17. října 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 17.října 2012

Usnesení č. 814/12 k odvolání členky sociální komise
Rada města o d v o l á v á
paní Bc. Marii Mackovou, Kutná Hora z funkce členky sociální komise s okamžitou platností, na vlastní žádost
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.10.12


Usnesení č. 815/12 k zápůjčce Rytířského sálu - knihovně
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu Vlašského dvora ve dnech 21. 11. 2012 od 13:00 do 18:00 hodin a 22. 11. 2012 od 08:00 do 16:00 hodin Městské knihovně v Kutné Hoře pro jednání poradního orgánu ministryně kultury - Ústřední knihovnické rady.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.10.12


Usnesení č. 816/12 k zahájení zadávacího řízení na poskytovatele úvěrů
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na službu s názvem: "Poskytnutí investičního úvěru" v souladu s ustanovením § 98 zákona
b) pro toto zadávací řízení a obě části veřejné zakázky základní hodnotící kriterium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Ing. Ivana Vopálková
2. Karel Koubský Mgr. Jindřich Bartoň
3. Ing. Richard Zahradníček Ing. Lenka Kotenová
4. Ing. Monika Bulánková Marcela Syrová
5. Ing. Josef Bárta Tomáš Hobl

b) se zasláním písemné výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům dle důvodové zprávy

c) s pověřením ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 817/12 k odvolání proti kupní ceně za stavbu v k.ú. Malín (man. Šaurovi)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 625/12 ze dne 22.8. 2012.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s prodejem stavby bez čp/če na pozemku p.č. 427 a pozemku p.č. 427 o výměře 41 m2 v k.ú. Malín za kupní cenu ve výši 70.000,- Kč a části pozemku p.č. 414/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Malín za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 (+3.600,- Kč znalečné) manželům Romanu a Jitce Šaurovýms podmínkou, že nemovitosti budou kupující straně předány nejpozději do 31. března 2013.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 818/12 ke zřízení věcného břemene - VIS s.r.o. Hradec Králové (obec Úmonín)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby vedení přípojky NN pro pohon kompresorů k vodohospodářskému dílu "Kanalizace, vodovod Úmonín - napojení místních částí Lomeček, Korotice, Březová" na pozemku p.č. 96/1 v k.ú. Lomec u Úmonína v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Obce Úmonín, se sídlem Úmonín čp.31 s tím, že budou dodrženy podmínky všech dotčených orgánů (odbor životního prostředí a odbor správy majetku MÚ Kutná Hora, spol. Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.). Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 819/12 ke zřízení věcného břemene - VODOS s.r.o. (obec Miskovice)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby vodohospodářského díla "Splašková kanalizace a ČOV, Miskovice, Přítoky a Bylany" (kanalizace) na pozemcích p.č. 704 a p.č. 720 v k.ú. Bylany u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Obce Miskovice, se sídlem Miskovice 26, 285 01 Miskovice u Kutné Hory. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 100,- Kč/bm bez DPH
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 820/12 ke zřízení věcného břemene - Telefónica CR, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby podzemního komunikačního vedení "16010-023722 K. Hora, Waldhauserova BD, ÚPS" na pozemcích p.č. 3855, 3856, 1506/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 821/12 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Kaňk
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského řízení "Nová STL plynovodní přípojka pro č.parc. 146/1 - Kutná Hora, Kaňk" na pozemku p.č. 736/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 822/12 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Sedlec u Kutné Hory
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby plynárenského zařízení "IO 20 - Přípojka plynu - obchodní dům + obchodní jednotky" na pozemku p.č. 813 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 823/12 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení kNN pro čp. 285, Dolní, KH) na pozemku p.č. 3873 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 824/12 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Katarinu Harahoničovou, Kutná Hora ve výši 90% z částky 7 733,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Ivanu Hrochovou, Kutná Hora ve výši 95% z částky 670,00 Kč.

c) s prominutím úroku z prodlení pro paní Růženu Berkyovou, Kutná Hora ve výši 25% z částky 350,00 Kč.

d) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Morcovy, Kutná Hora ve výši 100% z částky 157,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 825/12 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem bytu (Barborská 34)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 36/12 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 47/12 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 3. 12. 2012 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.12.12


Usnesení č. 826/12 k vyvěšení záměru o výpůjčce nebyt. prostor (Šultysova 167)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 167 Šultysova ul., Kutná Hora pro Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO, se sídlem Šultysova ul. 167, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.11.12


Usnesení č. 827/12 k uzavření nájemní smlouvy (T-Mobile CR)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu 1 ks mikrotrubičky 5/3,5 mm ze svazku MT CT HDPE40 v trase od křižovatky ulic Vladislavova/Andělská ke křižovatce ulic Šultysova/Husova mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4 na dobu určitou 15ti let, za nájemné ve výši dle usnesení Rady města Kutná Hora č. 709/12 ze dne 5.9.2012
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.12


