18. října 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.října 2006

Usnesení č. 898/06 k vyhlášení zadávacího řízení
Rada města v y h l a š u j e
zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Organizace zadávacího řízení na poskytovatele energetických služeb metodou EPC v areálu Nemocnice Kutná Hora."
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 20.10.06


Usnesení č. 899/06 k pravidlům pro práci se stížnostmi a peticemi
Rada města s c h v a l u j e
Pravidla pro práci se stížnostmi, návrhy, připomínkami, podněty, peticemi
včetně postupu při jejich vyřizování.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : . .


Usnesení č. 900/06 k veřejnému osvětlení na Kaňku
Rada města s o u h l a s í
a) s provedením prací na opravách veřejného osvětlení městské části Kaňk
formou výměny kabeláže a světelných bodů. Práce budou usmluvněny
přímým zadáním Technickým službám Kutná Hora, s.r.o.
b) s převodem částky 800.000,- Kč z kapitoly 2219-6121-2490-20016
(Lorecká ul. odvodnění) do rozpočtové kapitoly 3631-6121-2490-25450
(Kaňk veřejné osvětlení)
Zodpovídá : L. Opatrná,Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 901/06 k 15. rozpočtové změně
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh 15. změny rozpočtu :
943.280,- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,- Kč ve financování a
943.280,- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.10.06


Usnesení č. 902/06 k zápisům z komisí a poradního orgánu RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší z 9.10.2006
b) zápis z jednání komise pro rozvoj a invest.aktivity z 11.10.2006
c) zápis z poradního orgánu pro rozvojové aktivity ze 16.10.2006
d) zápis z komise opro dopravu a diopravní systémy ze 16.10.2006

II. d á v á s o u h l a s
k jednání s panem Havlínem (zástupcem kanceláře pana Schwarzenberga) ohledně výsadby zeleně v lokalitě Na Studních na základě žádosti Občanského sdružení obyvatel Na Studních 70.
Zodpovídá : Ing. Jirásek, předseda komise      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 903/06 k dodatku k nájemní smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Sparta ČKD Kutná Hora, a.s. se sídlem Karlov 197, Kutná Hora, týkajícího se rozšíření předmětu nájmu o provozování hřiště na kopanou - umělý trávník III. generace včetně oplocení a osvětlení necházející se zejména na pozemku p.č. 4122/1 (část PK p.č. 276/2) v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 904/06 k informaci o hospodaření nemocnice
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. k 31.8.2006 v porovnání s upraveným plánem pro 2. pololetí roku 2006.


Usnesení č. 905/06 k revokaci usnesení RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 27.9.2006 ve věci zákona č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních.

II. r u š í
bod č. II usnesení RM č. 842/06 ze dne 20.9.2006.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.10.06


Usnesení č. 906/06 k plnění usnesení RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
usnesení č. 503/06 - nákup zdravotnických přístrojů dle plánu schválených investic.

II. s o u h l a s í
a) po projednání, aby jednatel a ředitel Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Ing. Karel Malý uzavřel smlouvu na dodávku a instalaci chladícího boxu
do skladu infekčního odpadu v areálu nemocnice s firmou PD servis,
s.r.o. Dolní Bučice v ceně 134.647,31 vč. DPH.
b) po projednání, aby jednatel a ředitel Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Ing. Karel Malý uzavřel smlouvu na dodávku a instalaci
stomatologického panoramatického rentgenového přístroje do Nemocnice
Kutná Hora, s.r.o. s firmou V.M.K., spol. s r.o., Praha 9 v ceně
1.450.000,- Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Ing. K. Malý, jednatel      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 907/06 k informaci z jednání s VZP v K.Hoře
Rada města I. s o u h l a s í
s návrhem Ústředí VZP ČR ve věci úhrady nové kapacity pracoviště CT, která byla uvedena do provozu v průběhu roku 2004

II. b e r e na v ě d o m í
zdůvodnění poklesu plánovaných výnosů a zhoršení schváleného finančního plánu na 2. pololetí 2006 Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

III. d o p o r u č u j e
Zatupitelstvu města Kutná Hora
schválit použítí finančních prostředků ve výši 2.173.951,-- Kč, získané ze smírčího řízení s VZP ČR, jako provozní dotace pro spol. Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ve 2. pololetí 2006.

