18. listopadu 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.listopadu 2020

Usnesení č. 827/20 k programu rady města 18. 11. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 18. 11. 2020 a ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Kuklu a Soňu Žáčkovou.


Usnesení č. 828/20 k zápisům osadních výborů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Malín ze dne 08. 10. 2020
b) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 6. 11. 2020.


Usnesení č. 829/20 k Rozpočtu Města na rok 2021
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t rozpočet Města Kutná Hora na rok 2021 v tomto členění:
příjmy celkem 503 044 783,00 Kč
provozní výdaje 399 690 323,00 Kč
investiční výdaje 68 730 000,00 Kč
výdaje celkem 468 420 323,00 Kč
financování -34 624 460,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.12.20


Usnesení č. 830/20 ke Střednědobému výhledu rozpočtu Města 2022 - 2023
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t předložený střednědobý výhled rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2022 - 2023.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.12.20


Usnesení č. 831/20 k dodatku VPS č. 1, návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
a) předložený návrh na dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí dotace ve výši 710.588,30 Kč pro Městskou knihovnu Kutná Hora, Husova 145/14, 284 01 Kutná Hora, na financování spoluúčasti projektu "Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře",

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4, kterým dochází k přesunu částky 710.588,30 Kč z rozpočtové rezervy na pokrytí neuznatelných vícenákladů do 9. 11. 2020.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.12.20


Usnesení č. 832/20 k interní směrnici Evidence, vymáhání a správa pohledávek
Rada města s c h v a l u j e
změnu interní směrnice Evidence, vymáhání a správa pohledávek.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 833/20 k vyhlášení VŘ č. SN 25/20 na pronájem bytu (ul. Sedlecká)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 25/20 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1 ve 3. podlaží domu č. p. 652, ul. Sedlecká v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 21. 12. 2020 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 834/20 k vyhlášení VŘ č. SN 26/20 na pronájem bytu (ul. Vojtěšská)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 26/20 na pronájem bytu č. 8 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu č. p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu určeného pro startovací bydlení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 21. 12. 2020 ve 13.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 835/20 k prodloužení nájemních smluv
Rada města s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Janou Rudlovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2022,

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Alenou Kuberovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2022,

c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Ivanou Krajnerovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022,

d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s manželi Zdeňkou a Ladislavem Ruszóvými na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022,

e) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s manželi Tomášem a Annou Veselými na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022,

f) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Petrou Zorničkovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 1.2021 do 31. 12. 2022.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 836/20 k záměru na výpůjčku pozemku (VOŠ Kutná Hora)
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek p.č. 2486 o výměře 160 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Střední průmyslovou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky v Kutné Hoře, IČO: 61924059, se sídlem Masarykova 197/1, Kutná Hora, jako vypůjčitelem s účinností od 7. 12. 2020 do 31. 12. 2020 za účelem umístění sochy a znaku školy,
b) zveřejnění záměru vypůjčit pozemek p. č. 2486 o výměře 160 m2 v k. ú. Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.12.20


Usnesení č. 837/20 k pronájmu pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Králik)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 4504/55 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Jozefem Králikem, Kutná Hora, jako nájemcem, s účinností od 1. 12. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 798 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2020 ve výši 2.394 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 838/20 k úrokům z prodlení u NS
Rada města s c h v a l u j e
za období od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021 prominutí úroku z prodlení z dlužného nájemného a plateb za služby spojených s užíváním prostor u nájemních smluv a smluv o výpůjčce, jejichž předmětem jsou nebytové prostory, a to maximálně do částky 20.000 Kč u každé smlouvy.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 839/20 k žádosti pana Němce (Puškinská 658)
Rada města s c h v a l u j e
prominutí části nákladů ve výši 4.483 Kč za spotřebu teplé užitkové vody vyplývající z vyúčtování služeb za rok 2019 manželům Vlastimilu a Vlastě Němcovým, , Kutná Hora. Tato částka bude zohledněna ve vyúčtování služeb za rok 2020.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 840/20 k navýšení finančních prostředků na opravy kina a uzavření 4. dodatku k NS
Rada města s c h v a l u j e
a) navýšení smluvního limitu nevyčerpaných finančních prostředků na opravy pronajatých prostorů v čp. 403, Havířská ul., Kutná Hora pro rok 2020, který se přesouvá do dalšího kalendářního roku na částku 400.000 Kč,

b) uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti čp. 403, Havířská ulice, Kutná Hora, uzavřené dne 10. 7. 2007, ve znění pozdějších dodatků mezi Městem Kutná Hora jako nájemcem a paní Janou Schilling, Spolková republika Německo, a paní Jitkou Rudolfovou, Kutná Hora, jako pronajímateli, týkající se změny navýšení nevyčerpaných finančních prostředků na opravy v roce 2020 na částku 400.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 841/20 k rozpočtovým opatřením OSM č. 17 - 18/20
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č.17/20, kterým se navyšuje výdajová položka hřiště Sokolák - voda o částku 46.730 Kč, a to na úkor položky Nebytové prostory-opravy,

b) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č.18/20, kterým se navyšuje výdajová položka krizová opatření Klimeška - covid materiál o částku 8.056 Kč, a to na úkor položky neinvestiční rozpočtová rezerva.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 23.11.20


Usnesení č. 842/20 k uzavření dodatku ke smlouvě se spol. PERFECT ICE s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 9. 2020 mezi Městem Kutná Hora a společností PERFECT ICE s.r.o. se sídlem Provozní 3236, 723 00 Ostrava - Martinov IČ: 27860221, týkajícího se změny termínu dokončení a předání díla.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 09.12.20


Usnesení č. 843/20 k nájemní smlouvě pozemek v k.ú. Kaňk (p. Tesárek)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 207/6 o výměře 421 m2 v k. ú. Kaňk mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Jiřím Tesárkem, Kutná Hora jako nájemcem, s účinností od 1. 12. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 6.315 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2020 ve výši 18.945 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 844/20 k prodloužení NS - kostel sv. Jana Nepomuckého
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě o nájmu kostela sv. Jana Nepomuckého, který je součástí pozemku p. č. 1047 včetně pozemku p. č. 1048 (nádvoří) v k. ú. Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako nájemcem a Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Kutná Hora, IČO 46403523, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora jako pronajímatelem, týkajícího se prodloužení smluvního vztahu do 30. 6. 2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 845/20 k žádosti spol. INVERT GROUP s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
prominutí úhrady nájemného ve výši 10.050,41 Kč bez DPH za období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, vyplývajícího z Nájemní smlouvy ze dne 7. 10. 2015 o nájmu kiosku a nebytových prostor v objektu č. p. 194, ul. Pobřežní, Kutná Hora (v areálu zimního stadionu), uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností INVERT GROUP s.r.o., IČO 04340370, se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10 jako nájemcem.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.12.20


Usnesení č. 846/20 k prodeji části pozemku v k. ú. Malín (Geladia Trade s.r.o.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t prodej části pozemku p. č. 531/1 o výměře cca 35 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Malín, společnosti Geladia Trade s.r.o., IČ 02995611, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8, za celkovou kupní cenu ve výši 270 Kč/m2 pozemku (+ 2.500 Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 847/20 k prodeji části pozemku v k. ú. Kaňk (pí Macková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t prodej části pozemku p. č. 610 o výměře cca 28 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kaňk paní Evě Mackové, Kutná Hora, za celkovou kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 pozemku (+ 3.500 Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 848/20 k prodeji pozemků v k. ú. KH formou VŘ (manž. Obešlovi) - ZRUŠENO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. n e s c h v á l i t prodej části pozemku p. č. 1977/15 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře cca 300 m2 a části pozemku p. č. 1977/16 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře cca 345 m2, oba v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, manželům Martinovi Obešlovi, Kutná Hora a Žanetě Obešlové, , Kutná Hora.

II. s c h v á l i t prodej části pozemku p. č. 1977/15 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře cca 300 m2 a části pozemku p. č. 1977/16 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře cca 345 m2, oba v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21

Zrušeno usnesením č. 343/21 ze dne 19.05.2021.
 
Usnesení č. 849/20 k prodeji pozemku v k.ú. K. Hora (Spol. vlast. Vojtěšská 31)
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 769/20 ze dne 21. 10. 2020.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20

Zrušeno usnesením č. 343/21 ze dne 19.05.2021.

