18. března 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.března 2015

Usnesení č. 232/15 k zapojení do kampaně Hodina Země 2015
Rada města s c h v a l u j e
účast v kampani "Hodina Země 2015".
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.03.15


Usnesení č. 233/15 k rozpočtovému opatření KT č.1 - správce 2050
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 1 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí účelově určeného příspěvku od mezinárodní instituce na projekt "International school project among the member cities of Central a Eastern European Region of the OWHC" v přepočtené výši 146 618 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 234/15 ke změnám v komisích Rady města Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci
paní Kateřiny Špalkové na funkci členky komise sociální
paní Šárky Tesárkové na funkci členky komise sociální a komise bytové
pana Ondřeje Hlavatého na funkci člena komise pro městská sídliště

II. o d v o l á v á
pana Tomáše Cermana z funkce člena komise pro cestovní ruch
pana Lukáše Pečenku z funkce člena komise kulturní z důvodu opakované neomluvené neúčasti na jednáních komise

III. j m e n u j e
pana Michala Pavlíka do funkce člena komise sportovní.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.03.15


Usnesení č. 235/15 k obecně závazné vyhlášce č.1/2015 - "POŽÁRNÍ ŘÁD"
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předloženou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 236/15 k úpravě ceny tepla a snížení nájemného pro spol.KH TEBIS s.r.o.
Rada města
Rada města Kutná Hora jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o.

s o u h l a s í
a) s úpravou ceny tepla na úroveň roku 2014
b) se snížením nájemného pro společnosti KH TEBIS s.r.o. o 1.000.000,- Kč bez DPH
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 01.05.15


Usnesení č. 237/15 k rozpočtovému opatření EKO č.1 - Dačického dům
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
a) Poskytnutí dotace Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO ve výši 600.000,- Kč na realizaci projektu: Dačického dům v Kutné Hoře, vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO, pro rok 2015 na základě žádosti.
b) Předložený návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 1 - přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na pokrytí příspěvku Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO ve výši 600.000,- Kč + pokrytí provozních nákladů roku 2015 Dačického domu ve výši 160 000 Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 238/15 k rozpočtovému opatření EKO č. 2 - 7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 2, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva dopravy na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel ve výši 36 300 Kč dle důvodové zprávy č. 1

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 3, snížení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 700 Kč a to z důvodu přijetí sdělení od Krajského úřadu Středočeského kraje o přesné výši příspěvku na výkon státní správy pro rok 2015 dle důvodové zprávy č. 2
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu přijetí příspěvku od Městyse Suchdol za projednávání přestupků za předchozí roky 2004-2013 ve výši 206 837 Kč dle důvodové zprávy č. 3
c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu vrácených finančních prostředků z vyúčtování dotací za rok 2014 v celkové výši 327 216 Kč důvodové zprávy č. 4
d) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 6, zapojení nedočerpaných prostředků z depozitního účtu do rozpočtu roku 2015 ve výši 2 501 281 Kč dle důvodové zprávy č 6
e) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 7, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu nového soudního rozhodnutí ve věci náhrady škody žalobce Jaroslava Boudy proti Jiřímu Šikalovi a Městu Kutná Hora ve výši 84 150 Kč. Jedná se o snížení již zaplacených soudních nákladů dle důvodové zprávy č. 7

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 239/15 ke směně pozemků v k.ú.Sedlec u KH - areál bývalé cihelny
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru - majetkovému oddělení objednat vyhotovení geometrického plánu na oddělení částí pozemku p.č. 747/72 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, který je nezbytným podkladem ke směně pozemku p.č. 596 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za části pozemku p.č. 747/72 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví p. Karla Schwarzenberga, 270 24 Sýkořice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.05.15


