18. dubna 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.dubna 2012

Usnesení č. 278/12 k uzavření partnerství s městem Bingen am Rhein
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit podepsání dohody o partnerství s městem Bingen am Rhein.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.05.12


Usnesení č. 279/12 k zápisu komise RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro rozvoj informačních technologií ze dne 3. 4. 2012
b) zápis z 9. zasedání komise dopravní ze dne 28.3. 2012
c) zápis z jednání komise CR ze dne 2. dubna 2012


Usnesení č. 280/12 k ukončení členství v DR společnosti Sparta KH
Rada města d o p o r u č u j e
Valné hromadě společnosti Sparta Kutná Hora, a.s.
přijmout rezignaci Ing. Pavla Míky na funkci člena dozorčí rady společnosti Sparta Kutná Hora, a.s.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.05.12


Usnesení č. 281/12 k ukončení členství v DR Technické služby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
dnem 18.5.2012 rezignaci pana Ing. Pavla Míky na funkci člena dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, s.r.o.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.05.12


Usnesení č. 282/12 k rozpočtovému opatření EO č.7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 7, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu příslibu dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené osoby ve výši 628.370,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 283/12 k rozpočtovému opatření EO č.8
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 8, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z oddělení kultury a cestovního ruchu na Odbor památkové péče a školství ve výši 300.000 tis. Kč, dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 284/12 k bezúplatnému převodu nemovitostí v KH (kasárna)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem budovy bez čp/če na pozemku p.č. 4691/10 a pozemku p.č. 4691/10 o výměře 717 m2, budovy bez čp/če na pozemku p.č. 4691/11 a pozemku p.č. 4691/11 o výměře 718 m2 a pozemku p.č. 4691/29 o výměře 16.972 m2 (specifikováný geometrickým plánem č. 3155-20/2012 ze dne 9.2. 2012), vše v k.ú. Kutná Hora, Městu Kutná Hora od ČR - Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, se sídlem Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 285/12 k prodeji části pozemku PF ČR spol. CEPE Invest s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 812/2 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 společnosti CEPE Invest s.r.o., se sídlem Tomkova 3167, Praha 5.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 286/12 k navýšení základního kapitálu (MLaR s.r.o.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s navýšením základního kapitálu společnosti Městské lesy a rybníky, spol. s r.o. o částku 800.000,- Kč nepeněžitým vkladem jediného společníka Města Kutná Hora, a to lesními pozemky p.č. 493 a 488/4 o celkové výměře 43.667 m2, včetně lesních porostů, v k.ú. Útěšenovice.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 287/12 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - ČEZ Distribuce
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 2544 o výměře cca 56 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 288/12 k prodeji části pozemku v KH - man.Pinnoy
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 167 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Roaldovi a Věře Pinnoy, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 289/12 k prodeji části pozemku v k.ú.Sedlec u KH - pí Bláhová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 805/36 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Ivě Bláhové,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 290/12 k prodeji části pozemku v k.ú.Sedlec u KH - pí Kadlecová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 813 o výměře cca 124 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Zdeňce Kadlecové,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 291/12 k prodeji pozemků v k.ú.KH - U.T.C.PROPERTIES s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. 4094/144 o výměře 1.283 m2 a p.č. 4106 o výměřě 5.548 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti U.T.C. PROPERTIES s.r.o., se sídlem Na Dlouhém 83, Říčany - Jažlovice.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 292/12 k bezúplatnému převodu pozemku v k.ú.KH - pí Stružinská
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1132/4 o výměře 7 m2 v k.ú. Kutná Hora Městu Kutná Hora od paní Mgr. Jitky Stružinské, Pardubice.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 293/12 k ukončení VŘ č.M1/12 a vyhlášení VŘ č.M4/12 - Zdeslavice
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 1/12 na prodej budovy č.p. 24 na pozemku p.č. st. 38 a pozemků p.č. st. 38 o výměře 127 m2 a p.č. 418/2 o výměře 1.490 m2, vše v k.ú. Zdeslavice u Černín, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 4/12 na prodej budovy č.p. 24 na pozemku p.č. st. 38 a pozemků p.č. st. 38 o výměře 127 m2 a p.č. 418/2 o výměře 1.490 m2, vše v k.ú. Zdeslavice u Černín, za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2.750.000,-Kč

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.05.12


Usnesení č. 294/12 k prodeji nemovitostí na Katlově - p.Vágner
Rada města I. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej zemědělské stavby bez čp/če na pozemku p.č. st. 28, části pozemku p.č. st. 28 o výměře cca 580 m2, části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 1.160 m2, pozemku p.č. 417 o výměře 307 m2, vše v k.ú. Zdeslavice u Černín, a pozemků p.č. 523 o výměře 7.985 m2, p.č. 524 o výměře 1.147 m2, části pozemku p.č. 495 o výměře cca 3.700 m2 a pozemku p.č. dle PK 475 o výměře 4.563 m2, vše v k.ú. Červené Janovice, dle žádosti pana Jakuba Vágnera,252 43 Průhonice.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora nesouhlasit
s prodejem pozemku p.č. 416 o výměře 431 m2 v k.ú. Zdeslavice u Černín panu Jakubu Vágnerovi,252 43 Průhonice.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 295/12 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 4.4. 2012.


