18. listopadu 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.listopadu 2015

Usnesení č.1033/15 k termínům pro jednání rady a zastupitelstva města na rok 2016
Rada města s c h v a l u j e
předložené termíny svých jednání pro rok 2016.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1034/15 ke zvýšení platových tříd ředitelů příspěv.organizací
Rada města b e r e n a v ě d o m í
změnu platových tarifů ředitelů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Kutná Hora, s účinností od 1. 11. 2015, provedenou v souladu s nařízením vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 19.11.15


Usnesení č.1035/15 ke zrušení usnesení RM č.597/10
Rada města r u š í
usnesení rady města číslo 597/10 ze dne 13. 7. 2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1036/15 k volbě přísedících okresního soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit paní Radku Bulánkovou, Kutná Hora, přísedící Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2016 - 2020.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1037/15 k rezignaci hodnotitele grantů
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rezignaci paní Lucie Dlouhé na funkci hodnotitele grantových žádostí pro rok 2016.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 19.11.15


Usnesení č.1038/15 k rozpočtovým opatřením KT č.16-17
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 16 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na profesi dle důvodové zprávy pro rok 2015-2016 v maximální výši 9 000 Kč/ měsíčně.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 17 - přesun rozpočtových výdajů z neinvestiční položky "Služby peněžních ústavů - pojistné" na pokrytí zvýšených poplatků za vedení účtu v celkové výši 91 000,-- Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1039/15 ke jmenování členů a náhradníků hodnotící komise
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, pro VŘ na dodávku GPS , která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen náhradník
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora
Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla
Ing. Lukáš Jelínek Ing. Josef Bárta
Tomáš Mottl Josef Kraus
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 19.11.15


Usnesení č.1040/15 k nákupu automobilu pro sociálně právní ochranu dětí
Rada města s c h v a l u j e
nákup automobilu na leasing výhradně pro účely agendy sociálně právní ochrany dětí. Leasing bude hrazen dle metodiky MPSV z dotace na agendu "sociálně-právní ochrana dětí".
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1041/15 k Obecně závazné vyhlášce č.11/2015, o místním poplatku ze vstupného
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
schválit vyhlášku č. 11/2015, o místním poplatku ze vstupného
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1042/15 ke zrušení pověření odboru správy majetku
Rada města r u š í
své usnesení č. 33/07 ze dne 16. 1. 2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1043/15 k umístění sídla Tělovýchovné jednoty Viktoria Sedlec
Rada města s o u h l a s í
s umístěním sídla spolku Tělovýchovná jednota Viktoria Sedlec v domě č.p. 463, Na Chmelnici, Kutná Hora - Sedlec, který se nachází na pozemku p.č. 557/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Viktoria Sedlec.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1044/15 k žádosti pana Jakuba Vágnera
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Jakubem Vágnerem, Průhonice od 24.5.2016 do 25.5.2016 s tím, že samotná akce se bude konat dne 24.5.2016 v době od 17.30 hod. do 18.00 hod., za účelem slavnostního zahájení Mistrovství světa v lovu kaprů pro mládež. Elektrickou energii uhradí vypůjčitel.

b) vyvěšení vlajek z oken nádvoří Vlašského dvora všech států, které se zúčastní Mistrovství světa v lovu kaprů pro mládež.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 24.05.15


Usnesení č.1045/15 k prominutí sankce z prodlení
Rada města s c h v a l u j e
prominutí sankce z prodlení pro paní Eriku Flaksovou, Kutná Hora ve výši 80% z částky 8 744,00 Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1046/15 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 4. 11. 2015

II. s o u h l a s í
a) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 2 v čp. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Marií Kořínkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2017
b) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 10 v čp. 987 ul. U Lesa v Kutné Hoře s paní Marií Havlíčkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2017
c) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 8 v čp. 656 ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Simonou Koplíkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2017
d) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 17 v čp. 135, ul. Studentů v Kutné Hoře s paní Petrou Neprašovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2017
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1047/15 k pronájmu bytu v DPS
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 4 v domě pro seniory v č.p. 922, ul. U Havírny, Kutná Hora, ve 2. podlaží o velikosti 2+1 (84,46 m2), s manželi Annou a Jaroslavem Čermákovými,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2016 za smluvní nájemné ve výši 3.890,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.16


