17. prosince 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 17.prosince 2014

Usnesení č.1093/14 ke složení komisí Rady města Kutná Hora
Rada města I. j m e n u j e
s účinností od 1.1.2015 členy komisí Rady města Kutná Hora takto :
a) školská : Dana Vepřková, Václav Veselý, Karel Ptáček, Silvia Doušová, Vít Šnajdr, Stanislava Lisková, Martin Levý, Eva Jarošová, Petr Spálený, Lída Jůnová, Kateřina Špalková, Vladislav Slavíček, Růžena Votrubová, Yvetta Jeřábková a Jindřich Kozák

b) sportovní : Tomáš Gryč, Zdeněk Hadrovský, Jozef Králik, Jiří Kukla, Karel Ptáček, Ivan Sova, Radim Hanuš, Ivo Šanc, Vít Šnajdr, Karla Fialová, Jiří Němeček, Michal Hruška, Lukáš Průcha, Petr Němec, Miroslav Lhoťan, Iva Mrázková, David Cafourek, Jan Třískala, Alois Salák, ml., Michal Pavlík, Dominik Jelínek, Tomáš Morawski, Zdeněk Jirásek, Jana Šedivá Krulišová, Lubomír Tvrdík, Michal Procházka, Tomáš Pilc, Josef Macháček a David Hlavinka
c) kulturní : Lenka Frankovicová, Ivo Šanc, Dana Vepřková, Václav Veselý, Olga Dekojová, Pavel Bečán, Pavel Apolen, Veronika Lebedová, Jan Šmok, Eva Vaňková, Tomáš Gryč, Luděk Kment, Lukáš Pečenka, Jan Balham, Jana Fraňková, Jaroslava Veselá, Tomáš Morawski, Kateřina Špalková, Dominik Jelínek, Zdeněk Jeřábek a Vladislav Latislav

d) cestovního ruchu : Dana Vepřková, Václav Veselý, Olga Dekojová, Robert Lukášek, Tomáš Cerman, Jakub Obraz, Silvia Doušová, Kateřina Hanušová, Karel Polívka, Hana Bendová, Jan Baťha, Petr Pauliš, Michal Hruška, Miroslav Šibrava, Martin Jandura, Zdeněk Kotouš, Zdeněk Bartl, Dušan Lapáček, Michal Novotný, Jarmila Maturová, Zdeněk Licek, Aneta Nádvorníková a Kateřina Grenarová

e) pro sociální záležitosti : Běla Hejná, Ladislava Krčmářová, Monika Válková, Robert Otruba, Šárka Tesárková, Danuše Zbraňková, Jana Kuklová, Barbora Nováková, Kateřina Špalková, Petr Jeřábek, Iva Hlavatá, Miroslava Hebrová a Jana Kurtejová

f) dopravní : Radim Fedorovič, Josef Kraus, František Malík, Jiří Beránek, Miroslav Šibrava, Tomáš Mottl, Zdeněk Bartl, Zdeněk Sedláček, Dušan Papaj, Martin Morávek, Max Kubát, Jiří Klečák, Bohuslav Procházka a František Tvrdík

g) majetková : Radim Fedorovič, Tomáš Gryč, Josef Kraus, Marie Pipková, Ivan Sova, Vladimír Dupal, Jiří Franc, Tomáš Pilc, Jiří Němeček, Michal Hruška, Miloš Krejník, Lukáš Pečenka, Petr Spálený, Zdeněk Sedláček, Jiří Kukla, Magdalena Havlovicová, Václav Zimmermann, Karel Žáček, Jaroslav Suk a Miloslav Železný

h) pro životní prostředí : Martin Hlavatý, Josef Kraus, Milan Krčík, Ladislava Krčmářová, Irena Jelínková, Iva Baláčková, Leoš Knížák, Luděk Kment, Ladislav Exner, Jitka Doležalová, Jana Adamová, Jaroslav Krejčí, Tomáš Klail, Jitka Zimmermannová, Lenka Dupalová a Zdeněk Lipský

