18. srpna 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.srpna 2021

Usnesení č. 617/21 k programu jednání Rady města 18. 8. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 18. 8. 2021 a ověřovatele zápisu pana Mgr. Štěpána Drtinu a Ing. Jiřího Kuklu.


Usnesení č. 618/21 k rozpočtovému opatření KT č. 05
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 05, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na straně příjmů i výdajů ve výši 3.501.752,59 Kč z důvodu poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Na straně výdajů bude navýšena rozpočtová rezerva vedení města.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 619/21 k odpisu pohledávek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na vzdání se práva a odpis pohledávek a jejich příslušenství v celkové výši 445.392,73 Kč. Jedná se o pohledávky za zemřelými, předluženými a nemajetnými osobami, splněné insolvenční řízení a likvidace společnosti.
Zodpovídá : Ing. Maternová,Ing.Bulánková      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 620/21 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 6. 2021
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 6. 2021.


Usnesení č. 621/21 k záměru upravit nájemné pro rok 2021
Rada města I. s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor v č.p. 146, ul. Lierova, Kutná Hora ze dne 7.2.2013 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Učitelským smíšeným pěveckým sborem Tyl, z.s., IČ 26625377, se sídlem Malešovská 787, Žižkov, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

b) zveřejnění záměru změnit Dohodu o společném užívání nebytového prostoru v č.p. v č.p. 146, ul. Lierova, Kutná Hora ze dne 5.10.2012 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako vlastníkem a Kutnohorským komorním orchestrem, IČ 22770119, se sídlem Sedlecká 367/8, Kutná Hora, jako uživatelem ve smyslu snížení částky za užívání prostor pro rok 2021 o částku rovnající se užívání prostor za 90 dnů,

c)zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 540, Jánské náměstí, Kutná Hora ze dne 18.3.1999 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spolkem Český rybářský svaz Kutná Hora, IČ 18605672, se sídlem Jánské náměstí 540, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

d)zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 3957/48, jehož součástí je plechový přístřešek v k.ú. Kutná Hora ze dne 25.4.2019 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spolkem Olympia Spartan Training Kutná Hora, z.s., IČ 07919794, se sídlem Tyršova 1005, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

e) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu nebytového prostoru v č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora, Malín ze dne 7.1.2016 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Spolkem Malíňačky, IČ 3498387, se sídlem Na Plácku 63, Kutná Hora, Malín jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

f) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu nemovité věci č.p. 552, ul. Družební, Kutná Hora ze dne 6.12.1995 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Tělovýchovnou jednotou Turista Kutná Hora z.s., IČ 18621881, se sídlem Růžová 837, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

g) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu pozemků p.č. 873/2, p.č. 873/3, p.č. 873/5, p.č. 873/6 vše v k.ú. Kutná Hora ze dne 23.12.1994 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČ 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

h) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu pozemků p.č. 1088/1, p.č. 1088/2, p.č. 1088/3 a p.č. 1088/4 vše v k.ú. Kutná Hora ze dne 21.6.1996 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČ 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

ch) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu pozemků p.č. 3330/1, p.č. 3330/3, p.č. 3330/4, p.č. 3330/5, p.č. 3330/6, p.č. 3330/7, p.č. 3330/8, p.č. 3337/1 vše v k.ú. Kutná Hora ze dne 16.12.1993 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČ 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

i) zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu pozemku p.č. 873/6 v k.ú. Kutná Hora ze dne 10.10.2006 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČ 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů,

II. n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu objektu č.p. 32, ul. Kremnická, Kutná Hora ze dne 6.12.1995 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřená mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Domem dětí a mládeže Kutná Hora, IČ 00066257, se sídlem Kremnická 32, Kutná Hora jako nájemcem ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se nájemnému za 90 dnů.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.09.21


Usnesení č. 622/21 k žádosti spol. INVERT GROUP s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 7.10.2015 uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností INVERT GROUP s.r.o., IČ 04340370, se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10 - Vinohrady jako nájemcem, týkající se snížení nájemného pro rok 2021 o částku rovnající se 90 dnům.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.09.21


Usnesení č. 623/21 k využití Preghausu -Klub rodáků a přátel KH
Rada města s c h v a l u j e
bezplatné využití nebytových prostor - Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, spolkem Klub rodáků a přátel Kutné Hory-Kutná Hora v Praze, z.s, IČ 49797808, se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora dne 4.9.2021 v době od 18.00 hod. do 22.30 hod., za účelem setkání rodáků a přátel Kutné Hory v rámci festivalu Ortenova Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 04.09.21


