18. prosince 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18. prosince 2019

Usnesení č. 942/19 k zápisům Osadních výborů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Osadního výboru Poličany ze dne 3. 12. 2019.
Usnesení č. 943/19 k zápisu z jednání Komise pro informační technologie
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 14. 11. 2019,

II. o d v o l á v á
z funkce člena Komise pro informační technologie pana Patrika Šimůnka na vlastní žádost.
Usnesení č. 944/19 k zápisu z jednání Komise pro bezpečnost
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 5. zasedání Komise pro bezpečnost ze dne 3. 12. 2019,

II. s o u h l a s í
a) s odstoupením Bc. Petra Rychtáře z funkce člena Komise pro bezpečnost,
b) s odstoupením paní Marie Janáskové z funkce člena Komise pro bezpečnost.Usnesení č. 945/19 k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku el. zařízení
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dodávka el. zařízení) se spol. ORBCOMM CZECH REPUBLIC, s.r.o., IČ: 25574124, se sídlem Kvítková 3642, 760 01 Zlín.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 946/19 k uzavření Smlouvy o reklamní spolupráci
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o reklamní spolupráci se spol. SMART FOR YOU a.s., IČ: 29264715, se sídlem Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 947/19 k rozpočtovému opatření KT č. 23
Rada města s c h v a l u j e
předložené rozpočtové opatření KT č. 23 - zapojení přijaté dotace pro dobrovolné hasiče do rozpočtu města ve výši 65.312 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 948/19 k Dodatku č. 1 Smlouvy se spol. ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě poměrné části nákladů vzniklých kompenzací prokazatelné ztráty dle zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících se spol. ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IČ: 25945408, se sídlem Chrudim, Na Ostrově 177, a obcí Hlízov.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 949/19 k PŘ na zajištění úklidových prací v domech Benešova 632 - 638
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem "Zajištění úklidových prací v bytových domech Benešova č.p. 632 - 638, Kutná Hora",
b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH,

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Vít Šnajdr
2. Bc. Jitka Gregorová Pavel Procházka
3. Jana Řeřábková Jiří Přenosil, b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 27.01.20


Usnesení č. 950/19 k PŘ na rekonstrukci a sanaci bytu (ZRUŠENO USNESENÍM 964/19)
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce a sanace bytu č.1, Česká 242, Kutná Hora",
b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH,

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr., Bc. Silvia Doušová Mgr., Bc. Vít Šnajdr
2. Bc. Jitka Gregorová Jiří Přenosil
3. Pavel Procházka Jana Řeřábková
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky
a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě,

Usnesení zrušeno revokací hlasování - USNESENÍ č. 964/19
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 951/19 k uzavření nájemní smlouvy k bytu - ul. Vojtěšská, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu s paní Jitkou Krumlovou, za nájemné ve výši 1.682 Kč měsíčně, stanovené v souladu s ustanovením § 4 Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, které pronajímatel může jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s účinností od 1. 2. 2020.


Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 952/19 k uzavření nájemní smlouvy přístupová cesta
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 2948/1 o výměře cca 200 m2, části pozemku p. č. 2949/4 o výměře cca 25 m2 a části pozemku p. č. 2952/3 o výměře cca 520 m2, vše v k. ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Ing. Pavlem Tomášem PT-SERVIS, IČO 14972034, se sídlem Náchodská 708/79, Praha 193 00, jako nájemcem s účinností od 1. 1. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za roční nájemné ve výši 5.000 Kč + DPH v zákonné výši.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 953/19 k nájemní sml. v č. p. 167, ul. Pod Školou, Malín (p. Rezler)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Pavlem Rezlerem, bytem Kutná Hora jako nájemcem, o nájmu nebytových prostor v přízemí levé části objektu č. p. 167, ul. Pod Školou, Kutná Hora, který je součástí pozemku p. č. 1 v k. ú. Malín, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 345 Kč/m2/rok za účelem zřízení posilovny pro osobní účely.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.01.20


