18. dubna 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.dubna 2018

Usnesení č. 274/18 k návrhu smlouvy na zabezpečení sociálních pohřbů
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené rámcové smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Pohřební službou Jeřábek, spol. s r.o., Kolín o poskytování služeb - sociální pohřby.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 275/18 ke změně Zakládací listiny spol. Průvodcovská služba
Rada města
Hora ve funkci Valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. IČO 25100513 
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města schválit
a) změnu Zakládací listiny výše uvedené společnosti v článku č. 8 spočívající v rušení Dozorčí rady společnosti ke dni 31. 5. 2018

b) změnu zakladatelské listiny "Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o", IČO 25100513 v názvu společnosti: název změnit na "Služby města Kutné Hory s.r.o." s účinností k 31.5.2018
Zodpovídá : K. Koubský, místostarosta      Termín : 24.04.18


Usnesení č. 276/18 k obsazení pracovní pozice
Rada města I. r u š í
s účinností od 19.4.2018 neobsazenou pracovní pozici uklízečka sportovní haly Klimeška

II. z ř i z u j e
s účinností od 1.6.2018 pracovní pozici provozář sportovní haly Klimeška
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 01.06.18


Usnesení č. 277/18 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání bytové komise dne 9. 4. 2018

b) stanovisko Bytové komise rady města ve znění: S odvoláním na "Pravidla k pronájmu bytů zvláštního určení v Domech pro seniory ve vlastnictví Města Kutná Hora" doporučuje bytová komise zachovat byty zvláštního určení v Domech pro seniory jako prioritu pro řešení bydlení seniorů se sníženou soběstačností, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují pro zajištění základních životních potřeb čerpat sociální služby.

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 540, Jánské náměstí v Kutné Hoře s panem Tomášem Hráčkem na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2020

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v č.p. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Lucií Vítovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2020

c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 632, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Andreou a Václavem Sochůrkovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2020

d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č.p. 322, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Věrou Linzovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2020

e) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Pavlínou Hotovcovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2020

f) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v č.p. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Lubomírou a Ladislavem Horvátovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2020.

III. r u š í
své usnesení č. 48/18 v bodě 2, písm. b) ze dne 24. 1. 2018

IV. s c h v a l u j e
a) zapsání žádosti o byt zvláštního určení v Domě pro seniory podanou panem Miroslavem Plockem dne 15. 12. 2017 do seznamu uchazečů a řešení této žádosti standardním způsobem dle vedeného seznamu uchazečů.

b) zapsání žádosti o byt zvláštního určení v Domě pro seniory podanou panem Tomášem Račkem dne 22. 3. 2018 do seznamu uchazečů a řešení této žádosti standardním způsobem dle vedeného seznamu uchazečů.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 278/18 k záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Sedlec (p. Čížek)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 805/39 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 279/18 k vyhlášení VŘ č. SN 10/18 na pronájem bytu ( Opletalova 178)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 10/18 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu č.p. 178, ul. Opletalova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 23. 5. 2018 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 280/18 k vyhlášení VŘ č. SN 11/18 na pronájem bytu (Vojtěšská 19)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 11/18 na pronájem bytu č. 5, o velikosti 2+1, ve 2. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka výběrového řízení je dne 23. 5. 2018 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.06.18


Usnesení č. 281/18 k vyhlášení VŘ na pronájem prostor k podnikání(Barborská 30)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 08/18 na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí vlevo v budově č.p. 30, Barborská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 325 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 22.5.2018 ve 14.00 hod.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 282/18 k vyhlášení VŘ na pronájem prostor k podnikání (Barborská 30)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 09/18 na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí vpravo v budově č.p. 30, Barborská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 325 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 22.5.2018 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 283/18 k ukončení a vyhlášení VŘ na pronájem bytu (Kollárova 589)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 04/18 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 2+kk ve 4. podlaží domu č.p. 589, ul. Kollárova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 12/18 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 2+kk ve 4. podlaží domu č.p. 589, ul. Kollárova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 23. 5. 2018 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 284/18 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu (Kollárova 589)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 05/18 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 1+kk ve 4. podlaží domu č.p. 589, ul. Kollárova v Kutné Hoře s panem Igorem Izsákem, Košice (Slovensko), za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) zvláštních podmínek výběrového řízení č. SN 05/18.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 285/18 k uzavření NS na část pozemku v k.ú. KH (pí Lesáková Čechová)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 1766/4 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Janou Lesákovou Čechovou,250 82 Horoušany jako nájemcem s účinností od 1.7.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 2 100,00 Kč/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 286/18 k dodatku k nájemní sml.(Římskokat.farnost - arciděkanství KH)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě na pronájem části pozemku p.č. 9 o výměře 177 m2 v k.ú. Kutná Hora uzavřené dne 18.10. 2007 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Římskokatolickou farností - arciděkanství Kutná Hora, IČO 46403523, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora jako nájemcem týkajícího se změny předmětu nájmu, kde nadále bude předmětem nájemní smlouvy část pozemku p.č. 9 o výměře 174 m2 (dle geometrického plánu č. 03839 - 26/2017 pozemek p.č. 9/4) v k.ú. Kutná Hora s tím, že nájemní vztah bude vložen do katastru nemovitostí. Pronajímatel souhlasí s provedením zahradních úprav a vytvořením lapidária kamenných artefaktů z kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře na předmětu nájmu nájemcem na jeho náklady.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 287/18 ke stanovení výše plateb - ubytovna v ul. Trebišovská č.p. 609 - ZRUŠENO
Rada města I. r u š í
ke dni 30.4.2018 své usnesení č. 284/17 ze dne 19.4.2017.

