18. prosince 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.prosince 2013

Usnesení č.1019/13 k zápůjčce Rytířského sálu - CEARA s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu společnosti CEARA s.r.o. pro uskutečnění třídenního kurzu pro pedagogické pracovníky mateřských škol ve dnech 13., 20. a 27. ledna 2014 od 9:00 do 15:00 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.13


Usnesení č.1020/13 k rozpočtovému opatření KT č. 3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 3 - posílení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu přidělení prostředků neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2013 ve výši 15.937,-- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.01.14


Usnesení č.1021/13 k podání žádosti o dotaci na projekt do IVF
Rada města s c h v a l u j e
záměr podat žádost o dotaci na projekt "Discover the beauties of V4 towns" do Mezinárodního visegrádského fondu v oblasti kulturní spolupráce - malé granty.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.14


Usnesení č.1022/13 k bezúplatnému převodu nemovitostí v Kutné Hoře (Středočeský kraj)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora nesouhlasit s bezúplatným převodem
a) budovy č.p. 453 na pozemku p.č. 2542/1 a pozemků p.č. 2542/1 o výměře 1.086 m2, p.č. 2542/2 o výměře 17 m2, p.č. 2543 o výměře 1.673 m2 a p.č. 2544 o výměře 1.228 m2 v k.ú. Kutná Hora Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

b) budovy č.p. 206 na pozemku p.č. 1007 a pozemků p.č. 1007 o výměře 649 m2, p.č. 1008/1 o výměře 733 m2, p.č. 1008/2 o výměře 22 m2, p.č. 1008/3 o výměře 21 m2, p.č. 1008/4 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.01.14


Usnesení č.1023/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Neškaredice (man. Vokálkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 208/1 o výměře cca 820 m2 v k.ú. Neškaredice manželům Václavu a Daniele Vokálkovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.01.14


Usnesení č.1024/13 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře (p. Hubička)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 2548/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Radku Hubičkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.14


Usnesení č.1025/13 k záměru na prodej části pozemku v Kutné Hoře (p. Hubička)
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 2543 o výměře cca 220 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Radku Hubičkovi, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 2543 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.14


Usnesení č.1026/13 k zápisům komisí rady města
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 9.12. 2013.
b) zápis z jednání bytové komise dne 13. 12. 2013
c) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 25.11.2013
d) zápis z jednání komise CR ze dne 4. 11. 2013

II. j m e n u j e
RNDr. Roberta Otrubu, Kutná Hora do funkce předsedy majetkové komise.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.12.13


Usnesení č.1027/13 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Pobřežní + 1" na pozemcích p.č. 3701, 3702/1, 3703/1, 3704/1, 3704/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.14


Usnesení č.1028/13 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Jeneweinova + 1" na pozemcích p.č. 1740/1, 1752/11, 1752/12, 1752/13, 3816/2, 3821/6, 3821/13, 3823/2, 3823/3, 3826, 3992/6 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH (ostatní plocha) a 100,- Kč/bm bez DPH (zahrada).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.14


Usnesení č.1029/13 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 978/13 ze dne 4.12. 2013

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Jarošova" na pozemcích p.č. 261, 597/1, 600/24, 3465/1, 3466/1, 3778, 3779/1, 3897/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.14


Usnesení č.1030/13 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Petru Studenovskou,ve výši 95% z částky 361,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č.1031/13 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.14


Usnesení č.1032/13 k uzavření smlouvy o nájmu - Malín 167
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 167 Malín (2 místnosti knihovny, 2 chodby a soc. zařízení), Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a příspěvkovou organizací Městská knihovna Kutná Hora, se sídlem Kutná Hora, Husova 145 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 2.000,- Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č.1033/13 k uzavření Dodatku č. 1 - Klub rodáků a přátel Kutné Hory
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 638 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora týkajícího se rozšíření předmětu nájmu o užívání soc. zařízení v suterénu nemovitosti, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.14


Usnesení č.1034/13 k uzavření Dodatku č. 3 - 6.pionýrská skupina Kolín
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti č.p. 81 Neškaredice, včetně pozemků p.č. 4/3, 4/2 a 4/4 vše v k.ú. Neškaredice uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a 6.pionýrskou skupinou Kolín, se sídlem Okružní 666, Kolín V.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.14