Usnesení č. 624/21 k narovnání smlouvy o výpůjčce - Oblastní charita KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dohody o narovnání mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Oblastní charitou Kutná Hora, IČ 09543547, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora jako vypůjčitelem, týkající se užívání části nebytových prostor v č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 625/21 k uzavření pachtovní smlouvy části pozemků v k.ú. KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na části pozemků p.č. 597/7 a 600/24 vše v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 60 m2 mezi Městem Kutná Hora jako propachtovatelem a Dušanem Růžičkou, Kutná Hora jako pachtýřem, s účinností od 1.10.2021 na dobu určitou do 31.12.2021, za pachtovné ve výši 600 Kč. Propachtovateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.4.2021 do 30.9.2021 ve výši 1.200 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 626/21 k uzavření dodatku - pronájem pozemku (paní Černušková)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na pronájem pozemku p.č. 637 v k.ú. Malín o výměře 26 m2 uzavřenou dne 28. 6. 2021 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Jaroslavou Černuškovou, Kutná Hora - Malín jako nájemcem. Změnou smlouvy dojde k rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p.č. 520/5 v k.ú. Malín o výměře 8 m2 a zvýšení nájemného z částky 780,00 Kč/rok na částku ve výši 1.020 Kč/rok s účinností od 1.10.2021. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.10.2018 do 30. 9. 2021 ve výši 720 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 627/21 k uzavření nájemních smluv na část pozemku v k.ú. KH
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 3962/6 v k.ú. Kutná Hora o výměře 66 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a manželi Ivou a Petrem Capouškovými, Kutná Hora jako nájemcem, s účinností od 1.10.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 3 300,00 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.10.2018 do 30.9.2021 ve výši 9.900 Kč,

b) uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 3962/6 v k.ú. Kutná Hora o výměře 65 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Lenkou Kopáčovou, Břehy jako nájemcem, s účinností od 1.10.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 3 250,00 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.10.2018 do 30.9.2021 ve výši 9.750 Kč,

c) uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 3962/6 v k.ú. Kutná Hora o výměře 30 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Jiřím Vopěnkou, Miskovice jako nájemcem, s účinností od 1.10.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 1 500,00 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.10.2018 do 30.9.2021 ve výši 4.500 Kč,

d) uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 3962/6 v k.ú. Kutná Hora o výměře 73 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Martinem Turkem, Sedlec jako nájemcem, s účinností od 1.10.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 3 650,00 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.10.2018 do 30.9.2021 ve výši 10.950 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 628/21 k informativní zprávě k ukončení nájemní smlouvy (pozemek)
Rada města b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p.č. 2411/1 a p.č. 2694/2 vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností CZECH TIME MEDIA, s.r.o., IČ 02302624, se sídlem Kloboučnická 1435/24, Praha 4 jako nájemcem, dohodou ke dni 31.12.2021.


Usnesení č. 629/21 k podnájmu bytu v ul. Šultysova, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení podnájmu bytu v ul. Šultysova, Kutná Hora, jehož nájemcem je pan Michal Jilma, DiS., na dobu určitou 2 roky od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023 ve smyslu ust. § 2275 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 630/21 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu č. SN 15/21 (ul. Vojtěšská)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 526/21 ze dne 30. 6. 2021 v bodě 2) týkající se uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 08/21 na pronájem bytu v Kutné Hoře s paní Gabrielou Čermákovou, z důvodu jejího odstoupení od uzavření nájemní smlouvy,

II. s c h v a l u j e

vyhlášení výběrového řízení č. SN 15/21 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu určeného pro startovací bydlení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 22. 9. 2021 ve 14.00 hodin.                                      Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 06.10.21Usnesení č. 631/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 10/21 na pronájem bytu (ul. Školní)
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 10/21 na pronájem bytu v ul. Školní, Kutná Hora, dle výše částky měsíčního nájemného nabízené jednotlivými uchazeči:
na 1. místě se umístila pí Ing. Lucie Musilová,
na 2. místě se umístil p. Roman Dubec,
na 3. místě se umístil p. Mgr. Filip Trčka PhD.,
na 4. místě se umístil p. Pavel Kučera,
na 5. místě se umístila pí Růžena Plavcová,
na 6. místě se umístil p. Jozef Hirko,
na 7. místě se umístila pí Bc. Zdeňka Špoulová,
na 8. místě se umístili p. Lukáš Bendl, p. Andrii Shelestovskyi,
na 10. místě se umístila pí Šárka Červeňáková,
na 11. místě se umístil p. Petr Mrštík,
na 12. místě se umístila pí Mariia Soltys,
na 13. místě se umístil p. Lukáš Pešta,
na 14. místě se umístil p. Ing. Daniil Leleko,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Školní, Kutná Hora s paní Ing. Lucií Musilovou, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného č. SN 10/21.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 632/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 11/21 na pronájem bytu (ul. Školní)
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 11/21 na pronájem bytu v ul. Školní, Kutná Hora, dle výše částky měsíčního nájemného nabízené jednotlivými uchazeči:
na 1. místě se umístil p. Tomáš Novák,
na 2. místě se umístil p. Roman Dubec,
na 3. místě se umístil p. Mgr. Filip Trčka PhD.,
na 4. místě se umístila pí Růžena Plavcová,
na 5. místě se umístil p. Lukáš Bendl,
na 6. místě se umístil p. Jozef Hirko,
na 7. místě se umístil p. Pavel Kučera,
na 8. místě se umístil p. Ing. Daniil Leleko,
na 9. místě se umístil p. Andrii Shelestovskyi,
na 10. místě se umístila pí Mariia Soltys,
na 11. místě se umístila pí Andrea Cenknerová,
na 12. místě se umístila pí Bc. Zdeňka Špoulová,
na 13. místě se umístil p. Petr Mrštík,
na 14. místě se umístila pí Hana Vodičková,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Školní, Kutná Hora s panem Tomášem Novákem, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného č. SN 11/21.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 633/21 k uzavření sml. o výpůjčce - Nádražní, č.p. 211, KH (p.Pálek)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v suterénu a přízemí budovy č.p. 211, Nádražní ul. v Kutné Hoře, která je součástí pozemku p.č. 2715 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Martinem Pálkem, , Kutná Hora za účelem pořádání kulturně informačního odpoledne na dobu určitou od 27.8.2021 do 7.9.2021 s tím, že samotná akce se uskuteční dne 4.9.2021. Náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.08.21