Usnesení č. 954/19 ke změnám týkajících se zajištění smutečních obřadů
Rada města s c h v a l u j e
a) ukončení dohod o zajištění smutečních obřadů a následné fakturaci uzavřených mezi Městem Kutná Hora, společností Pohřební služba Jeřábek spol. s r.o., panem Ivanem Raimondem Niederführem a společností Technické služby Kutná Hora spol. s r.o.,
b) uzavření smlouvy o přijímání objednávek smutečních obřadů konaných
ve smuteční obřadní síni na hřbitově Všech Svatých v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora a společností Pohřební služba Jeřábek spol. s r.o.,
c) ceník pohřebních služeb poskytovaných společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ve smuteční obřadní síni na hřbitově Všech Svatých v Kutné Hoře s platností od 1.1.2020.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 955/19 k vypůjčce nebytových prostor v č. p. 611, Trebišovská ul.
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory - místnosti č. 1.03, 1.08, 1.09, 1.11 a 1.12 v objektu č. p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora, který je součástí pozemku p. č. 4591/2 v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 08.01.20


Usnesení č. 956/19 k výpůjčce nebytových prostor v č. p. 611, Trebišovská ul., KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory - místnosti č. 1.05, 1.06 a 1.07 v objektu č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora, který je součástí pozemku p. č. 4591/2 v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 08.01.20


Usnesení č. 957/19 k Dohodě o zúčtování se spol. Služby města KH v likvidaci
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené Dohody o zúčtování zaplacených záloh mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a spol. Služby města Kutné Hory s r.o., v likvidaci, IČO 25100513, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, jako výpůjčitelem, týkající se zúčtování zaplacených záloh za rok 2019 z titulu Smlouvy o výpůjčce č. SoV 6/OSM/LEH/2017 tak, že zůstávají v plné výši půjčiteli.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 958/19 k PŘ na VZMR "Poskytování úklidových prací haly Klimeška"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na úklidové práce s názvem: "Poskytování úklidových prací a služeb v objektu sportovní haly Klimeška" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 17.12 2019. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Alena Rumpli, IČO: 63841207, Vocelova 342, 284 01 Kutná Hora,

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Alena Rumpli, IČO: 63841207, Vocelova 342, 284 01 Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 959/19 k záměru na prodej pozemku v k. ú. Černíny (Ing. Procházka)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 419/23 o výměře 25 m2 v k. ú. Černíny.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 960/19 k záměru na prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (pí Šafránková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 892/1 o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 3925-95/2018 pozemek p. č. 892/62) v k. ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 961/19 k záměru na prodej pozemku v k. ú. Perštejnec (p. Hrouda)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 159/31 o celkové výměře 9 m2
v k. ú. Perštejnec, včetně všech součástí a příslušenství.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 962/19 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a. s. - k. ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6025361 Kutná Hora, Čelakovského, ppč. 2451 - knn) na pozemku p. č. 3862 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 963/19 k Dodatku č. 1 Nájemní smlouvy(Kutnohorský zookoutek)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 12.6.2017 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Kutnohorským zookoutkem Denemark pobočný spolek, IČO 04957962, se sídlem Táborská 90/5, Kutná Hora jako nájemcem, týkajícího se prodloužení 1. období po dobu výstavby do 29.2.2020 s tím, že pro rok 2020 bude stanoven zvláštní režim splatnosti nájemného.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 964/19 ke zrušení usnesení RM č. 950/19
Rada města ruší
usnesení č. 950/19 ze dne 18. 12. 2019.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 965/19 k zápisu z jednání Komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise památkové péče ze dne 2.12.2019.Usnesení č. 966/19 k VŘ příspěvků z FRB města Kutné Hory
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s bodem I. Všeobecných ustanovení, odst. 4 Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory, odbor památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení pro rok 2020.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 967/19 k PŘ "Obnova ohradní zdi hřbitova Všech Svatých, Česká ulice"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova ohradní zdi hřbitova Všech Svatých, Česká ulice" v Kutné Hoře,
b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH,

II. souhlasí
S předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
Člen komise Náhradník člena komise
1. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora
2. Mgr. Ondřej Seifert Naděžda Mottlová
3. Věra Janatová Bc. Jana Jelínková.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 968/19 k PŘ "Restaurování vitrážových oken a dveří v budově Kamenného domu"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (restaurování) s názvem "Restaurování vitrážových oken a dveří v budově Kamenného domu" v Kutné Hoře,
b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH,