Usnesení č. 850/20 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kaňk
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6500767/VB02 Kaňk - kNN pro 4RD č. parc. 694, 693, 363/2) na pozemcích p. č. 692 a 754/1, oba v k. ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm a 23 Kč/bm dle druhu pozemku, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 851/20 ke zřízení VB - Město Kutná Hora - k. ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit vedení veřejného osvětlení na pozemku p. č. 3603/2 v k. ú. Kutná Hora v majetku paní Zuzany Buriánkové a pana Jaroslava Buriánka, Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora, IČO: 00236195, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 728 Kč/bm a dále za umístění sloupu 1.143 Kč, vše bez DPH,

b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit vedení veřejného osvětlení na pozemku p. č. 3603/6 v k. ú. Kutná Hora v majetku manželů Ladislavy a Jana Šrajbrových, Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora, IČO: 00236195, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 728 Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.21


Usnesení č. 852/20 ke jmenování konzultantky zápisů kroniky města
Rada města j m e n u j e
paní Lenku Frankovicovou konzultantkou zápisů v kronice města na rok 2021.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 853/20 k uzavření dohody na vedení kroniky města
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o pracovní činnosti na vedení kroniky města na rok 2021 s panem PhDr. Lukášem Provazem.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 854/20 ke snížení příspěvku z FRM na rok 2020
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
a) snížení odsouhlaseného příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 na obnovu domu v Kutné Hoře, a to z odsouhlasených 82.000 Kč na 76.200 Kč,

b) uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s paní Lucií Češpivovou, Praha na nutné zabezpečovací práce domu Kutná Hora ve výši 76.200 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.12.20


Usnesení č. 855/20 k rozpočtům a střednědobým výhledům rozpočtů PO v kultuře
Rada města s c h v a l u j e
navržené rozpočty pro rok 2021 a střednědobé rozpočtové výhledy na roky 2022 a 2023 Městské knihovny Kutná Hora, Městského Tylova divadla v Kutné Hoře a Galerie Felixe Jeneweina.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 856/20 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis školské komise ze dne 2. 11. 2020 s výhradou nesouhlasu s návrhem Kateřiny Špalkové,
b) rezignaci pana Mgr. Vladislava Tučka na členství ve školské komisi.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 857/20 ke jmenování člena školské rady ZŠ Kamenná stezka 40
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení činnosti paní Mgr. Jaroslavy Cempírkové ve školské radě Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40,

II. j m e n u j e
v souladu s ustanoveními § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) paní Bc. Barboru Novákovou členkou školské rady Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40 s účinností od 19. 11. 2020.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 858/20 k výročním zprávám o činnosti ZŠ za školní rok 2019/2020
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020:
a) Příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, J. Palacha 166
b) Příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
c) Příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
d) Příspěvkové organizace Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98
e) Příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376,

zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020:
a) Příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149
b) Příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 859/20 k odměně ředitelkám příspěvkových organizací škol
Rada města s c h v a l u j e
nenárokovou složku platů - odměny ředitelkám příspěvkových organizací škol za rok 2020.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 860/20 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města s c h v a l u j e
a) poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč panu Ing. Jiřímu Pacákovi, na výstavbu kanalizační přípojky k stavební parcele č. 511/2 k. ú. Kaňk,

b) uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 861/20 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t poskytnutí zápůjčky z FRB mimo VŘ žadateli panu Michalu Piskačovi, , který splňuje podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory č. 1/2019.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 862/20 k informativní zprávě FRB 2020
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. v z í t n a v ě d o m í informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2020,

II. s c h v á l i t
a) zahájení výběrového řízení pro rok 2021 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 v měsíci únor 2021,
b) navržená kritéria pro výběrové řízení.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 863/20 k podání žádosti o dotaci - chodník k ČKD
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností LKA s.r.o., Hellichova 795, Poděbrady na zpracování a podání žádosti o dotaci ze SFDI programu Zvyšování bezpečnosti - financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na akci výstavby chodníku od kruhového objezdu Karlov k Foxconnu a ČKD dle projektu zpracovaného společností Milota Kladno,

II. u k l á d á
odboru investic smlouvu projednat a uzavřít.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.12.20


Usnesení č. 864/20 k rozpočtovým opatřením INV č. 16 - 20
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 16 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rekonstrukce komunikací" na položku "Oprava povrchů komunikací v místní části Kaňk u Kutné Hory" ve výši 3.775.318 Kč,

b) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 17 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sportovní hala Klimeška - drobný majetek" na položku "Sportovní hala Klimeška - LED tabule" ve výši 1.203.950 Kč,

c) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 18 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rekonstrukce komunikací" na položku "Chodník ČKD" ve výši 27.830 Kč,

d) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 19 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sankturinovský dům - revitalizace" na položku "Vodní prvek - Park pod Vlašským dvorem" ve výši 465.372,48 Kč,

e) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 20 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sankturinovský dům - revitalizace" na položku "Klimeška - terénní úpravy" ve výši 200.081,28 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 865/20 k dodatku č.2 smlouvy o dílo se společností AQ audio studio s.r.o.
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo k zakázce "Realizace expozic ve Vlašském dvoře v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr, ČÁST 2 - "Audiovizuální a multimediální prvky expozic ve Vlašském dvoře" s firmou: AQ audio studio s.r.o., Severní 452, 784 01 Červenka, za cenu -414 Kč bez DPH, tj - 500,94 Kč s DPH,

