17. října 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 17.října 2018

Usnesení č. 721/18 k bezplatné zápůjčce Rytířského sálu a Preghausu
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu a Preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Kutná Hora pro slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve dne 28. listopadu 2018 od 14:00 do 16:30 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.10.18


Usnesení č. 722/18 k volbě přísedícího okresního soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit pana Mgr. Ondřeje Zimu, 284 01 Kutná Hora přísedícím Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2018-2022.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 723/18 k přiznání osobního příplatku pro ředitelku PS KH
Rada města s c h v a l u j e
na základě vyhodnocení výsledků hospodaření za uplynulé kalendářní čtvrtletí a v souladu s ustanovením § 131 zákoníku práce přiznání osobního příplatku Ing. Andree Kapounkové, ředitelce příspěvkové organizace Průvodcovská služba Kutná Hora ve výši dle důvodové zprávy s účinností od 1.11.2018.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.10.18


Usnesení č. 724/18 k rozpočtovému opatření KT č. 9 - 10
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 9 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s přípravou a konáním voleb do zastupitelstva města v celkové zálohové výši 735.000 Kč.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 10 - kterým dochází ke snížení rozpočtových příjmů a výdajů na základě konečného vyúčtování projektu "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. TC ORP Kutná Hora" v celkové výši 1.487.669,10 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 725/18 k rozpočtovému opatření OSM č. 14/18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 14/18, kterým se navyšuje investiční položka DPS - rekonstrukce o částku 350.000,-- Kč, a to na úkor položky byty rekonstrukce.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 22.10.18


Usnesení č. 726/18 k uzavření smlouvy o výpůjčce TJ Sparta Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 1038/18 vypůjčit část pozemku p.č. 3337/1 o výměře cca 4 600 m2 v k.ú. Kutná Hora za účelem vybudování sportoviště.

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 3337/1 o výměře 4 388 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a TJ Sparta Kutná Hora, z.s., IČO 14801663, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora jako vypůjčitelem s účinností od 1.11.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za účelem vybudování sportoviště.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 727/18 k dohodě o narovnání mezi Městem KH, PO PSKH a spol. Služby města KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené Dohody o narovnání mezi Městem Kutná Hora, IČO 00236195, spol. Služby města Kutné Hory s.r.o, IČO 25100513, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a příspěvkovou organizací Průvodcovská služba Kutná Hora, IČO 07225806, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora týkající se nájemného za část nebytových prostor v období od 1.7.2018 do 14.7.2018.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 728/18 k výsledku PŘ - plynovod a vytápění 3 b.j. Národního odboje 56
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Vnitřní plynovod a vytápění pro 3 byty v objektu Národního odboje č.p. 56, Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 12. 10. 2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: PAMAK s.r.o., IČO 25779656, se sídlem Mikoláše Alše 470, Kolín II, 280 02 Kolín.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: PAMAK s.r.o., IČO 25779656, se sídlem Mikoláše Alše 470, Kolín II, 280 02 Kolín, za cenu 665.896,39 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 729/18 k udělení plné moci
Rada města u d ě l u j e
plnou moc vedoucí odboru správy majetku MÚ Kutná Hora, Ing. Blance Maternové, k zastupování Města Kutná Hora a provádění veškerých právních jednání

I. v řízeních před finančními úřady v souvislosti s nakládáním s nemovitými věcmi, které jsou ve vlastnictví Města Kutné Hory, včetně podepisování Přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani z nabytí nemovitých věcí,

II. ve správních řízeních před stavebními úřady dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména k zastupování Města Kutné Hory ve věcech vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků a dále územních, stavebních, kolaudačních řízeních týkajících se nemovitých věcí ve vlastnictví Města Kutné Hory,

III. ve věcech týkajících se komplexních či jednoduchých pozemkových úprav, dělení pozemků, vytyčování a zpřesnění hranice pozemků a uzavírání Souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, kde dotčeným účastníkem je Město Kutná Hora, včetně jednání před katastrálními a pozemkovými úřady.

IV. ve věcech vydání závazných stanovisek příslušných orgánů státní správy památkové péče dle ust. § 14 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 730/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 24
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 24 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR na rok 2018 na III. etapu restaurování Morového sloupu, II. etapu restaurování soch na parapetní zdi před jezuitskou kolejí, I. etapu restaurování uliční fasády Kamenného domu, obnovu střešního pláště domu čp. 165 Šultysova ulice, I. etapu opravy opěrné zdi v areálu chrámu sv. Barbory a obnovu střešního pláště čp. 144 Husova ulice v celkové výši 2.275.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 25.10.18


Usnesení č. 731/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z Programu regenerace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2018 s manželi Radkou a Karlem Hegerovými, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 100.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.12.18


Usnesení č. 732/18 ke grantům - malé projekty - oblast č. 1 - kultura
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti kultura, přijaté mimořádně po termínu 7. 9. 2018 - realizace projektu ve IV. čtvrtletí 2018, dle důvodové zprávy

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)
  
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.18
  
Usnesení č. 733/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 22/18 a 23/18
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města schválit
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 22/18, kterým dochází k navýšení investiční výdajové rozpočtové položky Riziková analýza Kaňk ve výši 320.408,--Kč, a to na úkor Rozpočtové rezervy ve výši 320.408,--Kč

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 23/18, kterým dochází k navýšení příjmových rozpočtových položek: Příjem z poskytnutých služeb - umístění v ZSP ve výši 8.120,--Kč a Odpady - podnikatelé ve výši 6.000,--Kč a zároveň navýšení výdajové rozpočtové položky Poplatek za umístění psa ve výši 14.120,--Kč
Bod a) zrušen usnesením RM č. 850/18 ze dne 12.12.2018.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : . . 
  
Usnesení č. 734/18 k zápisu z jednání komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 24. 9. 2018. 
 
Usnesení č. 735/18 k uzavření smlouvy o dílo "Přístupové rampy pro pěší Malín"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o dílo na akci "Přístupové rampy pro pěší Malín nadjezd v ulicích Novodvorská a Vítězná v Kutné Hoře" se společnosti STRABAG a.s., , se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 736/18 k výběru dopravce k zajištění provozování MAD
Rada města I. u k l á d á
odboru dopravy připravit návrh přímého zadání na zajištění provozování MAD a spojů 2 a 3 linky 240015 v roce 2019 pro vybraného dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

II. p o v ě ř u j e
starostu města podepsat přímé zadání na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami MAD a spoji 2 a 3 linky 240015 pro rok 2019 dle připraveného návrhu.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 30.11.18


Usnesení č. 737/18 k zápisu DR společnosti KH TEBIS s.r.o.
Rada města I. s o u h l a s í
a) se zadáním auditu účetní uzávěrky společnosti za rok 2018 stávajícím auditorům Ing. Seifertovi a Ing. Vopatřilovi

b) s vyplacením odměny jednateli společnosti za II. Q. roku 2018 v plné výši

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 08/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 19. 9. 2018, ve všech ostatních bodech

Zodpovídá : M. Suchánek, jednatel      Termín : 30.11.18
 
  
 
Ing. Josef Viktora, starosta
Karel Koubský, st., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 17. října 2018

Nahoru