Usnesení č. 240/15 k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú.Sedlec u KH od KSÚS SK
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 597/8, p.č. 747/44, p.č. 747/46 a p.č. 747/47 o celkové výměře 1.917 m2, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory z vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 241/15 ke zřízení věcného břemene - O2 Czech Republic a.s. - KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit podzemní vedení komunikační sítě "Optické připojení buňky BTA na objektu V Mišpulkách 800, Kutná Hora, CG4C KUTH KHYHV, OK SAP 11010-051640" na pozemcích p.č. 843/1 a p.č. 3800 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 350,- Kč/bm bez DPH (zast. plocha) a 200,- Kč/bm bez DPH (ostat. plocha).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 242/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, ul. Krupičkova - přeložka knn) na pozemcích p.č. 3737 a p.č. 1351/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 350,- Kč/bm a 200,- Kč/bm vše bez DPH dle druhu pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 243/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Kaňkovská, čp. 56-knn) na pozemcích p.č. 4522/1, p.č. 4522/19 v k.ú. Kutná Hora a pozemku p.č. 805/36 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 244/15 ke zřízení věcného břemene - p.Macháček, pí Unucková
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - osobní služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Městské sady, el. přípojka pro č.p. 466) na pozemku p.č. 3720 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch paní Ing. Lenky Unuckové,285 42 Červené Janovice a pana Josefa Macháčka, 286 01 Třebonín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 245/15 ke zřízení věcného břemene - teplovodní propoj kotelen v KH
Rada města d o p o r u č uj e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Teplovodní propoj kotelen Hlouška a Šipší v Kutné Hoře" na pozemku p.č. 4512/1 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 14.556,30 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 246/15 ke zřízení věcného břemene - rozšíření veřejného osvětlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Malín - rozšíření veřejného osvětlení pro ul. Starokolínská" na pozemcích p.č. 625/2 a p.č. 414/8 v k.ú. Malín ve vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, včetně práva vstupu za účelem oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle Ceníku Středočeského kraje k úhradě nájemného, náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě a za omezené užívání silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji s tím, že záloha činí 1.470,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 247/15 k prodeji části pozemku v k.ú.Štipoklasy u Černín formou VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 248/1 o výměře cca 8.700 m2 a pozemku p.č 249 o výměře 3.571 m2 v kat. území Štipoklasy u Černín.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 248/15 ke slevě z nájemného - pí Kroupová
Rada města n e s o u h l a s í
se slevou z nájemného paní Věře Kroupové, nájemci bytu č. 4 v čp 181, Václavské náměstí, Kutná Hora, ve smyslu ustanovení § 2265, odst. 2 Občanského zákoníku, pro poškození nebo vadu, která brání obvyklému bydlení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 249/15 k uzavření Dodatku č.1 - Římskokatolická farnost - arciděkanství KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti kostela svatého Jana Nepomuckého se stavební parcelou č. 1047 a nádvořím p.č. 1048 v k.ú. Kutná Hora mezi Římskokatolickou farností - arciděkanství Kutná Hora, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora týkajícího se všech výchozích a pravidelných revizí.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 250/15 k žádosti o výpůjčku nádvoří pivovaru
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří bývalého pivovaru v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a klubem chovatelů plemene Cavalier King Charles Spaniel, který je zastoupený paní Bělou Sochorovou,Praha 4, za účelem parkování osobních automobilů při konání akce výstavy klubu chovatelů ve dnech 16.-17.5.2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.05.15


Usnesení č. 251/15 k využití sportoviště
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o využití sportoviště - areálu zimního stadionu mezi
Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměsti 552/1 a žadateli Martinem
Vekrbauerem,Kutná Hora a Tomášem Lhotákem, za účelem konání závěrečné sportovní akce pozvaných účastníků ligy 2014/2015 dne 21.3.2015 za částku ve výši 1.600,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.03.15


Usnesení č. 252/15 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec panu Miroslavu Levému,zastoupenému Městem Kutná Hora jako opatrovníkem, na dobu určitou 6 měsíců tj. od 1. 4. 2015 do 30. 9. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 253/15 k vyvěšení záměru na pronájem a výpůjčku kanceláří - ul.Šultysova
Rada města s o u h l a s í
a) se svěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v I. patře budovy č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora

b) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů - kanceláří a skladu v I. patře budovy č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora dle situačního plánku

c) s vyvěšením záměru na výpůjčku nebytových prostorů - kanceláří č. 11, 12, přístupové chodby a příručního skládku v I. patře budovy č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora pro pana Jaromíra Procházku, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 254/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 2/15 - U Beránky 378, KH - Malín
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 2/15 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín
Na 1. místě se umístil pan Zdeněk Tvrdík
Na 2. místě se umístila paní Martina Urbanová
Na 3. místě se umístila paní Monika Viktorová

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín s vítězem výběrového řízení č. SN 2/15 uvedeným v bodě I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.15