i) pro městská sídliště : Petr Berka, Šárka Tesárková, Lukáš Pečenka, Lukáš Průcha, Ladislav Exner, Jaroslava Cihlářová, Danuše Zbraňková, Jana Adamová, Dušan Papaj, Marie Janásková, Ondřej Hlavatý, Zdeněk Jirásek, Václav Holub, Jan Čermák, Michal Králík a Jiří Suchánek

j) památkové péče : Karel Koubský, st., Bohuslav Procházka, Jakub Obraz, Eva Malinová, Ivo Šanc, Jaroslav Rezler, Luděk Kment, Lukáš Pečenka, Leon Pelikán, Jaroslav Nádvorník, Ivana Vopálková a Jaroslav Slavotínek

k) pro bezpečnost : Jan Havlovic, Vojtěch Smetáček, Josef Kraus, Petr Němec, Petr Doležal, Markéta Králová, PhDr. Iva Pospíšilová a Jiří Hlavinka

l) bytová : Ladislava Krčmářová, Zdena Hlavinková, Šárka Tesárková, Lukáš Průcha, Martin Levý, Lukáš Pečenka, Petr Němec, Marie Janásková, Stanislav Pauš, Zdeněk Bartl, Jana Balánová a Miroslava Hebrová

m) pro rozvoj města a investice : Ivo Šanc, Silvia Doušová, Radim Fedorovič, Jiří Beránek, Tomáš Pilc, Miloslav Železný, Josef Pelikán, Stanislav Hapal, David Hlavinka a Jindřich Kozák.

II. ž á d á
politické strany, uskupení a sdružení, která navrhla členy komisí, aby dodala jejich kontaktní údaje kanceláři tajemníka.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1094/14 ke změně v redakci a redakční radě Kutnohorských listů
Rada města I. o d v o l á v á
ke dni 30.11.2014
a) stávající členy redakční rady Kutnohorských listů
b) paní Mgr. Danu Vepřkovou z funkce člena redakce Kutnohorských listů.

II. j m e n u j e
s okamžitou účinností
a) předsedou redakční rady Kutnohorských listů pana Jindřicha Bartoně
b) členy redakční rady Kutnohorských listů ve složení :
Václav Veselý, Lenka Frankovicová, Miroslav Štrobl, Lukáš Provaz, Eva Hnátková a Jaroslava Brandejská.
b) pány Radima Fedoroviče a Jana Šmoka do funkce člena redakce Kutnohorských listů.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1095/14 k vyhodnocení veř.zakázky "Konsolidace IT a nové služby TC ORP KH"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení nabídek zpracovaný hodnotící komisí ve VŘ na nákup zboží a služeb v rámci projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09436 "Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kutná Hora", kdy vítěznou nabídku na jednotlivé části zakázky podala společnost Z + M Partner, spol. s r.o. Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava za 3 077 990,25 Kč bez DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru kancelář tajemníka v zákonných termínech uzavřít s vybraným dodavatelem kupní smlouvu.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.15


Usnesení č.1096/14 ke změně v Nadaci KH - památky UNESCO
Rada města I. o d v o l á v á
ke dni 31.12.2014
pány Ivo Šance a Karla Koubského z funkce členů správní rady Nadace Kutná Hora - památka UNESCO.

