18. května 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.května 2005

Usnesení č. 399/05 k 6. rozpočtové změně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh 6. změmy rozpočtu:
navýšení o 1.065.900,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
30.000.000,-- Kč ve financování a
31.065.900,-- Kč ve výdajové části rozpočtu, dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 400/05 k žádosti o dotaci (škvárové hřiště TJ Sparta ČKD)
Rada města s o u h l a s í
s tím, že TJ Sparta ČKD Kutná Hora a.s. podá žádost o poskytnutí dotace na finanční krytí investiční akce "Kutná Hora - rekonstrukce stávajícího škvárového hřiště na fotbalové hřiště s umělou trávou" - KÚ Kutná Hora na pozemky p.č. KN 4122/34, 4122/36, 4 122/37, 4122/39, 4122/40, 4122/41, 4122/42 a část pozemku PK 276/2 v k.ú. Kutná Hora v souladu s programem Ministerstva financí.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.05.05


Usnesení č. 401/05 k navýšení počtu pracovníků ODSH
Rada města s c h v a l u j e
s účinností od 1.9.2005 navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Kutná Hora na odboru dopravy a silničního hospodářství o jednoho zaměstnance.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 402/05 k účasti MP na akci Bitva o Sázafest
Rada města s o u h l a s í
s účastí Městské policie Kutná Hora na akci "Bitva o Sázavafest", a to v rozsahu žádosti, kterou předložili organizátoři akce.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 10.06.05


Usnesení č. 403/05 k dopisu starostovi Města Čáslav
Rada města b e r e na v ě d o m í
odpověď na dopis starosty Města Čáslav.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 19.05.05


Usnesení č. 404/05 k návrhu ceníku cen vstupného pro venkovní bazény
Rada města s o u h l a s í
s předloženým ceníkem vstupného pro areál venkovních bazénů od 1. 8. 2005 dle varianty č. 1, bez zpoplatnění atrakcí.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 01.08.05


Usnesení č. 405/05 k výročním zprávám za rok 2004
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) výroční zprávu za rok 2004 Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR "Klub Sluníčko", Trebišovká 611, Kutná Hora.
b) výroční zprávu za rok 2004 občanského sdružení Povídej, Česká 235,
Kutná Hora.


Usnesení č. 406/05 k návrhu ceníku turistické linky
Rada města s c h v a l u j e
návrh ceníku turistické linky č. 245006 trasy Hlavní nádraží - Kostnice - Chrám sv. Barbory takto:
Jízdenka ve výši 6,-- Kč pro držitele čipových karet.
Jízdenka ve výši 15,-- Kč pro ostatní cestující.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 25.05.05


Usnesení č. 407/05 k návrhu termínů RM na II. pololetí r. 2005
Rada města s c h v a l u j e
předložené termíny svých zasedání na II. pololetí roku 2005.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 408/05 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis komise TV a sportu ze dne 12.4.2005.
b) zápis komise pro rozvoj a investiční aktivity ze dne 4.5.2005.
c) zápis komise životnho prostředí ze dne 21.3.2005 a 25.4.2005.
d) zápis bytové komise ze dne 13.4.2005.
e) zápis majetkové komise ze dne 18.4.2005.


Usnesení č. 409/05 ke jmenování jednatele-ředitele Technických služeb spol. s.r.o.
Rada města j m e n u j e
ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích podle § 125 odst. 1, písm. f) Obchodního zákoníku
jednatelem společnosti Technické služby, spol. s.r.o. pana Ing. Miloslava Železného, Kutná Hora s účinností od 1.6.2005.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 410/05 k vyhodnocení VŘ akce "soubor 13 barokních sousoší"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o dílo na akci "Soubor 13 barokních sousoší na parapetní zdi u Jezuitské koleje v Kutné Hoře, oprava, restaurování" s firmou GEMA ART GROUP, a.s. Rathošťská 19, Praha 3 - Žižkov na částku ve výši 5.476.023,-- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.06.05


Usnesení č. 411/05 ke změně dohody o právní pomoci
Rada města s c h v a l u j e
s účinností od 1.5.2005 změnu dohody o poskytování právní pomoci uzavřené dne 23.4.2003 mezi Městem Kutná Hora a advokátem JUDr. Bedřichem Prokopem tak, jak je uvedeno v předložené zprávě.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 19.05.05


