18. prosince 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.prosince 2007

Usnesení č.1108/07 k mimořádné odměně jednatelce Průvod.Sl.
Rada města s c h v a l u j e
přednesený návrh odměny Ing.Ivaně Vopálkové ve výši dle přednesené důvodové zprávy.
Zodpovídá : MVDr.Vančura,místostarosta      Termín : 15.01.08


Usnesení č.1109/07 k prodeji pozemku na žádost pí Lengerové
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č.3950/182 o výměře 84 m2 v k.ú.Kutná Hora dle žádosti paní Jany Lengerové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.08


Usnesení č.1110/07 k prodeji pozemku na žádost pí Štické
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 3950/181 o výměře 21 m2 v k.ú.Kutná Hora dle žádosti paní Mgr.Libuše Štické, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.08


Usnesení č.1111/07 k prodeji pozemku na žádost m.Boháčových
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 3950/180 o výměře 19 m2 v k.ú.Kutné Hora dle žádosti manželů Bc.Rostislava a Mgr.Jany Boháčových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.08


Usnesení č.1112/07 k prodeji pozemku na žádost p.Pajera
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměrui na prodej pozemku p.č. 3950/179 o výměře 19 m2 v k.ú.Kutná Hora dle žádosti pana Jana Pajera, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.08


Usnesení č.1113/07 k prodeji pozemku na žádost pí Špačkové
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 3950/178 o výměře 19 m2 v k.ú.Kutná Hora dle žádosti paní Danuše Špačkové, bytem Žatecká 505,
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.08


Usnesení č.1114/07 k prodeji pozemku na žádost pí Teplé
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č.3950/177 o výměře 118 m2 v k.ú.Kutná Hora dle žádosti paní Diany Teplé, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.08


Usnesení č.1115/07 k prodej části pozemku Na Sioně
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3750 o výměře cca 7 m2 v k.ú.Kutná Hora panu Ing.Milanu Kovářovi,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.01.08


Usnesení č.1116/07 k věcnému břemeni plyn.přípoj.Kaňk
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vybudování a provozování plynovodní přípojky na pozemku p.č. 616/1 v k.ú.Kaňk v majetku Města Kutná Hora, ve prospěch společnosti STP Net, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp.213, Kutná Hora - Kaň k. Věcné břemeno bude zřízebo na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1117/07 k věcnému břemeni pro Telefónica O2
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení a provozování veřejné komunikační sítě na pozemku p.č 4219/1 v k.ú.Kutná Hora a pozemku p.č 118/6 v k.ú.Perštejnec v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266 /2, Praha 4 - Michle pro stavbu "0879/07 Kutná Hora, PZ Stará Rovina, MTS".Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1118/07 k darování pozemků v k.ú.KH.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s darováním dílu "a" pozemku p.č.3842/1 o výměře 74 m2 a dílu "b" pozemku p.č. 1506/4 o výměře 40 m2 vše v k.ú.Kutná Hora České republice - České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č.1119/07 k bezúplatnému převodu pozemků od ŘSD
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 4512/3 o výměře 57 m2, 4512/4 o výměře 363 m2, 4512/5 o výměře 477m2, 4512/6 o výměře 366 m2, 4512/7 o výměře 186 m2, 4512/8 o výměře 707 m2, 4512/9 o výměře 800 m2, 4512/10 o výměře 349 m2, 4512/11 o výměře 517 m2 a 4512/12 o výměře 337 m2 v k.ú.Kutná Hora od Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.08


