17. května 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 17.května 2006

Usnesení č. 445/06 k použití městského znaku - SPRINT made in publicity
Rada města s c h v a l u j e
jednorázové bezplatné použití znaku Města Kutná Hora za účelem vydání série pohlednic pro Středočeský kraj. Vydavatelem je SPRINT made in publicity, U Panelárny 6B, Olomouc.
Zodpovídá : pí Hnátková; Mgr. Ladra      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 446/06 k výukovému středisku v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
se zřízením odloučeného výukového střediska Soukromé vysoké školy ekonomických studií s.r.o. se sídlem Praha 8, Lindnerova 575/1 ve městě Kutná Hora.
Zodpovídá : MVDr. Vančura, místostarosta      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 447/06 k prodeji pozemků Třešňovka - Provaznice
Rada města s o u h l a s í ,
aby nadále bylo jednáno se společností U.T.C.PROPERTIES s.r.o. s tím, že Město Kutná Hora bude v kupní smlouvě trvat na podmínkách zajištění pro případ, že by na předmětných pozemcích nebyla bytová výstavba, popř. výstavba veřejně prospěšných budov. Trv at nadále při vyjednávání na zajištění buď formou jistiny složené na účet Města Kutné Hory, bankovní zárukou tuzemské banky, popř. směnkou na částku 50 mil. Kč, která bude jištěna zástavním právem váznoucím na pozemcích, které jsou předmětem kupní smlouv yZodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 448/06 k zahájení zadávacího řízení - Pojištění majetku
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách zahájení
zadávacího řízení a uveřejnění oznámení zadávacího řízení druhem
otevřeného řízení na Centrální adrese na veřejnou zakázku:"Pojištění
majetku města Kutná Hora"

b) pro toto zadávací řízení základní kriterium hodnocení nabídek-ekonomickou
výhodnost nabídek s těmito níže uvedenými dílčími hodnotícími kriterii s
jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. Rozsah a kvalita pojistného krytí 60 %
2. Výše nabídkové ceny pojistného 40 %

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise
zadavatelem :
člen náhradník
1. Bohumil Dvořák Tomáš Hobl
2. Josef Dospiva Ing.arch.Pavel Železný
3. Ing. Richard Zahradníček Ing.Lenka Kotenová
4. Ing. Martin Suchánek Jitka Gregorová
5. Bc. Vladimír Rudolf Vladimír Válek


b) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení
po administrativně - formální stránce včetně jednání hodnotící komise.

Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 449/06 k zadávacímu řízení- Realizace I.etapy dopr.generelu sídliště Šipší
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení
zadávacího řízení a uveřejnění oznámení zadávacího řízení druhem
otevřeného řízení na Centrální adrese na veřejnou zakázku:"Realizace
1.etapy dopravního generelu sídliště Šipší v Kutné Hoře"

b) pro toto zadávací řízení základní kriterium hodnocení nabídek - celková
nabídková cena zakázky

III. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise
zadavatelem:
člen náhradník
1. Martin Hlavatý Mgr.Miroslav Franc
2. Bohumil Dvořák MVDr. Václav Vančura
3. Ing. František Tvrdík Zdeněk Mejstřík
4. Ing.arch.Pavel Železný Ing. arch. Rostislav Jukl
5. Ing.arch.Martin Kremla Ing.Martin Nepraš

b)s pověřením pracovní skupiny pro vyhodnocení kvalifikace uchazečů
zadavatelem a s jejím složením členů: Ing.arch.Martin Kremla, Ing.Martin
Nepraš, Ing.Josef Bárta, Ing.Richard Zahradníček

c)s pověřením ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení
po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 450/06 k prodeji pozemku na Kaňku - p. Červený
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pzemku p.č. 778 o výměře 464 m2 v k.ú. Kaňk Danielu Červenému, Kutná Hora za kupní cenu 350,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 451/06 k prodeji pozemků v K.Hoře - Vlasákovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1922 a částí pozemků p.č. 3841 a p.č. 1923 o celkové výměře cca 500 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Petru a Marcele Vlasákovým, Kutná Hora za kupní cenu 350,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 452/06 k prodeji pozemku v Černínách - Maštalířovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části p.č. 418/1 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Černíny manželům Miloslavu a Stanislavě Maštalířovým, Kutná Hora za kupní cenu 300,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 453/06 ke směně pozemků v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku dle PK č. 785/1 o výměře cca 311 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku dle PK č. 780/1 o výměře cca 311 m2 v podílovém spoluvlastnictví Ing. Dagmar Kostihové, Praha a Ing. Jitky Machkové, Kutná Hor a, vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 07.06.06


Usnesení č. 454/06 k bezúplatnému převodu budovy a pozemku v areálu NsAČ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. zrušit své usnesení č. 273/03 ze dne 25.11. 2003