Usnesení č. 634/21 k dohodě o změně splatnosti pohledávky
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2020 spojené s užíváním bytu v Kutné Hoře dle žádosti paní Věry Lévaiové, Kutná Hora. Pohledávka bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem září 2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 635/21 k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě na úklidové práce
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o provádění úklidových a domovnických prací uzavřené dne 22.3.2018 mezi Městem Kutná Hora a poskytovatelem úklidových služeb paní Alenou Rumpli, se sídlem Vocelova 342/3, 284 01 Kutná Hora, IČ: 63841207, týkajícího se změny předmětu výše uvedené smlouvy spočívající ve vyjmutí objektu v ul. Puškinská č.p. 656, 657,658 Kutná Hora ze smlouvy a snížení ceny o částku ve výši 4.477 Kč vč. DPH/měsíc, s účinností od 1.9.2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 636/21 ke stanovení výše příspěvku do FO
Rada města s c h v a l u j e
příspěvek do fondu oprav za jednotlivé bytové jednotky Společenství vlastníků jednotek Puškinská 656, 657,658, Hlouška, Kutná Hora, identifikační číslo 11701081, ve výši 20 Kč za m2/měsíc, od měsíce září 2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 01.09.21


Usnesení č. 637/21 k uzavření dohody o celoroční údržbě pozemku
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o bezúplatném zajištění celoroční údržby pozemku p.č. 795/55 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora (vlastníkem pozemku) a Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Sluníčko, se sídlem Trebišovská 611, Kutná Hora a Sborem Křesťanské společenství Kutná Hora, se sídlem Pod Valy 36/8, Kutná Hora, s účinností od 1.9.2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 638/21 ke směně částí pozemků v k. ú. Kutná Hora (TERRE PURE)
Rada města I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit část pozemku p. č. 3917 o výměře cca 132 m2 v k. ú. Kutná Hora za část pozemku p. č. 3920 o výměře cca 387 m2 v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství,

II. p o v ě ř u j e
starostu města Kutná Hora, ve spolupráci s odborem správy majetku a technického oddělení odboru investic, připravit smlouvu s investorem, která by řešila následný převod veškerých pozemků do majetku města KH a stav, ve kterém budou městu KH předány komunikace, zeleň, veřejné osvětlení a ostatní veřejné sítě.
Zodpovídá : Ing. Maternová, Ing. Viktora      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 639/21 k uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo servis výtahů
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - Servis výtahů v objektech Města Kutná Hora, uzavřené dne 15.7.2014 mezi Městem Kutná Hora a poskytovatelem servisních služeb - Výtahy Vaněrka s.r.o., se sídlem U Hrádku 2960, 415 01 Teplice , IČ: 25479296, týkajícího se změny předmětu smlouvy spočívající ve vyjmutí objektu v ul. Puškinská č.p. 656, 657,658 Kutná Hora ze smlouvy a snížení ceny o částku ve výši 1.725 Kč vč. DPH/měsíc, s účinností od 1.9.2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 640/21 k žádosti spol. Fyzioterapie Kutná Hora s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení podnájemní smlouvy mezi spol. Fyzioterapie Kutná Hora s.r.o., IČ 28254635, se sídlem Za Kolíňáčkem 898, Kutná Hora jako nájemcem a paní Mgr. Lucií Čapkovou, Kutná Hora jako podnájemcem týkající se užívání prostor v č.p. 373, ul. Vladislavova, Kutná Hora za účelem provozování fyzioterapie,

II. s c h v a l u j e
uzavření podnájemní smlouvy mezi spol. Fyzioterapie Kutná Hora s.r.o., IČ 28254635, se sídlem Za Kolíňáčkem 898, Kutná Hora jako nájemcem a spol. fyzio-hora s.r.o., se sídlem Liliová 999, Kutná Hora jako podnájemcem týkající se užívání prostor v č.p. 373, ul. Vladislavova, Kutná Hora za účelem provozování fyzioterapie.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.09.21


Usnesení č. 641/21 ke smlouvě o vypořádání závazků
Rada města schvaluje
a) uzavření Smlouvy o vypořádání závazků mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. AQVA LIFE s.r.o., IČ 06040527, se sídlem Starý dvůr č.ev. 11, Třemošnice jako nájemcem, týkající se zveřejnění Dodatku č. 2 ze dne 15.6.2020 k Nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 154, ul. Šultysova, Kutná Hora v Registru smluv,

