18. listopadu 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.listopadu 2008

Usnesení č.1031/08 k zápisu komise pro mezinárodní vztahy
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy ze dne
29.10.2008
b) zápis z jednání komise pro sociální záležitosti ze dne 6.11.2008
c) zápis z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 15.10.2008


Usnesení č.1032/08 k odvolání a jmenování jednatele spol. Technické služby
Rada města I. o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích a podle § 125, odst. 1, písm. f) obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Ing. Martina Suchánka z funkce jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. s účinností ke d ni 31. 12. 2008.

II. s o u h l a s í
s prodloužením termínu usnesení RM č. 600/08 ze dne 1.7.2008 do 30.6.2009

III. j m e n u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích a podle § 125, odst. 1, písm. f) Obchodního zákoníku do funkce jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r. o. pana Ing. Jiřího Šerpána, , s účinností od 1. 1. 2009.


Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1033/08 k rozpočt.opatření EO č. 30-31
Rada města s c h v a l u j e
a) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 30 - přesun prostředků
z rezervy vedení města na úhradu zpracování zprávy od nezávislého
auditora o ověření účetní závěrky za období od 1.1. - 31.12.2007
společnosti MVE Plus, s.r.o. ve výši 29.750 Kč důvodové zprávy.

b) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 31 - přesun
nevyčerpaných prostředků z položky komunitní plán na příspěvky na
činnost korfbalového klubu SK RESPO Kutná Hora, florbalového klubu
SKP OLYMPIA Kutná Hora a oddílu házené TJ SPARTA Kutná Hora, v
celkové výši 60.000 Kč důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření EO č. 30-31.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1034/08 k návrhu rozpočtu města na rok 2009
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
projednat a schválit předložený upravený návrh rozpočtu na rok 2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1035/08 k návrhu na změnu zřizovací listiny - ZŠ Kamenná stezka
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
ke schválení následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Kamenná stezka Kutná Hora, Kamenná stezka 40 :
čl. V, bod 1 se mění takto:
pozemek p.č. 2466 - zastavěná plocha o výměře 2.857 m2 v k.ú. Kutná Hora se mění na pozemek p.č. 2466/1 - zastavěná plocha o výměře 2.826 m2.

V ostatním zůstává zřizovací listina ze dne 17.7.2001 ve znění dodatků č. 1,2,3 a 4 beze změny.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1036/08 k zakoupení části pozemků Na Kavkách - M.Růžička
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) se zakupením id. 59/840 pozemků v KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3,
613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č.
721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora od pana Miroslava
Růžičky, Choceň za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2.
b) se zaplacením znaleckého odhadu a daně z převodu nemovitostí za
prodávajícího.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1037/08 k prodeji části pozemku v Malíně - Krausovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 520/5 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Malín a studny Josefu a Lence Krausovým, Kutná Hora za kupní cenu 500,- Kč/m2.

Zrušeno usnesením č. 49/09 ze dne 20.1.2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.01.09


Usnesení č.1038/08 k prodeji části pozemků v Malíně - Černuškovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemků p.č. 520/1 a 520/5 o výměře cca 345 m2 v k.ú. Malín Jiřímu a Jaroslavě Černuškovým, Kutná Hora za kupní cenu 500,-Kč/m2.

Zrušeno usnesením č. 50/09 ze dne 20.1.2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.01.09


Usnesení č.1039/08 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 513/08 ze dne 3.6.2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č.1040/08 ke kupní smlouvě na areál Kouřimské brány
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s kupní smlouvou č. 37/2008 na prodej areálu Kouřimská brána s tím, že smluvní pokuta uvedená v čl. VIII této smlouvy bude činit 500.000,- Kč za každý započatý měsíc prodlení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1041/08 k záměru odkoupení nemovitosti v K.Hoře (LITIS)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se záměrem odkoupení nemovitosti čp. 208 s pozemkem p.č. 2930/2 o výměře 238 m2 a pozemku p.č. 2930/1 o výměře 9.712 m2 (se stavbou) v k.ú. Kutná Hora od společnosti LITIS a.s., se sídlem Podbabská 1112/13, Praha 6 - Bubeneč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1042/08 k návrhu rozpočtového opatření OSZ č. 6-7
Rada města I. s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření OSZ č. 6 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů
odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 3.791.000,- Kč -
rozpočtová položka "sociální dávky SR příspěvek na péči", v návaznosti
na zvýšení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na výplatu
příspěvku na péči důvodové zprávy;
b) rozpočtové opatření OSZ č. 7 - snížení rozpočtových příjmů a výdajů
odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 6.600.000,- Kč -
rozpočtová položka "sociální dávky SR hmotná nouze", v návaznosti
na snížení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na výplatu
dáveksociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v
hmotné nouzi důvodové zprávy;

