17. února 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 17.února 2016

Usnesení č. 96/16 k organizačním změnám
Rada města I. r u š í
v rámci organizační struktury MÚ Kutná Hora s účinností od 1.4.2016 tyto pracovní pozice:
a) samostatné odd. interního auditu - pozici interní auditor
b) obecní živnostenský úřad - pozici administrativní a spisový pracovník

II. z ř i z u j e
v rámci organizační struktury MÚ KutnáHora s účinností od 1.4.2016 tyto
pracovní pozice:
a) odbor investic - úsek investic - investiční referent (manažer projektů EÚ) b) odbor investic- technické oddělení - referent společné státní správy a samosprávy (referent zeleně)

III. u k l á d á
tajemníkovi městského úřadu vypsat výběrové řízení na pracovní pozice uvedené v bodu II. tohoto usnesení.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 97/16 k zapojení se do akce "Hodina Země 2016"
Rada města s c h v a l u j e
zapojení města Kutná Hora do akce "Hodina Země 2016", která proběhne
celosvětově na ochranu životního prostředí dne 19.3.2016 od 20:30 do 21:30 hod., vypnutím slavnostního osvětlení památek.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 19.03.16


Usnesení č. 98/16 k rozpočtovému opatření EKO č.5-7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5, - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů o 34.600 Kč, z důvodu úpravy výše příspěvku na výkon státní správy pro rok 2016, sdělené Krajským úřadem Středočeského kraje dle důvodové zprávy č. 1

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 6; narovnání výše úroku a splátky jistiny dle nového splátkového kalendáře od hypoteční banky za rok 2016 ve výši 112 440 Kč dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 99/16 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Dačického dům č.p.41 v KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově bez čp/če a v budově č.p. 41, Komenského náměstí, Kutná Hora, které jsou součástí pozemku p.č. 344 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a nadací KUTNÁ HORA - PAMÁTKA UNESCO, IČ: 67672833, se sídlem Šultysova č.p. 167, Kutná Hora na dobu určitou od 1.3.2016 do 31.12.2020 za účelem pořádání konferencí, výstav, vzdělávací činnosti, provozování expozice.

Zrušeno usnesením č. 144/16 ze dne 2. 3. 2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.03.16


Usnesení č. 100/16 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Dačického dům č.p.41 v KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 344 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Univerzitou Pardubice, se sídlem Studentská 95, Pardubice, na dobu určitou od 1.3.2016 do 31.12.2020 za účelem užívání kanceláří.

Zrušeno usnesením č. 143/16 ze dne 2. 3. 2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.03.16


Usnesení č. 101/16 k pronájmu - areál býv.ČSAD, Čáslavská 28, KH
Rada města n e s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor bývalé zámečnické dílny, která je součástí pozemku p.č. 3336 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 102/16 k ukončení záměru na pronájem - Vítězná č.p.443, KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 67/16 na pronájem nebytových prostor v II. nadzemním podlaží budovy č.p. 443, Vítězná ul., Kutná Hora - Sedlec, která je součástí pozemku p.č. 761/37 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, pro Křesťanskou misii, IČ 26537966, se sídlem Adámkova 348/3, Vratimov, bez uzavření nájemní smlouvy z důvodu odstoupení od žádosti.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 17.02.16


Usnesení č. 103/16 k uzavření smlouvy o pronájmu - Kaňk č.p.1, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1, Kaňk, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 251 v k.ú. Kaňk, mezi Městem Kutná Hora a panem Nam Mai Thanh, Kutná Hora. na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 35.500,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.16
Zrušeno usnesením č. 188/16 ze dne 16. 3. 2016.

Usnesení č. 104/16 k vyhlášení VŘ č.SN 06/16 - Benešova č.p.636, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 636, Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a spol. Rodinný pivovar Benada s.r.o., IČ 036 74 614, se sídlem Bylany 68, Miskovice, dohodou ke dni 29.2.2016.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 06/16 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 636, Benešova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2165/13 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 21.3.2016 ve 14.00 hod.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 105/16 k uzavření dohody o splácení dluhu - pí Balvínová
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené dohody o splácení dluhu na částku 27.822,00 Kč, dle žádosti paní Michaely Balvínové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 106/16 k uzavření nájemní smlouvy - Česká ul.č.p.793, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy ke služebnímu bytu č. 1 o velikosti 3+1 (76,00 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 793, ul. Česká, Kutná Hora s panem Martinem Jablečníkem, Kutná Hora, ve smyslu ust. § 2297 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 3. 2016 na dobu trvání pracovního poměru - zajišťování provozu hřbitova v ul. Česká pro Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., za smluvní nájemné ve výši 4.625,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.03.16


Usnesení č. 107/16 k rozpočtovému opatření OSM č.1/16
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM č.1/16, kterým se zřizuje nová investiční položka stadion Olympia - studna ve výši 320.000,- Kč, a to na úkor položek nebytové prostory - opravy (120.000,- Kč) a stadion Olympia - opravy (200.000,- Kč).