b) uzavření Smlouvy o vypořádání závazků mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Františkem Kounickým , IČ 13721054, se sídlem Kollárova 590/9, Kutná Hora jako nájemcem, týkající se zveřejnění Dodatku č. 7 ze dne 10.6.2020 k Nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 590, ul. Kollárova, Kutná Hora v Registru smluv.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 642/21 k nájemní smlouvě pozemek v k.ú. Malín (p. Černovský)
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 523/21 ze dne 30.6.2021 k uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 655 v k.ú. Malín za schválených podmínek.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 643/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 8/21
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č.8/21, kterým dochází k navýšení příjmových položek filmaři - nájem o částku ve výši 421.900 a MlaR - nájem o částku ve výši 421.900 Kč s tím, že ve stejné výši (843.800Kč) dojde k navýšení výdajových položek ZS - opravy (200.000 Kč), Radnická 178 - služby, revize (100.000 Kč), Radnická 178 - opravy (50.000 Kč), Dačického dům - opravy (50.000 Kč), společné prostory - služby, revize (100.000 Kč), Vlašský dvůr - služby, revize (100.000 Kč)
a položka byty - opravy (243.800 Kč).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 644/21 k odvolání proti výzvě k opuštění bytu (pí Lhoťanová)
Rada města s c h v a l u j e
a) zpětvzetí výzvy k opuštění bytu dle § 2285 Občanského zákoníku, a to bytu v Kutné Hoře, zaslané paní Lence Lhoťanové dne 26. 7. 2021,

b) uzavření nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Lenkou Lhoťanovou, s účinností od 1. 5. 2021 na dobu určitou do 30. 11. 2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 645/21 k uzavření dodatku s Kutnohorskou stavební s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.7.2021 mezi Městem Kutná Hora a firmou Kutnohorská stavební s.r.o., se sídlem Benešova 316, 284 01 Kutná Hora, IČ: 45144788, týkajícího se změny termínu dokončení a předání díla.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 646/21 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 23. 6. 2021.Usnesení č. 647/21 ke směně části pozemku za pozemky v k. ú. Černíny (p. Odehnal)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit část pozemku p. č. 418/1 o výměře 41 m2 za pozemky p. č. 418/8 o výměře 19 m2 a p. č. 330 o výměře 22 m2, vše v k. ú. Černíny, včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.09.21


Usnesení č. 648/21 k darování části pozemku v k. ú. Kaňk (TJ Sokol Kaňk, z. s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit darování části pozemku p. č. 682/2 o výměře cca 38 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kaňk Tělovýchovné jednotě Sokol Kaňk, z. s., IČ 65248929, se sídlem Kaňk č. ev. 01, 284 04 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 649/21 k prodeji nemovitostí v k. ú. Malín (man. Černuškovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
a) prodej pozemku p. č. 637 o výměře 26 m2 včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Malín manželům Jiřímu a Jaroslavě Černuškovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 pozemku
(+ 1 950 Kč znalečné), cena byla stanovena s přihlédnutím k administrativní chybě z r. 2009,
b) prodej části pozemku p. č. 520/5 o výměře cca 8 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Malín manželům Jiřímu a Jaroslavě Černuškovým, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 1.810 Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 650/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Malín (p. Zajíc)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p. č. 520/1 o výměře cca 5 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Malín panu Zdeňku Zajícovi, Ledeč nad Sázavou za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 pozemku (+ 1 950,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 651/21 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře (man. Bílkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p.č. 3941/5 o výměře cca 94 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora do společného jmění manželů Ing. Vladimíra Bílka, CSc. a Ing. Pavly Bílkové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 pozemku (+5.000 Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 652/21 k prodeji bytových jednotek (Benešova 647, 648, 649)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit

I. mimořádnou splátku úvěru č. 101251159 ve výši 370 997,18 Kč vedle běžné splátky úvěru.

II. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 10 - finanční krytí mimořádné splátky z rozpočtové rezervy