II. souhlasí
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
Člen komise Náhradník člena komise
1. Mgr. Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora
2. Mgr. Ondřej Seifert Naděžda Mottlová
3. Bc. Jana jelínková Věra Janatová.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 14.02.20


Usnesení č. 969/19 ke kritériím pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021
Rada města s o u h l a s í
a) s kritérii pro přijímání dětí do PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, pro školní rok 2020/2021 ve znění stanoveném ředitelkou školy,
b) s kritérii pro přijímání dětí do PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora pro školní rok 2020/2021 ve znění stanoveném ředitelkou školy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 970/19 k zápisu z jednání Školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Školské komise ze dne 2. 12. 2019.Usnesení č. 971/19 k usnesení RM č. 777/19 a věcnému daru ZŠ Žižkov Kutná Hora
Rada města I. r u š í
usnesení RM č. 777/19 ze dne 16. 10. 2019,

II. s o u h l a s í
s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora od Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Celková hodnota daru činí 52.500 Kč, jedná se o monitory pro výuku žáků školy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 972/19 k finančnímu daru PO Školní jídelny Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 21.460 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.12.19


Usnesení č. 973/19 k dotaci Fondu kultury a obnovy památek na rok 2020
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok 2020 na dokončení II. etapy a realizaci III. etapy akce "Oprava krovu a střešního pláště budovy Hrádku č. p. 28 v Barborské ulici" v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.01.20


Usnesení č. 974/19 ke zpravodaji města Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Sazba, předtisková příprava, tisk a dodání na distribuční místa periodika Kutnohorské listy - radniční zpravodaj města Kutná Hora". Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka zhotovitele TISKÁRNA GRAFIA GRYČ s.r.o.,

b) s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku se zhotovitelem: TISKÁRNA GRAFIA GRYČ s.r.o., Buzulucká 490, 284 01 Kutná Hora, za celkovou cenu 670.824 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.01.20


Usnesení č. 975/19 k OPPŠK č. 49 Regenerace památek - správce 2870
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 49 - přesun částky 21.640 Kč za osazení bronzových nápisových desek před sousoší u jezuitské koleje v Kutné Hoře z položky neinvestiční 5171 na položku investiční 6121.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 23.12.19


Usnesení č. 976/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 50
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 50 - navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí dotace na projekt Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře na základě pokynu k platbě č. 2 ve výši 455.779,80 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 23.12.19


Usnesení č. 977/19 k přijetí daru a rozpočtovému opatření OPPŠK č. 51
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením předložené darovací smlouvy, kterou Město Kutná Hora přijme finanční prostředky ve výši 15.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací adventních kulturních programů v Kutné Hoře od společností EC Kutná Hora, s.r.o.,

II. s c h v a l u j e rozpočtové opatření OPPŠK č. 51, kterým dojde k zapojení účelově určeného daru ve výši 15.000 Kč do příjmů i výdajů na realizaci adventních kulturních programů v Kutné Hoře dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 23.12.19


Usnesení č. 978/19 ke zpracování územně analytických podkladů ORP 2112 Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na zpracování 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů pro ORP 2112 Kutná Hora s Ing. arch. Milanem Salabou.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 979/19 k podpoře cyklodopravy v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
a) s nabídkou společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, na vyhotovení "Povodňového a havarijního plánu stavby - cyklostezka Vrchlice" a s uzavřením smlouvy na zpracování této dokumentace s uvedenou společností za nabídkovou cenu 40.000 Kč bez DPH,
b) s nabídkou společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, na zpracování aktualizace "Hydrotechnického posouzení návrhu cyklostezky Vrchlice" a s uzavřením smlouvy na zpracování této dokumentace s uvedenou společností za nabídkovou cenu 35.000 Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 980/19 k parkovišti ul. Opletalova - Šipší
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a.s., o realizaci přeložky kabelového vedení vyvolané projektem stavby parkoviště Opletalova, Kutná Hora - Šipší s předpokládanými realizačními náklady přeložky 500.000 Kč bez DPH,
b) s uzavřením smlouvy se společností CETIN, a.s., na realizaci překládky vedení sítě elektronických komunikací vyvolané projektem stavby parkoviště Opletalova, Kutná Hora - Šipší s předpokládanými realizačními náklady překládky 205.563 Kč bez DPH,