II. souhlasit
s bezúplatným převodem budovy na pozemku p.č. 677/2 a pozemku p.č. 677/2 o výměře 592 m2 v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových včetně omezujících podmínek v tomto znění:
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v usnesení řádně pečovat, užívat je pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni převodu vlastnictví, tj. jako archiv nemocnice, nevyužívat je ke komerčním či jiným výdělečným účelům, ani je nepřenechat ke komerčním účelům třetím osobám a ani je nezcizit, to vše po dobu nejméně 10 let.
2. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým posu dkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku, nejméně však cenu zjištěnou znaleckým posudkem v době bezúplatného převodu.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 30 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.
4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 455/06 k odkoupení domu čp. 603 v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se záměrem převodu domu čp. 603 s pozemkem p.č. 31 v k.ú. Kutná Hora od České správy sociálního zabezpečení, Křížová 1292, Praha.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 456/06 k pověření - konkurzní řízení (ředitel ZŠ TGM)
Rada města s o u h l a s í
ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., § 1, odst.2 s pověřením paní Milady Nechojdomové funkcí tajemníka komise konkurzního řízení na místo ředitele příspěvkové organizace ZŠ TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 25.05.06


Usnesení č. 457/06 k jmenování členů konkurzní komise (ředitel ZŠ TGM)
Rada města j m e n u j e
do konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele,-ky příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 dle vyhl.č. 54/2005 Sb., §2, odst.3:
a) pana MVDr. Václava Vančuru
pana Mgr. Vladislava Tučka
paní Mgr. Danu Fenclovou
jednoho člena určeného vedoucím odboru školství Krajského úřadu
Stř.kraje
jednoho člena určeného z České školní inspekce
jednoho pedagogického pracovníka ZŠ TGM K.Hora, Jiráskovy sady 387 -
určeného školou
jednoho člena školské rady ZŠ TGM K.Hora, Jiráskovy sady 387 -
určeného školskou radou
b) v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.
pana MVDr. Václava Vančuru předsedou konkurzní komise pro konkurzní
řízení na funkci ředitele,-ky Základní školy TGM Kutná Hora, Jiráskovy
sady 387


Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 25.05.06


Usnesení č. 458/06 k provozu MŠ a školních družin v období prázdnin
Rada města s o u h l a s í
s provozem mateřských škol a přerušením provozu školních družin v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu 2006.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 459/06 ke zvýšení vstupného Kutnohorské plovárny
Rada města s o u h l a s í
se zvýšením vstupného na Kutnohorské plovárně o 10,-- Kč u všech kategorií vstupenek (dospělí, děti, senioři) s účinností od sezony roku 2006.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 460/06 k navýšení příspěvku Sboru Křesťanské společenství v K.Hoře
Rada města n e s o u h l a s í
se zvýšením příspěvku Sboru Křesťanské společenství v Kutné Hoře o požadovanou částku 85.201,-- Kč na úhradu nájmu a energií v klubovnách dětských klubů SAM v Trebišovské ulici čp. 611 a J.Palacha čp. 166.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 461/06 ke zrušení kytarové soutěže 2006
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) se zrušením XIII. ročníku mezinárodního bienále interpretační
kytarové soutěže Kutná Hora 2006
b) s vyhlášením XIV. ročníku mezinárodního bienále interpretační kytarové
soutěže Kutná Hora 2007

II. u k l á d á
Městskému Tylovu divadlu v Kutné Hoře
předložit vyúčtování nákladů na přípravu ročníku mezinárodního bienále interpretační kytarové soutěže Kutná Hora 2006 a nevyčerpané finanční prostředky poukázat zpět na účet Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. Ladra, J.Kozáková      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 462/06 k účasti MP na akci "Bitva o Sázavafest"
Rada města s o u h l a s í
s účastí Městské policie Kutná Hora na akci "Bitvy o Sázavafest", a to v rozsahu žádosti, kterou předložili organizátoři akce.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 26.06.06


Usnesení č. 463/06 k žádosti Mgr. Jelínka
Rada města n e s o u h l a s í
a) s tím, aby vynaložené finanční náklady nájemcem (Mgr. Jelínek) na
rekonstrukci sklepu v domě čp. 170 Šultysova ul., Kutná Hora byly
započteny oproti nájemnému