Usnesení č. 296/12 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (montáž kabelového vedení NN - Sedlec) na pozemcích p.č. 560/1 a p.č. 640/5 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 297/12 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (montáž kabelového vedení NN včetně rozpoj. skříní a bet. sloupů - Sedlec) na pozemcích p.č. 645, p.č. 646 a p.č. 648 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 298/12 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského řízení "Stavební úpravy - Reko MS Kutná Hora - Městské sady" na pozemcích p.č. 3720, 3724, 3725, vše v k.ú. Kutná Hora, v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 299/12 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského řízení "Nová STL plynovodní přípojka pro čp. 202 - Kaňk, Kutná Hora" na pozemku p.č. 629/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 300/12 k vyhlášení výběr.řízení č.SN 20/12
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 20/12 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu čp. 183, Václavské náměstí v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 4. 6. 2012 ve 14.00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.06.12


Usnesení č. 301/12 k uzavření nájemní smlouvy (L.Zacharová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 5 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 402, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Ludmilou Zacharovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za nájemné ve výši 3.237,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 302/12 k uzavření nájemní smlouvy (M.Pilařová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 6 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 402, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Miloslavou Pilařovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za nájemné ve výši 3.111,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 303/12 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 47/12 ze dne 1. 2. 2012.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 18.04.12


Usnesení č. 304/12 k ukončení VŘ č.SN8/12 a vyhlášení VŘ č.SN21/12
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 08/12 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu

b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 21/12 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 23.5.2012 ve 13.00 hod.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.12


Usnesení č. 305/12 k uzavření smlouvy s KHnet.info
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené Smlouvy o spolupráci mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a občanským sdružením KHnet.info, o.s., Studentů 133, Kutná Hora.

Usnesení bylo zrušeno usnesením RM č. 486/12 ze dne 13.6.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.05.12


Usnesení č. 306/12 k návštěvnímu řádu Vorlíčkových sadů
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh Návštěvního řádu Vorlíčkových sadů v Kutné Hoře platný od 1.5.2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.05.12


Usnesení č. 307/12 k poptávkovému řízení - obnova pláště domu Pirknerovo nám. čp. 206
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova vnějšího pláště domu čp. 206 Pirknerovo náměstí včetně ohradní zdi a věže bývalého kostela sv. Bartoloměje" v Kutné Hoře.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova vnějšího pláště domu čp. 206 Pirknerovo náměstí včetně ohradní zdi a věže bývalého kostela sv. Bartoloměje" v Kutné Hoře s firmou Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora v celkové výši 4.565.569,- Kč včetně DPH.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 308/12 k zápisu komise památkové péče
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 22.3.2012

II. o d v o l á v á
s účinností od 19.4.2012 Ing. arch. Leo Provaze z funkce člena komise památkové péče na vlastní žádost.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 25.04.12


Usnesení č. 309/12 k vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele(ky) - MŠ Pohádka
Rada města I. v y h l a š u j e
konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Kutná Hora Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, se sídlem U Školky 340, 284 01 Kutná Hora

II. s c h v a l u j e
text vyhlášeného konkurzu ve znění uvedeném v důvodové zprávě

III. u k l á d á
starostovi města podepsat vyhlášení konkurzu, zajistit zveřejnění a realizaci konkurzu

IV. j m e n u j e
a) v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, Kutná Hora:
pan Karel Koubský, místostarosta
pan Mgr. Ondřej Seifert, vedoucí odboru památkové péče a školství Městského úřadu Kutná Hora
pan Mgr. Miloslav Roubal, vedoucí úseku předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání na odboru školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje
paní Bc. Renata Mišutková, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Čáslav
paní Jitka Pechancová, pedagogický pracovník příspěvková organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, Kutná Hora
paní PaedDr. Jarmila Tóthová, zástupce České školní inspekce, Karlovo nám. 44, 280 00 Kolín I.

b) v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, pana Karla Koubského předsedou konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, Kutná Hora, U Školky 340, Kutná Hora

