení, které nenahrazuje souhlas Města Kutná Hora s užíváním ubytovny města v čp. 443 ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec nezletilým Filipem Ruszó.

c) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu s paní Lenkou Lhoťanovou, na dobu určitou do 31. 5. 2014.

III. n e s o u h l a s í
se zapsáním žádosti o byt v domě zvláštního určení - domě pro seniory podanou panem Ivanem Zubajem, dne 14.1. 2014 do seznamu uchazečů s odvoláním na čl. VI. Pravidel k pronájmu bytů v domech zvláštního určení ve vlastnictví Města Kutná Hora, schválených Radou města Kutná Hora usnesením č. 153/13 dne 13. 3. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 210/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 04/14 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o mí
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 04/14 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 (100,20 m2) ve 4. podlaží domu čp. 634, ul. Benešova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 7 o velikosti 4+1 (100,20 m2) ve 4. podlaží domu čp. 634, ul. Benešova v Kutné Hoře s p. Ivetou Táborskou, Kutná Hora za nájemné ve výši 4.509,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 04/14.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 211/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 03/14 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 03/14 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 (97,41 m2) v 5. podlaží domu čp. 918, ul. Růžová v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 6 o velikosti 3+1 (97,41 m2)
v 5. podlaží domu čp. 918, ul. Růžová v Kutné Hoře s paní Petrou Tesařovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 4.383,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 03/14.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 212/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 05/14 na pronájem "startovacího" bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 05/14 na pronájem "startovacího bytu" č. 2 o velikosti 2+1 (59,70 m2) v 1. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 05/14 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem "startovacího bytu" č. 2 o velikosti 2+1 (59,70 m2) v 1. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s p. Karolínou Suchou, Kutná Hora a panem Lukášem Kurejem,Povážská Bystrica, za předpokladu splnění podmínek ustanovení § 2, písm. f) nařízení vlády č. 146/2003 Sb., na dobu určitou 2 roky.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 213/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 06/14 na pronájem "startovacího" bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 06/14 na pronájem "startovacího bytu" č. 8 o velikosti 2+1 (59,70 m2) ve 2. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 06/14 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem "startovacího bytu" č. 8 o velikosti 2+1 (59,70 m2) ve 2. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s p. Lenkou Nečasovou, Ovčáry - Kolín 2, za předpokladu splnění podmínek ustanovení § 2, písm. f) nařízení vlády č. 146/2003 Sb., na dobu určitou 2 roky.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 214/14 k ukončení nájemní smlouvy - Vesna Liberec,spol. s .r.o.
Rada města s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy o nájmu části stěny budovy č.p. 1-3 Čáslavská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností V e s n a L i b e r e c , spol. s r.o., se sídlem Husova 5/25, Liberec 1 výpovědí ze strany Města Kutná Hora z důvodu prodeje předmětné nemovitosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 215/14 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1 o velikosti 2+kk (54,60 m2), v čp. 652, ul. Puškinská, Kutná Hora s paní Zuzanou Krejzovou, Kutná Hora - Sedlec. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, s účinností od 1. 4. 2014, za smluvní nájemné ve výši 1.468,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 216/14 k uzavření nájemní smlouvy - Bc. Martin Starý
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části nádvoří a budovy (bývalé stáčírny) vlevo za vrátnicí v areálu pivovaru v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Bc. Martinem Starým,Kutná Hora, ve dnech od 27.6.2014 do 28.6.2014 za účelem uspořádání pivovarských slavností za nájemné ve výši 300,- Kč/den + DPH v zákonné výši s tím, že samotná akce bude probíhat dne 27.6.2014 v době od 15.00 hod. do 22.00 hod. a dne 28.6.2014 v době od 11.00 hod. do 22.00 hod.. Energie související s užíváním prostorů uhradí nájemce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.06.14


Usnesení č. 217/14 k prominutí úroku z prodlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prominutím úroku z prodlení společnosti Průvodcovská služba s.r.o. Kutná Hora ve výši 63.719,00 Kč vyčísleného od 21.6.2012 do 31.12.2013 do doby úhrady základní částky.

