18. ledna 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.ledna 2017

Usnesení č. 35/17 k výpůjčce Rytířského sálu
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu Vlašského dvora v Kutné Hoře spolku MAS Lípa pro venkov, z.s. Zbraslavice za účelem setkání starostů k seznámení se s informacemi k dotačním titulům pro obce, které se bude konat dne 30. ledna 2017 od 8:30 do 11:00 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 25.01.17


Usnesení č. 36/17 k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu s TS (areál cihelny)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitých věcí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., IČ 49549511, se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora jako nájemcem týkajícího se vyjmutí pozemku p.č. 595/1, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 597/1, pozemku p.č. 597/9, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 597/10, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 597/27, pozemku p.č. 747/20, jehož součástí je stavba bez čp/če, a pozemku p.č. 747/21, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory z předmětu nájmu a vložení pozemků p.č. 747/46 a p.č. 747/47 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory do předmětu nájmu s tím, že od 1.2.2017 činí roční nájemné částku ve výši 335.000,- Kč + DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 37/17 k rozdělení příspěv. programu (granty) - KULTURA + CALENDARIUM CUTHNA
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2017 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti KULTURA dle upravené důvodové zprávy

b) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2017 v kategorii CALENDARIUM CUTHNA dle důvodové zprávy

c) s návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 38/17 k rozdělení příspěv. programu (granty) - SPORT
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2017 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti SPORT dle důvodové zprávy

b) s návrhy smluv o poskytnutí finančního příspěvku
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 39/17 k rozdělení příspěv. programu (granty) - VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2017 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ a VOLNÝ ČAS dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 40/17 k přijetí dotace na projekt "Revitalizace NKP Vlašský dvůr"
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím dotace na projekt "Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře" - č. 117D03J000012, CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 41/17 k zápisu Dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s § 190, odst. 2, písm. g) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

I. b e r e n a v ě d o m í:
a) Zprávu o stavu společnosti k 31. 10. 2016, včetně informace o projektu MICE.

b) Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. dne 31. 8. 2016 ve všech bodech.

II. s o u h l a s í
a) s vyplacením čtvrtletní pohyblivé složky mzdy dle smlouvy za třetí čtvrtletí 2016 v plné výši jednateli společnosti PaedDr. Robertu Lukáškovi,

b) s umožněním přístupu Karlovi Koubskému ml. k informacím veškerých nákladů Kutnohorských listů s tím, že podepíše prohlášení o mlčenlivosti,

c) s neumožněním přístupu Karlovi Koubskému ml. k nahlédnutí do účetnictví a účtu PSKH

d) s uzavřením dohody o provedení práce s editorem Kutnohorských listů.
Zodpovídá : Dr. R. Lukášek, jednatel      Termín : 30.06.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 18. ledna 2017

Nahoru