V. p o v ě ř u j e
ve smyslu § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., výkonem funkce tajemníka komise konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, Kutná Hora paní Miladu Nechojdomovou, referenta odboru památkové péče a školství.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 310/12 k vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele(ky) - MŠ Kutná Hora
Rada města I. v y h l a š u j e
konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Kutná Hora Mateřské školy Kutná Hora, se sídlem Benešova 149,
284 01 Kutná Hora

II. s c h v a l u j e
text vyhlášeného konkurzu ve znění uvedeném v důvodové zprávě

III. u k l á d á
starostovi města podepsat vyhlášení konkurzu, zajistit zveřejnění a realizaci konkurzu

IV. j m e n u j e
a) v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora:
pan Karel Koubský, místostarosta
pan Mgr. Ondřej Seifert, vedoucí odboru památkové péče a školství Městského úřadu Kutná Hora
pan Mgr. Miloslav Roubal, vedoucí úseku předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání na odboru školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje
paní Bc. Renata Mišutková, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Čáslav
paní Hana Hasíková, pedagogický pracovník příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora
paní PaedDr. Jarmila Tóthová, zástupce České školní inspekce, Karlovo nám. 44,
280 00 Kolín I

b)v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, pana Karla Koubského předsedou konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora

V. p o v ě ř u j e
ve smyslu § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., výkonem funkce tajemníka komise konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora paní Miladu Nechojdomovou, referenta odboru památkové péče a školství.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 311/12 k vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele(ky) - ZŠ J.Palacha
Rada města I. v y h l a š u j e
konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, se sídlem Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora

II. s c h v a l u j e
text vyhlášeného konkurzu ve znění uvedeném v důvodové zprávě

III. u k l á d á
starostovi města podepsat vyhlášení konkurzu, zajistit zveřejnění a realizaci konkurzu

IV. j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora:
pan Karel Koubský, místostarosta města Kutná Hora
pan Mgr. Ondřej Seifert, vedoucí odboru památkové péče a školství Městského úřadu Kutná Hora
pan Mgr. Miloslav Roubal, vedoucí úseku předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání na odboru školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje
paní Mgr. Štěpánka Hanzlová, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Červené Pečky, Kutnohorská 181, Červené Pečky, 281 21, okres Kolín
paní Mgr. Zdeňka Blahníková, pedagogický pracovník příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora
pan Mgr. Karel Kumstýř, zástupce České školní inspekce, Karlovo nám. 44, 280 00 Kolín I
pan Ing. Zdeněk Jirásek, zástupce školské rady Základní školy Kutná Hora, Jana Palacha 166. Kutná Hora

V. j m e n u j e
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, pana Karla Koubského předsedou konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora

VI. p o v ě ř u j e
ve smyslu § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., výkonem funkce tajemníka komise konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora paní Miladu Nechojdomovou, referenta odboru památkové péče a školství

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 312/12 k vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele(ky) - ZUŠ K.Hora
Rada města I. v y h l a š u j e
konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Kutná Hora Základní umělecká škola Kutná Hora, se sídlem Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora

II. s c h v a l u j e
text vyhlášeného konkurzu ve znění uvedeném v důvodové zprávě

III. u k l á d á
starostovi města podepsat vyhlášení konkurzu, zajistit zveřejnění a realizaci konkurzu

IV. j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, Kutná Hora:
pan Karel Koubský, místostarosta města Kutná Hora
pan Mgr. Ondřej Seifert, vedoucí odboru památkové péče a školství Městského úřadu Kutná Hora
pan Mgr. Miloslav Roubal, vedoucí úseku předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání na odboru školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje
pan Mgr. Zdeněk Štefanec, zástupce ředitele Základní umělecké školy Fr. Kmocha Kolín, Sokolská 24, Kolín II
paní Mgr. Olga Železná, pedagogický pracovník příspěvkové organizace Základní umělecké školy, Vladislavova 376
pan Mgr. Karel Kumstýř, zástupce České školní inspekce, Karlovo nám. 44, 280 00 Kolín I

b) v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, pana Karla Koubského předsedou konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, Kutná Hora

V. p o v ě ř u j e
ve smyslu § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., výkonem funkce tajemníka komise konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376 paní Miladu Nechojdomovou, referenta odboru památkové péče a školství
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 313/12 k vyhlášení konkurzu na obsazení místa vedoucí(ho) - Školní jídelny
Rada města I. v y h l a š u j e
konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Kutná Hora Školní jídelny Kutná Hora, se sídlem Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora

II. s c h v a l u j e
text vyhlášeného konkurzu ve znění uvedeném v důvodové zprávě

III. u k l á d á
starostovi města podepsat vyhlášení konkurzu, zajistit zveřejnění a realizaci konkurzu

IV. j m e n u j e
a) v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora:
pana Karla Koubského, člena Rady města Kutná Hora
pan Mgr. Ondřej Seifert, vedoucí odboru památkové péče a školství Městského úřadu Kutná Hora
pan Mgr. Miloslav Roubal, vedoucí úseku předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání na odboru školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje
paní Mgr. Hana Holcmanová, ředitelka Základní školy Kolín II., Kmochova 943, Kolín
paní Marie Pechová, nepedagogický pracovník příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora
paní PaedDr. Jarmila Tóthová, zástupce České školní inspekce, Karlovo nám. 44, 280 00 Kolín I

b) v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, pana Karla Koubského, člena Rady města Kutná Hora,
předsedou konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora

V. p o v ě ř u j e
ve smyslu § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., výkonem funkce tajemníka komise konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora paní Miladu Nechojdomovou, referenta odboru památkové péče a školství.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 314/12 k přejmenování PO ZŠ ul. Kremnická a ZŠ J.Palacha
Rada města s o u h l a s í
a) se záměrem příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora podat žádost o změnu jejího názvu dle předložené důvodové zprávy

b) se záměrem příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora podat žádost o změnu jejího názvu dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 315/12 k rozdělení grant. prostř. (malé projekty) obl. č. 3
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) rozdělení finančních prostředků na malé projekty přijaté v termínu do 21.3.2012z příspěvkového programu (granty) na rok 2012 v oblasti vzdělávání a volného času dle důvodové zprávy.

b) rozdělení fin.prostředků ve výši 5.000 Kč pro oblast vzdělávání a volného času dle důvodové zprávy.Usnesení č. 316/12 k pořízení změny č. 41 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s pořízením změny č. 41 Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemkem PK 2294/3 v katastrálním území Kutná Hora ( § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb.).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 317/12 ke stavebním úpravám v ZŠ TGM
Rada města I. s c h v a l u j e
zadání výměny zbylých starých oken na ZŠ TGM v Kutné Hoře firmě Samat Jiřetín pod Jedlovou za cenu 950.736.59 Kč včetně DPH z prostředků na údržbu školy.

II. u k l á d á
Investičnímu odboru
provádět v průběhu výměny oken práce Technického dozoru investora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 318/12 k výsledku VŘ - VKSZ v Malíně
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení na dotační management víceúčelového kulturně-společenského zařízení v Malíně.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo se společností EPK, s.r.o.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 319/12 k rozdělení grant. prostř. (malé projekty) obl. č. 1
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů, tzn. žádostí do 5.000,- Kč od 21.3.2012 do 18. 4. 2012.


Usnesení č. 320/12 k zápisu prac. skupiny pro udělování čestného občanství
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání pracovní skupiny pro udělování čestného občanství konaného dne 27.3.2012

II. d o p o r u č u j e
Zastupiteltvu města Kutná Hora
souhlasit s udělením titulu "Čestný občan města Kutná Hora" panu PhDr. Radko Šťastnému.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 321/12 k rozpočtovému opatření KUL č. 2 (ples města)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření KUL č. 2, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků přijaté neinvestiční dary ve výši ve výši 130.000,- Kč na finanční pokrytí plesu Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 322/12 k zápisu dozorčí rady Průvodcovské služby
Rada města s c h v a l u j e
navrhovaný splátkový kalendář pohledávek města vůči společnosti Průvodcovská služba, s. r. o.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.12


Usnesení č. 323/12 k zápisu DR společnosti Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. ve smyslu §102, odst. 2),písm.c), zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. b e re n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba, s. r. o. ze dne 11. dubna 2012

II. s c h v a l u j e
výplatu odměn členům dozorčí rady za I. čtvrtletí roku 2012 v plné výši dle zápisu.

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 10.05.12


Usnesení č. 324/12 k omezení jednatelských oprávnění spol. KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis Kutná Hora, s.r.o. ve smyslu §102, odst. 2),písm.c), zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
o m e z u j e
jednatelská oprávnění ve smyslu § 133 odst. 2 obch. zákoníku jednateli společnosti KH Tebis s.r.o. Ing. Vladimíru Gajdošovi, a to tak, že jakákoliv rozhodnutí, která učiní, ať z titulu funkce ředitele či jednatele společnosti, musí být odsouhlasena Radou města Kutná Hora, působící ve funkci jediného společníka společnosti KH Tebis s.r.o.

Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 23.04.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 18. dubna 2012

Nahoru