Usnesení č.1048/15 k zahájení poptáv.řízení "Rekonstrukce 2BJ, Benešova 469"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce 2BJ, Benešova 469"
b) pro toto poptávkové řízení je základním hodnotícím kriteriem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Věra Kapišáková
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.16


Usnesení č.1049/15 k výpovědi z nájmu
Rada města r o z h o d l a
dát výpověď z nájmu bytu č. 3 ve 2. podlaží domu č.p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře nájemci bytu paní Janě Davidové z důvodu uvedeného v ust. § 2291 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., to je z důvodu zvlášť závažného způsobu porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu alespoň 3 měsíce.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1050/15 k uzavření nájemní smlouvy k bytu
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, o velikosti 2+1 (55,00 m2), v č.p. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s paní Denisou Sabolovou, Hanušovce nad Topľou (Slovensko). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 12. 2015, kdy nájemné bude stanoveno ve výši 1.718,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1051/15 k žádosti Probační a mediační služby ČR
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 824/15 na pronájem nebytových prostor (kancelář č. 1,2,6,9) v I. patře č.p. 154-5, Šultysova ul., Kutná Hora bez vítěze z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor (kancelář č. 1, 2, 6, 7, 8, 9) v I. patře budovy č.p. 154 Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1073 v k.ú. Kutná Hora, dle žádosti ČR - Probační a mediační služba, IČ: 70888060, se sídlem Hybernská 18, Praha 1.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1052/15 k žádosti společnosti LeMi CZ s.r.o.
Rada města n e s c h v a l u j e
snížení ročního nájemného o 50% u smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 377, Palackého nám., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností LeMi CZ s.r.o., se sídlem Hnězdenská 587/18, Praha 8.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1053/15 k žádosti Spolku Malíňačky
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor (místnost č. 2.03 a 2.04) v I. patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín, která je součástí pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín, dle žádosti Spolku Malíňačky, IČ 03498387, se sídlem Na Plácku 63, Malín, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 16.12.15


Usnesení č.1054/15 k udělení plné moci
Rada města u d ě l u j e
plnou moc vedoucí odboru správy majetku MÚ Kutná Hora, Mgr. Bc. Aleně Šorčíkové, k zastupování Města Kutná Hora a provádění veškerých právních jednání
a) v řízeních před finančními úřady v souvislosti s nakládáním s nemovitými věcmi, které jsou ve vlastnictví Města Kutné Hory, včetně podepisování Přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani z nabytí nemovitých věcí,
b) ve správních řízeních před stavebními úřady dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména k zastupování Města Kutné Hory ve věcech vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků a dále v územních, stavebních, kolaudačních řízeních týkajících se nemovitých věcí ve vlastnictví Města Kutné Hory,
c) ve věcech týkajících se komplexních či jednoduchých pozemkových úprav, dělení pozemků, vytyčování a zpřesnění hranice pozemků a uzavírání Souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, kde dotčeným účastníkem je Město Kutná Hora, včetně jednání před katastrálními a pozemkovými úřady.
d) ve věcech vydání závazných stanovisek příslušných orgánů státní správy památkové péče dle ust. § 14 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1055/15 k prodeji pozemku v k.ú.Poličany - man.Nocarovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 49 o výměře 50 m2 v k.ú. Poličany, jehož součástí je stavba bez čp/če, manželům Petru a Janě Nocarovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1056/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města n e s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu stavby trafostanice na části pozemku p.č. 1506/11 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1057/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, p.č. 3176/26-28) na pozemku p.č. 3679/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.16


Usnesení č.1058/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Štietkova, p.č. 892/61 - knn) na pozemcích p.č. 892/1 a p.č. 3802/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.16


Usnesení č.1059/15 ke zřízení věcného břemene - VHS Vrchlice-Maleč, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu "Kutná Hora, ulice Chrpová - prodloužení stoky CXa" na pozemcích p.č. 4000/1 a p.č. 4819/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.16


