18. prosince 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.prosince 2012

Usnesení č.1048/12 k odkoupení domovní stanice Masarykova čp. 537 od TS
Rada města s o u h l a s í
s odkoupením domovní stanice Masarykova čp.537 v Kutné Hoře od společnosti KH Tebis, s.r.o. za částku 245.431,- včetně 20% DPH.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č.1049/12 k úpravě rozpočtové přílohy na rok 2012
Rada města s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtové přílohy na rok 2012 jako Dodatek č. 40 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č.1050/12 k rozpočtovému opatření OSM TO č. 24/12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 24/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 364.000,--Kč na výdajovou položku TS - veřejná zeleň (služby) a to na úkor výdajové položky TS - zimní údržba komunikace.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 18. prosince 2012

Nahoru