II. s c h v a l u j e
stanovení výše plateb za užívání ubytovny v ul. Trebišovská č.p. 609, Kutná Hora u smluv uzavíraných s účinností od 1.5.2018 následovně:
a) jeden pokoj:
nájem               1 500,00 Kč/ měs./pokoj
služby 1 osoba 1 680,00 Kč
2 osoby             3 360,00 Kč
vybavení              200,00 Kč

b) dva pokoje:
nájem                2 000,00 Kč/měs./2 pokoje
služby 1 osoba 1 680,00 Kč
2 osoby             3 360,00 Kč
3 osoby             5 040,00 Kč
4 osoby             6 720,00 Kč
5 osob               8 400,00 Kč
Vybavení              400,00 Kč

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.05.18
Zrušeno usnesením RM č. 895/21 ze dne 10. 11. 2021.

Usnesení č. 288/18 ke stanovení výše plateb - ubytovna v ul. Vítězná č.p. 443
Rada města I. r u š í
ke dni 30.4.2018 své usnesení č. 285/17 ze dne 19.4. 2017.

II. s c h v a l u j e
stanovení výše plateb za užívání ubytovny v ul. Vítězná č.p. 443, Kutná Hora u smluv uzavíraných s účinností od 1.5.2018 následovně:
a) užívání dvojbuňky:
nájem               2 000,00 Kč/měs./dvojbuňka
služby 1 osoba 1 680,00 Kč/měs.
2 osoby             3 360,00 Kč/měs.
3 osoby             5 040,00 Kč/měs.
4 osoby             6 720,00 Kč/měs.
5 osob               8 400,00 Kč/měs.
za každou další osobu 500,00 Kč

b) užívání jednoho pokoje ve dvojbuňce:
nájem               1 000,00 Kč/měs./pokoj
služby 1 osoba 1 680,00 Kč/měs.
2 osoby             3 360,00 Kč/měs.
za každou další osobu 500,00 Kč
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.05.18


Usnesení č. 289/18 k PŘ na VZMR "Provozní údržba hřiště UMT 3G v ul. Jana Palacha"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Provozní údržba hřiště UMT 3G v ulici Jana Palacha, Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise                  náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora     Karel Koubský st.
2. Ing. Ota Morawski    Pavel Procházka
3. Bc. Jitka Gregorová  Věra Kapišáková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 16.05.18


Usnesení č. 290/18 k PŘ na VZMR "Stavební úpravy bytu č. 1, Masarykova 302"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č. 1, Masarykova 302, Kutná Hora" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11.4.2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: PAMAK s.r.o., IČO 25779656, se sídlem Mikoláše Alše 470, Kolín II, 280 02 Kolín.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: PAMAK s.r.o., IČO 25779656, se sídlem Mikoláše Alše 470, Kolín II, 280 02 Kolín, za cenu 672.152,22 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 291/18 k PŘ na VZMR "Dřevěná eurookna a dveře - II. etapa, Kaňk 243"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Dřevěná eurookna a dveře - II. etapa, Kaňk 243" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 9. 4. 2018. Jako nejvýhodnější nabídka pro zadavatelele je nabídka dodavatele: TREDO s.r.o., IČO 64825337, se sídlem Libušská 190/100, 140 00 Praha - Písnice.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: TREDO s.r.o., IČO 64825337, se sídlem Libušská 190/100, 140 00 Praha - Písnice za cenu 1.042.492,44 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 292/18 k PŘ na VZMR "Zateplení fasády č.p. 652, Sedlecká ul., Kutná Hora"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
odstoupení firmy PF Stavitelství, s.r.o., IČO 05406595, se sídlem Divišova 234, 530 03 Pardubice, která se umístila na prvním místě poptávkového řízení s názvem: "Zateplení fasády č.p. 652, Sedlecká ul., Kutná Hora", od uzavření smlouvy o dílo z kapacitních důvodů.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku "Zateplení fasády č.p. 652, Sedlecká ul., Kutná Hora", s dodavatelem, který se s nabídkovou cenou 1.656.548,37 Kč včetně DPH umístil na druhém místě poptávkového řízení, firmou SIKA stavební činnost s.r.o., IČO 27793532, se sídlem Rešov 93, 793 44 Horní Město.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 293/18 k rozpočtovým opatřením OSM č. 3 - 4/18
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 3/18, kterým se zřizuje nová investiční položka parkoviště Radnická ve výši 200.000,-- Kč, a to na úkor položky rozpočtová rezerva.