III. prodej bytových jednotek č. 647/1, 647/2, 647/4, 647/6, 647/7, 647/8, 647/9, 647/10, 647/11, 647/15, 647/16, 647/18, 647/19, 647/21, 647/24, 647/25, 647/26, 647/27, 647/28, 647/29, 648/1, 648/2, 648/3, 648/4, 648/5, 648/6, 648/7, 648/8, 648/10, 649/4, 649/5, 649/6, 649/7, 649/8, 649/8, 649/9, 649/10, 649/12 nacházejících se v bytovém domě č. p. 647, 648, 649, stojícím na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí, příslušenství, podílů na společných částech domu a podílů na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora pod domem a to osobám oprávněným ze Smluv o budoucích kupních smlouvách a o budoucích smlouvách nájemních.
Konkrétně:
a) prodej bytové jednotky č. 647/1 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Haně Ratajíkové a panu Karlovi Ratajíkovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001,
b) prodej bytové jednotky č. 647/2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Ivaně Jarkulišové a panu Oldřichovi Jarkulišovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 30. 5. 2001,
c) prodej bytové jednotky č. 647/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 358/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Světlaně Vňukové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 30. 5. 2001,
d) prodej bytové jednotky č. 647/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Lucii Matyášové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 31. 5. 2001,
e) prodej bytové jednotky č. 647/7 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Radmile Fedora a panu Martinovi Fodorovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001,
f) prodej bytové jednotky č. 647/8 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 406/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Jiřině Kobiánové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 23. 5. 2001,
g) prodej bytové jednotky č. 647/9 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 358/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Janě Balvínové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 1. 6. 2001,
h) prodej bytové jednotky č. 647/10 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 456/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Lence Miřijovské, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 8. 2001,
i) prodej bytové jednotky č. 647/11 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Zdeňce Hanzlové, Kutná Hora a panu Vladimírovi Hanzlovi, Kutná Hora Malín. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001,
j) prodej bytové jednotky č. 647/15 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 456/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Bohdaně Špačkové, Kutná Hora a panu Renému Špačkovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001,
k) prodej bytové jednotky č. 647/16 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Petrovi Caldovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001,
l) prodej bytové jednotky č. 647/18 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 406/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Dagmaře Mekičové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 31. 5. 2001,
m) prodej bytové jednotky č. 647/19 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 358/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Zdeňce Venhauerové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 26. 10. 2001,
n) prodej bytové jednotky č. 647/21 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Ing. Jiřímu Vaňkovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001,
o) prodej bytové jednotky č. 647/24 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 358/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Soně Kříšťové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 14. 2. 2002,
p) prodej bytové jednotky č. 647/25 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 456/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Gabriele Šimůnkové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 14. 5. 2001,
q) prodej bytové jednotky č. 647/26 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Milanovi Říhovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 4. 6. 2001,
r) prodej bytové jednotky č. 647/27 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Radce Matouškové a panu Milanovi Matouškovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 23. 5. 2001,
s) prodej bytové jednotky č. 647/28 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 406/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Martině Petrášové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001,
t) prodej bytové jednotky č. 647/29 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 358/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Milanovi Váchovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001,
u) prodej bytové jednotky č. 648/1 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Ing. Ludmile Winklerové a panu Ing. Michalovi Winklerovi, CSc., Kutná Hora a paní Jitce Kuskové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001,
v) prodej bytové jednotky č. 648/2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Martině Vokounové a panu Radkovi Vokounovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001 a Dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 12. 11. 2001,
w) prodej bytové jednotky č. 648/3 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Miloslavovi Říhovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001,
x) prodej bytové jednotky č. 648/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Pavlovi Macháčovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 6. 6. 2001,
y) prodej bytové jednotky č. 648/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Markétě Miláčkové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 1. 6. 2001,
z) prodej bytové jednotky č. 648/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Romaně Pryšingerové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 31. 3. 2003,
aa) prodej bytové jednotky č. 648/7 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Svitlaně Krškové a panu Jiřímu Krškovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001,
bb) prodej bytové jednotky č. 648/8 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Jitce Kryšpínové a panu Martinovi Kryšpínovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001,
cc) prodej bytové jednotky č. 648/10 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Miroslavovi Svobodovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001,
dd) prodej bytové jednotky č. 649/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Anně Matejové, Kutná Hora a panu Mariánovi Matejovi, Kostelec nad Černými lesy. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 15. 6. 2001,
ee) prodej bytové jednotky č. 649/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu MUDr. Kamilovi Svobodovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 18. 4. 2001,
ff) prodej bytové jednotky č. 649/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní MUDr. Ivaně Zvancigerové a panu MUDr. Markovi Zvancigerovi, Bratislava, Slovensko. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 11. 3. 2002,
gg) prodej bytové jednotky č. 649/7 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Jiřímu Fuskovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 23. 5. 2001,
hh) prodej bytové jednotky č. 649/8 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Bc. Jaroslavě Brandejské, Kutná Hora a panu Bc. Karlovi Brandejskému, , Chlístovice. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 14. 2. 2002,
ii) prodej bytové jednotky č. 649/9 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Markovi Schovancovi, Kutná Hora a paní Lucii Schovancové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001,
jj) prodej bytové jednotky č. 649/10 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Lukášovi Hudcovi, Štipoklasy. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 4. 6. 2001,
kk) prodej bytové jednotky č. 649/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Jaroslavovi Markovi, Kouřim. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001.Usnesení č. 653/21 k vyhodnocení VŘ na prodej pozemků v k. ú. Útěšenovice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemků p. č. 460/2 o výměře 2.277 m2 a p. č. 460/6 o výměře 1.079 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Útěšenovice
do výlučného vlastnictví společnosti Ritteli, s.r.o., IČ 08885028, se sídlem 285 21Zbraslavice, za celkovou kupní cenu ve výši 1.550.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 654/21 k vyhlášení VŘ na prodej pozemků v k. ú. Sedlec u KH (ubytovna Vítězná)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 5/21 na prodej pozemku p. č. 761/49 o výměře 457 m2 a pozemku p. č. 761/37 o výměře 370 m2, jehož součástí je stavba č. p. 443, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení za vyvolávací cenu 700.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 06.10.21


Usnesení č. 655/21 k prodeji pozemku v k.ú. Sedlec u KH (man. Šestákovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 462 o výměře 4 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Ing. Vlastimilu a Ing. Šárce Šestákovým, 288 02 Nymburk.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 656/21 k prodeji částí pozemků v k. ú. Kaňk (manž. Špírovi) - zrušeno
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej částí pozemků p. č. 709 o výměře cca 3.052 m2, p. č. 707/7 o výměře cca 167 m2 a p. č. 707/9 o výměře cca 1.593 m2, vše v k. ú. Kaňk, manželům panu Josefovi Špírovi, Kutná Hora a paní Ing. Evě Špírové, Kutná Hora Kaňk.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.09.21
Usnesení bylo zrušeno dne 21. 9. 2021 usnesením RM č. 773/21.