b) s tím, že pronajímatel u nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů v
čp.170 Šultysova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora (pronajímatel)
se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Mgr. Martinem
Jelínkem (nájemce), Čejkovice je oprávněn dát výpověď
nájemci nejdříve za 15 let.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 464/06 k uzavření NS - p. Vít
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů v suterénu domu čp. 637 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Petrem Vítem, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, z a roční nájemné ve výši 100,-- Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 465/06 ke zrušení usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení č. 192/06 ze dne 22.2.2006.
b) s umístěním sídla pro budoucí nově zřizovanou společnost SLUTIPO
s.r.o. v bytě č. 21 domu čp. 169, Mazákova, Kutná Hora, jehož
společnými nájemci jsou manželé Michal a Pavla Tivodarovi.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 466/06 k ukončení NS - Havlíčkovo nám. 87, Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy ze dne 20.6.1995 o nájmu nemovitosti čp. 87, Havlíčkovo nám., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Okresní správou sociálního zabezpečení Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 87, Kutná Hora dohodou ke dni 30.6.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 467/06 k uzavření dodatku k NS - p. Sedláček
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 25.2.2004 o nájmu nebytových prostorů v čp. 165, Šultysova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Antonínem Sedláčkem, Úmonín, týkajícího se rozšíření předmětu nájmu o prostory v I. patře domu (skladové prostory) čp. 165 Šultysova ul., Kutná Hora a zvýšení ročního nájemného o 23.925,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.06


Usnesení č. 468/06 k ukončení NS a vyvěšení záměru o výpůjčce (Sbor Křesťanského společ.)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 4.3.1997 o nájmu nebytových
prostorů v čp. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem
Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Sborem
Křesťanského společenství Kutná Hora, se sídlem Štefánikova 389/14,
Kutná Hora dohodou ke dni 30.6.2006.

b) s vyvěšením záměru na výpůjčku nebytových prostorů v čp. 611
Trebišovská ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 469/06 k ukončení NS - vyvěšení záměru o výpůjčce (klub Sluníčko)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 2.2.2004 o nájmu nebytových
prostorů v čp. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem
Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Asociací rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí v ČR klub "Sluníčko" Kutná Hora, se
sídlem Trebišovská 611, Kutná Hora dohodou ke dni 30.6.2006.

b) s vyvěšením záměru na výpůjčku nebytových prostorů v čp. 611
Trebišovská ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 470/06 k ukončení NS a vyvěšení záměru o výpůjčce (TJ Sokol Kaňk)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 16.8.2004 o nájmu pozemků v k.ú.
Kaňk uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552,
Kutná Hora a TJ Sokol Kaňk, se sídlem Kaňk, Kutná Hora dohodou ke dni
30.6.2006.

b) s vyvěšením záměru na výpůjčku pozemků p.č. 682/1 a 682/2 v k.ú. Kaňk.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 471/06 k prominutí poplatku a úroku z prodlení (J.Červeňák)
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Jana Červeňáka,
Kutná Hora ve výši 50 % z částky 4.222,00 Kč.
b) s prominutím úroku z prodlení pro Základní uměleckou školu Kutná Hora,
Vladislavova 376 ve výši 801,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.06


Usnesení č. 472/06 k záboru ul. U Lorce a Česká
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství v ulici U Lorce pro účely umístění prodejního stánku v termínu pořádání "Pivních slavností" a se záborem veřejného prostranství v ulici Česká před hřbitovem pro účely umístění prodejního stánku v termínu od 27.10.2006 do 29.10.2006 pro paní Boženu Caklovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 473/06 k převzetí inv.majetku - lesních cest od podniku Lesy ČR s.p.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s převzetím investičního majetku, lesních cest "Víko" a "Radvanecká" v kat. území Útěšenovice od podniku Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové do vlastnictví města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 474/06 k ceníku Technických služeb
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. s předloženým Ceníkem služeb společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o., platným od 1.4.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 475/06 k Evropskému týdnu mobility a Evropskému dni bez aut
Rada města I. n e s o u h l a s í
s oficiální účastí města v akci "Evropský den bez aut" a "Evropský týden mobility"

II. d o p o r u č u j e
ředitelům škol pořádat sportovní a kulturní akce tématicky zaměřené na podporu "Evropského týdne mobility"
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 476/06 k umístění kamerového systému na střechu objektu Uhelná 555
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 Kutná Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. se sídlem Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Sitour ČR s.r.o. se sídlem Hansíko va 29, 150 00 Praha 5, týkající se umístění kamerového systému na střeše objektu čp. 555 Uhelná ul. v Kutné Hoře a jeho následného provozu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.06


Usnesení č. 477/06 k uzavření smlouvy o poskytnutí ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně Okál v Sedlci, Vítězná ul., čp. 443, Kutná Hora s paní Petrou Nejedlou, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.6.2006 do 31.8.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 478/06 k uzavření smlouvy o poskytnutí ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v čp. 609, ul. Trebišovská v Kutné Hoře s paní Helenou Šlechtovou na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 6. 2006 do 31. 8. 2006
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 479/06 k uzavření smlouvy o poskytnutí ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v čp. 609, ul. Trebišovská v Kutné Hoře s paní Janou Tokárovou na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.6.2006 do 31.8.2006
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 480/06 k ukončení smlouvy a uzavření nové smlouvy o ubytování
Rada města I. s o u h l a s í
s ukončením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Trebišovské ul., 609. Kutná Hora s paní Michalou Kořínkovou ke dne 31.5.2006