Usnesení č.1120/07 ke smlouvě o provedení dobrovol.dražby
Rada města s o u h l a s í
se zněním předložené smlouvy o provedení dobrovolné dražby Aukční síní Naxos a.s. na nemovitost čp.614 Pirknerovo nám.v Kutné Hoře s pozemky p.č. 1112 a 1113 v k.ú.Kutná Hora za níže uvedených podmínek:
a) trvá na tom, že výsledná kupní cena nesmí být nižší než 2.500.000,- Kč
b) odměna dražebníka bude ve výši 5% (+DPH) z ceny dosažené vydražením
c) náklady na provedení dražby budou do výše 50.000,-Kč
d) dražba bude uskutečněna ve lhůtě do 3 měsíců od podpisu sml. o provedení dražby.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č.1121/07 k vyrovnání ztráty
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výši ztráty Nemocnice Kutná hora s.r.o. k 31.12.2007.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1122/07 ke zrušení platebních výměrů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozhodnutí Finančního ředitelství o zrušení platebních výměrů č.8 a č.9/2007 Finančního úřadu v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1123/07 k rozpoč.opatření EO č.27-30
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č.27 - přijetí dotace od Úřadu práce, pro příspěvkové organizace, navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o 126.050,-Kč, dle bodu 1.důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č.28 - přesun mezi investiční a neinevestiční částí výdajů na obnovu rybníku Vidlák ve výši 107.100,-Kč, dle budu 2.důvodové zprávy

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č.29 - přesun mezi položkami v příjmové části rozpočtu ve výši 375.730,- Kč, navýšení položky přijaté dotace od obcí a snížení položky cestovní doklady, dle bodu 3.důvodové zprávy

d) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č.30 - přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši 37.000,- z položky daně z převodu nebytových prostor na položku závazky Nemocnice příspěvkové organizace, dle bodu 4.důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.07


Usnesení č.1124/07 k rozpoč.opatření EO č.31-32
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č.31 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů o 4.381.000,- Kč a úpravu ve výdajové části rozpočtu ve výši 2.320.000,-Kč, dle bodu 1.důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č.32 - přijetí dotace od Úřadu práce, pro příspěvkovou organizaci, navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o 6.750,- Kč dle bodu 2.důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.07


Usnesení č.1125/07 k rozpoč.opatření KT č.7/07
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.7 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 50.300,-Kč z rezervy vedení částečně na 6112 a částečně na 6171 dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města o schváleném rozpočtovém opatření KT č.7.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Hnátková      Termín : 22.01.08


Usnesení č.1126/07 k rozpočtovému opatření
Rada města p o v ě ř u j e
jednotlivé správce rozpočtových prostředků a vedoucího ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu 2007 v rámci výše upraveného rozpočtu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1127/07 k rozpoč.opatření OPKŠ č.47
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.47 - přesuny mezi prostředky na zajištění provozu PO a investičními příspěvky pro jednotlivé PO - školství v celkové výši 1.130.800,-Kč dle důvodové zprávy.

II. ukládá
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č.47
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Seifert      Termín : 31.01.08


Usnesení č.1128/07 k rozpoč.opatření INV č.27-INV.č.41
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.27, rozpočet na akci "Územní energetické koncepce a Akčního plánu města Kutné Hory" ve výši 126.500,- Kč na úkor položky "Odborné posudky", dle důvodové zprávy bodu 1.

b) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.28, rozpočet na akci "Energetický průkaz ZŠ J.Palacha Kutná Hora" ve výši 48.000,- Kč na úkor položky "Odborné posudky", dle důvodové zprávy bodu 2.

c) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.29, rozpočet na akci "Energetický průkaz MŠ Benešova Kutná Hora" ve výši 55.000,- Kč na úkor položky "Odborné posudky", dle důvodové zprávy bodu 3.

d) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.30, rozpočet na akci "Vánoční strom" ve výši 13.100,- Kč na úkor položky "Odborné posudky", dle důvodové zprávy bodu 4.

e) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.31, rozpočet na akci "Lierův dům - PD" ve výši 659.000,- Kč na úkor položek "Přílohy k žádostem o dotace", "PD využití slunečních kolektorů", "DPS dokončení PD" dle důvodové zprávy bodu 5.

f) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.32, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Výměna oken ve škole T.G.Masaryka Kutná Hora" o 1.000.000,- Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy bodu 6.

g) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.33, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Vybudování nového sociálního zařízení v objektu Hrádek Kutná Hora" o 200.000,- Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy bodu 7.
h) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.34, rozpočet na akci "Chodník škvárové hřiště Sparta" ve výši 23.000,- Kč na úkor položek "Odborné posudky", dle důvodové zprávy bodu 8.

ch) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.35, rozpočet na akci "venkovní bazény - pramen připojení" ve výši 7.140,- Kč na úkor položek "Odborné posudky", dle důvodové zprávy bodu 9.

i) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.36, rozpočet na akci "ČD - lokalita Kutná Hora - město" ve výši 20.000,- Kč na úkor položek "Smlouva s VHS - kohezní fond", dle důvodové zprávy bodu 10.

j) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.37, rozpočet na akci "Oponentský posudek ÚEK" ve výši 12.800,- Kč na úkor položek "Odborné posudky", dle důvodové zprávy bodu 11.

k) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.38, rozpočet na akci "MŠ Sedlec - inv.záměr" ve výši 4.500,- Kč na úkor položek "Odborné posudky", dle důvodové zprávy bodu 12.

l) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.39, rozpočet na akci "Vlašský dvůr - služby" ve výši 4.650,- Kč na úkor položek "Odborné posudky", dle důvodové zprávy bodu 13.

m) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.40, rozpočet na akci "MŠ Pohádka" ve výši 4.300,- Kč na úkor položek "Odborné posudky", dle důvodové zprávy bodu 14.

n) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.41, rozpočet na akci "Revize bazény" ve výši 10.600,- Kč na úkor položky "smlouva s VHS - kohezní fond", dle důvodové zprávy bodu 15.


II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření INV.č.27-41.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, Ing.Janál      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1129/07 k rozpoč.opatření OSZ č.11-12
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č.11 - snížení dotace ze státního rozpočtu na zajištění pobytu krajanů z Kazachstánu o 24.000,-Kč dle důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č.12 - přesun finančních prostředků ve výši 17.000,-Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastuptielstvo města Kutná hora o schváleném rozpočtovém opatřžení OSZ č.11 a 12.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Novotná      Termín : 30.01.08


Usnesení č.1130/07 k rozpoč.opatření OŽP č.6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.6 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za III. čtvrtletí roku 2007, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 247.140,-Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, Kocián      Termín : 31.01.08


Usnesení č.1131/07 k rozpoč.opatření OPKŠ č.48
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.48 - navýšení rozpočtových prostředků u položky "památky služby" o částku 34.000,- Kč na úkor položky "slavnostní osvětlení Morového sloupu" dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č.48
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, Seifert      Termín : 31.01.08


Usnesení č.1132/07 k rozpoč.opatření OPKŠ č.49
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.49 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o 24.500,- Kč o nařízený odvod z investičního fondu PO a navýšení položky "Rekonstrukce PO MŠ Pohádka"

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č.49.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, Seifert      Termín : 31.01.08


Usnesení č.1133/07 k navýšení dotace - kraj.org.Pionýr
Rada města s c h v a l u j e
žádost Středočeské krajské organizace Pionýr a navýšení dotace na provoz o částku 18.000,-Kč. Částka bude uvolněna z rozpočtu oddělení kultury, školství a tělovýchovy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1134/07 k uzavření podnájemních smluv - Centrum. pro zdravot. postižené
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením podnájemní smlouvy o užívání nebytových prostor v
nemovitosti čp. 670, ul. Sedlecká, Kutná Hora mezi Centrem pro
zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká 670, Kutná
Hora a Svazem postižených civilizačními chorobami z důvodu rozšížení
poskytování služeb zdravotně postiženým občanům.