Zodpovídá : Ing. K. Malý, jednatel      Termín : 15.11.06


Usnesení č. 908/06 k investičnímu příspěvku nemocnici
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím účelového investičního příspěvku ve výši 600.000,- Kč pro Nemocnici Kutná Hora, s.r.o. z rozpočtové kapitoly 3612 6121 2490 13009 - rekonstrukce 10 b.j. Vojtěšská ul. Investiční příspěvek bude použit na rekonstrukci bývalé vrátnice v areálu Nemocnice Kutná Hora. Technický dozor investora za nemocnici bude vykonávat paní Lanka Svobodová.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček, L.Opatrná      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 909/06 ke stanovení prémiových ukazatelů
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
a) udělení čtvrtletní odměny v plném rozsahu za III. Q 2006 řediteli
společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. Ing. Karlu Malému na základě
plnění stanovených úkolů RM a v souladu s uzavřenou manažerskou smlouvou,
bod VI. Odměny.

b) předložené prémiové ukazatele pro jednatele společnosti na IV. čtvrtletí
2006 včetně stanovených termínů.
Zodpovídá : I.Šalátek, Ing.K.Malý,jednatel      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 910/06 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene přístupu, chůze a jízdy na pozemku p.č. PK 357 (část KN 495) v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch všech vlastníků pozemků p.č. KN 805/57, 805/98 a p.č. PK 346, 918 a 920 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Oprávněný bude povinen provádět údržbu předmětného pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 911/06 k vyhodnocení VŘ č. M 8/06
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem domu čp. 343 Vocelova ul. s pozemkem p.č. 1391 o výměře 419 m2 v k.ú. Kutná Hora Ing. Petru Marečkovi, Kutná Hora za kupní cenu celkem 2.515.999,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 912/06 k vyhodnocení VŘ M 9/06
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem domu čp. 393 s pozemky p.č. 1301 o výměře 427 m2 a p.č. 1302 o výměře 280 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jaroslavu a Iloně Knolovým, Kutná Hora za kupní cenu celkem 1.951.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 913/06 k záměru na prodej pozemku v Černínách
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej částu pozemku p.č. 419/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Černíny dle žádosti manželů Bedřicha a Hany Růžičkových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 914/06 k prodeji pozemku v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 284 o výměře 72 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Martinu Lojkovi, Kutná Hora a Miroslavě Lojkové, Kutná Hora za kupní cenu 700,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 915/06 k zápisu z komise RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise RM ze dne 2.10.2006.


Usnesení č. 916/06 k prodeji části pozemku v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 2699/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Lukáši Nadějovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 917/06 k bezúplatnému převodu pozemků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem části pozemků p.č. 1768/1, 1768/3 a 1768/4 o výměře cca 4.500 m2 vše v k.ú. Kutná Hora podle § 5, odst. 1, písm.e) zákona č. 95/1999 Sb. od Pozemkového fondu ČR.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 918/06 k návrhu výpovědi z nájmu bytu
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst.2, písm.m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č. 1 v prvním podlaží domu čp. 85 v ul. Ortenova v Kutné Hoře nájemcům, manželům Jiřímu a Romaně Novotným z důvodu dle § 711, odst. 2, písm.d) Občanského zákoníku, to je z důvodu neužívání bytu bez vážných důvodů s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 919/06 k vyhlášení VŘ na prodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 26/06 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 8 (1+1) v domě čp. 456 v ulici Nerudova (stav.p.č. 2437) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízen í. Výběrové řízení bude provedeno dle "Pravidel při prodeji nemovitostí z majetku Města kutná Hora fyzickým a právnickým osobám formou výběrového řízení". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 1.12.2006 v 11,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 920/06 k vyhlášení VŘ č. SN 25/06
Rada města I. s c h v a l u j e
hodnotící kritéria pro sestavení pořadí uchazečů pro nájem startovacích bytů