II. j m e n u j e
ke dni 1.1.2015
do funkce člena správní rady Nadace Kutná Hora - památka UNESCO pana Martina Starého a paní Zuzanu Moravčíkovou.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1097/14 k udělení plné moci
Rada města z m o c ň u j e
vedoucího odboru investic Ing. Jiřího Janála zastupováním Města Kutná Hora ve správních řízeních před orgány státní správy, která obsahově patří do oblasti investic města.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 23.12.14


Usnesení č.1098/14 k rozpočtovým opatřením KT č.15-20
Rada města I. s c h v a l u j e
a)předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 15 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí doplatku dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši 2 000 Kč dle důvodové zprávy č. 1
b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 16 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě zvýšení příspěvku na výkon státní správy ve výši 40 900 Kč dle důvodové zprávy č. 2
c) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 17 - kterým dochází navýšení rozpočtových příjmů dle skutečně přijatých transferů od obcí na přestupkovou agendu ve výši 26 000 Kč dle důvodové zprávy č. 3
d) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 18 - kterým dochází ke snížení investičního příspěvku na Obnovu mariánského sloupu ve výši 28 000 Kč z důvodu neuskutečnění akce v roce 2014 dle důvodové zprávy č. 4
e) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 19 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě vyúčtování výdajů na volby do zastupitelstva obcí ve výši 184 523,49 Kč dle důvodové zprávy č. f) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 20 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě dohody o poskytnutí příspěvku na pracovní místo "Administrativní a spisový pracovník" v maximální výši 42 880, Kč dle důvodové zprávy č 6

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.15


Usnesení č.1099/14 k rozpočtovému opatření KT č.21
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 21 - kterým dochází k poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 10.000,- KČ pro organizaci Život 90 se sídlem sad Míru 789, 285 22 Zruč nad Sázavou. Tento příspěvek bude kryt snížením položky Mezinárodní vztahy - cestovné dle důvodové zprávy č. 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.15


Usnesení č.1100/14 k prodeji části pozemku v k.ú. Černíny - pí Pohlová
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 305/14 ze dne 16.4. 2014.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.15


Usnesení č.1101/14 k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú.Sedlec u KH od ČR - SPÚ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 805/203 o výměře 164 m2, p.č. 805/204 o výměře 82 m2, p.č. 805/205 o výměře 84 m2, p.č. 805/206 o výměře 32 m2, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.15


Usnesení č.1102/14 ke zřízení věcného břemene - ČD - Telematika a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit vedení komunikační sítě "Optické připojení lokality Vítězná 49, Kutná Hora" na pozemku p.č. 650/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČD - Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č.1103/14 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit plynárenské zařízení STL regulační stanice plynu na pozemku p.č. 631/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.17
 Zrušeno usnesením RM č. 56/19 ze dne 23. 01. 2019.
  
Usnesení č.1104/14 k uzavření Dodatku č.1 - Sparta Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí v budově č.p. 59, U Lorce, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a spolkem Sparta Kutná Hora, se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora týkajícího se vyjmutí části movitých věcí z předmětu nájmu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.15


Usnesení č.1105/14 k uzavření nájemní smlouvy - BENEŠ - PEKÁRNA, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 211, Nádražní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností BENEŠ - PEKÁRNA,s.r.o., se sídlem Štefánikova 55, Kutná Hora, za účelem provádění drobných úprav na rozvážkových vozech a parkování, za nájemné ve výši 6.000,- Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.15


Usnesení č.1106/14 k prominutí sankce - p.Jeřábek
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro nájemce Zdeňka Jeřábka v objektu Benešova 636 v Kutné Hoře ve výši 50% z částky 9.484,00,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1107/14 k uzavření Dodatku č.2 k nájemní smlouvě - České dráhy a.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 2, K Nádraží ul., Kutná Hora - Sedlec uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora (jako nájemce) a společností České dráhy a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 (jako pronajímatelem).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.15


Usnesení č.1108/14 k uzavření smlouvy o výpůjčce a zveřejnění záměru - Trebišovská 611
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor o rozloze cca 56 m2 v přízemí budovy č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403/3, Kutná Hora za účelem poskytování odborného sociálního poradenství, fakultativní činnosti vzdělávací a informační centrum, na dobu určitou od 1.1.2015 do 15.1.2015 s tím, že náklady spojené s užíváním prostor bude hradit vypůjčitel
b) s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora pro Oblastní charitu Kutná Hora, se sídlem Havířská 403/3, Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.01.15


