18. února 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.února 2015

Usnesení č. 140/15 ke změnám v Redakční radě Kutnohorských listů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Lukáše Provaze a paní Evy Hnátkové na funkci člena Redakční rady Kutnohorských listů.


Usnesení č. 141/15 ke změnám v komisích Rady města Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci
pana Jiřího France na funkci člena majetkové komise
pana Miloslava Železného na funkci člena majetkové komise
pana Petra Spáleného na funkci člena majetkové komise
paní Marie Pipkové na funkci člena majetkové komise
paní Magdaleny Havlovicové na funkci člena majetkové komise
pana Zdeňka Sedláčka na funkci člena majetkové komise
pana Tomáše Pilce na funkci člena majetkové komise
pana Jiřího Němečka na funkci člena majetkové komise

II. j m e n u j e
paní Hanu Kvasilovou členkou komise pro sociální záležitosti
pana Jiřího Loudu členem dopravní komise
pana Oldřicha Kubového členem dopravní komise
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 142/15 k žádosti Gymnázia Jiřího Ortena v KH
Rada města I. n e s o u h l a s í
se zápůjčkou královské audienční síně dne 29. 5. 2015 na předávání maturitních vysvědčení pro Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu královské audienční síně Vlašského dvora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 v Kutné Hoře a Gymnáziem Jiřího Ortena, se sídlem Jaselská 932, Kutná Hora na 29. 5. 2015 od 17 do 19 hodin za účelem předávání maturitních vysvědčení. Nájemné za akci je stanoveno ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.15


Usnesení č. 143/15 k návrhu na organizační opatření městského úřadu
Rada města u k l á d á
tajemníkovi Městského úřadu v Kutné Hoře předložit do 31. 3. 2015 návrh na organizační opatření, která povedou k efektivnějšímu způsobu práce městského úřadu především v oblasti majetku města a investic.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 144/15 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele spol. KH TEBIS
Rada města
Rada města Kutná Hora jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS Kutná Hora, s.r.o. ve smyslu §102, odst. 2),písm.c), zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e
smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti mezi panem Ing. Tomášem Pilcem, 284 01 Kutná Hora a společností KH TEBIS s.r.o., Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Tomáš Pilc, jednatel      Termín : 18.02.15


Usnesení č. 145/15 ke směně části pozemků v k.ú.Sedlec u KH - p.Adamec
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit směnu části pozemku p.č. 631/2 (dle geometrického plánu č. 868-71/2014 díl "b") o výměře 97 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 631/12 (dle geometrického plánu č. 868-71/2014 díl "a") o výměře 10 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Václava Adamce, 280 02 Kolín s finančním doplatkem ze strany p. Adamce ve výši 30.100,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 146/15 k odkupu pozemků v k.ú.KH - HPH, spol. s r.o.
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 770/14 ze dne 10.9. 2014

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení části pozemku p.č. 4155/1 o výměře cca 100 m2 a části pozemku p.č. 4158 o výměře cca 37 m2 v k.ú. Kutná Hora od společnosti HPH, spol. s r.o., se sídlem Čáslavská 234, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 147/15 ke zřízení věcného břemene - doplňkové osvětlení přechodu pro chodce
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Doplňkové osvětlení přechodu pro chodce v ul. Hrnčířská, Kutná Hora" na pozemku p.č. 779/11 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 87,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 148/15 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 9.2. 2015.


Usnesení č. 149/15 k prominutí sankce z prodlení - pí Svobodová
Rada města s o u h l a s í
s prominutím sankce z prodlení pro paní Lenku Svobodovou, Kutná Hora ve výši 80 % z částky 11 594,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 150/15 k vyhlášení VŘ č.SN 8/15 - kiosek na zimním stadionu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 8/15 o nájmu kiosku umístěného na části pozemku p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora a nebytových prostor - denní místnosti včetně soc. zařízení v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 151/15 k žádosti Průvodcovské služby KH, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora a nebytových prostor - Preghausu v přízemí v č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora dne 18.4.2015 v době od 14.30 hod. do 19.00 hod. za účelem konání akce "Probouzení Kutné Hory" formou divadelního představení s názvem "Přemyslovská Kutná Hora aneb vznik českého Eura".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.04.15