Usnesení č.1060/15 k prodloužení termínu splnění usnesení RM
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení termínu splnění svého usnesení č. 1103/14 ze dne 17.12. 2014 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1061/15 k rozpočtovým opatřením OSM-OSN č.30-36/15
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č. 30/15, kterým se navyšuje výdajová položka DPS - opravy o částku 40.000,-- Kč, a to na úkor položky kino opravy.
b) předložený návrh OSM - OSN č. 31/15, kterým se navyšuje výdajová položka Olympia - el.energie o částku 2.200,-- Kč, a to na úkor položky Vlašský dvůr-plyn.
c) předložený návrh OSM - OSN č. 32/15, kterým se navyšuje výdajová položka Olympia - plyn o částku 48.000,-- Kč, a to na úkor položky Vlašský dvůr-plyn.
d) předložený návrh OSM - OSN č. 33/15, kterým se navyšuje výdajová položka Olympia - voda o částku 60.000,-- Kč, a to na úkor položky Vlašský dvůr-plyn.
e) předložený návrh OSM - OSN č. 34/15, kterým se navyšuje výdajová položka ZS - el.energie o částku 120.000,-- Kč, a to na úkor položky Vlašský dvůr-plyn.
f) předložený návrh OSM - OSN č. 35/15, kterým se zřizuje nová investiční položka zimní stadion - technické zhodnocení ve výši 52.000,-- Kč, a to na úkor položky zimní stadion - oprava konstrukce zastřešení.
g) předložený návrh OSM - OSN č.36/15, kterým se zřizuje nová investiční položka Olympia - studna ve výši 242.000,-- Kč, a to na úkor nákladových položek ubytovna Vítězná - voda (100.000,-- Kč), nebytové prostory - voda (80.000,-- Kč), byty - plyn (50.000,-- Kč), Spolkový dům - voda (12.000,-- Kč).

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1062/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.33
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření 33 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 39 000,- Kč z důvodu přijetí dodatku k dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2015 pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na "Výkon činnosti regionálních knihoven v roce 2015", dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OK č. 4.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1063/15 k nárokovým a nenárokovým složkám platů ředitelů PO škol
Rada města s c h v a l u j e
předložené návrhy na stanovení nárokových a nenárokových složek platů ředitelů PO škol a školského zařízení, jejichž zřizovatelem je Město Kutná Hora, s účinností od 1. 11. 2015, provedené v souladu s nařízením vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Vnitřním platovým předpisem pro odměňování ředitelů PO škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora platným od 1. 1. 2007 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.11.15


Usnesení č.1064/15 k výroční zprávě o činnosti základních škol za školní rok 2014/2015
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015:
a) Příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, J.Palacha 166
b) Příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
c) Příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
d) Příspěvkové organizace Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98
e) Příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora,Vladislavova 376

zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015:
a) Příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149
b) Příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.11.15


Usnesení č.1065/15 k odměnám ředitelům příspěvkových organizací v kultuře
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením pozměněného návrhu odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury za rok 2015 ve výši uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1066/15 k uvolnění rozpočtované částky - GFJ
Rada města s o u h l a s í
s uvolněním rozpočtovanané částky dle podané žádosti.
Zodpovídá : Mgr.Seifert,Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1067/15 k rozpočtovému opatření ROZ č.2
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření ROZ č. 2, přesun rozpočtových prostředků z neinvestiční položky "Územní plánování - služby" na investiční položku "Příspěvky na kanalizace" v celkové výši 15.000 Kč dle důvodové zprávy.
b) předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku na kanalizační přípojky

II. s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko (pani Havlíčková) a mimo investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko (pani Petržílková) žadatelům dle předloženého seznamu

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření v bodu I.a)
Zodpovídá : Ing.Kapička,Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1068/15 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1069/15 k výsledku veřejné zakázky - snížení energ.náročnosti budovy
Rada města I. s o u h l a s í
S výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na provádění prací koordinátora BOZP při realizaci akce "Snížení energetické náročnosti budovy bývalé cihelny, Kutná Hora". Nejnižší nabídnutou cenu nabídl Ing. Jaroslav Dolejší, 286 01 Čáslav, ve výši 20.748,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.15


