18. října 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.října 2017

Usnesení č. 775/17 k VŘ - expozice pro projekt Revitalizace Vl. dvora
Rada města I. s ch v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem "Návrh expozic, programová náplň a autorský dozor pro expozice ve Vlašském dvoře realizované v rámci projektu ‚Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr'" dle důvodové zprávy

b) Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kritérií kvality dle důvodové zprávy
1. Nabídková cena v Kč bez DPH váha kritéria 60 %
2. Ideový návrh Expozic, jeho originalita a realizovatelnost
váha kritéria 20 %
3. Výtvarné pojetí a zpracování a atraktivita návrhu pro Expozici č. 3 "Královská mincovna" váha kritéria 10 %
4. Historická návaznost návrhu a vypovídající hodnota návrhu
váha kritéria 10 %

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
Mgr. Jana Tichá - památkářka z NPÚ (oddělení garantů NKP)
PhDr. Pavel Douša, PhD. - odborník s muzejní praxí (Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Národní zemědělské muzeum)
PhDr. Pavel Zahradník - historik architektury a sochařství
za Město:
Ing. Věra Žáčková - zástupce vedoucího odboru pam. péče, školství a kultury
Bc. Martin Starý - starosta
vybraný zástupce opozice
náhradníci:
Dagmar Fundová - ředitelka Nadace Kutná Hora památka UNESCO
Mgr. Ondřej Seifert - vedoucí odboru pam. péče, školství a kultury

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.17


Usnesení č. 776/17 komunikace Na Náměti - koordinace - RO OI č.19
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 19 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace Kaňk - nová část" na investiční položku "Komunikace Na Náměti" ve výši 914.000,- Kč dle důvodové zprávy. 

II. u k l á d á
a) Odboru investic
připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo. 
b) Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.


Zodpovídá : Ing. Janál, Ing.Zahradníček      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 777/17 k volbě přísedících okresního soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit pana Mgr. Jana Bláhu, 284 01 Kutná Hora a pana Josefa Slavíčka, Kutná Hora přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2017-2021.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 27.10.17


Usnesení č. 778/17 ke zprávě o vyhodnocení nabídek
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek komisí veřejné zakázky malého rozsahu na "Zavedení strategického řízení MÚ Kutná Hora" dle zprávy o posouzení nabídek ze dne 17.10.2017.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou zakázku s dodavatelem M.C.TRITON s.r.o., Evropská 846/176a, Praha 6, IČ 49622005 za nabídkovou cenu 850.000,- Kč.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 779/17 k zápisu z bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 9. 10. 2017

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v č.p. 987, ul. U Lesa v Kutné Hoře s paní Marií Havlíčkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2019
b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č.p. 649 ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Marií Kořínkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2019
c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17 v č.p. 135, ul. Studentů v Kutné Hoře s paní Petrou Neprašovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2019
d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v č.p. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Simonou Koplíkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2019
e) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 22 v č.p. 647, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Lucií Břízovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2019
f) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14 v č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s panem Jakubem Vojnou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2019.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 780/17 k vyhodnocení VŘ SN 21/17
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 21/17 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 2+1 (72,70 m2) v 5. podlaží domu č.p. 658, ul. Puškinská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 o velikosti 2+1 (72,70 m2) v 5. podlaží domu č.p. 658, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Pavlou Hráčkovou, za nájemné ve výši 3.275,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 21/17.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 781/17 k vyhodnocení VŘ SN 22/17
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 22/17 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 4+1 (104,61 m2) ve 4. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 4+1 (104,61 m2) ve 4. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s paní Marií Horváthovou, Kutná Hora - Sedlec, za nájemné ve výši 5.039,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 22/17.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 782/17 smlouva o výpůjčce - Česká pošta, s.p.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 3840/1 o výměře cca 1 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Českou poštou, s.p., IČ 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1 jako vypůjčitelem s účinností od 1.11.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 783/17 smlouva o výpůjčce NP - GFJ K.Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) ukončení Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v č.p. 377, Palackého náměstí, Kutná Hora uzavřené dne 9.9.2008 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a příspěvkovou organizací GALERIE FELIXE JENEWEINA MĚSTA KUTNÉ HORY, IČO 71006206, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako vypůjčitelem dohodou ke dni 31.10. 2017.

b) uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v I. a II. patře budovy č.p. 377, Palackého náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1293 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a příspěvkovou organizací GALERIE FELIXE JENEWEINA MĚSTA KUTNÉ HORY, IČO 71006206, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako vypůjčitelem s účinností od 1.11. 2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou s tím, že vypůjčitel bude hradit služby spojené s užíváním předmětu výpůjčky.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.11.17