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném Zastupitelstvu města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.03.16


Usnesení č. 108/16 k prodeji pozemku v k.ú.KH - Ing. Filingerová
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 4111/1 o výměře 38 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, dle žádosti Ing. Miroslavy Filingerové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 109/16 k záměru na prodej části pozemku v k.ú.KH - p.Pulda, Šturmovi
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 3689/2 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.04.16


Usnesení č. 110/16 k vyhlášení VŘ č.M 1/16 - Nádražní ul. č.p.211, KH
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 1/16 na prodej pozemku p.č. 2715 o výměře 775 m2, jehož součástí je stavba č.p. 211, a části pozemku p.č. 2716/1 o výměře 103 m2 (dle geometrického plánu č. 3662-1/2016 pozemek p.č. 2716/1), jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Kutná Hora, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 4.890.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.04.16


Usnesení č. 111/16 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 1.2. 2016.


Usnesení č. 112/16 k zahájení poptáv.řízení-obnova vnějšího pláště domu č.p.242 Česká ul.
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova vnějšího pláště domu č.p. 242 Česká ulice" v Kutné Hoře.

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Ing. Zuzana Moravčíková
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Bc. Jana Jelínková
4. Věra Janatová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace čtyřem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 113/16 k zahájení poptáv.řízení - oprava opěrné zdi, restaur.kašny
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava opěrné zdi včetně restaurování kašny u žáby" areál parku u Vlašského dvora na pozemku parc. č. 2 k.ú. Kutná Hora.
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Ing. Zuzana Moravčíková
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Bc. Jana Jelínková
4. Věra Janatová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace čtyřem vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 114/16 k zápisu kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 4. 2. 2016.


Usnesení č. 115/16 k žádosti o finanční podporu
Rada města s o u h l a s í
s finanční podporou kulturně historické akce "Jízdy historických vlaků Kutná Hora - Zruč n/S." konané dne 25. - 26. 6. 2016 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.03.16


Usnesení č. 116/16 k žádosti o výjimky z vyhlášek
Rada města s o u h l a s í
a) s udělením výjimky z vyhlášky 3/2015 o stanovení doby nočního klidu panu Pavlu Bečánovi pro akci "Kinematograf bratří Čadíků", a to v termínu 1. - 5. 8. 2016 v rozsahu dle důvodové zprávy.

b) s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství panu Pavlu Bečánovi pro akci "Kinematograf bratří Čadíků", a to v termínu 1. - 5. 8. 2016 v rozsahu dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.03.16


Usnesení č. 117/16 k udělení čestného občanství
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
udělit titul Čestný občan města Kutná Hora panu Františku Drsovi.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 118/16 k projektové dokumentaci - Sankturinovský dům
Rada města s o u h l a s í
s realizací projektové dokumentace pro přesun Galerie Felixe Jeneweina do Sankturinovského domu a domu v jeho nádvoří a s přidělením finančních prostředků na její realizaci.
Zodpovídá : Mgr. Aleš Rezler      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 119/16 k zápisu komise pro rozvoj města a investice
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 28.1.2016.


Usnesení č. 120/16 ke schválení vyhlášky č.1/2016 - Fond rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 22.03.16


Usnesení č. 121/16 k rozdělení finan.prostředků z Fondu rozvoje bydlení pro r.2016
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím zápůjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu, kteří splňují podmínky platné obecně závazné vyhlášky č.5/2013.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 122/16 k navýšení přiznané dotace-DPS, MŠ 17.listopadu a Malín,cihelna
Rada města I. s c h v a l u j e
a)Zadat společnosti Energy Benefit administrativní práce spojené se získáním dodatečných dotačních prostředků na v minulosti realizované akce a to
Snížení energetické náročnosti budovy DPS v Kutné Hoře
Snížení energetické náročnosti budovy bývalé cihelny
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Malín
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J.Palacha
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 17.listopadu
základě výzvy OPŽP dle důvodové zprávy
b) Znění příkazní smlouvy, která je přílohou důvodové zprávy a bude použita na všechny výše uvedené realizované akce

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít se společností Energy Benefit příkazní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 123/16 k dopravnímu terminálu Kutná Hora město
Rada města I. s c h v a l u j e
zadání včetně stavebního programu pro přípravu projektové dokumentace "Dopravní terminál Kutná Hora město" dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace "Návrh stavby" dopravního terminálu Kutná Hora město se společností Ehl & Koumar Architekti a atelier Promika s.r.o. za celkovou cenu 185.000,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 124/16 k zahájení VŘ na projekt pro staveb.povolení komunikace Školní
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Zahájení VZMR I.kategorie na služby (do 200.000,- Kč) na zhotovení projektové dokumentace DSP pro ulici Školní Kutná Hora.
b) Složení hodnotící komise
člen náhradník
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora
Ing. Jiří Janál Jan Trávníček
Špačková Michaela RNDr. Civišová Dagmar