II. u r č u j e
byty č. 1, 2, 5, 7 a 8 nacházející se v 1. a 2. podlaží domu čp. 237 ul. Vojtěšská v Kutné Hoře jako byty "startovací", v souladu s Pravidly pro obsazování "startovacích bytů" ve vlastnictví Města kutná Hora, schválenými radou města dne 4.10.2006.

III. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 25/06 na pronájem 5 bytových jednotek v čp. 237 ul. Vojtěšská, Kutná Hora, určených jako "startovací byty", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 30.11.2006 v 11,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 921/06 k návrhu na prodloužení nájemních smluv
Rada města s o u h l a s í
1) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
30, ul. Barborská, Kutná Hora s panem Tomášem Mertlem,
Nový Jičín, na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.11.2006 do
31.10.2007.
2) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
181, Václavské nám., Kutná Hora s panem Jaroslavem Vrbickým ,
na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.11.2006 do
30.4.2007.
3) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
393, ul. Havířská, Kutná Hora s panem Milanem Červeňákem,
na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.11.2006 do
30.4.2007.
4) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
469, Městské sady, Kutná Hora s paní Naděždou Rakašovou,
na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.11.2006 do
30.4.2007.
5) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
987, ul. U Lesa, Kutná Hora s paní Inkou Samkovou,
na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.11.2006 do 31.10.2008.
6) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
987, ul. U Lesa, Kutná Hora s manželi Josefem a Libuší Pilnými,
na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.11.2006 do
31.10.2008.
7) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
987, ul. U Lesa, Kutná Hora s panem Romanem Lhotským,
na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.11.2006 do 31.10.2008.
8) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
987, ul. U Lesa, Kutná Hora s paní Janou Šimonicovou,
na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.11.2006 do 31.10.2008.
9) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
987, ul. U Lesa, Kutná Hora s paní Lindou Kvapilovou,
na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.11.2006 do 31.10.2008.
10)s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
987, ul. U Lesa, Kutná Hora s panem Jaromírem Fraňkem,
Kutná Hora na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.11.2006
do 31.10.2008.
11)s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
987, ul. U Lesa, Kutná Hora s paní Danou Kratinovou,
na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.11.2006 do 31.10.2008.
12)s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
987, ul. U Lesa, Kutná Hora s paní Lenkou Šancovou,
na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.11.2006 do 31.10.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 922/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Josefa Hynka, Kutná Hora ve výši 50% z částky 588,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 923/06 k záměru na pronájem nebyt.prostor
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výpověď z nájmu nebytových prostor od společnosti VITIS KH v.o.s., se sídlem Na Chmelnici 402, Kutná Hora. Nájemní vztah končí ke dni 31.12.2006.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor (dvě místnosti a sociální zařízení) v jižní části nemovitosti čp. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.12.06


Usnesení č. 924/06 k vyhodnocení VŘ č. SN 19/06
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 19/06 o nájmu nebytových prostor v čp. 636 Benešova ul., Kutná Hora pana Roberta Hosu, Poděbrady.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 636 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem uvedeným v bodě I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.06


Usnesení č. 925/06 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů usnesení
b) se zrušením usnesení č. 1154/03
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 926/06 k žádosti o uzavření dodatku k nájemní smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 13.3.2006 o nájmu nebytových prostor v čp. 167, Zámecká ul., Kutná Hora - Sedlec uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností ProCafé CZ, s.r.o. se sídlem Kolín I., K utnohorská 54, týkajícího se prodloužení doby trvání nájemního vztahu z 5 let na 15 let.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 927/06 k záměru na pronájem nebytových prostor
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v 1. patře nemovitosti čp. 1 Kaňk, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 928/06 k žádosti paní Reisichové
Rada města s o u h l a s í
s umístěním sídla pro budoucí nově zřizovanou společnost RAGAM, s.r.o. v domě čp. 648 Benešova ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.06