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 6 a č. 7.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1043/08 k návrhu na výplatu mimořádné odměny ředitelce PS K.Hora
Rada města s c h v a l u j e
výplatu mimořádné odměny za rok 2008 Ing. Marii Štorkové, ředitelce Pečovatelské služby Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 15.12.08


Usnesení č.1044/08 k pořízení leteckých snímků Kutné Hory
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na zhotovení kolmých leteckých snímků v analogové i digitální podobě pro celé území města Kutná Hora s firmou JAS AIR CZ spol. s r.o. za nebídnutou cenu 147.000 Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.09.09


Usnesení č.1045/08 ke zprávě o poskytování půjček z FRB v roce 2008
Rada města d o p o r u č u j e
Zatupitelstvu města Kutná Hora
a) vzít na vědomí informativní zprávu o poskytování půjček z FRB v r.2008
b) schválit zahájení výběrového řízení pro rok 2009 na poskytování půjček
z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně
závazné vyhlášky č. 2/2006 v měsíci lednu 2009
c) souhlasit s kriteriem pro výběrové řízení :
kód 01 : obnova střechy a střešní konstrukce
kód 04 : obnova fasády
kód 06 : nástavba nebo vestavba nové bytové jednotky
kód 08 : zlepšení připojení domu na sítě technické vybavenosti
kód 10 : výměna oken

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1046/08 k vyhlášení VŘ na odprodej nebytového prostoru
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 19/08 na odprodej volného městského nebytového prostoru č. 101 v domě čp. 168 v ul. Mazákova (zastavěná plocha parc.č. 785/88 a parc.č. 785/89) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 23/08 na odprodej volného městského nebytového prostoru v privatizovaném domě, a to nebytového prostoru č. 101 v domě čp. 168 v ulici Mazákova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/88 a parc. č. 785/89 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 6.3.2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 8 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 12.1.2009 v 16.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1047/08 k přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 2 o velikosti 2+1, v domě čp. 379 Palackého náměstí, Kutná Hora s paní Pavlou Tomášovou ke dni 31. 12. 2008.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 6 o velikosti 2+KK, v domě čp. 651, ul. Puškinská, Kutná Hora s paní Pavlou Tomášovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, s účinností od 1. 1. 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1048/08 k uzavření nájem.smlouvy - ZERS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy o nájmu pozemku p.č. 36/2 - vodní plocha v k.ú. Neškaredice mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (jako nájemce) a společností ZERS spol. s r.o., se sídlem Karlov 196, Kutná Hora (jako pr onajímatelem).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1049/08 k ukončení VŘ č.SN 20/08 - Barborská 30
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 20/08 na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 30 Barborská ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze výběrového řízení z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 24/08 o nájmu nebytových prostor v přízemí vlevo v nemovitosti č.p. 30 Barborská ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 3 0.12.2008 v 10.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.09


Usnesení č.1050/08 k žádosti spol. GESTORIA s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.12.2007 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností GESTORIA s.r.o., se sídlem Lorecká 465, Kutná Hora týkajícího se změny doby trvání smlouvy o nájmu nebytových prostor z doby určité do 31.12.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou pro obě smluvní strany.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č.1051/08 k uzavření Dodatku č.1 - KH Tebis
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitého a movitého majetku pro zajištění provozu tepelného hospodářství mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora týkajícího se vyjmutí výměníkové stanice v Mazákově ul. v Kutné Hoře z předmětu nájmu, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1052/08 k povolení stavebních úprav Kamenný dům
Rada města b e r e n a v ě d o m í
provedení stavebních úprav v prostorách budovy Václavské nám. č.p. 183 (Kamenný dům) v Kutné Hoře, z důvodu zřízeni expozičního prostoru Českého muzea stříbra.