b) předložený návrh OSM č. 4/18, kterým se navyšuje výdajová investiční položka Kaňk 243 Mozaika - okna a dveře o částku 143.000,-- Kč, a to na úkor položky rozpočtová rezerva.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.04.18


Usnesení č. 294/18 k PŘ na VZMR "Opravy ocel. konstrukce ZS", RO OSM č. 5/18
Rada města I. s c h v a l u j e
a) výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Opravy ocelové konstrukce zastřešení Zimního stadionu Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 13.4.2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: DESMO a.s., IČO: 00129224, se sídlem Radlická 2485/103, Smíchov, Praha 5.

b) předložený návrh OSM č. 5/18, kterým se navyšuje výdajová položka ZS - oprava zastřešení o částku ve výši 400.000,-- Kč, a to na úkor položky rozpočtová rezerva.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: DESMO a.s., IČO: 00129224, se sídlem Radlická 2485/103, Smíchov, Praha 5 za cenu ve výši 2.856.019,-- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 295/18 k záměru na pronájem části pozemků v k.ú. Kutná Hora (TRANS spol.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 2948/1 o výměře cca 200 m2, část pozemku p.č. 2949/4 o výměře cca 25 m2 a část pozemku p.č. 2952 (dle geometrického plánu č. 3324-29/2013 část pozemku p.č. 2952/3) o výměře cca 520 m2, vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 296/18 k rozpočtovému opatření OSM č. 6/18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 6/18, kterým se zřizuje nová investiční položka hala Klimeška - mycí stroj ve výši 149.919,-- Kč, a to na úkor položky hala Klimeška - provozní náklady.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.04.18


Usnesení č. 297/18 k prodeji pozemku v k.ú. Perštejnec (man. Říhovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p.č. 66/1 o výměře 90 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Perštejnec, manželům Josefu a Marcele Říhovým, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 46.888,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 24.04.18


Usnesení č. 298/18 k VŘ na prodej bývalé ZŠ č.p. 167 s pozemky v k.ú. Malín
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 1/18 na prodej pozemků p.č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č.p. 167, p.č. 2 o výměře 1218 m2, p.č. 3 o výměře 120 m2 a p.č. 4 o výměře 61 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Malín, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací ceny:
vyvolávací cena nemovitých věcí celkem 7.500.000,- Kč,
vyvolávací cena nemovitých věcí v etapě č. 1 6.300.000,- Kč,
vyvolávací cena nemovitých věcí v etapě č. 2 1.200.000,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 299/18 k sml. o zřízení věcného břemene - trafostanice v k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Městem Kutná Hora jako povinným a spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín jako oprávněným týkající se práva zřídit a provozovat stavbu bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví spol. ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 2165/8 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu určitou - po dobu fyzické a právní exicence stavby na pozemku za jednorázovou úplatu ve výši 26.090,80 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 300/18 ke zřízení věcného břemene - EC Kutná Hora s.r.o. - k.ú. Perštejnec
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu vodohospodářského díla "Kutná Hora, lokalita Karlov - vodovodní a tlaková kanalizační přípojka pro provozní budovu v areálu EC Kutná Hora" na pozemku p.č. 118/16 v k.ú. Perštejnec v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 111/160 v k.ú. Perštejnec, kterým je toho času společnost EC Kutná Hora s.r.o., IČO 28497422, se sídlem Karlov č.p. 197, 284 01 Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 301/18 k zápisu z komise pro městská sídliště
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 26.3.2018 
b) rezignaci pana Ing. Ladislava Exnera na funkci člena komise