Usnesení č.1070/15 k vyřazení položek z účtu 042 - Nedokončené investice
Rada města I. s c h v a l u j e
vyřazení nedokončených investic z účtu 042 a současně souhlasí s prohlášením těchto položek za zmařené investice, které si může účetní jednotka vykázat v souladu s § 33 odst.5, vyhlášky č.410 /2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

II. u k l á d á
Odboru investic provést všechny související administrativní úkony
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.15


Usnesení č.1071/15 k nákupu nábytku do prostor ubikací lektorů - Dům Dačického
Rada města I. s c h v a l u j e
nákup nábytku pro akci Dačického dům v Kutné Hoře vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví Unesco pro prostory ubytování lektorům a kanceláří dle soupisu, který je součástí důvodové zprávy od společnosti Pohoda Jungmanovo nám. 440, Kutná Hora, za celkovou cenu 213.820,-Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu a nákup uskutečnit.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.15


Usnesení č.1072/15 k zadání projektové dokumentace stezka Sedlec - Kaňk
Rada města I. s c h v a l u j e
Cenovou nabídku ve výši 145.500,-Kč na zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, rozpočtářské práce, přípravné geodetické práce a inženýrskou činnost stavby "Stezka pro chodce a cyklisty Sedlec - Kaňk", dle důvodové zprávy

II.u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, přípravné geodetické práce rozpočtářské práce a inženýrskou činnost stavby "Stezka pro chodce a cyklisty Sedlec - Kaňk" s firmou Ateliér dopravních staveb - Ing.Jiří Kulič
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1073/15 k uzavření smlouvy o dílo - Dačického dům
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na výkon technického dozoru investora na dodávky AV techniky na akci: "Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO" s firmou A.F.C. Controls, s r.o., Novohradská 21, 370 01 České Budějovice, za cenu 58.806,-Kč včetně DPH
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1074/15 k uzavření Dodatku č.5 Sml.o dílo na zhotovení stavby - Dačického dům
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo na provedení stavby "Dačického dům v Kutné Hoře", v rámci projektu" Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví Unesco", CZ.1.06/5.1.00/24.09628.

II. u k l á d á
Odboru investic pokračovat na základě rozhodnutí RM v dalším zákonném postupu při realizaci projektu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1075/15 k výsledku VŘ "Tisk doprovodných a edukativních materiálů"
Rada města I. s c h v a l u j e
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, Protokol o otvírání obálek a Protokol o posouzení kvalifikace veřejné zakázky Tisk doprovodných a edukativních materiálů pro akci Dačického dům. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO, reg. č. CZ.1.06./5.1.00/24.09628, kde vítězem se stal Dušan Lapáček - LEPOR, U Lazara 57, 284 01 Kutná Hora, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic projednat a administrativně zajistit schválení výsledku VŘ u poskytovatele dotace a uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.15


Usnesení č.1076/15 k zápisu z jednání DR MVE PLUS s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Zápisy z jednání dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav ze dne 9. 2. 2015, 30. 3. 2015, 11. 5. 2015 a 29. 9. 2015.


Usnesení č.1077/15 k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na pronájem pozemku
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku parc. č. 557/13 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, uzavřené dne 19.8.2010 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a vlastníkem pozemku panem Karelem Schwarzenbergem, za účelem vybudování dětského hřiště, spočívající ve změně pronajímatele z pana Karla Schwarzenberga na nového správce a pronajímatele společnost ORLÍK NAD VLTAVOU, s r.o., se sídlem Bělohorská 165, Praha 6.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1078/15 k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na pronájem pozemku - L.Nasadoš
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 720/3 v k.ú. Kaňk, uzavřené dne 29.11.2012 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Ladislavem Nasadošem, Svatý Mikuláš, užívaného k zahrádkářským a zemědělským účelům, spočívající ve změně výměry pronajatého pozemku z původních 750 m2 na nových 250 m2, s účinností od 1.1.2016, za nájemné ve výši 2 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 01.01.16