Usnesení č.1109/14 k uzavření smlouvy o výpůjčce a zveřejnění záměru - Trebišovská 611
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor o rozloze cca 45 m2 v přízemí budovy č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností Prostor plus o.p.s., se sídlem Na Pustině 1068, Kolín II, za účelem kanceláře, konzultační místnosti a k organizovaným aktivitám (taneční kroužky, kulturní akce), na dobu určitou od 1.1.2015 do 15.1.2015 s tím, že náklady spojené s užíváním prostor bude hradit vypůjčitel
b) s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora pro Prostor plus o.p.s., se sídlem Na Pustině 1068, Kolín II dle podmínek uvedených v oznámení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.01.15


Usnesení č.1110/14 k uzavření nájemních smluv - m.Krausovi a m.Horáčkovi
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2480 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a manželi Helenou a Pavlem Krausovými, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 7.438,- + DPH v zákonné výši, za účelem parkování osobního automobilu

b) s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2480 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a manželi Vlastou a Petrem Horáčkovými, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájmené ve výši 7.438,- + DPH v zákonné výši, za účelem parkování osobního automobilu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.15


Usnesení č.1111/14 k vyhrazení trvalého parkovacího místa v ul.28.října
Rada města s o u h l a s í
s placeným užíváním veřejného prostranství k vyhrazení jednoho trvalého parkovacího místa na místní komunikaci v ulici 28. října v Kutné Hoře pro p. Michala Cimburka, provozovatele "Hotelu U Vlašského dvora", na dobu určitou od 1.1.2015 do 31.12.2016.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1112/14 k pořízení změny č.53 Územního plánu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s pořízením změny č. 53 Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemky parc. č. 4217/3 a 4217/2 v katastrálním území Kutná Hora (§ 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb.).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.02.15


Usnesení č.1113/14 k pořízení změny č.56 Územního plánu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s pořízením změny č. 56 Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemky parc. č. 26/2 a 26/3 v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory ( § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb.).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.02.15


Usnesení č.1114/14 k provádění prací koordinátora BOZP a TDI - MŠ Malín
Rada města I. s o u h l a s í
a) s výsledkem provedeného průzkumu trhu k plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: " Vykonání práce koordinátora BOZP na akci Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Malín v Kutné Hoře", kde nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče - Ing. Jaroslav Dolejší, R.Těsnohlídka 1554, 286 01 Čáslav
b) s výsledkem provedeného průzkumu trhu k plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: " vykonání práce TDI na akci Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Malín v Kutné Hoře", kde nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Neprašová Miloslava, 284 01 Kutná Hora, Kaňk 207

II. u k l á d á
a) odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Ing. Jaroslav Dolejší, R.Těsnohlídka 1554, 286 01 Čáslav, za cenu 39.900,-Kč včetně DPH.
b) Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Neprašová Miloslava, 284 01 Kutná Hora, Kaňk 207, za cenu 70.000,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1115/14 k navýšení platby dodatku ke smlouvě o dílo - MŠ 17.listopadu
Rada města s o u h l a s í
s proplacením částky 161.656,-Kč včetně DPH za měření početní koncentrace respirabilních azbestových a minerálních vláken v rámci akce "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 17. Listopadu v Kutné Hoře".
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1116/14 k rozpočtovým opatřením INV č.74-75
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 74, kterým se navyšují příjmy a výdaje, na základě schválené dotace, na položku "Sídliště Šipší - 2. A etapa" o 620.238,- Kč dle důvodové zprávy
b) s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 75, kterým se snižují příjmy a výdaje, na základě přijaté dotace, na položce "Zateplení MŠ 17. Listopadu o 83.829,50 Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.15


Usnesení č.1117/14 k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - rekonstrukce malé scény
Rada města b e r e n a v ě d o m í
pořadí nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce dle § 26 zákona o veřejných zakázkách na akci "Rekonstrukce malé scény Tylova divadla v Kutné Hoře".