II. u k l á d á
Odboru investic, aby jednali o minimalizaci uvedené realizační náklady.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 981/19 k Revitalizaci Vlašského Dvora- VŘ na dodavatele expozic a modelu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) složení hodnotící komise pro VŘ na dodavatele expozice schválené usnesením RM č. 666/19 ze dne 4.9.2019 takto:
členové: náhradníci:
Mgr. Bc Silvia Doušová Mgr. Vít Šnajdr
ng. Jiří Janál Ing. Pavlína Daňková
RNDr. Dagmar Civišová DiS Jan Trávníček
Bc Aneta Nedvědová
Ing. Andrea Kapounková,

b) složení hodnotící komise pro VŘ na dodavatele modelu Vlašského Dvora s videomapingem schválené usnesením RM č. 666/19 za dne 4.9.2019 takto:
členové: náhradníci:
Mgr. Bc Silvia Doušová Mgr. Vít Šnajdr
Ing. Jiří Janál Ing. Kapounková
Bc. Aneta Nedvědová,

c) seznam firem, které budou osloveny ve VŘ na Model s videomapingem Full Capacity, Řeznická 649, Praha IČO 022088843,
Pink Productions, Opletalova 1015/55, Praha, IČO 029015243,
XLAB s.r.o., Výstaviště 67, Praha, IČO 002056623,
AV Media, Pražská 1335/63, Praha, IČO 048108375,
T.S.R.ACT, Kubelíkova 1548/27, Praha, IČO 001823434,
SCIENTICA, Úvoz 161/22, Praha, IČO 027586022,

II. u k l á d á
Odboru investic organizačně zajistit ve spolupráci s administrátorem VŘ firmou Erhartová Vítek, a. k., řádný průběh obou VŘ.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 982/19 ke zpracování PDPS pro rekonstrukci chodníků ul.Masarykova
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby pro akci: "Kutná Hora, Masarykova ulice - rekonstrukce chodníků" dodavatel - MILOTA Kladno, spol. s r.o., IČO: 47550961, Huťská 1557, 27201 Kladno, za nabídkovou cenu 468.270 Kč,

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.01.20


Usnesení č. 983/19 k povolování reklamy v Kutné Hoře
Rada města n e s o u h l a s í
s udělováním výjimek v povolování reklam pro cirkusy na sloupy veřejného osvětlení mimo sloupy, které jsou stanoveny nájemní smlouvu.

Zodpovídá : Ing.Janál,Ing.Maternová      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 984/19 k dodateku č. 6 Smlouvy se spol. TS KH
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2019 jako Dodatek č. 6 k Rámcové smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s. r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 985/19 k zápisu z jednání Komise dopravní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 5. zasedání komise dopravní ze dne 27. 11. 2019.


Usnesení č. 986/19 k úsekovému měření rychlosti
Rada města I. s o u h l a s í
s přijetím předložené nabídky o nájmu technického zařízení pro úsekové měření rychlosti v Kutné Hoře se spol. "GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s." se sídlem Hálova 47/12, 19015 Praha 9 - Satalice,

II. p o v ě ř u j e
technické oddělení odboru investic provést příslušné úkony ve věci umístění technického zařízení pro úsekové měření rychlosti v Kutné Hoře se spol. "GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s." se sídlem Hálova 47/12, 19015 Praha 9 - Satalice.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 987/19 k zápisu z jednání Komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 27. 11. 2019.Usnesení č. 988/19 k rozpočtovému opatření OSZ č. 10
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 10 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2./063/0006582 (platba č. 2 a 3) na realizaci projektu "Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu s rozšířenou působností Kutná Hora" ve výši 365.723,87 Kč, realizace projektu 1.5.2018 - 30.4.2020.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 18. prosince 2019

Nahoru