18. září 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.září 2019

Usnesení č. 675/19 k rozpočtovému opatření KT č. 16 - 17
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 16 navýšení rozpočtových příjmů a výdajů o 10 000 Kč v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí vyhlášených ministrem vnitra na den 14. září 2019 v obci Bernardov.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 17 přesun rozpočtových výdajů ve výši 70 651 Kč v rámci schváleného rozpočtu kanceláře tajemníka na pokrytí spoluúčasti k dotaci na vybavení jednotek SDH.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 676/19 k žádosti o pronájem sklepních prostor v č.p. 30, Barborská ul.
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem sklepních prostor v objektu č.p. 30, Barborská ul., Kutná Hora, který je součástí pozemku p.č. 325 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.10.19


Usnesení č. 677/19 k žádosti (CZPS Středočeského kraje, o.p.s.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 46,6 m2
v objektu č.p. 186, Dolní ul., Kutná Hora, který je součástí pozemku p.č. 2165/7 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.10.19


Usnesení č. 678/19 k ukončení nájemní smlouvy (nebytové prostory v č.p. 1, Kaňk, KH)
Rada města s c h v a l u j e
ukončení Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 1, který je součástí pozemku p.č. 251 v k.ú. Kaňk, uzavřené dne 18.6.2018 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Mgr. Vítem Holubem, , Kutná Hora jako nájemcem výpovědí ze strany pronajímatele
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 679/19 k uzavření nájemní smlouvy - ul. Barborská, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Barborská, Kutná Hora s panem MUDr. Petrem Geřábkem, Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s účinností od 1. 10. 2019, za smluvní nájemné ve výši 11.170,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.


Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 680/19 k podmínkám pro VŘ na pronájem bytů ve vlastnictví Města Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) předložené Podmínky pro výběrové řízení na pronájem bytu - dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče s účinností od 1. 10. 2019

b) předložené Podmínky pro výběrové řízení na pronájem bytu - dražba nájmu s účinností od 1. 10. 2019
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 01.10.19
 Bod b) zrušen usnesením č. 726/19 ze dne 2. 10. 2019

Usnesení č. 681/19 k uzavření dodatku ke smlouvě ARRIVA VČ a.s.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu pozemku p.č. 597/27 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory uzavřené dne 6.2.2019 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., se sídlem Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO 259 45 408 jako nájemcem z důvodu změny přefakturace spotřeby el. energie ze čtvrtletní na měsíční a povinnosti nájemce uzavřít smlouvu o provozování, provádění údržby a oprav elektrického zařízení (trafostanice).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 682/19 k uzavření dodatku sml."Vnitřní plynovod a vytápění Národ.odboje 56"
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s názvem "Vnitřní plynovod a vytápění pro 6 bytů v objektu Národního odboje č.p. 56, Kutná Hora" uzavřené dne 16. 5. 2019 mezi Městem Kutná Hora jako objednatelem a firmou INGPOS s.r.o., IČ 26194597, K Bělidlu 13/35, 284 01 Kutná Hora - Karlov jako zhotovitelem, týkajícího se navýšení ceny za dílo o částku ve výši 80.032,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 683/19 k uzavření dodatku ke sml."Oprava pánského soc.zařízení U Lorce 57"
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s názvem "Oprava pánského sociálního zařízení objektu č. p. 57, U Lorce, Kutná Hora" uzavřené dne 13. 8. 2019 mezi Městem Kutná Hora jako objednatelem a firmou Ondřej Tunkl, IČ 48667234 Hořany 38, 284 01 Miskovice jako zhotovitelem, týkajícího se navýšení ceny za dílo o částku ve výši 266 558,- Kč bez DPH a úhrady této částky před dokončením celého díla.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 684/19 k rozpočtovému opatření OSM č. 12/19
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 12/19, kterým se navyšuje výdajová položka KD LOREC - opravy a údržba o částku 236.400,-- Kč, a to na úkor položky investiční položky Národního odboje 56 - rekonstrukce.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 23.09.19


Usnesení č. 685/19 k výsledku poptávky "Zimní stadion - zázemí pro návštěvníky"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Zimní stadion - zázemí pro návštěvníky" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 12.9.2019. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: K+T stavební s.r.o., IČ:28517229, se sídlem Jungmannovo nám. 437, 284 01 Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: K+T stavební s.r.o., IČ:28517229, se sídlem Jungmannovo nám. 437, 284 01 Kutná Hora za cenu ve výši 1 631 671,57 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 686/19 k prodloužení termínu splnění usnesení RM
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení předloženého termínu na splnění usnesení č. 467/19.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 687/19 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 4. 9. 2019.