Usnesení č.1035/13 k uzavření smlouvy - p. Turek
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - garáží postavených na části pozemku p.č. 1931/1 v k.ú. Kutná Hora v areálu bývalého pivovaru v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Pavlem Turkem, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 18.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.14


Usnesení č.1036/13 k uzavření nájemní smlouvy - p. Žák
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - garáže postavené na části pozemku p.č. 1931/1 v k.ú. Kutná Hora v areálu bývalého pivovaru v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Tomášem Žákem, Chvaletice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 4.800,- Kč za účelem parkování elektrotříkolky.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.14


Usnesení č.1037/13 k VŘ č. SN 43/13, a vyhlášení VŘ č. SN 51/13
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 43/13 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 4+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 51/13 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 4+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 27. 1. 2014 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.02.14


Usnesení č.1038/13 k žádosti 6. pionýrské skupiny Kolín
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o poskytnutí investičního příspěvku na dokončení rekonstrukce topného systému ve výši 50.000,- Kč 6.pionýrské skupině Kolín, Mnichovická 153, Kolín V.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č.1039/13 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.13


Usnesení č.1040/13 k uzavření sml. o výpůjčce - Oblastní charita - Trebišovská 611
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v pravé části nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora na dobu určitou od 24.12.2013 do 15.2.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č.1041/13 k uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře - objektu občanské vybavenosti č.p. 685 Barborská ul., Kutná Hora postavené na pozemku p.č. 227/2 v k.ú. Kutná Hora a nemovitosti č.p. 679 Barborská ul., Kutná Hora - kaple Božího těla (bez střechy), postavené na pozemku p.č. 220/1 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Kutná Hora, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora na dobu určitou 15 let.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.14


Usnesení č.1042/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 44/13 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 44/13 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 3+kk (72,85 m2) v 1. podlaží domu čp. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 3+kk (72,85 m2) v 1. podlaží domu čp. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře s p. Jaroslavem Dudlou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 3.282,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 44/13.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.14


Usnesení č.1043/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 45/13 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 45/13 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 2+1 (66,00 m2) v 5. podlaží domu čp. 660, ul. Puškinská v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 7 o velikosti 2+1 (66,00 m2)
v 5. podlaží domu čp. 660, ul. Puškinská v Kutné Hoře s p. Editou Dubskou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 3.092,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 45/13.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.14


Usnesení č.1044/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 46/13 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o mí
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 46/13 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 1+1 (33,45 m2) v 1. podlaží domu čp. 917, ul. Růžová v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 1+1 (33,45 m2)
v 1. podlaží domu čp. 917, ul. Růžová v Kutné Hoře s paní Martou Bílkovou, Kutná Hora - Sedlec, za nájemné ve výši 1.505,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 46/13.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.14


Usnesení č.1045/13 k zápisu z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s.r.o., ve smyslu §102 odst.2, písm.c) zák.č.128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
a) se zadáním auditu účetní uzávěrky společnosti za rok 2013 stávajícím auditorům Ing. Vopatřilovi a Ing. Seifertovi

b) s návrhem ceny tepelné energie pro rok 2014 ve výši 509,55 Kč za 1GJ (bez DPH)

c) s návrhem nového logotypu společnosti

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis DR společnosti KH Tebis, spol. s r.o. ze dne 27.11.2013 ve všech ostatních bodech.
Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 31.12.13


Usnesení č.1046/13 k prodeji 3ks parkovacích automatů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o výsledku nabídky prodeje 3 ks nepoužívaných parkovacích automatů "Schlumberger" a souhlasí s jejich fyzickou likvidací.Usnesení č.1047/13 k zápisu Dozorčí rady společnosti MVE Plus
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis ze zasedání Dozorčí rady společnosti MVE PLUS s. r.o. konaného dne 2. 12.2013.Usnesení č.1048/13 k zápisu Dozorčí rady společnosti Technické služby
Rada města
věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

b e r e n a v ě d o m í

zápis č. 6/13 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konané dne 10.12.2013.