Usnesení č. 255/15 k žádosti o slevu na nájmu - Průvodcovská služba
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 11 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora týkajícího se snížení nájemného v roce 2015 o částku 24.890,- Kč z důvodu rekonstrukce podlahy v audienční síni Vlašského dvora v období od 9.1.2015 do 15.3.2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 256/15 k vyvěšení záměru na pronájem nebyt.prostor
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - bývalé kotelny a místností (2 místnosti včetně chodbičky a soc. zařízení) umístěných za kotelnou v budově č.p. 552/1 Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora panu Borisi Buňkovi,Kutná Hora za účelem vybudování expozice "Kutnohorských pověstí" .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 257/15 k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - PMP s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora, která bude uzavřena mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností PMP s.r.o., se sídlem Vítězná 409, Kutná Hora - Sedlec.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 258/15 ke změně ceníku za pronájem interiérů a exteriérů KH
Rada města I. r u š í
Ceník za pronájem interiérů a exteriérů Kutné Hory, který byl schválen usnesením RM č. 6/14 ze dne 8.1.2014, ke dni 18.3.2015

II. s c h v a l u j e
s účinností od 19.3.2015 upravený Ceník za pronájem interiérů a exteriérů Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 259/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 06/15 na pronájem bytu - Mincířská, čp.107
Rada města I. v y ř a z u j e
přihlášku do výběrového řízení č. SN 06/15 na pronájem bytu č. 5 v čp. 107,
ul. Mincířská v Kutné Hoře podanou panem Radkem Hubičkou z důvodu nesplnění
podmínek výběrového řízení - nedodržení stanovené ceny minimálního měsíčního
nájemného.

II. v y u ž í v á
práva nevybrat vítěze výběrového řízení č. SN 06/15 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře v souladu se zvláštními podmínkami výběrového řízení.

III. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 11/15 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 22. 4. 2015 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 260/15 k ukončení VŘ č.SN 07/15 a vyhlášení VŘ č.SN 10/15
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 07/15 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 10/15 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 22. 4. 2015 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.04.15


Usnesení č. 261/15 k využití sportoviště
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o využití sportoviště, šaten a kiosku - areálu zimního stadionu mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1 a sdružením Club Deportivo Kutná Hora, o.s., Národního odboje 48, Kutná Hora na akci "FESTIVAL HALOVÝCH SPORTŮ 2015" ve dnech od 10.4.2015 do 19.4.2015 za částku ve výši 5.520,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.04.15


Usnesení č. 262/15 ke schválení výsledku poptáv.řízení - uliční smetky
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek vyhodnocení poptávkového řízení provedeného hodnotící komisí dne 18.2.2015 k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem "Odvoz, zajištění využití a zneškodnění uličných smetků - kategorie 20 03 03".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky s názvem: "Odvoz, zajištění využití a zneškodnění uličních smetků-kategorie 20 03 03" s uchazečem umístěným na prvním místě dle vyhodnocení nabídek s firmou ZERS spol. s r.o., se sídlem Lannova 2061/8, Praha 1, která nabídla nejnižší cenu ve výši 790 Kč bez DPH za odvoz, využití a zneškodnění 1 tunu odpadu 20 03 03 - uliční smetky.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 263/15 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní - jez u Wagenknechtu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě nájemní na pronájem části pozemků parc.č. 4337, 4336/1, 4338 v k.ú. Kutná Hora, o celkové výměře 565 m2, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Jiřím Wagenknechtem, Kutná Hora a panem Petrem Wagenknechtem, Kutná Hora, za účelem užívání předmětu nájmu jako staveniště a přístup k jezovému tělesu pro realizaci stavby "Vrchlice ř.km 6,639 revitalizace pevného jezu pod Wagenknechtovým mlýnem", na dobu maximálně tří let ode dne podpisu smlouvy,
za celkové nájemné ve výši 6 000 Kč/měsíc.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.15


Usnesení č. 264/15 k využívání sloupů VO pro umístění reklam
Rada města p o v ě ř u j e
odbor správy majetku přípravou výběrového řízení na pronájem sloupů veřejného osvětlení, za účelem zřízení a provozování maloplošných reklam na sloupech veřejného osvětlení v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.15


Usnesení č. 265/15 k rozpočtovému opatření OSM - TO č.2/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 2/15, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky Slavnostní osvětlení - Kamenný dům ve výši 40.300,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Slavnostní osvětlení - opravy - ve výši 40.300,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 266/15 k rozpočtovému opatření OSM - TO č.3/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 3/15, kterým dochází ke zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Rekonstrukce ul.Kaňkovská ve výši 51.425,-Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunikace - služby ve výši 51.425,-Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 267/15 k uzavření smlouvy a zřízení věc.břemene - MLaR KH
Rada města
Rada města, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené smlouvy o koupi nemovité věci, zřízení zástavního práva a věcného břemene na pozemek parc.č. 642 v k.ú. Předbořice mezi společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I čp. 43, Čáslav, Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností Eko-ano s.r.o., se sídlem Havlíčkova čp. 104, Nové Dvory za kupní cenu 726.000,-Kč včetně DPH.

