17. května 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 17.května 2017

Usnesení č. 337/17 k rozpočtovému opatření KAN č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 1 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě Rozhodnutí na I. část dotace "Zavedení strategického řízení MěÚ Kutná Hora" ve výši 394 680,81.
Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček Termín: 30. 5. 2017

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 338/17 k zápisu Komise pro bezpečnost
Rada města b e r e na v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost ze dne 2. 5. 2017


Usnesení č. 339/17 k návrhu nájemní smlouvy se společností KH Tebis
Rada města s c h v a l u j e
předloženou nájemní smlouvu mezi Městem Kutná Hora a společností KH Tebis s.r.o. Kutná Hora na pronájem nebytových prostor v objektu čp. Puškinská 641, Kutná Hora pro potřeby Městského úřadu Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 340/17 k pronájmu Rytířského sálu
Rada města s o u h l a s í
s pronájmem Rytířského sálu Vlašského dvora v Kutné Hoře dne 23. černa 2017 od 08:00 do 12:30 hodin pro prezentaci nejlepších dětských a studentských nápadů na zlepšení základních a středních škol v Kutné Hoře v rámci projektu Lepší místo ve škole s tím, že cena za využití prostor Rytířského sálu bude za poplatek 1.500,- Kč/ hod + DPH dle stanoveného ceníku.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.17
Zrušeno usnesením RM č. 384/17 ze dne 24. 5. 2017.

Usnesení č. 341/17 k rozpočtovému opatření EKO č.12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 12 - kterým dochází ke změně čerpání investičního úvěru z roku 2016 a to snížení investičních výdajů na Vlašský dvůr - rekonstrukce ve výši 7 mil. Kč, snížení investiční položky Sankturinovský dům rekonstrukce ve výši 3 mil. Kč a navýšení investiční položky Sportovní hala Klimeška ve výši 10 mil. Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření z bodu I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.06.17
Zrušeno usnesením č. 832/17 ze dne 01. 11. 2017.

Usnesení č. 342/17 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 10. 5. 2017

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v č.p. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Věrou Veselou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č.p. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Radkou Barešovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019

c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15 v č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s paní Petrou Zítovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019

III. s c h v a l u j e
s odvoláním na čl. II. odst. 4 Pravidel k pronájmu bytů zvláštního určení v Domech pro seniory ve vlastnictví Města Kutná Hora, nezapsat žádost o byt zvláštního určení v Domě pro seniory podanou manželi Olgou a Janem Karlovými dne 4. 4. 2017 do seznamu uchazečů.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 343/17 k vyhodnocení VŘ č.SN 10/17 na pronájem start.bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 10/17 na pronájem "startovacího bytu" č. 4 o velikosti 2+kk (38,50 m2) v 1. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem "startovacího bytu" č. 4 o velikosti 2+kk (38,50 m2) v 1. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Zuzanou Krejzovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 1.699,- Kč měsíčně, stanovené v souladu s ustanovením § 4 Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, které pronajímatel může jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu se zvláštními podmínkami výběrového řízení č. SN 10/17.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 344/17 k vyhodnocení VŘ č.SN 11/17 na pronájem bytu
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 11/17 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+kk ve 2. podlaží domu č.p. 181, Václavské náměstí v Kutné Hoře:
Na 1. místě se umístila p. Jarošová Aneta,
Na 2. místě se umístil p. Hájek Jiří.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 3+kk ve 2. podlaží domu č.p. 181, Václavské náměstí v Kutné Hoře s paní Anetou Jarošovou, Horka I, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 11/17.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 345/17 k vyhlášení VŘ č.SN 14/17 na pronájem bytu
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 14/17 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+kk ve 2. podlaží domu č.p. 388, ul. Tylova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 21. 6. 2017 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.17


Usnesení č. 346/17 k vyhlášení VŘ č.SN 15/17 na pronájem bytu
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 15/17 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu č.p. 590, ul. Kollárova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 21. 6. 2017 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.17


Usnesení č. 347/17 k vyhlášení VŘ č.SN 16/17 na pronájem prostor k podnikání
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 16/17 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 170, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1070 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 21.6.2017 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.17


Usnesení č. 348/17 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku v k.ú.KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 3989/2 o výměře 83 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a Ing. Jaroslavem Načeradským, Kutná Hora s účinností od 1.6.2017 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 5,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.06.17