Usnesení č. 688/19 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. Perštejnec (man. Dvořákovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 138/69 o výměře cca 26 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Perštejnec.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 689/19 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Vyčítal)
Rada města I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 2169/1 o výměře 61 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 2168/10 o výměře 62 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Patriku Vyčítalovi, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 05.11.19


Usnesení č. 690/19 k prodeji pozemků v k. ú. Kutná Hora (manž. Kocourkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p. č. 3988/13 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře cca 210 m2 v k. ú. Kutná Hora manželům Kocourkovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 05.11.19


Usnesení č. 691/19 k vyhlášení VŘ na prodej veřejných toalet v k. ú. Sedlec
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 3/19 na prodej pozemků p. č. 404/25 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 78 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti - veřejné toalety č. p. 285 a p. č. 404/28 (zahrada) o výměře 57 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení za vyvolávací cenu 785.000 Kč.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 692/19 ke zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Reko přípojka Kutná Hora - Zahradní 591, číslo stavby: 7700102218" na pozemku p.č. 3714 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 693/19 k prodloužení termínu plnění usnesení RM
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení termínu na splnění usnesení č. 434/19 ze dne 29. 5. 2019.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 694/19 k uzavření dodatku Kutnohorský zookoutek Denemark
Rada města n e s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 12.6.2017 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Kutnohorským zookoutkem Denemark pobočný spolek, IČO 04957962, se sídlem Táborská 90, Kutná Hora jako nájemcem. Smluvní strany se dohodly na tom, že zvláštní režim dle odst. 4.2 Nájemní smlouvy se mění z doby 30 měsíců od účinnosti smlouvy na dobu 30 měsíců od schválení nového územního plánu Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.10.19


Usnesení č. 695/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 27
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 27 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 10 000,- Kč na základě přijetí neinvestiční dotace MK ČR pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na realizaci projektu "Wolkrův Prostějov - krajské a regionální postupové přehlídky uměleckého přednesu".
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 25.09.19


Usnesení č. 696/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 28 - 29
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 28 přesun rozpočtových prostředků ve výši 6 500 Kč na pokrytí zvýšených nákladů na výrobu Kutnohorských listů z důvodu přiložení přílohy "Seniorská obálka". Prostředky budou přesunuty z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 29 zapojení rozpočtových příjmů ve výši 265 321,10 Kč účelově určených na akci Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy Kutná Hora 2019 o tyto příjmy budou navýšeny výdaje související s touto soutěží.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 697/19 k hospodaření PO v kultuře - I. pololetí 2019
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Informaci o hospodaření za I. pololetí roku 2019:
Městské knihovny Kutná Hora
Kina Modrý kříž a Městského Tylova divadla
Galerie Felixe Jeneweina


Usnesení č. 698/19 ke grantům - malé projekty - oblast č. 1 - kultura
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti kultura, přijaté v řádném termínu do 6. 9. 2019 - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2019.

II. s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti kultura, přijaté v mimořádném termínu - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2019.

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodů I. a II.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.10.19


Usnesení č. 699/19 ke grantům - malé projekty - oblast č. 3 vzdělávání a volný čas
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas přijatých v řádném termínu do 6. 9. 2019, realizace projektů v IV. čtvrtletí roku 2019

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.10.19


Usnesení č. 700/19 ke grantům - malé projekty - oblast č. 2 - sport
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijatých v termínu do 6. 9. 2019 - realizace projektů v IV. čtvrtletí 2019.

II. s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po stanoveném termínu 7. 6. 2019 - realizace projektu v III. čtvrtletí 2019.

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I. a bodu II. a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.10.19


Usnesení č. 701/19 k přijetí účelově určeného finančního daru PO Školní jídelny
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 23 908,00Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 702/19 k přijetí účelově určeného finančního daru PO Galerie Felixe Jeneweina
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určených finančních darů příspěvkovou organizací Galerie Felixe Jeneweina Kutná Hora v celkové výši 19 500,- Kč od přispěvatelů uvedených v předložené zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.10.19


Usnesení č. 703/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 30
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 30 přesun rozpočtových prostředků ve výši 70 000 Kč na pokrytí zvýšených nákladů na akci 30. výročí sametové revoluce konanou dne 17. 11. 2019 z rozpočtové rezervy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 704/19 k zápisu školské komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 9. 9. 2019.