Usnesení č. 302/18 k revitalizaci Vrchlice - podpis smlouvy o přeložce plynu
Rada města I. s c h v a l u j e
podpis smlouvy o "Zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících "jako vyvolané investice pro akci Revitalizace toku Vrchlice s firmou GasNet s.r.o Klíšská 940/96 Ústí n/Labem zastoupené firmou GridServices s.r.o. Plynárenská 499/1 Zábrdovice, 602 Brno jako vlastníka plynárenského zařízení.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 303/18 k rozpočtovému opatření OI č. 06
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 06, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijatého přeplatku za odběr plynu na položce "Sportovní hala Klimeška" ve výši 595.001,28 Kč dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 304/18 k rekonstrukci bývalé ZŠ J.A.Komenského - projektový tým
Rada města I. s c h v a l u j e
změny a doplnění složení projektového týmu pro akci Rekonstrukce bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ředitelce knihovny uzavřít s novými pracovníky projektového týmu dohodu o pracovní činnosti.
Zodpovídá : Mgr. Gabriela Jarkulišová      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 305/18 k přijetí dotace na rekonstrukci Sankturinovského domu
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Specifický cíl 3.1, Kolová výzva č.52 na akci Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře ident.č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004563 ve výši 51.859.833,93 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic zpracovat pro zastupitelstvo města dne 24.04.2018 materiál k projednání.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 24.04.18


Usnesení č. 306/18 k přijetí dotace na Vybudování infrastruktury na ZŠ
Rada města I. n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu id.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003923 specifický cíl 2.4 kolová výzva č. 47 na akci ‚ Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, cizích jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře ve výši 76 988 908,60 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic zpracovat pro zastupitelstvo města dne 24.04.2018 materiál k projednání.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 307/18 k projektu a podání žádosti o dotaci na odbahnění rybníka Lorčák
Rada města I. s c h v a l u j e
zpracování projektu a podání žádosti o dotaci na odbahnění rybníka "Lorčák" Projektovému Ateliéru Dlabáček s.r.o. za nabídnutou cenu 111.320,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.06.18


Usnesení č. 308/18 k projektu na výstavbu parkoviště vedle trafostanice sídliště Šipší
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na zpracování jednostupňového projektu na výstavbu nového parkoviště na sídlišti Šipší - vedle trafostanice naproti MŠ - projektové a konzultační kanceláři Ing. Jiří Kejval za nabídnutou cenu 114.950,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.06.18


Usnesení č. 309/18 ke sportovní hale Klimeška - schválení dodatku smlouvy
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku smlouvy s firmou PKS na výstavbu II. etapy sportovní haly Klimeška, kterým se upravuje termín dokončení stavby do 30.04.2018 a celková cena stavby na 78 013 672,58 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic zajistit oboustranný podpis dodatku.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 310/18 ke sml. o umožnění realizovat stavbu parkoviště autobusů Sedlec
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit v rámci přípravy akce "Parkoviště autobusů Sedlec" uzavření smlouvy o umožnění realizovat stavbu se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 311/18 k uzavření sml. o dílo - Koncepce odpadového hospodářství města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého návrhu smlouvy o dílo na zpracování koncepce odpadového hospodářství města Kutná Hora se společností VIA ALTA a.s., se sídlem Okružní 963, 674 01 Třebíč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 312/18 k zápisu z komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 28. března 2018


Usnesení č. 313/18 ke sml. na úhradu ztráty z provoz. linky PID Praha Háje - K. Hora
Rada města s o u h l a s í
s podepsáním smlouvy s organizací ROPID, Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy na úhradu části prokazatelné ztráty provozováním linky PID č. 381 Praha,Háje - Kutná Hora,aut.st. na rok 2018 - dodatek ke smlouvě č.12.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 314/18 k zápisu DR spol. KH TEBIS s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb. 
I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s realizací níže uvedených změn v Zakladatelské listině společnosti KH TEBIS s.r.o.
- Doplnit do zakladatelské listiny předmět podnikání "výroba elektřiny" ; - Doplnit do zakladatelské listiny předměty podnikání "výroba tepelné energie" a "rozvod tepelné energie",
- Vymazat ze zakladatelské listiny jméno Karla Koubského.
b) s udělením odměny jednateli společnosti za období 15.11.2017 do 31.12.2017 v plné výši 

II. p o v ě ř u j e
starostu města udělením plné moci společnosti Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. k provedení výše uvedené změny

III. b e r e   n a   v ě d o m í
Zápis č. 02/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS spol. s r.o. konaného dne 21. března 2018 ve všech ostatních bodech
Zodpovídá : M. Suchánek, jednatel      Termín : 19.06.18
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 18. dubna 2018

Nahoru