b) s uzavřením podnájemní smlouvy o užívání nebytových prostor v
nemovitosti čp. 670, ul. Sedlecká, Kutná Hora mezi Centrem pro
zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká 670, Kutná
Hora a organizací ROSKA Kutná Hora z důvodu rozšížení poskytování
služeb zdravotně postiženým občanům.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1135/07 k žádosti TJ Viktoria Sedlec
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce kabin stojících na pozemku p.č. 557/3 v k.ú. Kutná Hora - Sedlec, na základě žádosti TJ Viktoria Sedlec.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.01.08


Usnesení č.1136/07 k uzavření dohody o splácení dluhu (N.Zec)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 138 056,-Kč pro paní Naveneku Zec,Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.01.08


Usnesení č.1137/07 ke zrušení výpovědi z nájmu bytu (L.Janoušková)
Rada města t r v á
na svém usnesení č.1017/07 ze dne 13.11.2007, kterým rozhodla o výpovědi z nájmu bytu č.9 ve třetím podlaží domu čp.83, ul.Ortenova v Kutné Hoře nájemci paní Lence Janouškové z důvodů dle § 711, odst.2, písm.b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.08


Usnesení č.1138/07 ke zrušení výpovědi z nájmu bytu (H.Peštová)
Rada města t r v á
na svém usnesení č.1073/07 ze dne 27.11.2007, kterým rozhodla o výpovědi z nájmu bytu č.1 ve druhém podlaží domu čp.1-3, ul.Čáslavská v Kutné Hoře nájemci paní Heleně Peštové z důvodů dle § 711, odst.2, písm.b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.08


Usnesení č.1139/07 ke zrušení výpovědi z nájmu bytu (J.Balogová)
Rada města t r v á
na svém usnesení č.1019/07 ze dne 13.11.2007, kterým rozhodla dát výpověď z nájmu bytu č.10 ve druhém podlaží domu čp.1-3,ul.Čáslavská v Kutné Hoře nájemci paní Janě Balogové z důvodů dle § 711, odst.2, písm.b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.08


Usnesení č.1140/07 ke změně nájem.sml.k bytu
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou s panem Ing.Radkem Chmelíkem k bytu
č.1 v čp.30, ul.Barborská v Kutné Hoře ke dni 31.12.2007.
b) s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.1 o velikosti 2+kk ve 2.podlaží domu
čp.30, ul.Barborská v Kutné Hoře s Nemocnicí Kutná Hora, s.r.o., Vojtěšská
237, Kutná Hora na dobu určitou 1 rok s účinností od 1.1.2008 za smluvní
nájemné ve výši 4.970,-Kč měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.08


Usnesení č.1141/07 k prominutí poplatku z prodlení (H.Šlechtová)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Helenu Šlechtovou,Kutná Hora ve výši 50% z částky 1 948,00,-Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1142/07 k odstoupení od kupní sml. (pí Dernerová)
Rada města I. s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy s paní Blankou Dernerovou k bytu č.3
Kutná Hora, uzavřené dne 27.2.2002, ke dni 31.1.2008.
b) s uzavřením nájemní smlouvy s paní Blankou Dernerovou k bytu č.3
v Kutné Hoře na dobu určitou s účinností od 1.2.2008 do 28.2.
2022, kdy nájemné bude stanoveno ve výši 28,29 Kč/m2 jako maximální
nájemné dle platných právních předpisů s tím, že nájemné může pronajímatel
zvýšit v případě, že to připustí obecně závazné předpisy.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 31.5.2000, mezi Městem Kutná Hora a paní Blankou Dernerovou, Kutná Hora z finančních důvodů. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl.VI.smlouvy uzavřené dne 31.5.200 0. Město Kutná Hora vrátí paní Blance Dernerové částku ve výši 269.871,-Kč, uhrazenou ke dni 30.11.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č.1143/07 k neposkytnutí ubytovny města
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím ubytovny města paní Daně Vonšovské Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1144/07 k prodloužení nájem.smluv
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.555,
ul.Uhelná, Kutná Hora paní Pavlíně Štěničkové,na
dobu určitou 1 rok, tj.od 1.1.2008 do 31.12.2008.