Zrušeno usnesením č. 363/14 ze dne 30.4.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 218/14 k ukončení výběrového řízení č. SN 1/14 - Tylova 388, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 1/14 na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 12/14 o nájmu nebytových prostor v přízemí vlevo v nemovitosti č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 5.5.2014 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.05.14


Usnesení č. 219/14 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 11/14 - Benešova 634, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v Benešově ul. č.p. 634, Kutná Hora ze dne 17.9.2004 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Janem Němečkem, Kutná Hora a panem Radkem Urbanem,dohodou ke dni 31.3.2014

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 11/14 o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 634 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 23.4.2014 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 220/14 k ukončení a vyhlášení VŘ č. SN 19/14 - Jungmannovo nám. 489,KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 7/14 na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 489 Jungmannovo nám., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 19/14 o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 489 Jungmannovo nám., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 29.4.2014 v 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.05.14


Usnesení č. 221/14 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 14/14
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 14/14 na pronájem bytu č. 20 o velikosti 1+kk v 5. podlaží domu čp. 73, ul. Na Studních v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 30. 4. 2014 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.05.14


Usnesení č. 222/14 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 15/14
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 15/14 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 3+1 v 5. podlaží domu čp. 638, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 30. 4. 2014 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.05.14


Usnesení č. 223/14 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 16/14
Rada města s o u h l a s í
vyhlášením výběrového řízení č. SN 16/14 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 4+1 v 1. podlaží domu čp. 634, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 30. 4. 2014 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.05.14


Usnesení č. 224/14 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 17/14
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 17/14 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 30. 4. 2014 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.05.14


Usnesení č. 225/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 02/14 a vyhlášení VŘ č. SN 18/14
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 02/14 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 v 5. podlaží domu čp. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 18/14 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 v 5. podlaží domu čp. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 30. 4. 2014 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.05.14


Usnesení č. 226/14 k ukončení a vyhlášení VŘ č. SN 13/14 - Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 8/14 na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 437 Jungmannovo nám., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 13/14 o nájmu nebytových prostor v přízemí v nemovitosti č.p. 437 Jungmannovo nám., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 30.4.2014 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.05.14


Usnesení č. 227/14 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec panu Miroslavu Levému, zastoupenému Městem Kutná Hora jako opatrovníkem, na dobu určitou 6 měsíců tj. od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 228/14 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1. 4. 2014 do 31. 5. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 229/14 k odstoupení od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Rada města I. s o u h l a s í
1) s ukončením nájemní smlouvy s panem Davidem Lancem k bytu č. 12 v čp. 647, ul. Benešova v Kutné Hoře, uzavřené dne 28. 2. 2002 na dobu určitou 20-ti let, dohodou ke dni 31. 3. 2014.

2) s uzavřením nájemní smlouvy s panem Davidem Lancem k bytu č. 12 v čp. 647, ul. Benešova v Kutné Hoře na dobu určitou s účinností od 1. 4. 2014 do 28.2. 2022, kdy nájemné bude stanoveno ve výši 2.392,- Kč měsíčně, jako maximální nájemné dle platných právních předpisů s tím, že nájemné může pronajímatel zvýšit v případě, že to připustí obecně závazné předpisy.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 21. 5. 2001, mezi Městem Kutná Hora a panem Davidem Lancem,Kutná Hora z finančních důvodů. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 21. 5. 2001. Město Kutná Hora vrátí panu Davidu Lancovi částku ve výši 332.121,- Kč, uhrazenou ke dni 28. 2. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 230/14 k žádosti společnosti DRAMEDY INTERNATIONAL s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným natáčením televizního seriálu "První republika":
1) dne 25.3.2014
2) 1 další natáčecí den v roce 2014 (první podaná žádost)
pro společnost DRAMEDY INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem Ďáblická 965, Praha 8 s tím, že společnost DRAMEDY INTERNATIONAL s.r.o. poskytne bezplatně pro kulturně-gastronomickou akci dne 31.5.2014 grafiku plakátů seriálu První republika pro potřeby propagace této akce, zajistí přítomnost jedné z hlavních představitelek hlavních rolí seriálu První republika, zapůjčí dámské kostýmy pro potřeby módní přehlídky včetně přítomnosti kostýmní výtvarnice paní Michaely Hořejší - Horáčkové a sadu cca 30 ks fotografií z natáčení seriálu První republika.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.03.14