Usnesení č.1053/08 k výměně bytu (Novotní, Pospíšilová
Rada města s o u h l a s í
s výměnou bytů mezi manželi Petrem a Janou Novotnými, Kutná Hora o velikosti 2+1 a paní Marcelou Pospíšilovou, Kouřim o velikosti 2+1, a to následně:
a) s ukončením nájemní smlouvy s manželi Petrem a Janou Novotnými na byt č. 8 v čp. 656, ul. Puškinská, Kutná Hora ke dni 30. 11. 2008.
b) s uzavřením nájemní smlouvy s paní Marcelou Pospíšilovou na byt č. 8 v čp. 656, ul. Puškinská, Kutná Hora na dobu určitou do 31. 8. 2021, s účinností od 1. 12. 2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1054/08 k prominutí poplatku z prodlení (Černohorský)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Jaroslava Černohorského, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 6.639,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1055/08 k výpůjčce nebyt.prostorů Čáslavská 28
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jaroslavem Mikešem, na dobu určitou od 19.11. 2008 do 17.12.2008.

b) s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.12.08


Usnesení č.1056/08 k žádosti o podnájem nebyt. prostor (MUDr.S.Pietrucha)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor a movitých věcí o užívání nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora (ordinace č. dv. 123, ordinace č.dv. 121, WC + chodba č.dv. 119 a 120) mezi společností Nemocnice Kut ná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a společností Psychiatrie, s.r.o., se sídlem Kutná Hora - Vnitřní Město, Anenské nám. 371.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č.1057/08 k ukončení smlouvy o nájmu nebyt.prostor (MUDr. Novotný)
Rada města s o u h l a s í
s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí umístěných v nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora ze dne 31.12.2007 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem MUDr. Jaroslavem Novotným, Ku tná Hora dohodou ke dni 30.11.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1058/08 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 905/08 ze dne 14. 10. 2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1059/08 k vyvěšení záměru na pronájem objektu prádelny v nemocnici
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem objektu prádelny v areálu nemocnice v Kutné Hoře včetně movitých věcí umístěných v objektu prádelny za podmínek uvedených v přiloženém záměru.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.12.08


Usnesení č.1060/08 k uzavření sml. na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2009
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2009 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a panem Josefem Tříškou, Praha 9, IČ 471 38 289, v termínu od 6.4. 2009 do 16.4. 2009 s tím, že částka za poskytnutí poze mků bude činit 420 000,- Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.09


Usnesení č.1061/08 k nabídce firmy Recykling-kovové odpady, a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutné Hora
a) vzít na vědomí nabídku firmy Recykling - kovové odpady a.s., Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř, na vybudování sběrného dvora v prostorách, které by Město Kutná Hora této firmě odprodalo.

b) nesouhlasit s prodejem pozemků společnosti Recykling - kovové odpady a.s., Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř pro zřízení a provozování sběrného dvora.

c) souhlasit s předloženou odpovědí na nabídku firmy Recykling - kovové odpady a.s., Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1062/08 k harmonogramu svozu tříděného odpadu v roce 2009
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený Harmonogram svozu tříděných odpadů "z ulice" pro rok 2009, jako přílohu č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících n a území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1063/08 k záměru na pronájem části pozemku (p.Naděje)
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemkové parcely č. 2699/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře 150 m2 panu Lukáši Nadějemu, Kutná Hora, za účelem zřízení nového chodníku a parkových úprav zeleně na dobu 25 let, za celkové nájemné ve výši 1,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č.1064/08 k uzavření NS pozemku - zahrádky v k.ú. Malín (p.Klail)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemkové parcely č. 72/1 v k.ú. Malín o výměře 107 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem MUDr. Richardem Klailem, Kutná Hora, za účelem provozování zahrádky na dobu neurčito u s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 3,- Kč/m2/rok.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.11.08


Usnesení č.1065/08 k návrhu rozpočtového opatření OSM č. 97-110/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.97/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 28.800,-- Kč na rozpočtovou položku nemocnice prodej, pronájem, a to na úkor položky poliklinika opravy viz bod č. 1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.98/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 1.500,-- Kč na položku autobusové zastávky opravy, a to na úkor položky materiál neuvedené - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.99/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 32.500,-- Kč na rozpočtovou položku - úklid kontejnerových stání, a to na úkor položky služby neuvedené - viz bod č. 3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.100/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 35.810,-- Kč na novou rozpočtovou položku Klimeška - lavičky,koše, a to na úkor položky mobiliář opravy viz bod č. 4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.101/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na rozpočtovou položku byty voda ve výši 440.000,-- Kč, a to na úkor položky byty teplá voda (315.000- Kč) a položky neprivatizované byty FO (125.000,-- Kč) viz bod č. 5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č.102/08, kterým dochází z důvodu finanční nedostatečnosti k navýšení rozpočtové položky ubytovna Vítězná voda o částku 65.000,-- Kč, a to na úkor položky SIPO (23.650,-- Kč) a položky inzeráty (41.350,--Kč) - viz bod č.6 důvodov é zprávy.