Usnesení č. 152/15 k uzavření nájemní smlouvy - FyzioSun s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 648, Benešova ul., Kutná Hora uzavřené dne 24.10.2014 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a paní Mgr. Klárou Klímovou, Kutná Hora dohodou ke dni 19.2.2015

b) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 648, Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností FyzioSun s.r.o., IČ 035 14 188, se sídlem U Lorce 64/4, Kutná Hora s účinností od 20.2.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 67.400,- Kč. Účel nájmu provozování zdravotnického zařízení v oboru rehabilitace.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.02.15


Usnesení č. 153/15 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 3. 2015 do 31. 5. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 154/15 k vyvěšení záměru na pronájem restaurace U Havíře
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením záměru na pronájem nebytových prostor - restaurace U Havíře v budově č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora společnosti PMP s.r.o., IČ 25089196, se sídlem Vítězná 409, Kutná Hora, vyvěšeného dne 5.2.2015, z důvodu změny podmínek

b) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - restaurace U Havíře v budově č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora společnosti PMP s.r.o., IČ 25089196, se sídlem Vítězná 409, Kutná Hora - Sedlec dle podmínek uvedených v záměru.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.03.15


Usnesení č. 155/15 k uzavření dodatku č.2 obnova restaurace Šultysova 154-155
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo "Obnova restaurace a vinárny U Havíře, Šultysova 154-155, Kutná Hora" uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a firmou PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín, týkajícího se snížení ceny za dílo o 47.183,12 Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.03.15


Usnesení č. 156/15 k zápisu dopravní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 1. zasedání nové komise dopravní ze dne 22.1.2015.


Usnesení č. 157/15 k uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 28.2.2013 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora, a společností Diakonie Broumov, sociální družstvo se sídlem Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov, spočívající v navýšení kontejnerů na sběr použitého textilu
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.03.15


Usnesení č. 158/15 k zápisu z jednání DR Technické služby KH, s.r.o.
Rada města
Rada města, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 1/15 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konané dne 3.2.2015.

II. s o u h l a s í
a) s vyplacením pohyblivé složky mzdy za IV.Q.2014 jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi
b) s vyplacením odměny členům Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za II. pololetí 2014dle usnesení č. 1033/10

III. s c h v a l u j e
převedení zrušeného rezervního fondu na nerozdělený zisk minulých let (z účtu MD 421 na DAL 428) obchodní korporace Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora - Karlov, IČ:49549511.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 04.03.15


Usnesení č. 159/15 k zadání zakázky - rekultivace pozemku p.č.4111/4 k.ú.KH
Rada města s o u h l a s í
se zadáním zakázky na rekultivaci pozemku parc.č. 4111/4 v k.ú. Kutná Hora, panu Jiřímu Randíkovi, se sídlem Střelecká 655, Kutná Hora, za částku 54.000,- Kč, spočívající v odstranění dřevin, pařezů, komunálního odpadu, rekultivaci pozemku do hloubky 15 cm a urovnání terénu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.03.15


Usnesení č. 160/15 k prodeji movité věci - nástěnná lampa
Rada města s o u h l a s í
s prodejem movité věci - nástěnné lampy panu MVDr. Lukášovi Pánkovi, 284 01 Miskovice za cenu 3 615,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 161/15 k uzavření smluv - prodejní trhy 2015
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené "Nájemní smlouvy" s vítězem poptávkového řízení panem Nguyen Thang, 286 01 Čáslav na pronájem části Šultysovy ulice v Kutné Hoře pro pořádání prodejních farmářských, zemědělských apod. trhů v roce 2015 za nabídnutou cenu 200,- Kč/uskutečněný trh.

b) s uzavřením předložené "Nájemní smlouvy" s vítězem poptávkového řízení panem Radkem Alešem 321 00 Plzeň - Litice
na pronájem části Palackého náměstí v Kutné Hoře pro pořádání tématických prodejních trhů v roce 2015 za nabídnutou cenu 4.000,- Kč/uskutečněný trh.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 162/15 k zahájení poptávkového řízení-restaurování pomníku Národního odboje
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem "Restaurování pomníku Národního odboje" na náměstí Národního odboje, na pozemku parc. č. 3774/2 k.ú. Kutná Hora
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Ing. Zuzana Moravčíková, náhradník Ing. Josef Viktora
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Jana Jelínková
4. Věra Janatová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.02.15


Usnesení č. 163/15 k zahájení poptávkového řízení - restaurování kamenných prvků
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem "Restaurování kamenných prvků" Vorlíčkovy sady, na pozemku parc. č. 227/1 k.ú. Kutná Hora

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Ing. Zuzana Moravčíková, náhradník Ing. Josef Viktora
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Jana Jelínková
4. Věra Janatová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.02.15