Usnesení č. 349/17 k výpovědi z nájmu bytu - žádost pí Davidové
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 283/17 ze dne 19. 4. 2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 350/17 k podnájmu bytu v budově č.p.647, ul.Benešova, KH - p.Calda
Rada města s c h v a l u j e
podnájem bytu č. 16 v č.p. 647, ul. Benešova, Kutná Hora, jehož nájemcem je pan Petr Calda, na dobu určitou do 30. 4. 2019 panu Tomáši Rybákovi, Písek, ve smyslu ust. § 2275 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 351/17 k umístění stánku na plovárně - TJ SPARTA KH, z.s.
Rada města s o u h l a s í
v souladu s Nájemní smlouvou na pronájem areálu Kutnohorské plovárny ze dne 3.6. 2009 s umístěním mobilního stánku u stávajícího hlavního kiosku občerstvení na pozemku p.č. 3337/14 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti spolku TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČO 14801663, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 352/17 k vyhodnocení poptáv.řízení na VZMR - dřevěná eurookna a dveře
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Dřevěná eurookna a dveře - I. etapa, Kaňk 243, Kutná Hora" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 10.5. 2017. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatelele je nabídka dodavatele: TREDO s.r.o., IČO 64825337, se sídlem Libušská 190/100, 142 00 Praha - Písnice.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: TREDO s.r.o., IČO 64825337, se sídlem Libušská 190/100, 142 00 Praha - Písnice, za cenu 706.580,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 353/17 k prodloužení termínu splnění usnesení RM
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení předloženého termínu na splnění svého usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 354/17 ke směně pozemků - p.Schwarzenberg
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit směnu pozemků p.č. 624/3 o výměře 258 m2 a p.č. 773/2 o výměře 190 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 3332 o výměře 58 m2, část pozemku p.č. 3333 o výměře 140 m2 a část pozemku p.č. 3334 o výměře 167 m2 (dle geometrického plánu č. 3765-14/2017 pozemek p.č. 3334/4 o výměře 365 m2), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví pana Karla Schwarzenberga,270 24 Sýkořice.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 355/17 ke směně pozenmků v k.ú.KH - p.Bouška
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit směnu pozemků p.č. 4229/2 o výměře 208 m2 a části pozemku p.č. 4229/1 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví pana Antonína Boušky, 281 23 Starý Kolín za pozemky p.č. 4242/1 o výměře 204 m2 a p.č. 4242/4 o výměře 70 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora.

II. u k l á d á
odboru správy majetku jednat o odkupu pozemku p.č. 4229/2 a zalesněné části pozemku p.č. 4229/1 v k.ú. Kutná Hora s vlastníkem a v případě jeho souhlasu zajistit vyhotovení geometrického plánu na oddělení zalesněné části pozemku p.č. 4229/1 v k.ú. Kutná Hora a dále zadat zpracování znaleckého posudku k ocenění zalesněné části pozemku p.č. 4229/1 a pozemku p.č. 4229/2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 356/17 ke geodetickému zaměření oplocení části měst.pozemku na Kaňku
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku zajistit geodetické zaměření stávajícího oplocení mezi částmi pozemků p.č. 284 a p.č. 618 v k.ú. Kaňk.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 357/17 ke zřízení věcného břemene - plynovod.přípojka v k.ú.KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Nová STL plynovodní přípojka pro č.p. 87, ul. Pod Tratí, Kutná Hora-Vrchlice" na pozemku p.č. 4280/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 4280/40 v k.ú. Kutná Hora, kterým jsou toho času manželé Mgr. Vladimír Vepřek a Mgr. Dana Vepřková, 284 01 Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 358/17 ke zřízení věcného břemene - VO pro stezku Kaňk - Sedlec
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívajícího v právu vedení veřejného osvětlení v rámci stavby "Kutná Hora, Kaňk-Sedlec-stezka pro chodce a cyklisty-veřejné osvětlení" na pozemku p.č. 632/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle Ceníku Středočeského kraje k úhradě nájemného, náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě a za omezené užívání silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji s účinností od 1.6. 2015 za částku ve výši 150,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 359/17 k záměru na prodej pozemku v k.ú.Perštejnec
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 66/1 o výměře 90 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Perštejnec.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.17


Usnesení č. 360/17 ke změně NS na pronájem pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Pipek)
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku zajistit vyhotovení znaleckého posudku k určení ceny obvyklého nájemného pozemku p.č. 2478 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.17