II. u k l á d á
Odboru investic organizačně zajistit administraci VZMR v souladu se zákonem o VŘ.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 125/16 k zahájení VŘ na zhotovení projektu - komunikace Mincovní KH
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Zahájení VZMR I.kategorie na služby (do 200.000,- Kč) na zhotovení projektové dokumentace DSP pro ulici Mincovní Kutná Hora
b) Složení hodnotící komise
člen náhradník
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora
Ing. Jiří Janál Jan Trávníček
Špačková Michaela RNDr. Civišová Dagmar

II. u k l á d á
Odboru investic organizačně zajistit administraci VZMR v souladu se zákonem o VŘ.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 126/16 k zahájení VŘ na zhotovení projektu pro staveb.povolení - Fučíkova KH
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Zahájení VZMR I.kategorie na služby ( do 200.000,- Kč) na zhotovení projektové dokumentace DSP pro ulici Fučíkova Kutná Hora

b) Složení hodnotící komise
člen náhradník
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora
Ing. Jiří Janál Jan Trávníček
Špačková Michaela RNDr. Civišová Dagmar

II. u k l á d á
Odboru investic organizačně zajistit administraci VZMR v souladu se zákonem o VŘ.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 127/16 ke zpracování studie proveditelnosti - revitalizace Vlašského dvůra
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na provedení služby s názvem "Zpracování studie proveditelnosti v rámci projektu Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr" se společností Eurovision, a. s., IČO: 276 91 845, se sídlem: Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno za nabídnutou cenu 114.950,- Kč včetně DPH

II. u k l á d á
Odboru investic zajistit uzavření smlouvy o dílo na výše uvedené služby.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.02.16


Usnesení č. 128/16 k energetickému auditu Vlašského dvora
Rada města I. s c h v a l u j e
Zadání zpracování Energetického auditu a Průkazu energetické náročnosti budovy pro budovu Vlašského dvora v souvislosti s budoucím podáním žádosti o dotaci společnosti Energy Benefit s.r.o. za nabídnutou cenu 70.180,- Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s dodavatelem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.16


Usnesení č. 129/16 k dodatku smlouvy na výkon TDI - cihelna
Rada města I. s c h v a l u j e
Uzavření dodatku smlouvy uzavřené dne 5.11.2015 s Miroslavou Neprašovou na výkon funkce Technického dozoru investora na akci Snížení energetické náročnosti budovy bývalé cihelny Kutná Hora, zázemí Technických služeb za 25.000,-Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat uzavřít dodatek smlouvy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.16


Usnesení č. 130/16 k rozpočtovému opatření OI č.5
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OI č. 05 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí (rezerva)" na položku "Cihelna Kutná Hora" ve výši 297.756,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.03.16


Usnesení č. 131/16 k uzavření smlouvy na pronájem pozemku - T.Edr
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 4002 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 230 m2, mezi panem Tomášem Edrem, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.3.2016, za roční nájemné 3 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 132/16 k rozpočtovému opatření INV - TO č.1/16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 1/16, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky HDPE Šipší ve výši 108.700,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky MP-opravy a udržování ve výši 58.700,--Kč a výdajové rozpočtové položky DHDM-hardware ve výši 50.000,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.03.16


Usnesení č. 133/16 k udělení zvláštního povolení k vjezdu do zóny s doprav.omezením
Rada města s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 5/2011 čl. 4, odst. 4) pro dvě vozidla společnosti "Život 90" se sídlem "Zruč nad Sázavou, Sad Míru 789, 285 22 Zruč nad Sázavou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 01.09.16


Usnesení č. 134/16 ke zprávě o hospodaření s prostředky Stabilního fondu v r.2015
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí informativní zprávu o průběhu poskytování půjček ze "Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora" v roce 2015.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 22.03.16


Usnesení č. 135/16 k příspěvkovému programu (granty) soc.oblast č.4 - malé projekty
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přijetí žádosti podané do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 15.12.2015 v sociální oblasti - realizace projektu v I. čtvrtletí 2016.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 136/16 k dokončení průvodu a odpálení ohňostroje - Královské stříbření KH
Rada města I. s o u h l a s í
s odpálením ohňostroje z teras v parku Pod Vlašským dvorem dne 25.6.2016

II. n e s o u h l a s í
s dokončením průvodu v areálu parku Pod Vlašským dvorem.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.06.16


Usnesení č. 137/16 k souhlasu předání dokumentace
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
u k l á d á
jednateli společnosti KH TEBIS s.r.o. předat příslušné materiály k právnímu posouzení.
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 30.03.16Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 17. února 2016

Nahoru