Usnesení č.1079/15 k Obecně závazné vyhlášce Města KH č.10/2015-užívání veř.prostranství
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
schválit Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 10/2015, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1080/15 k uzavření Rámcové smlouvy příkazní a odeslání žádosti
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Rámcové smlouvy příkazní mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Ing. Karlem Novotným, se sídlem Slévárenská 604, Trutnov a následně s odesláním předložené Žádosti o vydání Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem včetně projektování na Obvodní báňský úřad, se sídlem Kozí 4, Praha.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.15


Usnesení č.1081/15 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - V.Adamec
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 793/68 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 60 m2, panu Václavu Adamcovi, Kolín II., k zahrádkářským účelům.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 16.12.15


Usnesení č.1082/15 k rozpočtovému opatření INV - TO č.7/15
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem INV - TO č. 7/15, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Přijaté pojistné náhrady - kontejnerové stanoviště ve výši 30.990,--Kč a zároveň navýšení výdajové rozpočtové položky Sběrný dvůr - nebezpečný odpad ve výši 5.000,--Kč, navýšení výdajové rozpočtové položky Sběrný dvůr - staveb.směsný ve výši 20.000,--Kč a navýšení výdajové rozpočtové položky Sběrný dvůr - objemný odpad ve výši 5.990,--Kč
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1083/15 ke schválení výsledku poptáv.řízení - provozování veřejných WC
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek vyhodnocení poptávkového řízení provedeného hodnotící komisí dne 11.11.2015 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku služby s názvem "Provozování veřejných WC v Pacákových sadech a v Libušině ulici v Kutné Hoře".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky s názvem: "Provozování veřejných WC v Pacákových sadech a v Libušině ulici v Kutné Hoře" s uchazečem umístěným na 1. místě vyhodnocení nabídek s panem Janem Tovarou, se sídlem Opletalova 174, 284 01 Kutná Hora, který nabídl nejnižší cenu ve výši 687 300,- Kč včetně DPH za roční provoz veřejných WC v Pacákových sadech a v Libušině ulici.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1084/15 k rozpočotévmu opatření INV - TO č.8/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 8/15, kterým dochází k navýšení investiční rozpočtové položky Parkoviště Vítězná ve výši 54.811,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunikace - služby ve výši 54.811,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č.1085/15 k zápisu z jednání komise dopravní
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 8. zasedání komise dopravní ze dne 11.11.2015

II. o d v o l á v á
z funkce člena komise dopravní
a) Miroslava Šibravu - z důvodu dlouhodobé neúčasti na jednáních komise
b) Dušana Papaje - na vlastní žádost


Usnesení č.1086/15 k uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování SMS služeb
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování SMS služeb s přidanou hodnotou uzavřené dne 9.1.2012 mezi společností MATERNA Communications a.s., se sídlem Vinohradská 2396/184, 130 52 Praha 3 (poskytovatel) a Městem Kutná Hora (partner)
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 25.11.15


Usnesení č.1087/15 k odměňování manažerů pracovních skupin komunitního plánu
Rada města s o u h l a s í
s odměňováním manažerů pracovních skupin, které vznikly v rámci projektu Komunitní plán Kutná Hora, a to formou odměn za vykonanou práci pro rok 2016.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 15.12.16


Usnesení č.1088/15 k uzavření smlouvy o poskytnutí poradenské služby
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s panem Michalem Polesným o poskytnutí poradenské služby v rámci procesu tvorby 4. Komunitního plánu.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 04.01.16


Usnesení č.1089/15 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 26. 10. 2015.


Usnesení č.1090/15 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 3. čtvrtletí 2015 dle důvodové zprávy.


Usnesení č.1091/15 k rozpočtovému opatření POL č.6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 6 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na profesi dle důvodové zprávy pro rok 2015-2016 v maximální výši 15 000 Kč/ měsíčně.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č.1092/15 k rozpočtovému opatření OCRaM č.01
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OCRaM č. 01 - přesun rozpočtových prostředků z položek "Rozpočtová rezerva" na položku Propagace KH - marketing ve výši 12.000,- Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 18. listopadu 2015

Nahoru