18. července 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.července 2012

Usnesení č. 603/12 ke změně v redakci a redakční radě KHL
Rada města I. o d v o l á v á
Mgr. Janu Mišutkovou z funkce členky redakce Kutnohorských listů s účinností od 18.7.2012

II. j m e n u j e
a) Bc. Jaroslavu Brandejskou do funkce členky redakce Kutnohorských listů s účinností od 18.7.2012
b) Ing. Jiřího France, místostarostu, do funkce člena redakční rady Kutnohorských listů s účinností od 18.7.2012.

III. s t a n o v u j e
s okamžitou účinností výši odměny paní Bc. Jaroslavě Brandejské , člence redakce Kutnohorských listů.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.07.12


Usnesení č. 604/12 k výběru nejvhodnější nabídky "Víceúčel. sport. zařízení v Malíně"
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: " Víceúčelové kulturně sportovní zařízení v Malíně " a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.7.2012. Jak o nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Kutnohorská stavební, s.r.o.,Benešova 316, 284 01 Kutná Hora IČ: 45 144788

b) s uzavřením smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem Kutnohorská stavební, s.r.o., Benešova 316, 284 01 Kutná Hora IČ: 45144788 za cenu 14.579.614,00 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 605/12 k rozpočtovému opatření OSM OSN č. 13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.13/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků v celkové výši 107.000,-- Kč na výdajovou investiční položku
ZS-vnitřní přestavba, a to na úkor výdajové investiční položky Komunikace - Městské Sady.
Termín: 20.07.2012

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 606/12 k pravidlům pronájmů SD a KBT + pověření OKCR
Rada města I. s c h v a l u j e
pravidla pronájmu nebytových prostor SD a KBT

I. p o v ě ř u j e
oddělení kultury a cestovního ruchu Města Kutná Hora:

a) k pronájmu a uzavírání smluv o pronájmu či výpůjčce Kaple Božího těla, Barborská ul. 679, Kutná Hora a 3 místností v 1. patře Sankturinovského domu (kongresový sál, konferenční místnost, společenský salonek), Palackého nám. 377, Kutná Hora, dle Pravid el pronájmu nebytových prostor schválených radou města dne 18.7.2012

b) k poskytování služeb (přístup k internetu, kopírovací služby, scanování, laminování, telefonní a faxové služby apod.) v informačním centru v Sankturinovském domě v rozsahu stávající nabídky a cen

c) ke stanovování cenové politiky při prodeji doplňkového sortimentu informačních center v rozmezí cen v místě a čase obvyklých, a to s účinností od 12. 7. 2012.


Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 19.07.12


Usnesení č. 607/12 ke jmenování ředitelky ZUŠ Kutná Hora
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 589/12 ze dne 11.7.2012

II. n e v y h l a š u j e
vítěze konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele ZUŠ Kutná Hora, který se konal dne 29.5.2012.

III. j m e n u j e
paní MgA. Kateřinu Fillovou, Čáslav na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, se sídlem Vladislavova 376, Kutná Hora s účinností od 1.8.2012 na období 2 let do 31.7.2014.

Zrušeno usnesením RM č. 669/12 ze dne 22.8.2012.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
,

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 18. července 2012

Nahoru