b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.1-3,
ul.Čáslavská, Kutná Hora paní Ivetě Čurejové,na dobu
určitou 6 měsíců, tj. od 1.1.2008 do 31.7.2008, s podmínkou uzavření
dohody o splácení dluhu.

c) s prodloužením pronámu bytu a uzavřením nájení smlouvy na byt v čp.343,
ul.Masarykova, Kutná Hora panu Radku Červeňákovi,na
dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1.1.2008 do 31.3.2008
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.08


Usnesení č.1145/07 k uzavření dodatku k nájem.sml.- p.Locek
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
uzavření dodatku č.4 k nájemní smlouvě ze dne 11.12.2002 o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti čp.154-5 Šultysova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a panem Jánem Lockem, Praha 3, týkajícího se v yjmutí části předmětu nájmu - kancelář č.9 v I.patře domu čp.154-5 Šultysova ul., Kutná Hora a snížení ročního nájemného o 24 503,-Kč s účinností od 1.4.2008.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů - kanceláře č.9 v I.patře nemovitosti čp.154-5 Šultysova ul., Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č.1146/07 k zápisu Dozorčí rady spol. KH TEBIS
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. ze dne 24.října 2007


Usnesení č.1147/07 k výpůjčce parku pod Vlaš.dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře agentuře Wink, se sídlem Žižkova 189, Kolín III. za účelem pořádání "O2 Sázavafest battle" od 6.6. do 8.6.2008. Samotná akce proběhne vždy do 24:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.06.08


Usnesení č.1148/07 k platnosti vyhrazeného parkování
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením výjimky a obnovením platnosti vyhrazeného parkovacího místa v Havířské ulici v Kutné Hoře před čp.598 pro potřeby zákazníků provozovny "Sklenářství - Miloslav Schmidmajer".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1149/07 k rozpoč.opatření OSM č.107/07-145/07
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.107/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady opravy veřejného osvětlení ve Fučíkově ulici, a to na úkor rozpočtové položky komunikace opravy - viz bod č. 1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.108/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady odborného posudku zdravotní technologie, a to na úkor rozpočtových položek plyn hřiště Sokolák (15.000,--Kč), SIPO (20.200,--Kč), telefon výtahy (20.000,--Kč), azylový dům
( 31.560,--Kč), nájemné pozemky (25.000,--Kč), autobusové zastávky opravy (25.580,--Kč) - viz bod č .2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.109/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady poplatků sběrné nádoby pro DPS ve výši 2 270,-- Kč, a to na úkor položky služby byty - viz bod č. 3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.110/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady nadstandardů v bytě č.1 v Puškinské ulici čp.658 ve výši 50.080,-- Kč, a to na úkor položky Tylova 388 - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.111/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodů vrácení předplaceného nájmu za hrobové místo (bylo k 30.11.2007 zrušeno) ve výši 250,-- Kč, a to na úkor položky posu dky nebyty - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.112/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady vestavěné kuchyňské linky (60.000,--Kč) a navýšení rozpočtové položky opravy byty (139.560,--Kč), a to na úkor rozpočtové položky Tylova 388 - viz bod č.6 důvodové zprávy.

g) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.113/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení rozpočtové položky opravy DPS ve výši 43.000,--Kč, a to na úkor rozpočtových položek - DPS (16.010,--Kč) a z nalecké posudky (26.990,-- Kč) - viz bod č..7 důvodové zprávy.

h) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.114/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení rozpočtové položky ubytovna Trebišovská ve výši 33.220,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky služby Trebi šovská - viz bod č.8 důvodové zprávy

ch) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.115/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení rozpočtové položky Horák Zd. ve výši 95.800,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky materiál neuvedené (23.02 0,--Kč) a autobusové zastávky opravy (72.780,--Kč) - viz bod č.9 důvodové zprávy.

i) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.116/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení rozpočtové položky komunikace úklid ve výši 23.980,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky materiál neuvedené - viz bod č.10 důvodové zprávy.

j) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.117/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení rozpočtové položky sportoviště revize služby ve výši 40.000,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky opravy aut obusové zastávky - viz bod č.11 důvodové zprávy.

k) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.118/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu pokrytí závazků roku 2006 zimní údržba TS ve výši 55.920,--Kč, a to na úkor položky zimní údržba TS - viz bod č.12 dů vodové zprávy.

l) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.119/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu pokrytí závazků roku 2006 odměna správci automaty ve výši 16.190,--Kč, a to na úkor položky odměna správci automaty - viz bod č.13 důvodové zprávy.

m) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.120/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu pokrytí závazků roku 2006 opravy automaty ve výši 37.060,--Kč, a to na úkor položky opravy automaty - viz bod č.14 dů vodové zprávy.

n) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.121/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu pokrytí závazků roku 2006 veřejné osvětlení el.energie ve výši 370.720,--Kč, a to na úkor položky veřejné osvětlení e l.energie - viz bod č.15 důvodové zprávy.

o) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.122/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu pokrytí závazků roku 2006 TS komunikace opravy ve výši 322.790,--Kč, a to na úkor položky komunikace opravy TS - viz bod č.16 důvodové zprávy.

p) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.123/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu pokrytí závazků roku 2006 komunikace úklid TS ve výši 172.070,--Kč, a to na úkor položky komunikace úklid TS - viz bo d č.17 důvodové zprávy.

q) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.124/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu pokrytí závazků roku 2006 veřejné osvětlení opravy TS ve výši 195.910,-- Kč a položky veřejné osvětlení opravy TS ve výši 220.450,--Kč, a to na úkor položky TS revize veř.osvětlení a vánoční osvětlení - viz bod č.18 důvodové zprávy.

r) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.125/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu pokrytí závazků roku 2006 provoz hřbitovů ve výši 94.790,--Kč, a to na úkor položky provoz hřbitovů - viz bod č.19 dů vodové zprávy.


ř) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.126/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu pokrytí závazků roku 2006 provoz obřad.síně TS ve výši 50.000--Kč, a to na úkor položky provoz obř.síně TS - viz bod č.20 důvodové zprávy.

s) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.127/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu pokrytí závazků roku 2006 odpadkové koše TS ve výši 77.970--Kč, a to na úkor položky odpadkové koše TS - viz bod č.21 důvodové zprávy.

š) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.128/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu pokrytí závazků roku 2006 psí koše TS ve výši 6.710--Kč, a to na úkor položky psí koše TS - viz bod č.22 důvodové zp rávy.

t) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.129/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu pokrytí závazků roku 2006 sklo tříděný odpad TS ve výši 61.240--Kč, a to na úkor položky sklo tříděný odpad TS - viz bod č.23 důvodové zprávy.

u) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.130/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení položky černé skládky odpady ve výši 9.000--Kč, a to na úkor položky liga na ochranu zvířat - viz bod č.24 důvodové zprávy.

v) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.131/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení položky slavnostní osvětlení opravy ve výši
20.000,--Kč, a to na úkor položky deratizace - viz bod č.25 důvodové zprávy.

w) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.132/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu pokrytí závazků roku 2006 veřejná zeleň TS ve výši 389.870--Kč, a to na úkor položky veřejná zeleň TS - viz bod č.26 důvodové zprávy.

x) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.133/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení položky pítka a studně (100,--Kč) a položky park Vl.dvůr koše (210,--Kč), a to na úkor položky posudky zeleň - viz bod č.27 důvodové zprávy.y) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.134/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení položky sportoviště opravy ve výši 20.000,-- Kč, a to na úkor položky opravy hřbitovních zdí - viz bod č.27 důvodové zprávy.

z) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.135/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu vytvoření nové výdajové investiční položky poliklinika - měření SV ve výši 50.000,-- Kč, a to na úkor položky polikli nika měření tepla a dále na úkor této položky přesuneme 150.000,-- Kč na položku opravy nebyty - viz bod č.28 důvodové zprávy.