Usnesení č. 231/14 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 232/14 k uhrazení spotřebované el. energie
Rada města s o u h l a s í,
aby Město Kutná Hora jako spolupořadatel uhradilo náklady na skutečně spotřebovanou elektrickou energii při konání akce "Gastronomický festival", pořádané dne 31.5.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 233/14 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Lenku Lhoťanovou, Kutná Hora ve výši 90% z částky 7.673,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 234/14 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku - P. Vaněk
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 615/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 23 m2, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Petrem Vaňkem, , z důvodu vlastnictví garáže nacházející se na předmětné části pozemku, za nájemné 10 Kč/m2/rok, s účinností od 1.4.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.14


Usnesení č. 235/14 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku - J. Váňa
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 615/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 23 m2, mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Josefem Váňou, Církvice, z důvodu vlastnictví garáže nacházející se na předmětné části pozemku, za nájemné 10 Kč/m2/rok, s účinností od 1.4.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.14


Usnesení č. 236/14 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 20. zasedání komise dopravní ze dne 5.3.2014
b) zápis z jednání kulturní komise dne 17. 2. 2014Usnesení č. 237/14 ke změně definičních čar ulic
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se změnou definiční čáry ul. Barborská v Kutné Hoře tak, aby prostor před domem č.p. 27 byl součástí Barborské ulice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 238/14 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 6/14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.6/14, kterým se zřizuje nová výdajová položky vrácení záloh - Benešova ve výši 332.121,-- Kč, a to na úkor položky rezerva města.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 239/14 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 7/14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.7/14, kterým se navyšuje výdajová položka pojistné události ZŠ, MŠ o částku 30.000,-- Kč, a to na úkor položky byty opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 240/14 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 4/14
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutníá Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - TO č. 4/14 ,kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky EC Distribuce-omezení části pozemku ve výši 16.335,--Kč, a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Komunální služby - nákup služeb ve výši 16.335,--Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 241/14 k vyhodnocení poptávky "dveře s vitrážovou výplní" Vlaš. dvora
Rada města souhlasí
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Restaurování dřevěných dvoukřídlých dveří s vitrážovou výplní" v 1 patře budovy Vlašského dvora v Kutné Hoře dle důvodové zprávy č. 1

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování dřevěných dvoukřídlých dveří s vitrážovou výplní" v 1 patře budovy Vlašského dvora v Kutné Hoře s panem Tomášem Králem, 568 02 Svitavy v celkové výši 141.387,- Kč bez DPH (zhotovitel není plátce DPH).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.04.14


Usnesení č. 242/14 k vyhodnocení poptávky "restaur.kamenných prvků parku pod Vl. dvorem"
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Restaurování kamenných prvků osazených ve zdi terasy v parku pod Vlašským dvorem" na pozemku parc. č. 3 k.ú. Kutná Hora dle důvodové zprávy č. 1

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování kamenných prvků osazených ve zdi terasy v parku pod Vlašským dvorem" na pozemku parc. č. 3 k.ú. Kutná Hora s panem Mgr. Art. Jakubem Ďoubalem, Kutná Hora v celkové výši 199.697,50 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.04.14


Usnesení č. 243/14 k vyhodnocení poptávky "Obnova střechy a pláště čp. 613 Vocelova
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova střešního a vnějšího pláště domu čp. 613 Vocelova ulice" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy č. 1

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova střešního a vnějšího pláště domu čp. 613 Vocelova ulice" v Kutné Hoře s firmou Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, Kutná Hora v celkové výši 1.931.410,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.04.14


Usnesení č. 244/14 k uzavření smlouvy na vypracování územní studie "Hořanská"
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na vypracování územní studie lokality Kutná Hora - Hořanská s Ing. arch. Martinem Jirkovským Ph. D.,MBA, Převrátilská 330, Design M.A.A.T., s.r.o., Tábor 390 01, IČ:62549201 za cenu 48.000 Kč DPH.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 18.04.14