Usnesení č. 657/21 k odkupu částí pozemků v k. ú. Kutná Hora (Mgr. Marečková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkup části pozemku p. č. 3463/23 o výměře 18 m2, části pozemku p. č. 3463/24 o výměře 68 m2 a části pozemku p. č. 3463/25 o výměře 50 m2 v k. ú. Kutná Hora (dle GP č. 3374-23/2013 ze dne 11. 10. 2013 pozemek p. č. 3463/73 o výměře 136 m2), včetně všech součástí a příslušenství, od paní Mgr. Kamily Marečkové, Církvice za kupní cenu ve výši 543 Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 658/21 ke zřízení věcných břemen - inž. sítě (TERRE PURE s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "SO 23.1 Vodovod - napojení areálu" na pozemcích p. č. 4711 a p. č. 4692/3, oba v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti TERRE PURE s.r.o., IČO 03887618, se sídlem Hlinky 155/86, Brno. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 728 Kč/bm bez DPH,

b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "SO 24.1 Kanalizace splašková a SO 24.2 Kanalizace dešťová " na pozemcích p. č. 673/84, 673/130, 677/42, 3919/27 a 3919/28, vše v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti TERRE PURE s.r.o., IČO 03887618, se sídlem Hlinky 155/86, Brno. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 728 Kč/bm a 35 Kč/bm dle druhu pozemku, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 659/21 ke zřízení věcného břemene - k.ú. Kutná Hora (GasNet, s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit plynárenské zařízení "NTL plynovodní přípojka pro č.p. 167/14, ul. Šultysova, Kutná Hora" na pozemku 3757/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 500 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 660/21 ke zřízení věcného břemene - k.ú. Kutná Hora (GasNet, s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "NTL plynovodní přípojka pro čp. 134/3, ul. Bartolomějská, Kutná Hora" na pozemku p.č. 3803 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.22
 
 
Usnesení č. 661/21 k prodloužení termínu plnění usnesení RM
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení č. 574/21 ze dne 14. 7. 2021 do 6. 10. 2021 a č. 312/21 ze dne 5. 5. 2021 do 31. 12. 2021.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 662/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 18 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" Ministerstva kultury ČR na rok 2021 na akci "Oprava vnějšího pláště objektu č. p. 128 Masarykova ulice (Tylovo divadlo)" v Kutné Hoře v celkové výši 600.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 663/21 K žádostI o záštitu - Eduzměna
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity města Kutná Hora nad akcí "Edufest - festival vzdělávání", konanou dne 19. 9. 2021 a pořádanou Nadačním fondem Eduzměna.
Zodpovídá : Ing. Žáčková      Termín : 30.08.21


Usnesení č. 664/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 19
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 19 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR na rok 2021 na akci "Oprava krovu a střešního pláště budovy Hrádku, č. p. 28 Barborská ulice v Kutné Hoře" v celkové výši 700.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 665/21 k OZV o stanovení školských obvodů spádových ZŠ a MŠ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 6/2021, o stanovení školských obvodů spádových základních škol.
b) Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 7/2021, o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol.
Zodpovídá : Ing. Žáčková      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 666/21 k účelově určenému finančnímu daru pro PO Školní jídelny
Rada města s c h v a l u j e
přijetí účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 371.812 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti.
Zodpovídá : Ing. Žáčková      Termín : 25.08.21


Usnesení č. 667/21 k přísp. programu - malé projekty - sport - III. čtvrtletí 2021
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" projekty (do 5.000 Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 4. 6. 2021 - realizace projektu ve III. čtvrtletí 2021,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy:
TJ Viktoria Sedlec, z.s. - 5.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. Žáčková      Termín : 18.09.21


Usnesení č. 668/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 20
Rada města s c h v a l u j e
návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 20:
navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 895.045 Kč o neinvestiční prostředky určené pro Základní školu T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora - dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020222 Šablony II pro ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 27.08.21


Usnesení č. 669/21 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města s c h v a l u j e
a) poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč paní Marii Petríkové na výstavbu kanalizační přípojky p.č. 60/1, k.ú. Perštejnec, Lubošovi Vokálovi na výstavbu kanalizační přípojky p.č. 7, k.ú Perštejnec, Lence Senftové na výstavbu kanalizační přípojky p.č. 50, k.ú. Perštejnec, Antonínu Bílkovi na výstavbu kanalizační přípojky p.č. 137/3 k.ú. Neškaredice,
b) předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku.
Zodpovídá : Mgr. Klimentová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 670/21 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ panu Janu Krausovi ve výši 70.000 Kč, který splňuje podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č. 1/2019.
Zodpovídá : Mgr. Klimentová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 671/21 k výsledku VŘ malého rozsahu na služby "Obnova rybníku Lorčák"
Rada města s c h v a l u j e
a) zprávu o hodnocení nabídek, 2. kolo zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Obnova rybníku Lorčák",
b) po vyloučení dodavatele s nejvýhodnější nabídkou firmy Greenmann s.r.o. uzavřít smlouvu na výše uvedenou veřejnou zakázku s druhým v pořadí, firmou ROKOS Stavby s.r.o. Trnkova 1816 Čáslav za cenu 1.436.918,47 Kč včetně DPH. V případě neobdržení dotace, nebude akce realizována.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 672/21 k VŘ na stavební práce "Novostavba skateparku v areálu Klimeška"
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledné pořadí nabídek účastníků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Novostavba skateparku v areálu Klimeška v Kutné Hoře" dle hodnocení nabídek hodnotící komisí,

b) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: "zákon"), výběr dodavatele: Hydro Gas Manufacture, s.r.o., Poděbradova 1069/35, 702 00 Ostrava,IČO: 26792699 (dále: "vybraný dodavatel") k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení s názvem veřejné zakázky: "Novostavba skateparku v areálu Klimeška v Kutné Hoře", jehož nabídka byla hodnotící komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku,

c) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem Hydro Gas Manufacture, s.r.o., Poděbradova 1069/35, 702 00 Ostrava, IČO: 26792699 na zakázku s názvem: "Novostavba skateparku v areálu Klimeška v Kutné Hoře" za cenu díla 6.309.638,00 Kč bez DPH a 7.634.661,98 Kč včetně 21%DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě předloží všechny doklady dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104 zákona obdobně.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.10.21