ž) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.136/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu vytvoření nové položky nábytek krajané Kazachstán - doplatek ve výši 4.740,-- Kč, a to na úkor položky Tebis opravy a na úkor této položky přesuneme 100.000,-- Kč na položku společné prostory služby a revize - viz bod č.29 důvodové zprávy

aa) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.137/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení položky zeleň vnitrobloky ve výši 55.260,-- Kč, a to na úkor položky rekonstrukce kotelny (40.000,--Kč) a T ebis opravy (15.260,--Kč) - viz bod č.30 důvodové zprávy.

bb) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.138/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu pokrytí odstranění škod po vichřici ve výši 61.350,-- Kč, a to na úkor položky opravy hřbitovních zdí - viz bod č.31 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. s c h v a l u j e
a) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.139/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady faktury od Technických služeb za opravy komunikací v měsíci listopadu 2007 ve výši 217.700,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky veřejná zeleň TS - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.140/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady faktury od Technických služeb za zajištění provozu hřbitovů v měsíci listopadu 2007 ve výši 27.800,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky veřejná zeleň TS - viz bod č .2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.141/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady faktury od Technických služeb za svoz rostlinného odpadu v měsíci listopadu 2007 ve výši 88.790,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky veřejná zeleň TS - viz bod č. 3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.142/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení položky opravy byty o částku 89.000,-- Kč, a to na úkor položky oprava kotelny Šipší - viz bod č.4 důvodov é zprávy.

e) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.143/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení položky služby park Vl.dvůr - revize o částku 18.000,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky veřejná zeleň TS - viz bod č. 5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.144/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení položky sportoviště opravy o částku 30.000,-- Kč, a to na úkor položky veřejná zeleň TS - viz bod č.6 důvo dové zprávy.

g) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.145/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení položky semafory revize o částku 1.360,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky rekultivace skládky Karlov TS - viz bod č. 7 důvodové zprávy.

IV. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.08


Usnesení č.1150/07 k rozpoč.opatření OSM č.01/08
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM č.1/08, kterým se zřizuje výdajová položka vrácení záloh za byt v Benešově ulici (čp.649) v celkovém objemu 269.880,-Kč, a to na úkor položky DPS opravy - viz důvodová zpráva.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.01.08


Usnesení č.1151/07 k souhlasu o změně v užívání
Rada města s o u h l a s í
se změnou užívání části Kulturního domu Lorec v Kutné Hoře, čp.57, týkající se přebudování místností výrobny polotovarů na ubytovnu pro muže dle žádosti společnosti Sparta ČKD Kutná Hora, a.s.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1152/07 k odměnám ředitelů PO
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury ve výši uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1153/07 k dopisu p.Valenčíka
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci k dopisu p. Valenčíka ohledně poškozených památek na území Kutné Hory.


Usnesení č.1154/07 k vyhodnocení poptávkového řízení
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování nástěnných maleb a dřevěného malovaného stropu" v královské audienční síni Vlašského dvora v Kutné Hoře s firmou GEMA ART GROUP a.s., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1 v celkové výši 3.906.282,13,-Kč včetně DPH
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.01.08


Usnesení č.1155/07 k poskytnutí městského znaku
Rada města s o u h l a s í
s jednorázovým bezplatným použitím znaku města Kutná Hora na propagační materiál - revers ražby pamětních mincí "Chrám sv.Barbory" a "Vlašský dvůr" pro pana Ing.Davida Mičku, Praha 11 s tím, že Městu Kutná Hora budou bezplatně poskytnuty pamětní mince pr o vlastní propagaci.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1156/07 ke zrušení usnesení
Rada města r u š í
své usnesení č.470/07 ze dne 22.5.2007 s okamžitou účinností.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 12.12.06