Usnesení č.1118/14 k parku pod Vlašským dvorem - příprava kabelizace
Rada města I. s c h v a l u j e
provedení položení kabeláže slavnostního a veřejného osvětlení v 1.etapě nad opěrnou zdí č.6 a 7 v Parku Pod Vlašským Dvorem, dodavatelskou firmou: Pavel Turek, Přítoky 71, 284 01 Kutná Hora, za cenu 63 203,-Kč včetně DPH

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na položení kabeláže slavnostního a veřejného osvětlení v 1. etapě nad opěrnou zdí č. 6 a 7 v Parku Pod Vlašským Dvorem s dodavatelskou firmou: Pavel Turek, Přítoky 71, 284 01 Kutná Hora, za cenu 63 203,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1119/14 k výběru nejvhodnější nabídky - Dačický dům v KH
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek VŘ na dodavatele stavebních prací pro akci "Dačického dům v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO", ve kterém byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější nabídka uchazeče Kutnohorská stavební s.r.o. + INGBAU CZ, s.r.o. - sdružení uchazečů, za které jedná společnost Kutnohorská stavební s.r.o. se sídlem: Benešova 316; 284 01 Kutná Hora za cenu 43.433.440,- Kč včetně DPH a v termínu 40 týdnů od podpisu smlouvy

II. u k l á d á
odboru investic po provedení zákonných povinností a uplynutí zákonných termínů dle zákona o veřejných zakázkách uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.01.15


Usnesení č.1120/14 k mimořádné odměně za rok 2014 - ředitelka Pečovat.služby KH
Rada města s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu za rok 2014 ředitelce Pečovatelské služby Kutná Hora dle důvodové zprávy
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1121/14 k rozpočtovému opatření SOC č. 13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření SOC č.13 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí dotace dle rozhodnutí č. 1138/2014 na realizaci projektu "Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany v ORP Kutná Hora" ve výši 357.371,26 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.15


Usnesení č.1122/14 k rozpočtovému opatření SOC č.14
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření SOC č.14 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí dotace dle rozhodnutí č. č.OPLZZ-ZS824-912/2013 na realizaci projektu "Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory" ve výši 3.363.265,08 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.15


Usnesení č.1123/14 k rozpočtovému opatření POL č.8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 8 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na pracovní místa "Bezpečnostní pracovník - asistent prevence kriminality" v maximální výši 110 780, Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.15


Usnesení č.1124/14 k rozpočtovému opatření POL č.9
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 9 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu v maximální výši 24 915 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.15


Usnesení č.1125/14 k rozpočtovému opatření POL č.10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 10 - snížení rozpočtových příjmů i výdajů na základě rozhodnutí a následně skutečně přijaté investiční dotace ze státního rozpočtu na rozšíření kamerového systému města ve výši 52 837 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.15


Usnesení č.1126/14 ke jmenování konzultanta kroniky města
Rada města j m e n u j e
paní Lenku Frankovicovou konzultantem zápisů v kronice města pro rok 2015.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1127/14 k uzavření dohody na vedení kroniky města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o pracovní činnosti na vedení městské kroniky na rok 2015 s panem PhDr. Lukášem Provazem za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1128/14 k rozpočtovému opatření OK č.17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 17 - přesun rozpočtových prostředků v rámci kapitoly 2040 ve výši 75 000 Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1129/14 k závěrečné zprávě o činnosti DR spol. Průvodcovská skužba KH
Rada města
Rada města Kutná Hora jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

I. b e r e n a v ě d o m í
závěrečnou zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 27. 11. 2014

II. s c h v a l u j e
výplatu odměn členům DR za II. pololetí 2014 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 10.01.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 17. prosince 2014

Nahoru