Usnesení č.1049/13 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 44 - 50/13
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.44/13, kterým se zřizuje nová investiční položka TJ Sedlec kanalizace ve výši 13.310,-- Kč, a to na úkor nákladových položek sportoviště materiál (7.260,--Kč) a položky sportoviště služby-revize (6.050,--Kč) .

b) předložený návrh OSM - OSN č.45/13, kterým se navyšuje rozpočtová položka zimní stadion - služby, revize o částku 125.600,-- Kč, a to na úkor položky byty - teplo.

c) předložený návrh OSM - OSM č.46/13, kterým se navyšuje investiční položka spolkový dům investiční úpravy o částku 51.307,-- Kč, a to na úkor položky byty - teplo.

d) předložený návrh OSM - OSM č.47/13, kterým se navyšuje výdajová položka IC - Sankturinovský dům - služby, revize o částku 2.000,-- Kč, a to na úkor položky hala Bios - plyn.

e) předložený návrh OSM - OSN č.48/13, kterým se zřizuje nová výdajová položka IC - domeček-služby, revize ve výši 36.000,-- Kč, a to na úkor položky hala Bios - plyn.

f) předložený návrh OSM - OSN č.49/13, kterým se zřizuje nová rozpočtová investiční položka Šultysova 154-155 - kanalizace ve výši 9.720,-- Kč, a to na úkor položky hala Bios - plyn.

g) předložený návrh OSM - OSN č.50/13, kterým dochází ke zřízení Nové výdajové položky 6.pionýrská skupina Kolín - investiční příspěvek ve výši 50.000,-- Kč, a to na úkor položek hala Bios - plyn (19.330,-- Kč) a hřiště Jana Palacha - el.energie (30.670,-- Kč).

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.01.14


Usnesení č.1050/13 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 32-33
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - TO č. 32/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku Rybízové sady - úklid, výsadba ve výši 332.113,--Kč, a to na úkor těchto výdajových rozpočtových položek: Poplatek za umístění psa ve výši 31.766,--Kč, Hřbitov - ošetření stromů ve výši 200.000,--Kč, Hodiny - oprava ve výši 19.410,50 Kč, Sběrný dvůr rostlinný odpad ve výši 13.000,--Kč, Sběrný dvůr - cihly ve výši 3.364,--Kč, Sběrný dvůr - tříděný odpad ve výši 100,--Kč, Sběrný dvůr - komunální odpad ve výši 9.231,--Kč, Veřejná zeleň - posudky ve výši 10.000,--Kč a Sběrný dvůr - stavební. směsný ve výši 10.000,--Kč a Komunikace - služby ve výši 35.241,50 Kč.

b) předložený návrh OSM - TO č. 33/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku Nákup mobiliáře ve výši 20.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Odpad: nebezpečný MVE plus ve výši 17.000,--Kč a výdajové rozpočtové položky Odpad: svoz biopopelnice ve výši 3.000,Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.01.14


Usnesení č.1051/13 ke kolaudací Klub Atrium Trebišovská 611
Rada města I. n e s o u h l a s í
s vydáním souhlasu na kolaudaci pro stavbu " Denní centrum pro seniory klub ATRIUM Kutná Hora, Trebišovská 611, zpracovatel Ing. Karel Vrátný -ASIST Kolín, 01/2007 ", pro Oblastní charitu Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora do doby, dokud nebude provedena úprava terénu a dokud nebudou provedena stavební opatření tak, aby nebyla v důsledku mrazů narušena statika stavby.

II. u k l á d á
odboru správy majetku zajistit dokončení terasy dle daného stavebního povolení ze svých zdrojů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.14


Usnesení č.1052/13 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 17 - přesun rozpočtových prostředků akce "Osazení sněhových zábran na MŠ Dačického náměstí čp. 16" v Kutné v celkové výši 57.823,50 Kč z neinvestiční položky na položku investiční dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 17.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.01.14


Usnesení č.1053/13 k pořízení územní studie Kutná Hora - Hořanská
Rada města I. s o u h l a s í
v souladu s § 30 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. se zpracováním územní studie Kutná Hora - Hořanská v místní části "Žižkov" v katastrálním území Kutná Hora.