Usnesení č. 673/21 k zahájení VŘ pro zpracování PD ulice Krupičkova a Sedlecká
Rada města I. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení v režimu VZMR na provedení prováděcí projektové dokumentace pro ulice Krupičkova, Sedlecká a Mezibranská v Kutné Hoře,

II. u k l á d á
odboru investic zahájit výběrové řízení ve spolupráci s Ing. P. Daňkovou z ORRÚP MÚ Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.10.21


Usnesení č. 674/21 k k zahájení VŘ - zpracování prováděcí PD pro hřbitov u Všech svatých
Rada města I. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení v režimu VZMR na provedení prováděcí projektové dokumentace pro dokončení obnovy hřbitova u Všech svatých v Kutné Hoře,

II. u k l á d á
Odboru investic zahájit výběrové řízení ve spolupráci s Ing. P. Daňkovou z ORRÚP MÚ Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.10.21


Usnesení č. 675/21 k Dodatek č.3 - Revitalizace hřbitova Kutná Hora - využití dešťových vod
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - využití dešťových vod" s firmou - Technické služby Kutná Hora s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora za cenu 470.760,25 Kč bez DPH,

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek č. 3 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - využití dešťových vod" s firmou - Technické služby Kutná Hora s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, za cenu 470.760,25 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 676/21 k rekonstrukci bývalé ZŠ J. A. Komenského - dodávka - knihovní nábytek
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek otevřeného výběrového řízení na nadlimitní veřejnou zakázku - dodávka mobiliáře - knihovního nábytku pro Rekonstrukci objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského,
b) uzavření smlouvy na dodávku mobiliáře a nábytku se společností Ceiba, s.r.o., IČ: 25609033 sídlo 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Jana Opletala 1265 za cenu 2.068.108,92 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.10.21


Usnesení č. 677/21 k rekonstrukci bývalé ZŠ J. A. Komenského - dodávka vybavení interiéru
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek otevřeného výběrového řízení na nadlimitní veřejnou zakázku - dodávka mobiliáře - vybavení interiéru pro Rekonstrukci objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského Kutná Hora,
b) uzavření smlouvy na dodávku mobiliáře a nábytku se společností AKIT, s.r.o., IČ: 45803293, sídlo 180 00 Praha 8 - Libeň, U Libeňského pivovaru 63 za cenu 2.167.025,00 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.10.21


Usnesení č. 678/21 k výsledeku VŘ na zhotovení DSP ul. Ke Gruntě a Vavřinecká
Rada města I. s c h v a l u j e
a) zprávu o hodnocení nabídek výběrového řízení na Zhotovení DSP rekonstrukce ulic Ke Gruntě a Vavřinecká v městské části Kaňk Kutná Hora,
b) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 08 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Chodník Gruntecká" na položku "Komunikace Ke Gruntě a Vavřinecká" ve výši 580.800 Kč,

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ARTENDER s.r.o. na provedení služby vyhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení na uvedené komunikace za cenu 580.800 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 679/21 k VŘ na projekty komunikací - prodloužení termínu usnesení
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení termínu usnesení č. 263/21 ze dne 21. 4. 2021 do termínu 31. 12. 2021.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 27.08.21


Usnesení č. 680/21 k použití Fondu rozvoje tepelného hospodářství
Rada města s c h v a l u j e
použití Fondu rozvoje tepelného hospodářství na financování:
a) faktury za pasportizaci soustavy CZT v Kutné Hoře (centrální zásobování teplem) ve výši 289.000 Kč bez DPH,
b) faktury za projektovou dokumentaci přeložky teplovodu v ul. Benešova v Kutné Hoře ve výši 49.500 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. Bulánková,Ing.Štolbová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 681/21 k výpůjčce parku pod VD
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce na část parku pod Vlašským dvorem - Breüerovy sady v Kutné Hoře, spolku Průvod králů, z.s., se sídlem Čimelická 958/3, 142 00 Praha 4, IČO: 09382518 za účelem realizace historického vojenského ležení, v termínu od 17. 9. do 19. 9. 2021 do 11:00 hod., dle přiloženého zákresu, včetně záchodků za letní scénou, za podmínky složení kauce ve výši 10 000 Kč.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 17.09.21