Usnesení č. 828/12 k žádosti o.s. Kolektiv A.M.180 (pronájem části pivovaru)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části nádvoří, bývalé stáčírny, bývalého prostoru dílny napravo od hlavního vchodu a dvou přízemních prostorů v hlavní budově pivovaru v areálu pivovaru v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Kolektiv A.M. 180, se sídlem Na dračkách 20, Praha 6, IČ: 22827188 za účelem pořádání hudebního festivalu Creepy Teepee od 9.7.2013 do 15.7.2013 s tím, že samotný festival proběhne ve dnech 11.7.2013 až 14.7.2013 za nájemné ve výši 300,- Kč/den, za následujících podmínek, které budou uvedeny ve smlouvě:
- doba trvání ve dnech 11.7.2013, 12.7.2013 a 14.7.2013 od 15.00 hod. do 22.00 hod. a 13.7.2013 od 15.00 hod. do 24.00 hod.
- složení kauce při podpisu smlouvy ve výši 20.000,- Kč
- smluvní pokuta ve výši 12.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností vyplývajících ze smlouvy
- jednostranné ukončení akce v jednotlivých dnech při nedodržení času konání akce
- cenu za elektrickou energii, vodné a stočné bude hradit nájemce

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.07.13


Usnesení č. 829/12 k žádosti Centra pro zdravotně postižené Středočeského kraje
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Praha 9, U Skládky 4 na dobu určitou od 3.12.2012 do 7.12.2012 za účelem pořádání Vánoční výstavy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.12.12


Usnesení č. 830/12 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Belveder, o.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor (zasedací místnost a malý sál) v II. patře nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Belveder, o.s., se sídlem Česká 199, Kutná Hora, za účelem pořádání Aukce pro Belveder, na dobu určitou od 19.11.2012 do 25.11.2012 s tím, že samotná aukce by proběhla dne 24.11.2012. Služby spojené s užíváním nebytových prostor ve výši 2.000,- Kč hradí vypůjčitel - o.s.Belveder


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.11.12


Usnesení č. 831/12 k ukončení Smlouvy o nájmu nemovitosti - Sedlecká 670,KH
Rada města s o u h l a s í
s ukončením smlouvy o nájmu nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora ze dne 18.7.2011 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností GASTROSERVIS OCTÁRNA s.r.o., se sídlem Štefánikova 52, Kutná Hora výpovědí ze strany Města Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 832/12 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem bytu (Václavské nám.183)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 38/12 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu čp. 183, Václavské náměstí v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 48/12 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu čp. 183 Václavské náměstí v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 3. 12. 2012 v 16.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.12.12


Usnesení č. 833/12 k uzavření Dodatku č.2 - SK Sršni KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o využití sportoviště, uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Sportovním klubem Sršni Kutná Hora, o.s., se sídlem Pobřežní 194, Kutná Hora týkající se vyjmutí místností č. 1, 2 a 23 v prvním patře hlavní budovy z předmětu smlouvy a vložení místností č. 31, 33 a 35 v přízemí hlavní budovy do předmětu smlouvy s tím, že roční částka za využívání sportoviště (kabin) se zvýší o 7.500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 834/12 k uzavření Dohody o zpětvzetí výpovědi - Tylova 388,KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o zpětvzetí výpovědi o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 388 Tylova, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jánem Bogdanem, a paní Jarmilou Bogdanovou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.10.12


Usnesení č. 835/12 k žádosti společnosti CET 21 spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s natáčením televizní znělky v Barborské ul. v Kutné Hoře dne 26.10.2012 společností CET 21 spol.s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, a to bezplatně z důvodu propagace Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.10.12


Usnesení č. 836/12 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 12. zasedání komise dopravní ze dne 26.9. 2012
b) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 26.9.2012
c) zápis školské komise ze dne 1.10.2012
d) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 8.10.2012
e) zápis z jednání kulturní komise ze dne 8. října 2012
f) zápis z jednání komise CR ze dne 1. října 2012

II. j m e n u j e
paní Mgr. Lenku Růžičkovou,Kutná Hora členkou školské komise

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 837/12 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemku - L.Nasadoš
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 720/3 o výměře cca 750 m2 v k.ú. Kaňk, panu Ladislavu Nasadošovi, Svatý Mikuláš, k zahrádkářským a zemědělským účelům.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.11.12


Usnesení č. 838/12 k zápisu z 60.zasedání DR spol.Městské lesy a rybníky
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 60. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 26. září 2012

II. n e s o u h l a s í
s pronájmem rybníků v majetku města Kutná Hora společnosti Pstruhový ráj s.r.o., se sídlem Bohdaneč 87, Bohdaneč

III. s o u h l a s í
a) s udělením odměny jednateli společnosti za II. Q. v plné výši
b) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 100.000,-Kč pro Spartu Kutná Hora, a.s.
c) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50.000,-Kč pro Občanské sdružení KUTNOHORSKO na opravu parku U tří pávů
d) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč pro o.s. Kutnohorská Tour na pořádání závodů KH Tour.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 839/12 k zápisu č.5/12 z jednání DR společnosti Technické služby
Rada města b e r e n a v ě d o m í
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

zápis č. 5/12 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná
Hora, spol. s r.o., konané dne 25.9.2012.Usnesení č. 840/12 k vybudování fotovoltaické elektrárny - Krátká ul., čp.13
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše objektu čp.13 v Krátké ulici v Kutné Hoře
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 841/12 k zápisu č.9/12 z jednání DR společnosti KH Tebis
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
Zápis č.9/2012 DR společnosti KH Tebis, spol. s r.o. ze dne 2.10.2012

II. s o u h l a s í
se zadáním auditu účetní závěrky společnosti za rok 2012 stávajícím auditorům Ing. Vopatřilovi a Ing. Seifertovi.
Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 842/12 k rozpočtovému opatření OSM-TO č.16/12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 16/12, na základě Smlouvy o přijetí účelově určeného příspěvku na Zelené město, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky "Příspěvek - Zelené město" ve výši 500.000,--Kč a zároveň zřízení nové výdajové rozpočtové položky "Výdaj - Zelené město".