g) předložený návrh OSM č. 103/08, kterým dochází z důvodu finanční nedostatečnosti k navýšení rozpočtové položky Vl.dvůr el.energie o částku 85.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky neprivatizované byty vyúčtování - viz bod č.7 důvodové zprávy.

h) předložený návrh OSM č. 104/08, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky VO U Kola - rozšíření ve výši 22.200,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky veřejné osvětlení služby - viz bod č.8 důvodové zprávy.

i) předložený návrh OSM č.107/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na rozpočtovou položku pojistné události spol.prostory ve výši 6.600,-- Kč, a to na úkor položky byty pojistné události (nebyty) - viz bod č. 11 důvodové zprávy.

j) předložený návrh OSM č.108/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na rozpočtovou položku ubytovna Trebišovská služby ve výši 24.430,-- Kč, a to na úkor položky ubytovna Trebišovská opravy - viz bod č. 12 důvodové zprávy.

II. u k l á d á

ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I. tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

a) souhlasit s předloženým návrhem OSM č. 109/08, kterým se zřizuje nová výdajová položka kompenzace za uvolnění bytu (čp.379) ve výši 300.000,-- Kč, a to na úkor položky Sedlecká 652 - okna viz bod č. 13 důvodové zprávy.

b) souhlasit s předloženým návrhem OSM č. 110/08, kterým se zřizuje nová příjmová položka železný šrot (likvidace vyřazeného majetku) ve výši 160,-- Kč a v téže výši (160,--Kč) se navýší položka ubytovna Vítězná materiál - viz bod č. 14 důvodové zprávy.< BR>Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing. Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1066/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 58
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 58 - přesun rozpočtových prostředků akce "Obnova kapličky na parc. č. 632 k.ú. Kaňk" ve výši 95 500,- Kč z neinvestiční položky na položku investiční "Obnova kapličky na parc. č. 632 k.ú. Kaňk" dle důvodo vé zprávy

II. u k l á d á

ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 58.

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing.Zahradníče      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1067/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 59
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.59 - přesun nevyčerpaných rozpočtových neinvestičních prostředků na zajištění provozu PO Školní jídelny Kutná Hora na investiční příspěvek této PO ve výši 207.550,-Kč a přesun nevyčerpaných rozpočtových neinvestičních prostředků na zajištění provozu PO Mateřské školy Kutná Hora na investiční příspěvek této PO ve výši 5.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání
zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 59.

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing.Zahradníče      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1068/08 k jmenování členů školských rad ZŠ
Rada města j m e n u j e
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., §167, odst.2) ("Školský zákon")
členy školských rad (jmenovitě uvedení v předložené zprávě) těchto základních škol:
Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166,
Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40,
Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 s účinností od 1.1.2009.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.12.08


Usnesení č.1069/08 k výroční zprávě MŠ Pohádka za rok 2007
Rada města I. s c h v a l u j e
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U školky 340 za rok 2007.

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za rok 2007/2008.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.08


Usnesení č.1070/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 63
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 63 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2008 Městské knihovně v Kutné Hoře na vybavení knihovny a odměny knihovny, pověřené z ajišťováním regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji, ve výši 159.500,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 63.


Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing.Zahradníče      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1071/08 k rozpočtovému opatření INV č. 36
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 36 - přesun rozpočtových prostředků z položky "podíly k žádostem" na položku "Mezinárodní spolupráce 08/09" ve výši 107.100,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.


Zodpovídá : Ing. J.Janál,Ing.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č.1072/08 k obnově dětských hřišť (Malín, Kaňk)
Rada města s o u h l a s í
a) S předloženým návrhem na obnovu dětského hřiště v Malíně dle důvodové zprávy

b) S předloženým návrhem na obnovu dětského hřiště na Kaňku dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.09Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 18. listopadu 2008

Nahoru