Usnesení č. 784/17 smlouva o výpůjčce NP - Průvodcovská služba KH s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
a) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 377, Palackého náměstí, Kutná Hora uzavřené dne 28.6.2012 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., IČO 25100513, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako nájemcem dohodou ke dni 31.10.2017.

b) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - kancelář č. 7, 8 a 9 v I. patře budovy č.p. 154, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1073 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a spol. Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., IČO 25100513, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako vypůjčitelem s účinností od 1.11. 2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou s tím, že vypůjčitel bude hradit služby spojené s užíváním předmětu výpůjčky.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.11.17


Usnesení č. 785/17 uzavření podnájemní smlouvy - pí Průchová
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení podnájemní smlouvy mezi paní Lucií Průchovou, IČO 64151697, Kutná Hora, jako nájemcem a paní Ladislavou Ďoubalovou, Kutná Hora, jako podnájemcem na nebytový prostor - 1 místnost a soc. zařízení v budově č.p. 632, Benešova ul., Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
uzavření podnájemní smlouvy mezi paní Lucií Průchovou, IČO 64151697, Kutná Hora jako nájemcem a paní Terezou Hynkovou, IČO 04361814, se sídlem Kouřimská 335/29, Kutná Hora jako podnájemcem týkající se užívání 1 místnosti a soc. zařízení v budově č.p. 632, Benešova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2165/9 v k.ú. Kutná Hora, za účelem provozování kosmetických služeb.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 786/17 uzavření dodatku ke smlouvě
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo "Stavební úpravy bytu č. 5, Vocelova 613, Kutná Hora" uzavřené dne 24.8.2017 mezi Městem Kutná Hora jako objednatelem a spol. Mydlochova stavební s.r.o., IČO 60934158, se sídlem Na Sioně 327, 284 01 Kutná Hora jako zhotovitelem týkajícího se navýšení ceny za dílo o částku ve výši 31 663,89 Kč bez DPH a prodloužení termínu dokončení stavby do 10.12.2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.11.17


Usnesení č. 787/17 k poptávkovému řízení na VZMR
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci, že firma PF Stavitelství, s.r.o., IČO 05406595, se sídlem Divišova 234, 530 03 Pardubice, odstoupila z kapacitních důvodů od uzavření smlouvy o dílo na stavební práce s názvem: "Zateplení fasády č.p.652, ul. Sedlecká, Kutná Hora"
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 18.10.17


Usnesení č. 788/17 k rozpočtovému opatření OSM č. 31/17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM č. 31/17, kterým se navyšují výdajové položky byty opravy o částku 200.000,-- Kč, nebytové prostory - opravy o částku 200.000,-- Kč, DPS - opravy o částku 66.000,-- Kč, ubytovna Trebišovská - opravy o částku 15.500,-- Kč, ubytovna Vítězná - opravy o částku 41.000,-- Kč, kostel SJN - služby o částku 5.000,-- Kč, kino - služby o částku 5.000,-- Kč, společné prostory - opravy o částku 67.500,-- Kč, a to vše (celkem 600.000,-- Kč) na úkor výdajové investiční položky Sedlecká 652 - zateplení.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 789/17 k zápisu z komise majetkové
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 2.10.2017.


Usnesení č. 790/17 k prodeji části pozemku v Sedlci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 621/1 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Jozefu a Heleně Holubovým, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.11.2017
 
 
Usnesení č. 791/17 k prodeji části pozemku v Černínách
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 419/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Černíny manželům Jiřině a Miloši Tichým, Praha 9.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 792/17 k prodeji pozemků v Perštejnci
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 432/17 ze dne 14. 6. 2017.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) neschválit prodej pozemků p.č. 66/3 o výměře 435 m2, p.č. 66/4 o výměře 277 m2 nebo jejich částí a části pozemku p.č. 66/7, vše v k.ú. Perštejnec manželům Josefu a Marcele Říhovým, 284 01 Kutná Hora.

b) schválit prodej pozemku p.č. 66/1 o výměře 90 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Perštejnec, manželům Josefu a Marcele Říhovým,284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 43.500,- Kč.

Zrušeno téhož dne usnesením č. 827/17.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 793/17 prodej části pozemku v K.Hoře (man. Hoblovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p.č. 3775 o výměře cca 52 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora do společného jmění manželů pana Tomáše Hobla a paní Zdeňky Hoblové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 pozemku (+ 4.235,- Kč znalečné).