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 843/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.19
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 19 - navýšení rozpočtu o přijatou pojistnou náhradu za odcizený hromosvod z věže bývalého kostela sv. Bartoloměje u domu čp. 206 Pirknerovo nám. v Kutné Hoře. Současně bude navýšena výdajová položka na opravu zmíněné památky ve výši 10.920,- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 844/12 ke jmenování členů školské rady ZŠ TGM KH
Rada města j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) paní Bc. Leonu Krulišovou a pana Jana Trávníčka členy školské rady Základní školy TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 s účinností od 1.11.2012.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.10.12


Usnesení č. 845/12 k rozdělení grant.prostředků na r.2012
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě žádostí o finanční podporu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 10.10.2012 v oblasti vzdělávání a volného času dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 846/12 k rozpočtovým opatřením OPPŠ č.20,21
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 20 -
přesun prostředků z položky PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376 v celkové výši 42.000,00 Kč na úhradu havárie topení v budově Vladislavova 376 a části nákladů letošního roku v budově Lierova 146, dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 21 -
přesun prostředků z položky TJ Sršni Kutná Hora, která v letošním roce nebude dočerpána, na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 v celkové výši 43.124,- Kč na úhradu opravy havarijního stavu okapů a svodů na budově školy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 847/12 k příspěvkovému programu (malé granty) - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast sport, tzn. žádostí do 5.000,- Kč podaných do 10.10.2012.


Usnesení č. 848/12 k zastavení požizování změny č.19 Územ.plánu města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 6, odst. (5), písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. zastavit pořizování změny č. 19 (parcela parcelní č. 176/13 ve zjednodušené evidenci) v katastrálním území Perštejnec.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 849/12 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanal.přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 850/12 k rozpočtovým opatřením INV č.24-25
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 24 - přesun rozpočtových prostředků z položky "V.etapa zádlažby HJ" na položku "MŠ Benešova - zateplení" ve výši 96.000,- Kč dle důvodové zprávy.
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 25 - přesun rozpočtových prostředků z položky "V.etapa zádlažby HJ" na položku "Hasičská zbrojnice Malín" ve výši 1.020.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 851/12 k poptávkovému řízení - Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení a výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou: Tomáš Krejčí K+T STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE, Kaňk 42, 284 01 KutnáHora

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Tomáš Krejčí K+T STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE, za cenu 1.662.980,-Kč včetně DPH

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 852/12 k zápisu osadního výboru Vrchlice-Žižkov
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Osadního výboru Vrchlice-Žižkov ze dne 26.9.2012.
Usnesení č. 853/12 k rozpočtovému opatření OŽP č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 5 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za II. čtvrtletí roku 2012, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 227.196,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 854/12 k příspěvkovému programu (malé granty) - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,- Kč k 17. 10. 2012.


Usnesení č. 855/12 k navýšení rozpočtu MK
Rada města I. s c h v a l u j e
navýšení schváleného provozního rozpočtu Městské knihovny Kutná Hora o 250.000,- Kč

II. p o v ě ř u j e
ekonomický odbor najít v průběhu 2 měsíců finanční zdroje, které budou použity na finanční krytí předloženého návrhu na navýšení provozního rozpočtu Městské knihovny Kutná Hora o 250.000,- Kč dle důvodové zprávy. Rozpočtové opatření předložit ke schválení Zastupitelstvu města.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.12


Usnesení č. 856/12 k přehledu hospodaření příspěvkových organizací (kultura, soc. oblast)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
Informaci o hospodaření za I. pololetí 2012
Městského Tylova divadla, Městské knihovny, Galerie Felixe Jeneweina
Pečovatelské služby dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Oddělení kultury a cestovního ruchu a Odboru sociálních věcí v součinnosti s ekonomickým odborem předkládat čtvrtletně zprávu o hospodaření PO dle důvodové zprávy

Zodpovídá: Mgr. L. Kratochvílová, PhDr. D. Hurtová, Ing. R. Zahradníček
Zodpovídá : Mgr.Kratochvílová,Dr.Hurtová      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 857/12 k záměru zpracování 3. komunitního plánu města Kutná Hora
Rada města I. s o u h l a s í
se záměrem zpracování 3. Komunitního plánu města Kutná Hora.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se záměrem zpracování 3. Komunitního plánu města Kutná Hora.


Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 18.12.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 17. října 2012

Nahoru