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek č.2 smlouvy o dílo k zakázce "Realizace expozic ve Vlašském dvoře v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr, ČÁST 2 - "Audiovizuální a multimediální prvky expozic ve Vlašském dvoře" s firmou: AQ audio studio s.r.o., Severní 452, 784 01 Červenka, za cenu -414,- Kč bez DPH, tj - 500,94 Kč s DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 866/20 k dodatku č.2 smlouvy o dílo se společností M plus spol. s r.o.
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo k zakázce "Realizace expozic ve Vlašském dvoře v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr - Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora" s firmou: M plus spol. s r.o., Dukelských Hrdinů 564/34 Holešovice, 170 00 Praha 7, za cenu 112.594 Kč bez DPH, t.j 136.238,74 Kč s DPH,

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek č.2 smlouvy o dílo k zakázce "Realizace expozic ve Vlašském dvoře v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr - Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora" s firmou: M plus spol. s r.o., Dukelských Hrdinů 564/34 Holešovice, 170 00 Praha 7, za cenu 112.594 Kč bez DPH, tj. 136.238,74 Kč s DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 867/20 k rekonstrukci objektu bývalé základní školy J. A. Komenského
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pro akci "Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře", kterým se rozšiřuje a mění předmět díla, čas plnění a cena díla.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo se společností UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 039 02 447.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 868/20 k rekonstrukci parku - kavárna, rozpočtové opatření INV č. 21
Rada města I. s c h v a l u j e
a) provedení rekonstrukce kamenného objektu v Breüerových sadech - dodavatel firma Linarit s.r.o., za nabídkovou cenu 379.814 Kč včetně DPH,

b) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 21 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sankturinovský dům - revitalizace" na položku "Park pod Vlašským dvorem - kavárna" ve výši 379.814 Kč,

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo se společností Linarit s.r.o., sídlo: Seifertova 397, Kolín III, 280 02 Kolín, IČ: 242 14 345.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Ing. Janál      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 869/20 k rekonstrukci objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na dopracování projektové dokumentace pro akci: "Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře" dodavatel Mgr.A. Ondřej Kubík, 284 01 Kutná Hora za nabídkovou cenu 800 Kč/hodinu,

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření příkazní smlouvy s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 870/20 k zápisu č. 5/20 z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,

I. s c h v a l u j e
a) pravidla udělování odměn jednateli společnosti s platností od 1. 1. 2021 s výhradou změny procentního rozdělení odměn na 50 % v obou položkách,

b) odměnu jednateli společnosti za 3. Q 2020 ve výši 100%,

II. b e r e n a v ě d o m í zápis č. 5/20 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 22. 10. 2020 ve všech ostatních bodech.

Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 01.01.21


Usnesení č. 871/20 Dohoda o narovnání se společností TF METALL s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., b e r e n a v ě d o m í uzavřenou Dohodu o narovnání mezi společnostmi KH TEBIS s.r.o. a TF METALL s.r.o.
Zodpovídá : I      Termín : . .


Usnesení č. 872/20 Dodatek č. 10 k Rámcové smlouvě s TS
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtovou přílohu na rok 2020 jako Dodatek č. 10 k Rámcové Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 873/20 Návrh rozpočtu r. 2021 a střednědobého výhledu r. 2022, 2023 PS KH
Rada města s c h v a l u j e
a) rozpočet příspěvkové organizace Průvodcovská služba pro rok 2021,
b) střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2022 a 2023 příspěvkové organizace Průvodcovská služba.

Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 874/20 k odměně jednatele KH Tebis za 1.Q r. 2020
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s.r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. s c h v a l u j e vyplacení odměny současnému jednateli v plné výši za období 1. Q r. 2020.
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 875/20 k odměně jednatele KH Tebis za 2.Q r. 2020
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., s c h v a l u j e odměnu jednateli společnosti za 2. Q 2020 ve výši 90%.
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 30.11.20Ing. Josef Viktora, starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 18. listopadu 2020

Nahoru