Usnesení č. 361/17 k poskytnutí daru - Vojenské sdružení rehabilitovaných
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím daru ve výši 10 000,- Kč Vojenskému sdružení rehabilitovaných - územní organizace Kolín jako podporu aktivit sdružení konaných v roce 2017
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.05.17


Usnesení č. 362/17 k převzetí záštity nad seminářem o podpoře intelektově nadaných dětí
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity města nad seminářem o podpoře intelektově nadaných dětí určeného pro ředitele základních škol, který se bude konat v Dačického domě dne 19. 6. 2017.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.17


Usnesení č. 363/17 k uzavření dodatku č. 8 na "Opravu krovu a střechy Vl. dvora"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 8 na akci "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře s firmou H & B delta, s.r.o. se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 364/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 15:
neinvestiční prostředky určené pro Základní školu Kutná Hora, Kamenná stezka 40 z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, převedené z účtu Krajského úřadu Středočeského ve výši 356 592,60 Kč.
Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 356 592,60 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 15.
Zodpovídá : Mgr. Seifert,Ing.Zahradníček      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 365/17 k zápisu změn v údajích ZŠ TGM do školského rejstříku
Rada města s c h v a l u j e
a) návrh změny nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny Základní školy T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora od 1. 9. 2017 na 170 žáků dle důvodové zprávy.

b) podání žádosti o zápis změny v údajích příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora do rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu od 1. 9. 2017.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 366/17 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 10. 4. 2017


Usnesení č. 367/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 16:
přesun prostředků z položky školství rezerva ve výši 40 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora na částečné finanční zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 16.
Zodpovídá : Mgr. Seifert,Ing.Zahradníček      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 368/17 ke kontrole smluv se spol. Kurucz a Partners, s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výsledek kontroly smluv se společností Kurucz a Partners, s.r.o., kterou provedli pracovníci odboru investic.


Usnesení č. 369/17 k otevření spodní části Parku pod Vlašským dvorem pro veřejnost
Rada města s o u h l a s í
s otevřením spodní části Parku pod Vlašským dvorem pro veřejnost za podmínky souhlasného stanoviska zhotovitele.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 370/17 k doplňkovým pracím stavebních úprav podkroví Havlíčkovo nám.87
Rada města I. s c h v a l u j e
nabídkovou cenu na speciální doplňkové práce při provádění stavebních úprav podkroví budovy čp. 87 Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora
a) rozšíření počítačové sítě - společnost MONTEL za nabídkovou cenu 150.870,10 Kč včetně DPH
b) kontrola vstupu do prostor ředitelství Městské policie Kutná Hora - společnost PERFECTED s.r.o. za nabídkovou cenu 114.409,10 Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem:
a) MONTEL v.o.s., Kpt. Stránského 989/16, Praha 9 za nabídkovou cenu 150.870,10 Kč včetně DPH
b) PERFECTED s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno za nabídkovou cenu 114.409,10 Kč včetně DPH
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 371/17 k zápisu dopravní komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 16. zasedání komise dopravní ze dne 3.5.2017

II. r u š í
část usnesení č.237/17 ze dne 22. 3. 2017 v bodech d) a f)
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.05.17


Usnesení č. 372/17 k novým parkovacím plochám v centru města
Rada města s o u h l a s í
a) se započetím kroků vedoucích ke vzniku nové parkovací plochy na Jánském náměstí v Kutné Hoře dle podoby zakreslené ve variantě č. 2

b) se započetím kroků vedoucích ke vzniku nové parkovací plochy na Havlíčkově náměstí v Kutné Hoře dle podoby zakreslené ve variantě č. 2
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 373/17 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 10.5.2017


Usnesení č. 374/17 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 1. čtvrtletí roku 2017 dle důvodové zprávy


Usnesení č. 375/17 k rámcové smlouvě o distribuci regionálního časopisu "Dobrý info"
Rada města s c h v a l u j e
rámcovou smlouvu mezi Městem Kutná Hora a vydavatelem LEPOR - Dušan Lapáček o zřízení distribučních míst časopisu "Dobrý info" v informačních centrech města Kutná Hora
Zodpovídá : Martina Bucifal      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 376/17 k poskytnutí neinvestiční dotace pro destinační management
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro destinační management Kutné Hory a okolí podanou dne 2. 5. 2017 na Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, a to dle podmínek vypsaných poskytovatelem dotace.

II. u k l á d á
vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu zveřejňovat smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Zodpovídá : Ing. E. Kumstýřová      Termín : 30.11.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 17. května 2017

Nahoru