b) se zřízením věcného břemene služebnosti cesty na pozemku parc.č. 642 v k.ú. Předbořice v majetku Městských lesů a rybníků Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Opatovice I. č.p. 43, Čáslav, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně, na dobu neurčitou.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutné Hory
vzít na vědomí smlouvu o koupi nemovité věci, zřízení zástavního práva a věcného břemene na pozemek parc.č. 642 v k.ú. Předbořice mezi společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I čp. 43, Čáslav, Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností Eko-ano s.r.o., se sídlem Havlíčkova čp. 104, Nové Dvory.
Zodpovídá : Suchánek,Peroutka      Termín : . .


Usnesení č. 268/15 k vyhodnocení poptávky "restaurování kamených prvků Vorlíčkovy sady"
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem "Restaurování kamenných prvků" Vorlíčkovy sady, na pozemku parc. č. 227/1 k.ú. Kutná Hora dle důvodové zprávy č.1.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování kamenných prvků" Vorlíčkovy sady, na pozemku parc. č. 227/1 k.ú. Kutná Hora s restaurátorem MgA. Martinem Kulhánkem,280 02 Kolín v celkové výši 118.400,- Kč bez DPH (není plátcem) dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.04.15


Usnesení č. 269/15 k vyhodnocení poptávky "restaurování pomníku Národního odboje"
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem "Restaurování pomníku Národního odboje" na náměstí Národního odboje, na pozemku parc. č. 3774/2 k.ú. Kutná Hora dle důvodové zprávy č.1.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování pomníku Národního odboje" na náměstí Národního odboje, na pozemku parc. č. 3774/2 k.ú. Kutná Hora s restaurátorem MgA. Václavem Štochlem, 330 11 Třemošná v celkové výši 50.586,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.04.15


Usnesení č. 270/15 k vyhodnocení poptávky "restaurování vitráží sálu Pirknerova nám. 206"
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem "Restaurování vitráží velkého sálu v objektu č.p. 206 Pirknerovo náměstí" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy č.1.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování vitráží velkého sálu v objektu č.p. 206 Pirknerovo náměstí" v Kutné Hoře s restaurátorem Jaroslavem Skuhravým, 473 01 Nový Bor v celkové výši 460.074,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.04.15


Usnesení č. 271/15 k vyhodnocení poptávky "obnova střechy a pláště Václavského nám. 181"
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova střešního a vnějšího pláště domu čp. 181 Václavské náměstí" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy č.1.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova střešního a vnějšího pláště domu čp. 181 Václavské náměstí" v Kutné Hoře s firmou Památky Praha a.s., Fetrovská 51, 160 00 Praha 6 v celkové výši 2.272.407,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.04.15


Usnesení č. 272/15 k vyhodnocení poptávky "obnova střechy a pláště Václavského nám. 182"
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova střešního a vnějšího pláště domu čp. 182 Václavské náměstí" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy č.1.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova střešního pláště domu čp. 182 Václavské náměstí" v Kutné Hoře s firmou Památky Praha a.s., Fetrovská 51, 160 00 Praha 6 v celkové výši 1.461.345,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.04.15


Usnesení č. 273/15 k rozdělení prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ MK
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v celkové výši 1.790.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2015 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 03.04.15


Usnesení č. 274/15 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 2 - přesun finančních prostředků z rozpočtové rezervy vedení města na pokrytí povinných podílů k dotacím pro rok 2015 ve výši 1.750.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 275/15 k podání žádosti o dotaci ze Středočes. Fondu kultury a obnovy památek
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2015 na III. etapu akce "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 276/15 ke jmenování konkurzní komise na obsazení ředitele MŠ Kutná Hora
Rada města I. j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149/I, 284 01 Kutná Hora:
a)zástupci zřizovatele:
paní Ing. Zuzana Moravčíková, místostarostka
pan Mgr. Ondřej Seifert, vedoucí odboru památkové péče a školství

b)zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje, který je písemně určen ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb.:
pan Mgr. Tomáš Valášek, referent organizace školství na odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje

c)odborník v oblasti státní správy v oblasti školství podle druhu a typu školy:
paní Bc. Alena Volfová, ředitelka Mateřské školy Kolín II, Bezručova 801, 280 02 Kolín

d)pedagogický pracovník příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora, který je písemně určen ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb.:
paní Hana Hasíková, pedagogický pracovník příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora

e)zástupce České školní inspekce, který je písemně určen ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb.:
paní PaedDr. Jarmilu Tóthová, zástupce České školní inspekce