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 794/17 k bezúplatnému nabytí pozemků na Kaňku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 609/2 o výměře 13 m2, p.č. 700 o výměře 1.054 m2 a p.č. 760/2 o výměře 1.355 m2, vše v k.ú. Kaňk do vlastnictví Města Kutná Hora od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 795/17 k uznání vlastnického práva
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření předloženého Souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu ve výši 3/8 na pozemku p.č. 3266/8 v k.ú. Kutná Hora ve prospěch ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 mezi Městem Kutná Hora a ČR-SPÚ.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 796/17 ke geodetickému zaměření oplocení pozemků v k.ů. KH (p. Plesník)
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku
zajistit geodetické zaměření stávajícího oplocení mezi pozemky p.č. 967, p.č. 968, p.č. 911/11 a p.č. 969, vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.11.27


Usnesení č. 797/17 ke zřízení věcného břemene
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Přeložka, Kutná Hora - Ústecká, Plynovodní přípojka, č. stavby 8800088264" na pozemku p.č. 3951/15 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 798/17 ke zřízení věcného břemene
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6020197/VB/1, Kutná Hora, Čáslavská, p.č. 3341 - knn) na pozemku p.č. 3340 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 799/17 ke zřízení věcného břemene
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IZ-12-6000505/1, Kutná Hora, Táborská, p.č. 3460 - přeložení nn, knn) na pozemku p.č. 3895 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 800/17 ke zřízení věcného břemene
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6012846/1, Kutná Hora, Příčná, 4128/505 - kab. svod do SP100 + knn) na pozemku p.č. 4128/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a dále 1.000,- Kč za umístění pilíře, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 801/17 ke zřízení věcného břemene
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6012660/3, Malín, Slavníkovská, p.č. 411, 412 - el. přípojka knn) na pozemku p.č. 414/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 802/17 GFJ - žádost o navýšení rozpočtu
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 45 - navýšením rozpočtu Galerie Felixe Jeneweina Kutná Hora pro rok 2017 na krytí provozních nákladů ve výši 400 000,- Kč z rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy.

II. s o u h l a s í
s uvolněním částky 50 000,- Kč - podíl k dotacím získaným v roce 2017 Galerií Felixe Jeneweina a zapojením do rozpočtu galerie dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing.Zahradníček      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 803/17 Městská knihovna - žádost o navýšení rozpočtu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 46 - navýšením rozpočtu Městské knihovny Kutná Hora pro rok 2017 na krytí provozních nákladů ve výši 181 418,- Kč z rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing.Zahradníček      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 804/17 k uzavření dodatku ke smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 10 na akci "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře s firmou H & B delta, s.r.o. se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 805/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 47
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a)schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 47 - přesun prostředků z položky - SKP Olympia Kutná Hora (KAP 8 - registrovaná mládež) ve výši 224 870,- Kč na položku - SKP Olympia Kutná Hora - investiční příspěvek. Investiční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením časomíry.

b) schválit předložený návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro rok 2017 pro SKP Olympia Kutná Hora z.s., sídlem Střelecká 617, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 806/17 rozpočtové opatření OPPŠK č. 48
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 48:
neinvestiční prostředky určené pro Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, převedené z účtu Krajského úřadu Středočeského ve výši 745 910,40 Kč. Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 745 910,40 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření bodu I.
Zodpovídá : Mgr.Seifert,Ing.Zahjradníček      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 807/17 rozpočtová opatření OPPŠK 49-50
Rada města I. s c h v a l u j e
a)předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 49 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 153 712 Kč z rozpočtové rezervy na pokrytí nákladů na konání StreetArt festivalu dle důvodové zprávy.
b)předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 50 - vnitřní přesuny rozpočtových prostředků v rámci správce 2840 ve výši 29 500 Kč z rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatření bodu I.
Zodpovídá : Mgr.Seifert,Ing.Zahradníček      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 808/17 k zápisu z komise pro městská sídliště
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 2.10.2017.


Usnesení č. 809/17 k zahájení poptávkových řízení
Rada města I. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení (DSP):
"PD (DSP) - Fučíkova ulice" podle zadávacích podmínek uvedených v předložené důvodové zprávě.
"PD (DSP) - Potoční ulice" podle zadávacích podmínek uvedených v předložené důvodové zprávě
"PD (DSP) - Rudní + část Uhelné + Náměť + Roháčova" podle zadávacích podmínek uvedených v předložené důvodové zprávě

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Bc. Martin Starý, Dis.
2. Ing. Jiří Janál Jan Trávníček, Dis.
3. Bc. Petra Haraga Ing. arch. Martin Kremla
4. Radim Fedorovič Ing. Tomáš Pilc
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 810/17 k opravě střechy - Havlíčkovo nám. 87
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem výběrového řízení pro akci: "Oprava střechy - Havlíčkovo nám. čp. 87, Kutná Hora" dodavateli rbe Koláčný s.r.o. za nabídkovou cenu 1.566.099,65 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.17
Zrušeno usnesením č. 863/17 ze dne 01. 11. 2017.