Usnesení č. 412/05 ke zrušení usnesení - výměna bytu
Rada města s o u h l a s í
1. se zrušením usnesení č. 370/05 ze dne 4.5.2005
2. s výměnou bytů mezi manželi Romanem a Jarmilou Voženílkovými, Kutná Hora o velikosti 3+1 a manželi Ivanou a Bohumilem Zahradníkovými, Kutná Hora o velikosti 2+1 a to následovně:
a) s ukončením nájemní smlouvy s manželi Romanem a Jarmilou Voženílkovými
na byt č. 13 v čp. 169, ul. Mazákova, Kutná Hora ke dni 30.6.2005.
b) s uzavřením nájemní smlouvy s manželi Ivanou a Bohumilem
Zahradníkovými na byt č. 13 v čp. 169, ul. Mazákova, Kutná Hora na
dobu neurčitou s účinností od 1.7.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 413/05 k přidělení bezbariérového bytu (P. Pjekurný)
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bezbariérového bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 653, ul. Puškinská, Kutná Hora o velikosti 1+kk , I. ktg. panu Pavolu Pjekurnému, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 414/05 k vyrovnání nákladů vložených do půdního vestavby
Rada města I. s o u h l a s í
s proplacením částky 76.951,-- Kč jako vyrovnání vynaložených nákladů na zřízení půdní vestavby k bytu č. 3, v čp. 35 ul. Barborská, Kutná Hora, panu Rudolfu Pospíšilovi.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ Kutná Hora
zařadit do nejbližšího návrhu změny rozpočtu částku ve výši 76.951,-- Kč na úhradu vyrovnání vynaložených nákladů na zřízení půdní vestavby v bytě č. 3 v čp. 35 ul.Barborská, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 415/05 k prominutí penále (V.Kalousková)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro paní Vlastu Kalouskovou, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 33.128,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.05


Usnesení č. 416/05 k prominutí penále (H. Šturmová)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro paní Helenu Šturmovou, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 8.768,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.05


Usnesení č. 417/05 k prominutí penále (J.Kočí)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro paní Jitku Kočí, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 3.020,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.05


Usnesení č. 418/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky (M. Tůmová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zatupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se vzdáním se práva a prominutím pohledávky poplatku z prodlení ve výši 65.551,-- Kč z důvodu zastavení dědického řízení po paní Martě Tůmové, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 419/05 k vyvěšení záměru o výpůjčce pozemku
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce pozemku p.č 1289/1 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 420/05 k přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 2 o velikosti 2+1, I. kategorie
v domě čp. 42, Komenského náměstí, Kutná Hora s manželi Janem a
Miroslavou Hubalovými ke dni 30.6.2005.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt. č. 7., o
velikosti 2+1, I. kategorie v domě čp. 658, ul. Puškinská, Kutná Hora
s manželi Janem a Miroslavou Hubalovými,
Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.7.2005
na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 421/05 k prominutí úroku z prodlení - Technické služby
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. v celkové výši 2.767,28 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.05


Usnesení č. 422/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 16/05
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového rízení č. SN 16/05 na prodej bytů č. 1, 2, 4, 6 v ul. Čáslavská čp. 42, Kutná Hora (stav. p.č. 3014) a na prodej pozemku p.č. 2982/13 (zahrada o výměře 603 m2), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 24/05 na prodej bytů č. 1, 2, 4, 6 v ul. Čáslavská čp. 42, Kutná Hora (stav. p.č. 3014) a na prodej pozemku p.č. 2982/13 (zahrada o výměře 603 m2) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrov ého řízení. Odhadní cena nemovitostí je stanovená dle znaleckých posudků ze dne 7.5.2004 a 24.6. 2004. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 27.6.2005 11:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 423/05 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s proloužením předložených termínů na plnění usnesení RM dle předložené
zprávy
b) se zrušením usnesení č. 235/05.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 424/05 k umístění prodejního zařízení na prodej popcornu - p. Lupečka
Rada města s o u h l a s í
s umístěním prodejního zařízení na prodej popcornu v Husově ulici před čp. 104 pro p. Jana Lupečku, Kutná Hora v termínu od 1.7.2005 do 30.6.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 425/05 k záboru veřej. prostranství - Kutnohorská padesátka ČS
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství v ulicích U Lazara, V Lipkách, Na Spravedlnosti, Potoční, Hrnčířská, Nad Sady, místní komunikace na Kaňku, místní komunikace na Dolním Žižkově a parkoviště u plaveckého bazénu pro účely uspořádání cyklistického závodu "3 . ročník Kutnohoská padesátka České spořitelny" v termínu 27.8.2005 od 8:00 do 18:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 426/05 k zápisu DR Technických služeb
Rada města b e r e na v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s.r.o.
zápis č. 4/05 z jednání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. ze dne 2. května 2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 427/05 k uspořádání akce Slavnostní průvod před soutěží MISS Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zvláštním užíváním místních komunikací - Palackého náměstí (před Sankturinovským domem), Tylova ulice, Na Náměti a Tylovo divadlo pro účely konání slavnostního průvodu před soutěží MISS Kutná Hora 2005 dne 27.5.2005. Žadatelem je T - art, s.r.o. Jakub ská 562, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.05.05