Usnesení č. 929/06 k řešení objektu Ku Ptáku 804
Rada města I. s o u h l a s í
s podáním zprávy Okresnímu soudu v Kutné Hoře, že ve věci vedené pod spis.zn. 56167/2002 týkající se vyklizení nemovitosti čp. 804 v ul. Ku Ptáku společností Stavis, stavby, investice, služby, spol. s r.o. probíhá mimosoudní jednání do 31.12.2006.

II. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu týkající se jednání ve věci užívání nemovitosti čp. 804 v ul. Ku Ptáku společností Stavis, stavby, investice, služby, spol. s r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Kožený      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 930/06 k zajištění odtahové služby
Rada města I. v y h l a š u j e
výběrové řízení dle předložených podmínek včetně rámcového textu smlouvy na plnění zakázky "Provoz odtahové služby pro zajištění nicených odtahů vozidel na území města Kutná Hora včetně provozu parkoviště odtažených vozidel a zajištění jeho střežení".

II. s c h v a l u j e
nařízení města Kutná Hora č. 3/2006 o stanovení maximální ceny za nucený odtah vozidel na území města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 931/06 k energetickému auditu objektů v majetku města
Rada města s o u h l a s í
s prominutím smluvní sankce ve výši 9.509,- Kč dodavateli energetického auditu objektů v majetku města Kutná Hora, firmě Ing. Jan Servin, Rymáně 930, Mníšek pod Brdy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 932/06 k organizaci Sedlecké pouti
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Josefem Tříškou, Praha 9, IČO 47138289 v termínu od 2.4.2007 do 10.4.2007 s tím, že částka za poskytnutí pozemků činí 40 0.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 933/06 k výpůjčce pozemků v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pozemky dle PK p.č. 1312/4 díl "j", 1312/4 díl "d" a 1313 díl "k" v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Sportovně střeleckým klubem Kutná Hora se sídlem Lučanská 338, Kutná Hora od 1.11.2006 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.06


Usnesení č. 934/06 ke zřízení parkovacích míst
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 885/06 ze dne 4.10.2006

II. s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy (bezplatné užívání 4 parkovacích stání na dobu 15 let) o zřízení a užívání parkovacích stání ve Smíškově ul. s panem JUDr. Lubomírem Talandou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 935/06 ke zřízení přechodu pro chodce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením řádně označeného přechodu pro chodce v ulici V Lipkách v místě vyústění do ul. Čáslavské.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 936/06 k energetické koncepci města
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou informaci o stavu vypracování dokumentu "Územní energetická koncepce města Kutná Hora" (ÚEK).

II. s c h v a l u j e
předložený navržený postup s harmonogramem prací k vypracování Akčních plánů ÚEK.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 937/06 k rozpočtu města na rok 2007
Rada města v z a l a n a v ě d o m í
předložený připravený návrh rozpočtu města Kutná Hora na rok 2007.


Usnesení č. 938/06 k postupu výstavby v ul. Hradební
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu k dalšímu postupu výstavby v lokalitě Hradební ulice.


Usnesení č. 939/06 k pořízení změny č.II ÚPCZ
Rada města b e r e n a v ě d o m í
pořízení územně plánovací dokumentace změny č. II územního plánu centrální zóny města Kutná Hora (zhotovitel Urbanistické středisko Brno, celkové náklady vč. DPH ve výši 11.900,- Kč) a její následnou úhradu navrhovatelem změny (v souladu s usnesením ZM č . 80/05 ze dne 12.4.2005).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 940/06 k výroční zprávě PO MŠ Kutná Hora za r.2005
Rada města I. s c h v a l u j e
výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora za rok 2005.