Usnesení č. 811/17 rozpočtové opatření OI č. 18
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 18 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí (rezerva)" na investiční položku "Masarykova ulice, chodníky, přechody" ve výši 95.816,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 812/17 k informativní zprávě o soudním jednání
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.,
b e r e n a v ě d o m í
Protokol z jednání soudu konaného dne 20. 9. 2017 ve věci žaloby podané společností KH Tebis spol. s r.o. na společnost EC Kutná Hora, s.r.o.


Usnesení č. 813/17 k realizaci autobusových zastávek
Rada města s o u h l a s í
v souladu s ustanovením § 11, odst. 1, písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě uvedené výjimky ze zákona s přímým zadáním veřejné zakázky na provedení realizace pěti autobusových zastávek v centru města dodavateli "Technické služby Kutná Hora spol. s r.o." za nabídkovou cenu 814 600,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 814/17 k uzavření smlouvy o dílo
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Smlouvy o dílo na provedení inklinometrických a bezpečnostních geodetických měření v roce 2018 v ulici Kremnická a Táborská v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností INSET s.r.o., se sídlem Lucemburská 1170/7, Praha 3, ve výši 210.237,50 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 815/17 k zápisu z DR společnosti MVE Plus s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady ze dne 19. 9. 2017 obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav včetně dopisu člena dozorčí rady Ing. Pilce.


Usnesení č. 816/17 k nabídce služeb - sběrný dvůr
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou nabídku společnosti CANNONEER group s.r.o., se sídlem Doublebská 1046/8, Praha 4 na provozování sběrného dvora v Kutné Hoře.


Usnesení č. 817/17 k zápisu z komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 11.9.2017.


Usnesení č. 818/17 k návrhu harmonogramu ke svozu odpadů
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený harmonogram svozu tříděného odpadu "z ulice" pro rok 2018, jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 819/17 k informativní zprávě - svoz a likvidace odpadů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu týkající se svozu a likvidace komunálních odpadů ve městě.


Usnesení č. 820/17 k protipovodňovým opatřením
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.,
s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotace na realizaci projektu "Protipovodňová opatření v povodí Vrchlice v lokalitě Poličany" (100%)
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 821/17 k zahájení poptávkového řízení
Rada města I. s c h v a l u j e
a) souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Provozování veřejných WC na autobusovém nádraží v Kutné Hoře"
b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium - nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Bc. Martin Starý
2. Ing. Andrea Bodišová Božena Marhanová
3. Kateřina Hladíková Štěpánka Jonáková
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 822/17 k zápisu z komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 2.10.2017.


Usnesení č. 823/17 k rozpočtovému opatření OŽP č. 4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 4 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za II. čtvrtletí roku 2017, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 241 609,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 824/17 k návrhu nba zrušení pravidel - SD
Rada města s c h v a l u j e
zrušení Pravidel pronájmu nebytových prostor Sankturinovského domu (SD) a úpravu Ceníku nájmu a služeb souvisejících s užíváním SD dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Martina Bucifal      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 825/17 k rozpočtovému opatření OCRM č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OCRM č. 02 - přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na pořízení 10 ks nových prodejních stánků ve výši 80 tis. Kč, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatření bodu I.
Zodpovídá : Ing.Tivodarová,Ing.Zahradníček      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 826/17 k návrhu výpovědi smluv
Rada města s o u h l a s í

a) s podáním výpovědi smlouvy o zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu a úklidu kontejnerových stanovišť společnosti MVE PLUS s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav - s tříletou výpovědní lhůtou ke dni 31. 10. 2017

b) s podáním výpovědi smlouvy o provozování sběrného dvora - s roční výpovědní lhůtou ke dni 31. 10. 2017

Zrušeno usnesením ZM č. 257/17 ze dne 12. 12. 2017
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 827/17 k prodeji pozemků v Perštejnci
Rada města I. r u š í
předchozí usnesení č. 792/17

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemky p.č. 66/1 o výměře 90 m2, p.č. 66/3 o výměře 435 m2 a p.č. 66/4 o výměře 277 m2 včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Perštejnec.


Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17
Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 18. října 2017

Nahoru