Usnesení č. 245/14 k výsledku poptávky "PD na rekonstrukci kom. Ke Trojici,Polní,Nad Lesem,
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení a výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou: Ing. Jiří Kejval,284 01 Kutná Hora

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo:
a) na zhotovení projektové dokumentace DSP a DPS za cenu 240.790,-Kč s DPH
b) na výkon autorského dozoru při realizaci stavby za cenu 25.410,-Kč s DPH s dodavatelem: Ing. Jiří Kejval, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 246/14 k výsledku VŘ - Centrum sociálních služeb
Rada města I. s c h v al u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: " Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací - Centrum sociálních služeb Kutná Hora " a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11.3.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Kutnohorská stavební, s.r.o., Benešova 316, 284 01 Kutná Hora IČ: 45144788.

II. s o u h l a s í
s uzavření smlouvy s dodavatelem Kutnohorská stavební, s.r.o., Benešova 316, 284 01 Kutná Hora IČ: 45144788. za cenu 2.485.686,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 247/14 k PD - rekonstrukce opěrných zdí Parku pod Vlašským Dvorem
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na projekt rekonstrukce opěrných zdí parku pod Vlašským Dvorem s firmou Kutnohorská stavební- projekce Ing. Zuzana Hádková za cenu 72.000,-Kč včetně DPH

II. u k l á d á
Odboru investic odsouhlasit a uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.14


Usnesení č. 248/14 k rozpočtovému opatření INV č. 10
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 10 - přesun rozpočtových prostředků z položky odboru správy majetku "Byty" na položku odboru investic "DPS U Havírny - provoz" ve výši 6.386,14 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 249/14 k nabídce "Nákup a přestavba autobusu k poskytování soc. služeb
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: " Nákup a přestavba autobusu k poskytování sociálních služeb " a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.3.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: ZLINER s.r.o., tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín IČ:45479534.

b) s uzavřením smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem ZLINER s.r.o., tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín IČ: 45479534 za cenu 5.439.555,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.14


Usnesení č. 250/14 k žádosti Klubu PTP Kolín a Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uvolněním částky 10.000,- Kč z rozpočtu OKCR jako podíl na realizaci pamětní plakety Klubu PTP Kolín - Kutná Hora.


Zrušeno usnesením rady města č. 299/14 ze dne 2.4.2014.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 251/14 k žádosti o zápůjčku - Muzeum umění v Olomouci
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou sbírkových předmětů VU 128/J Ukamenování lékaře, 1899 a VU 129/J Čím více kolébek, tím více rakví, 1904 za podmínek stanovených vedením Galerie Felixe Jeneweina města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Rezler      Termín : 22.04.14


Usnesení č. 252/14 k zápisu z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.,
b e r e n a v ě d o m í
přiložený zápis ze zasedání dozorčí rady Průvodcovské služby, s.r.o., které se konalo ve dnech 17. 2. 2014 a 3. 3. 2014.


Usnesení č. 253/14 ke smlouvě o spolupráci mezi Městem Kutná Hora a Seznam.cz, a.s.
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi Městem Kutná Hora a Seznamem.cz, a.s.

II. u k l á d á
Oddělení kultury a cestovního ruchu
zajistit průběžnou realizaci povinností vyplývajících pro Město Kutná Hora z výše uvedené smlouvy.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 254/14 k přehledu hospodaření příspěvkových organizací - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Informaci o hospodaření za rok 2013
Městského Tylova divadla a Kina Modrý kříž, Galerie Felixe Jeneweina a
Městské Knihovny dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 255/14 k poskytnutí peněžních prostředků
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitesltvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím finančního daru ve výši 50.000,-- Kč na výstavní expozici při příležitosti vydání publikace (edice Památky UNESCO)o Kutné Hoře nakladatelství FOIBOS BOOKS v Praze .

II. u k l á d á
ekonomickému odboru připravit návrh rozpočtového opatření.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 15.04.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 19. března 2014

Nahoru