II. u k l á d á
vedoucímu odboru regionálního rozvoje a ÚP zajistit zpracování zadání pro zhotovení územní studie Kutná Hora - Hořanská.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.14


Usnesení č.1054/13 k rozpočtovému opatření INV č. 63-65
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 63 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zateplení MŠ Benešova" na položku "Sportovní hala - ZŠ Kamenná stezka" ve výši 127.000,- Kč

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 64 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zateplení MŠ Benešova" na položku "Odvodnění hřiště plážového volejbalu" ve výši 42.500,- Kč

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 65 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zateplení MŠ Benešova" na položku "Zateplení bývalé družina ZŠ J.Palacha v K.Hoře" ve výši 135.530,- Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.01.14


Usnesení č.1055/13 k rekonstrukci komunikace ulice Havířská-Kutná Hora
Rada města I.s c h v a l u j e
zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby na rekonstrukci komunikace ulice Havířská s Ing. Miroslav Ondrák, 284 01 Kutná Hora za cenu 107.025,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat odsouhlasit a uzavřít s Ing. Miroslav Ondrák, 284 01 Kutná Hora smlouvu o dílo s termínem realizace nejpozději do 17.2. 2014.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.13


Usnesení č.1056/13 k výsledku poptávkového řízení - DŮM čp. 41 KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.1., ke smlouvě o dílo na akci "DŮM čp. 41 KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA - VÝMĚNA KROVU A STROPU 2N.P." s dodavatelem Kutnohorská stavební s.r.o, Benešova 316, 284 01 Kutná Hora, jehož předmětem jsou práce nad rámec smlouvy o dílo v ceně 236.048,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.13


Usnesení č.1057/13 k rozpočtovému opatření INV č. 66
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora a s.r.o Naveletrh, U parního mlýna 1290/6, Praha 7

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OI č.66, kterým dochází k navýšení rozpočtu o účelově určený dar od společnosti Naveletrh s.r.o., ve výši 5.000,- dle důvodové zprávy.

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.01.14


Usnesení č.1058/13 k podání žádosti o dotaci - přejezd cesty v údolí řeky Vrchlice
Rada města I. s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na projekt "Přejezd cesty v lesoparku v údolní nivě řeky Vrchlice " ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2014

II. s e z a v a z u j e
spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.12.13


Usnesení č.1059/13 k rozpočtovému opatřední OSZ č. 9
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového opatření OSZ č. 9 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestiční dotace Pečovatelské služby na položku investiční ve výši 200.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 9.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.01.13


Usnesení č.1060/13 k mimořádné odměně za rok 2013 ředitelce Pečovatelské služby
Rada města s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu za rok 2013 ředitelce Pečovatelské služby Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.01.14


Usnesení č.1061/13 k rozpočtovému opatření OŽP č. 7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.7 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kácov, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 413.781,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.01.14


Usnesení č.1062/13 ke jmenování konzultanta kroniky města
Rada města j m e n u j e
paní Lenku Frankovicovou konzultantem zápisu v kronice města pro rok 2014.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.12.13


Usnesení č.1063/13 k uzavření dohody na vedení kroniky města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o pracovní činnosti na vedení městské kroniky na rok 2014 s panem Mgr. Lukášem Provazem za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.12.13


Usnesení č.1064/13 k rozpočtovému opatření OKCR č. 10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření č. 10 - poskytnutí investičního příspěvku GFJ ve výši 49.000,- Kč na zakoupení sedmi uměleckých děl do sbírek GFJ na úkor rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.01.14


Usnesení č.1065/13 ke Calendarium Cuthna - rozdělení finančních prostředků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2014 projektům zařazeným do režimu Calendarium Cuthna dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 28.01.14


Usnesení č.1066/13 k žádosti společnosti Taner Invest s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o nájmu staveb postavených na části pozemku p.č. 3336 včetně části pozemku p.č. 3336, části pozemku p.č. 3337/1, pozemku p.č. 3340 a části pozemku p.č. 3341 vše v k.ú. Kutná Hora pro společnost Taner Invest s.r.o., IČ: 01511360, se sídlem Místecká 126/256, Hrabová, Ostrava, na dobu určitou 20 let, za účelem vybudování kulturně společenského sportovního areálu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.01.14


Usnesení č.1067/13 k poskytnutí peněžitého daru Oblastní charitě
Rada města s c h v a l u j e
poskytnutí peněžitého daru Oblastní charitě Kutná Hora ve výši 18.100 Kč z benefiční aukce pro středisko rané péče.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 18. prosince 2013

Nahoru