II. s t a n o v u j e
kontrolní skupinu pro stravování ve složení: Soňa Zuchová, Dana Vepřková, Jana Červená a Karel Polívka
 
Usnesení č. 705/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 31
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 31- navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 78 009,- Kč z důvodu přijetí dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2019 pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na "Zabezpečení regionálních funkcí knihoven pro rok 2019".
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 706/19 k nárokovým složkám platů ředitelů PO škol v KH od 19. 9. 2019
Rada města s c h v a l u j e
předložené návrhy na stanovení nárokových složek platů ředitelů PO škol, jejichž zřizovatelem je Město Kutná Hora, s účinností od 19. 9. 2019, provedené v souladu s doporučením Pedagogické komory, z. s. a s Vnitřním platovým předpisem pro odměňování ředitelů PO škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.09.19


Usnesení č. 707/19 k rozpočtovému opatření OI č. 06
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 06 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Investiční rozpočtová rezerva" na položku "Veřejného osvětlení - chodníky Masarykova" ve výši 338.800 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 708/19 k výsledku VŘ - rekonstrukce povrchů ulic Rudní a Uhelná
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek VŘ na VZMR vedeného jako otevřené formou EZAK pro akci Rekonstrukce povrchů ulic Rudní a Uhelná kdy jedinou nabídku podala firma Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. Husova 437 Vysoké Mýto ve výši 5.537.589,83,-Kč bez DPH tj. 6.700.483,69 Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít s výše jmenovanou firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 709/19 k plnění termínu usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení č. 318/19 k veřejnému osvětlení v ul. Za Biřictvím, Malín - fin. spoluúčast
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 710/19 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 6. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 26.8.2019

II. u k l á d á
tajemníkovi úřadu
připravit návrh vyhlášky omezující konání ohňostrojů a používání zábavné pyrotechniky v období mimo 31.12.-1.1. běžného roku
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 711/19 k informativní zprávě k vánoční výzdobě, trhům a kulturním programům
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k vánoční výzdobě, trhům a kulturním programům v adventním období 2019.


Usnesení č. 712/19 k vyhodnocení plánu odpadového hospodářství města za rok 2018
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí předložený dokument s názvem "Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Kutná Hora za rok 2018".
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.19


Usnesení č. 713/19 k zápisu DR společnosti KH Tebis, s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. u k l á d á
a) odboru investic prověřit zadávací dokumentaci k projektu topné soustavy v ulici Sportovců. Následně porovnat skutečný stav s objednaným projektem a předávací dokumentací od zhotoveného díla

b) odboru investic a jednateli společnosti vypracovat metodiku pro nastavení procesů a podmínek při připojování nových odběratelů tepla s cílem, aby vždy byla korporace KH TEBIS včas informována a mohla být nastavena maximální součinnost pro připojení nových odběrných míst

II. s o u h l a s í
se zadáním auditu účetní uzávěrky společnosti za rok 2019 stávajícím auditorům Ing. Seifertovi a Ing. Vopatřilovi

III. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 6/19 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 3. 9. 2019, ve všech ostatních bodech
Zodpovídá : Ing. J. Janál, Ing. T. Pilc      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 714/19 ke grantům - malé projekty - oblast č. 4 - sociální
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 6.9.2019 v sociální oblasti - realizace projektu ve IV. čtvrtletí 2019:
a) příjemce: Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, projekt: Plavání a cvičení diabetiků v bazénu v KH, částka ve výši 4.700,- Kč

b) příjemce: Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, projekt: Edukačně preventivní pobyt se zdravotním zaměřením Jilemnice, částka ve výši 4.525,- Kč

c) příjemce: Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., Kutná Hora, projekt: Korálkování pro šikovné ruce seniorů II, částka ve výši 5.000,- Kč

d) příjemce: SK Barbora z.s., projekt: Vánoční osvětová potravinová pomoc seniorům a dalším potřebným, částka ve výši 4.075,- Kč

II. s c h v a l u j e
a) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2019 v příspěvkovém programu v kategorii "malé granty" (IV. čtvrtletí 2019) mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Svazem diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora jako příjemcem (projekt: Plavání a cvičení diabetiků v bazénu v KH) ve výši 4.700,- Kč

b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2019 v příspěvkovém programu v kategorii "malé granty" (IV. čtvrtletí 2019) mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Svazem diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora jako příjemcem (projekt: Edukačně preventivní pobyt se zdravotním zaměřením Jilemnice) ve výši 4.525,- Kč

c) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2019 v příspěvkovém programu v kategorii "malé granty" (IV. čtvrtletí 2019) mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., Kutná Hora jako příjemcem (projekt: Korálkování pro šikovné ruce seniorů II) ve výši 5.000,- Kč

d) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2019 v příspěvkovém programu v kategorii "malé granty" (IV. čtvrtletí 2019) mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a SK Barbora z.s. jako příjemcem (projekt: Vánoční osvětová potravinová pomoc seniorům a dalším potřebným) ve výši 4.075,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 715/19 k přehledu hospodaření PO Průvodcovské služby Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Průvodcovská služba Kutná Hora za 2. čtvrtletí roku 2019
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 18. září 2019

Nahoru