Usnesení č. 682/21 k dohodě o spolupráci SW - PARKINTO
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dohody o spolupráci při provozování softwarového programu PARKINTO v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora a spolkem KHnet.info, z.s., se sídlem Havířská stezka č.p. 68, 284 01 Kutná Hora - IČO 26670186.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 683/21 k prodloužení termínů plnění usnesení
Rada města I. s c h v a l u j e
prodloužení termínu plnění usnesení č. 542/21 písm. d) ze dne 30. 6. 2021, kterým rada města ukládá připravit návrh řešení informačních tabulí na silnici I/38, která by vedla kamionovou dopravu na silnici III/03321 v úseku Církvice-Karlov ul. Čáslavská, do 31. 12. 2021,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodloužení termínu plnění usnesení č. 94/21 ze dne 11. 5. 2021, kterým zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě darovací řešící převod pozemků a stavby pozemní komunikace s veřejným osvětlením vybudované na pozemcích parc. č. 653/15 a 653/32 vše v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, do 31. 12. 2022.
Zodpovídá : P. Tivodarová, Ing. Janál      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 684/21 ke kupní sml. - České radiokomunikace a.s., rozpočtové opatření 9-21
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
a) uzavření Kupní smlouvy na přípolož HDPE chráničky o délce 1 796 m, mezi Městem Kutná Hora a společností České Radiokomunikace a.s., se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 24738875 ve výši 803.225 Kč bez DPH na pozemcích parc. č. 625/11, 414/1, 529, 520/1, 561/4, 517, 515/1, 625/2, 414/8 vše v k.ú. Malín a pozemcích parc. č. 650/7, 812/14, 650/1, 650/2, 807/20, 807/19, 807/18, 648, 807/3, 807/1, 812/4 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a na zřízení Služebnosti na pozemcích, na kterých je uložen předmět smlouvy (s výjimkou pozemků ve vlastnictví kupujícího), tj. na pozemcích parc.č. 625/2, 414/8 vše v k.ú. Malín a 807/3, 807/1, 812/4 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve výši 73.309 Kč bez DPH,
b) rozpočtové opatření INV - TO č. 9/21, kterým dochází k vytvoření nové investiční rozpočtové položky "Optického propojení objektů ČRa Kaňk - MERO Malín" na úkor výdajové rozpočtové položky rozpočtová rezerva ve výši 1.060.606,14 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Ing. Janál      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 685/21 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 10/21
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit rozpočtové opatření INV - TO č. 10/21, kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů o 3.000.000 Kč včetně DPH - nájemné Městských lesů a rybníků dle oznámení ze dne 13.8.2021. Tyto příjmy budou částečně použity na úhradu navýšení výdajů na rozpočtových položkách: Sběrný dvůr - objemný odpad ve výši 900.000 Kč a Odpad: tříděný MVE plus ve výši 2.100.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. Bulánková,Ing. Janál      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 686/21 ke smlouvě o dílo - náhrada řídicího systému domovních stanic
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření Smlouvy o dílo řešící náhradu 7 ks řídicího systému M+R OPS Hlouška se společností KH TEBIS s.r.o., Puškinská 641, Kutná Hora, IČO 47542713, za smluvní cenu 798.601 Kč bez DPH,
b) použití Fondu rozvoje tepleného hospodářství na financování dle bodu a).
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 06.10.21


Usnesení č. 687/21 ke Sml. o budoucí smlouvě kupní - teplovody a stanice, Benešova ul.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě, který řeší připojení objektu I k soustavě CZT v rámci bytové výstavby v ulici Benešova v Kutné Hoře se společností Luxury Home - Gamma s.r.o., se sídlem Tepelská 137/3, 353 001 Mariánské Lázně, IČO 04970471.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 688/21 k Dodatku č. 1 k VPS o dotaci/příspěvku na rok 2021
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený "Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2021, evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0726/SOC/2021/1",

II. s o u h l a s í
s uzavřením výše uvedeného Dodatku č. 1.
Zodpovídá : Ing. J. Kuklová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 689/21 k VPS o poskytnutí dotace ze Středočeského Humanitárního fondu
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast",

II. s o u h l a s í
s uzavřením výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a přijetím dotace ve výši 300.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. J. Kuklová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 690/21 k hospodaření PO Pečovatelská služba KH za období 1.1.-30.6.2021
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za období 1.1.2021 - 30.6.2021.


Usnesení č. 691/21 k rozpočtovému opatření OSZ č.7
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 7 - snížení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami, kterým se snižuje státní příspěvek na výkon pěstounské péče o částku 24.000 Kč na kalendářní rok 2021.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.07.21


Usnesení č. 692/21 k novelizaci Organizačního řádu Městského úřadu Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
Organizační řád Městského úřadu Kutná Hora s účinností od 01.09.2021.
Zodpovídá : Ing. M.Suchánek, tajemník      Termín : 01.09.21


Usnesení č. 693/21 k rozpočtovému opatření OPKŘ č. 3
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŘ č. 3 - navýšení rozpočtu na straně příjmů i výdajů z důvodu náhrady za pracovní úraz Sokolovna Malín ve výši 60.334 Kč.
Zodpovídá : Mgr. L. Hotovcová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 694/21 ke konání Italských trhů v Kutné Hoře
Rada města b e r e n a v ě d o m í
dopis pana Jakuba Skyvy ohledně připomínky k průběhu konání Italských trhů v Kutné Hoře v termínu 5. - 9. 7. 2021 a zpracovanou odpověď.


Usnesení č. 695/21 k inf. zprávě o doplnění plánovaných zahraničních cest v roce 2021
Rada města b e r e n a v ě d o m í
upřesnění plánovaných zahraničních cest v roce 2021.


Usnesení č. 696/21 ke zprávám o hospodaření PO v Kutné Hoře
Rada města u k l á d á
všem příspěvkovým organizacím, zřízených Městem Kutná Hora předkládat radě města zprávy o jejich hospodaření vždy za ukončené pololetí v roce.
Zodpovídá : ředitelé PO      Termín : 31.08.21Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r.

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 18. srpna 2021

Nahoru