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora za školní rok 2005/2006.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 941/06 k výroční zprávě MŠ Pohádka za r.2005
Rada města I. s c h v a l u j e
výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora za rok 2005.

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora za školní rok 2005/2006.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 942/06 k výroční zprávě ZŠ Kamenná stezka za r.2005
Rada města I. s c h v a l u j e
výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 za rok 2005.

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 za školní rok 2005/2006.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 943/06 k výroční zprávě ZŠ TGM za rok 2005
Rada města I. s c h v a l u j e
výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 za rok 2005.

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 za školní rok 2005/2006.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 944/06 k výroční zprávě ZŠ Kremnická za rok 2005
Rada města I. s c h v a l u j e
výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 za rok 2005.

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 za školní rok 2005/2006.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 945/06 k výroční zprávě ZŠ J.Palacha za r.2005
Rada města I. s c h v a l u j e
výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 za rok 2005.

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 za školní rok 2005/2006.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 946/06 k výroční zprávě PO ŠJ K.Hora za rok 2005
Rada města s c h v a l u j e
výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora za rok 2005.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 947/06 k výroční zprávě ZUŠ za r.2005
Rada města I. s c h v a l u j e
výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora za rok 2005.

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora za školní rok 2005/2006.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 948/06 k jednání komise pro sociální záležitosti RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro sociální záležitosti RM ze dne 9.10.2006.

II. s c h v a l u j e
předložené rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2007 nestátním neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 949/06 k prodeji automobilů
Rada města s c h v a l u j e
prodej dvou osobních automobilů - ŠKODA FORMAN - rok výroby 1992 a ŠKODA FELICIA rok výroby 1996 Pečovatelské služby Kutná Hora.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 950/06 ke změně stupňů povodňové aktivity
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 889/06 ze dne 4.10.2006.

II. s o u h l a s í
s návrhem změny stupňů povodňové aktivity (úrovní hladin) v profilu Vodního díla Vrchlice na toku Vrchlice (směrodatného hlásného profilu kategorie B pro povodňový úsek Vodní dílo Vrchlice - soutok Vrchlice s Klejnarkou) v rozsahu písemného podání státní ho podniku Povodí Labe Hradec Králové ze dne 13.9.2006 pod č.j. TPČ/06/25073, projednaného na zasedání povodňové komise obce s rozšířenou působností Kutná Hora dne 15.9.2006.

III. u k l á d á
odboru životního prostředí
odeslání písemného souhlasu se změnou stupňů povodňové aktivity na Povodí Labe, s.p.
Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 951/06 k návrhu řešení protipovodňových opatření
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) zařadit do rozpočtu města pro rok 2007 částku ve výši cca 50.000,- Kč
na zpracování studie řešení protipovodňových opatření na Vrchlici v
lokalitě "most pod Barborou"
b) zařadit do rozpočtu města na rok 2008 částku ve výši cca 100.000,- Kč
na zpracování projektové dokumentace protipovodňových opatření na
Vrchlici v lokalitě "most pod Barborou".

II. u k l á d á
odboru regionálního rozvoje, územního plánování a investic MÚ
a) zajistit do 30.9.2007 zpracování studie řešení protipovodňových
opatření na Vrchlici v lokalitě "most pod Barborou".
b) zajistit do 30.6.2008 zpracování projektové dokumentace
protipovodňových opatření na Vrchlici v lokalitě "most pod Barborou".
Zodpovídá : Ing. V. Kocián,L.Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 952/06 k žádosti o poskytnutí příspěvku na studium
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na studium zaměstnancům MÚ Kutná Hora.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 953/06 k objektu Trebišovská 611
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku MÚ
zabezpečit nemožnost přístupu na střechu v areálu objektu Trebišovská 611 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 954/06 k záměru na prodej podílu v obchodní společnosti
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej obchodního podílu společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. konkrétnímu uchazeči - společnosti Mediterra s.r.o., U Malvazinky 7, Praha 5 až do výše 100%.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 18. října 2006

Nahoru