Usnesení č. 164/15 k zahájení poptávkového řízení - restaurování vitráží velkého sálu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem "Restaurování vitráží velkého sálu v objektu č.p. 206 Pirknerovo náměstí" v Kutné Hoře

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Ing. Zuzana Moravčíková, náhradník Ing. Josef Viktora
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Jana Jelínková
4. Věra Janatová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace jednomu vybranému zájemci uvedeného v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.02.15


Usnesení č. 165/15 k zahájení poptávkového řízení - obnova střešního a vněj.pláště
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova střešního a vnějšího pláště domu č.p. 181 Václavské náměstí" v Kutné Hoře

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Ing. Zuzana Moravčíková, náhradník Ing. Josef Viktora
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Jana Jelínková
4. Věra Janatová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.02.15


Usnesení č. 166/15 k zahájení poptávkového řízení - obnova střeš.a vněj.pláště domu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova střešního a vnějšího pláště domu č.p. 182 Václavské náměstí" v Kutné Hoře

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Ing. Zuzana Moravčíková, náhradník Ing. Josef Viktora
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Jana Jelínková
4. Věra Janatová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.02.15


Usnesení č. 167/15 k vyhlášení konkurzu na obsazení ředitele p.o. - Mateřská škola KH
Rada města I. v y h l a š u j e
konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Kutná Hora - Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149/I, 284 01 Kutná Hora

II. s c h v a l u j e
text vyhlášeného konkurzu ve znění uvedeném v důvodové zprávě

III. u k l á d á
starostovi města podepsat vyhlášení konkurzu, zajistit zveřejnění a realizaci konkurzu

IV. p o v ě ř u j e
ve smyslu § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., výkonem funkce tajemníka komise konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149/I, Kutná Hora paní Miladu Nechojdomovou z odboru památkové péče a školství.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.02.15


Usnesení č. 168/15 k rozdělení finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 169/15 k zastavení pořizování změny č.31 Územního plánu města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 6, odst. (5), písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. zastavit pořizování změny č. 31 lokalizovanou na pozemky ve zjednodušené evidenci 135, 173/11 a 176/7 v katastrálním území Perštejnec.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 170/15 k zastavení pořizování změny č.34 Územního plánu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 6, odst. (5), písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. zastavit pořizování změny č. 34 (parcely č. 71, 72, 73 a 281 v katastrálním území Neškaredice.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 171/15 k zastavení pořizování změny č.37 Územního plánu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 6, odst. (5), písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. zastavit pořizování změny č. 37 (parcely č. 685/107 v katastrálním území Kaňk.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 172/15 k pořizování změny č.49 Územního plánu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí informativní zprávu o odmítnutí pořízení změny č. 49 Územního plánu města Kutné Hory (§ 46, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.) v lokalitě vymezené pozemky parc. č. 1923/2 a 3841 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 173/15 k rekonstrukci Malé scény Tylova divadla - Autorský dozor
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výkon funkce autorského dozoru na akci Rekonstrukce malé scény Tylova divadla v Kutné Hoře s Ing. arch. Pavlem Železným, který je autorem projektu za nabídnutou cenu 82.280,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s Ing. arch. Pavlem Železným smlouvu o provedení prací.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 174/15 k rozpočtovým opatřením INV č.06-07
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 06 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "ZS rekonstrukce - 1.patro" ve výši 76.000,- Kč dle důvodové zprávy
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 07 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Rekonstrukce Cihelna" ve výši 211.750,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 175/15 k výsledku VŘ na Studii programové náplně a arch.řešení expozice objektu
Rada města I. s c h v a l u j e
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na základě doporučení hodnotící komise na Studii programové náplně a architektonické řešení expozice projektu na akci Dačického dům v Kutné Hoře vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO, kde jako vítěz byla vybrána firma G.L.Architekti s.r.o. 5.máje 526/26 Praha za nabídnutou cenu 2.202.200,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s vybranou firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.15


Usnesení č. 176/15 k zápisu z jednání komise cestovího ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise CR ze dne 2. 2. 2015.


Usnesení č. 177/15 k zápisu z jednání DR Průvodcovská služba KH s.r.o.
Rada města
Rada města Kutná Hora jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.,

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 4. února 2015

II. n e s c h v a l u j e
výplatu odměny za období IV. čtvrtletí 2014 pro jednatelku společnosti.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 31.03.15Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 18. února 2015

Nahoru