II. j m e n u j e
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, předsedou konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149/I, 284 01 Kutná Hora paní Ing. Zuzanu Moravčíkovou.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 277/15 k čerpání prostředků z rezervy města (havárie ZŠ TGM)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit požadavek na čerpání prostředků z rezervy rozpočtu města na rok 2015 ve výši 1 065 tis Kč na částečně finanční zajištění odstranění havárií na Základní škole TGM Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.03.15


Usnesení č. 278/15 k poskytnutí zápůjčky z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 279/15 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města mimo investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 280/15 k podání žádosti o dotaci - Wagenknechtův mlýn
Rada města I. s o u h l a s í
a) s podáním žádosti o dotaci na revitalizaci pevného jezu pod Wagenknechtovým mlýnem dle projektu zpracovaného projektovým ateliérem Dlabáček s.r.o z operačního programu Životního prostředí výzva 64.

b) s pověřením firmy Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. vypracovat a podat žádost o dotaci a v případě přidělení dotace administrací celého procesu jejího čerpání za nabídnutou cenu 36.000,-Kč včetně DPH

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít s firmou smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci a v případě poskytnutí dotace, zahájit VŘ na dodavatele a realizovat stavbu do konce roku 2015.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 281/15 k VŘ a složení hodnotící komise Dům Dačického - VŘ na IT techniku
Rada města I. s o u h l a s í
a) se zahájením podlimitního VŘ na dodávku IT techniky pro akci "Dačického dům v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví Unesco"

b) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, pro VŘ na dodávku IT techniky pro akci "Dačického dům v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO", která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen náhradník
Bc. Martin Starý, MÚ Ing. Josef Viktora, MÚ
Ing. Jiří Janál, MÚ Jan Trávníček Dis., MÚ
Dagmar Fundová, Nadace Unesco PhDr. Aleš Pospíšil, Nadace Unesco
Radim Fedorovič, MÚ Jan Žídek, MÚ
Ing. Ladislav Čermák, MÚ Mgr. František Blaha, MÚ

II. u k l á d á
OI organizačně zajistit průběh VŘ, ve spolupráci s administrátorem VŘ pro tuto akci - Českým a Moravským Účetním Dvorem Pardubice - a jednání komise v souladu se zněním zákona o VŘ.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.10.15


Usnesení č. 282/15 k VŘ a složení hodnotící komise Dům Dačického - VŘ na dodávku nábytku
Rada města I. s o u h l a s í
a) se zahájením nadlimitního VŘ na dodávku nábytku a vnitřního mobiliáře pro akci Dačického dům v Kutné Hoře- vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví Unesco

b) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, pro VŘ na dodávku nábytku a vnitřního mobiliáře pro akci "Dačického dům v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO", která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen náhradník
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora, MÚ
Ing. Jiří Janál, MÚ Jan Trávníček Dis., MÚ
Dagmar Fundová, Nadace Unesco PhDr. Aleš Pospíšil, Nadace Unesco
Mgr. Ondřej Seifert, MÚ Ing. Věra Žáčková, MÚ
Ing.arch. Martin Kremla, MÚ RNDr. Dagmar Civišová, MÚ

II. u k l á d á
odboru investic organizačně zajistit průběh jednání komise v souladu se zněním zákona o VŘ.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.11.15


Usnesení č. 283/15 k rozpočtovému opatření INV č. 9 - 11
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 09 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Zateplení panelového domu Benešova ul. 632-638" ve výši 239.580,- Kč dle důvodové zprávy
b)s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 10 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Zateplení domu Radnická ul. - bývalý okresní úřad" ve výši 217.800,- Kč dle důvodové zprávy
c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 11 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Rekonstrukce komunikace Kamenná stezka" ve výši 140.360,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 284/15 k regeneraci panelového sídliště etapa II. b
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavřením příkazní smlouvy s firmou Stavební kancelář Ing. Roman Krásný na administraci a poradenskou činnost související s podanou žádostí o dotaci a na provádění prací dotačního managementu pro dotační titul Regenarace panelových sídlišť etapa II.b z MMR za částku 125.200,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

b) s uzavřením příkazní smlouvy s firmou Stavební kancelář Ing. Roman Krásný na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a následně prováděcí dokumentace pro etapu II.b obnovy vnitrobloku za OC Pasáž za částku 198.500,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Vypracovat, odsouhlasit a uzavřít smlouvy s uvedenou firmou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.09.15