Usnesení č.1157/07 k odkladu plateb za elektrickou energii
Rada města I. s o u h l a s í
a) s tím, aby Město Kutná Hora uhradilo ze svých finančních prostředků zálohy
na odběr elektrické energie vztahující se k nájemnímu bytu č.7,
ul.Vojtěšská 19, Kutná Hora, nájemce paní Mariya Khalupnik, za měsíce
září, říjen, listopad a prosinec roku 2007. Dále souhlasí s tím, že zálohy
na odběr elektrické energie za období leden 2008 až červen 2008 budou
hrazeny z finančních prostředků Města Kutná Hora.
b) s převodem elektroměru u nájemního bytu č.7, v ul.Vojtěšská , Kutná
Hora z pronajímatele Města Kutná Hora na nájemce paní Mariyi Khalupnik od
1.7.2008.

II. u k l á d á
odboru sociálních věcí a zdravotnictví
předložit na jednání rady města dne 17.6.2008 informativní zprávu ohledně finanční situace všech tří osob, které obývají nájemní byt č.7, ul.Vojtěšská 19, Kutná Hora (tj.Mariya Khalupnik, Olga Khalupnik a Yana Shipek).
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Novotná      Termín : 30.06.08


Usnesení č.1158/07 k realizaci výstavby útulku
Rada města I. s o u h l a s í
se záměrem na realizaci výstavby útulku pro psy v Kutné Hoře - Karlově v místě vedle budoucí realizace rozšíření ČOV a s podáním žádosti o finanční pomoc z Programu obnovy venkova na rok 2008 (POV), kdy žadatelem bude DSO Mikroregion Kutnohorsko

II. s c h v a l u j e
v této době zařazení finančního příspěvku ve výši 100 000,-Kč do rozpočtu města na rok 2008 pro DSO Mikroregion Kutnohorsko k zajištění povinného podílu spolufinancování k případně přiznané dotaci z POV s tím, že o zařazení potřebné částky finančních pro středků do rozpočtu města na rok 2008 nutných k dokončení díla bude jednáno až po zpracování projektové dokumentace na realizaci útulku.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.04.08


Usnesení č.1159/07 k rozpoč.opatření ORRÚP č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření ORRÚP č.1 - přijetí dotace od Krajského úřadu na administraci Programu obnovy venkova ve výši
30 000,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě 1)tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Opatrná      Termín : 31.01.08


Usnesení č.1160/07 k 8.změně územního plánu K.H.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č.183/2006 Sb. schválit zadání pro vypracování změny č.8 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě "Na rovině" v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.01.08


Usnesení č.1161/07 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity ze dne
3.12.2007
b) zápisy z jednání bytové komise ze dne 19.11.2007 a 10.12.2007
c) zápis z komise pro školství ze dne 19.11.2007


Usnesení č.1162/07 k hospodaření Nemocnice K.H.s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření nemocnice za měsíc říjen v porovnání s měsíčním průměrem plánu pro rok 2007


Usnesení č.1163/07 k novému tarifu městské autobusové dopravy
Rada města s c h v a l u j e
nový TARIF městské autobusové dopravy v Kutné Hoře s platností od 1.1.2008.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 01.01.08


Usnesení č.1164/07 ke konání silvestrovského ohňostroje
Rada města s o u h l a s í
s uvolněním 15.000,-- Kč z rezervy rozpočtu města na konání silvestrovského ohňostroje.
Zodpovídá : Mgr.Seifert,Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č.1165/07 k rekonstukci technologie chlazení
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen
"zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 27
zákona na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem: "Rekonstrukce
technologie chlazení a ledové plochy ZS Kutná Hora"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné
zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 18. prosince 2007

Nahoru