Usnesení č. 428/05 k veřejnému osvětlení - pokládka kabelu
Rada města s o u h l a s í
s pokládkou kabelu veřejného osvětlení do společného výkopu, který provede JUDr. Vladimír Pospíšil, Kutná Hora v rámci výstavby tří nových rodiných domků v ul. Na Rudě.
Náklady na pokládku kabelu, kterou provedou Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. budou hrazeny z kapitoly VO.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 429/05 k vybudování místní komunikace Ke Trojici
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) zrušit část II. usnesení ZM č. 107/98 ze dne 18.6.1998.

b) souhlasit s tím, že Město Kutná Hora převezme investorství výstavby místní komunikace dle stavebního povolení SÚ-329/98/Fr ze dne 16.3.1998 na pozemku p.č. 4439/22 a 4427 v k.ú. Kutná Hora od pana Ing. Jaromíra Votruby, Kutná Hora a pana Bohumíra Sou kupa, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 430/05 ke zrušení usnesení - nebytové prostory U Havírny
Rada města I. r u š í
usnesení č. 265/05 ze dne 6. dubna 2005

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v přízemí domu čp. 921 U Havírny, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a příspěvkovou organizací Pečovatslská služba Kutná Hora, se sídlem Pirknerovo nám. 206, Kutn á Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že náklady za služby spojené s užíváním výše uvedeného nebytového prostoru bude hradit Pečovatelská služba Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.05


Usnesení č. 431/05 k přidělení bytu a uzavření NS (O. Vopěnka)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 3 o velikosti 1+1, II. kategorie
v domě čp. 41, Komenského náměstí, Kutná Hora s panem Ondřejem
Vopěnkou ke dni 30.6.2005.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 7, o velikosti
2+kk, I. kategorie v dodmě čp. 987 U Lesa, Kutná Hora s panem Ondřejem
Vopěnkou, Kutná Hora. Nájemní
smlouva bude uzavřena s účinností od 1.7.2005 na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 432/05 k uzavření smlouvy o poskytnutí ubytování (D. Pompová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytování ubytování na ubytovně v Sedlci - Okál v Kutné Hoře s paní Darinou Pompovou, Kutná Hora na dobu nezbytně nutnou - do ukončení opravy bytu č. 12 .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 433/05 k vyvěšení záměru na pronájem movitého a nemovitého majetku nemocnice
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nemovitého a movitého majetku tvořícího soubor majetku ve správě příspěvkové organizace Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora, dle zřízovací listiny, za účelem provozu zdravotnického zařízení v rozsahu provozu, jak je dos ud zajišťován příspěvkovou organizaci Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.05


Usnesení č. 434/05 k ukončení NS (Ing. T. Benada)
Rada města I. s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy s panem Ing. Tomášem Benadou, k bytu č. 8
v čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře s tím, že v souladu s nájemní
smlouvou bude vypořádáno nadstandardní vybavení bytu po odečtení
odpisové sazby za dobu užívání bytu ve výši 67.684,-- Kč.
b) s uzavřením nájemní smlouvy s panem Petrem Novotným,
Benešov, na byt č. 8 v čp. 656, ul. Puškinská v
Kutné Hoře, na dobu určitou, do 31.8.2021.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) nesouhlasit s uzavřením budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní
smlouvy k bytu č. 8 v čp. 656, ul. Puškinská, Kutná Hora s panem
Petrem Novotným, Benešov.
b) souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní
smlouvy uzavřené dne 4.3.2002 mezi Městem Kutná Hora a panem
Ing.Tomášem Benadou, Kutná Hora z důvodu
ukončení nájemního vztahu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl.
VI. smlouvy uzavřené dne 4.3.2002. Město vrátí panu Ing. T. Benadovi
částku ve výši 235.934,-- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 435/05 k zápisu DR KH Tebis
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis s.r.o. ze dne 19. dubna 2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 436/05 k záboru veřej. prostranství - skupina historického šermu
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého náměstí na ploše před Sankturinovským domem pro účely vystoupení skupiny historického šermu TERTIUM NONDATUR v termínu 20.5.2005 od 15:00 do 18:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.05


Usnesení č. 437/05 k rekonstrukci vozovky Dukelská ul.
Rada města s o u h l a s í
s provedením rekonstrukce povrchu vozovky v Dukelské ul. v Kutné Hoře za cenu 1.163.681,-- Kč (bez DPH) dle cenové nabídky společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 438/05 ke změně organizační struktury MÚ Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se změnou organizační struktury MÚ Kutná Hora takto: Majetkové oddělení Odboru správy majetku MÚ Kutná Hora je s účinností od 1.6.2005 organizačně zařazeno do Odboru ekonomického MÚ Kutá Hora.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.05.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 18. května 2005

Nahoru