Usnesení č. 285/15 k rozpočtovému opatření OSZ č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 1 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 1.116.000 Kč na kalendářní rok 2015 dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 286/15 k zahájení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) zahájení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie dle článku 2.1.2. Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ MAD 9 pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007 - 2013 verze 2.0. na služby: "Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory"
b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhami důležitosti v procentech:
1. Výše nabídkové ceny v Kč…………………..…..60%
2. Způsob zajištění plnění veřejné zakázky...40%

V rámci 2 .kritéria budou hodnoceny následující dílčí subkritéria:
2.1 Rozbor hlavních potřeb cílové skupiny v oblasti předmětu zakázky - 30%
2.2 Motivace a zapojování klientů do služeb - 30%
2.3 Evaluace dosahování cílů plnění zakázky - 20%
2.4 Popis spolupráce se zadavatelem a zabezpečení zpětné vazby - 20%

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem jmenování členů a náhradníka členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otvírání obálek s nabídkami uchazečů ve složení:
člen komise náhradník členů komise
1. Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová
2. PhDr. Drahomíra Hurtová
3. RNDr. Dagmar Civišová
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 287/15 k rozpočtovému opatření OK č.5
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OK č. 5 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu přijetí platby na základě opravného daňového dokladu od Pavla Hlaváčka na výrobu ceny pro Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže Kutná Hora ve výši 18.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 288/15 k žádosti o záštitu - Kulturní invaze, z.s.
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity Města Kutná Hora nad Mezinárodním divadelním festivalem Kutná Hora 2015.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 25.03.15


Usnesení č. 289/15 k rozpočtovému opatření OK č.2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OK č. 2 - navýšení účelově určených rozpočtových prostředků ve výši 10.000,- Kč od MLaR na částečnou úhradu novoročního ohňostroje dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 290/15 k přehledu hospodaření příspěvkových organizací
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Informaci o hospodaření za rok 2015
Kina Modrý kříž a Městského Tylova divadla
Galerie Felixe Jeneweina
Městské Knihovny dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 291/15 k filmovému dokumentu "I Love Kutná Hora"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo a smlouvy licenční na výrobu audiovizuálního díla - pilotního dílu k dokumentárnímu seriálu s pracovním názvem "I love Kutná Hora" s Mgr. Milanem Klímou.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 292/15 k žádosti o dotaci ze Středočeského kraje - GFJ
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na akci/projekt "Celoroční výstavní program GFJ 2015" z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu."
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 293/15 k výroční poštovní známce - 20. Výročí zapsání KH na Seznam UNESCO
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením objednávky na vydání zvláštní poštovní známky u příležitosti
20. výročí zápisu Kutné Hory na Seznam UNESCO mezi Městem Kutná Hora
a Českou poštou, s.p.

II. p o v ě ř u j e
oddělení kultury administrací a dohledem nad výrobou zvláštní poštovní známky u příležitosti 20. výročí zápisu Kutné Hory

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit rozpočtové opatření OK č. 6 - navýšení a přesun rozpočtových prostředků pro vydání zvláštní poštovní známky u příležitosti 20. výročí zápisu Kutné Hory na Seznam UNESCO v celkové výši 347 050,-- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Kratochvílová,Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 294/15 ke znaku města - Sparta Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s použitím znaku Města Kutná Hora na dresech všech fotbalových oddílů působících v občanském sdružení Sparta Kutná Hora, a to až do další obměny hracích dresů.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 30.03.15


Usnesení č. 295/15 k žádosti o záštitu - Klub přátel vína v KH v.o.s.
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity Města Kutná Hora nad 4. ročníkem Dožínek - vinobraní na zámku Kačina.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 296/15 k zápisu komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 2. 3. 2015.


Usnesení č. 297/15 k vyplácení odměn členů dozorčích rad obchodních společností
Rada města I. r u š í
usnesení rady města č. 1033/10 ze dne 15. 12. 2010

Rada města Kutná Hora jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka

II. s t a n o v u j e
podmínky vyplácení odměn členům dozorčích rad následně:

1. Odměny se vyplácí jednou měsíčně za každý započatý kalendářní měsíc výkonu funkce po skončení příslušného měsíce ve výplatním termínu společnosti.

2. Odměny se nevyplácí statutárním zástupcům města.

3. Za správnost výplat odpovídá předseda příslušné dozorčí rady.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.03.15Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 18. března 2015

Nahoru