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně Okál v Sedlci, ul. Vítězná 443, Kutná Hora s paní Michalou Kořínkovou na dobu určitou - 3 měsíců, tj. 1.6.2006 do 31.8.2006
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 481/06 k žádosti o zvýšení odměn společnosti TOP CINFIDENCE INTERNATIONAL, s.r.o
Rada města n e s o u h l a s í
se zvýšením odměn pro společnost TOP CONFIDENCE INTERNATIONAL, s.r.o., která se zabývá vymáháním pohledávek
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 482/06 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 23.5.2001, mezi Městem Kutná Hora a paní Annou Chybovou na základě její písemné žádosti. Vyrovnání mezi účastníky proběhne podle čl. VI smlouvy uzavřené dne 23.5.2001, kdy dle této smlouvy Město Kutná Hora vrátí paní Anně Chybové částku ve výši 104.052,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 483/06 k vyhodnocení VŘ č. SN 14/06
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do VŘ č. SN 14/06:
Na 1. místě se umístili Jindra a Richard Vašíčkovi
Na 2. místě s umístila Naděžda Červená
Na 3. místě se umístila Jolana Hanzálková
Na 4. místě se umístil Pavel Růžička
Na 5. místě se umístila Alena Křížková
Na 6.-7. místě se umístila Hana Zelená a firma CONGER a.s

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. 14/06 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jendotky č. 4 v domě čp. 576, ul. Nádražní v Kutné Hoře s manželi Jidrou a Richardem Vašíčkovými, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za naby vatelem, ve výb. řízení, nabízenou kupní cenu 531.031.- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 484/06 k vyhodnocení VŘ č. SN 15/06
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazeců přihlášených do VŘ č. SN 15/06:
Na 1. místě se umístili Jindra a Richard Vašíčkovi
Na 2. místě se umístila Jolana Hanzálková
Na 3. místě se umístil Mgr. Jiří Průcha
Na 4. místě se umístila Jana Nádvorníková
Na 5. místě se umístil Pavel Růžička
Na 6. místě se umístila Naděžda Červená
Na 7. místě se umístila Jana Landová
Na 8.-9. místě se umístila Hana Zelná a firma CONGER a.s.
Na 10. místě se umístila Marie Janásková

II. doporučuje zastupitelstvu města souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. 15/06 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 11 v domě čp. 576, ul. Nádražní v Kutné Hoře s manželi Jindrou a Richardem Vašíčkovými, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výb. řízuení, nabízenou kupní cenu 601. 110,- Kč


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 485/06 k vyhodnocení VŘ č. SN 13/06
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do VŘ č. SN 13/06:

Na 1. místě se umístili Jindra a Richard Vašíčkovi
Na 2. místě se umístila Martina Malá
Na 3. místě se umístila Hana Zelená
Na 4. místě se umístil Mgr. Jiří Průcha
Na 5. místě se umístila Olga Sekerová
Na 6. místě se umístila firma CONGER a.s.
Na 7. místě se umístila Pavel Růžička
Na 8. místě se umístil Ivo Kameník

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. 13/06 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 8 v domě čp. 573, ul. Nádražní v Kunté Hoře s manželi Jindrou a Richardem Vašíčkovými Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za naby vatelem, ve výb. řízení, nabízenou kupní cenu 583.001,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 486/06 k vyhodnocení VŘ č. SN 12/06
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do VŘ č. Sn 12/06:

Na 1. místě se umístili Jindra a Richard Vašíčkovi
Na 2. místě se umístila Jolana Hanzálková
Na 3. místě se umístila Hana Zelená
Na 4. místě se umístila firma CONGER a.s.
na 5. místě se umístil Pavel Růžička

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. 12/06 s uzavřením kupní smlouvy na prodej BJ č. 1 v domě čp. 573, ul. Nádražní v Kutné Hoře s manželi Jindrou a Richardem Vašíčkovými, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výb. řízení, nabízenou kupní cenu 603.030,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 487/06 k pojmenování ulice v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutné Hory pojmenovat ulici k parcele č. 93 v k.ú. Poličany názvem "NAD MLÝNY".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 488/06 k žádosti o zábor veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. před Sankturinovským domen dne 18.5.2006 pro propagaci výrobků Nokia v době od 9:30 do 17:00 hod. pro Václava Myřátského
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.05.06


Usnesení č. 489/06 k žádosti Ing. Štorkové
Rada města s o u h l a s í
se změnou trvání pracovního poměru založeného jmenováním ředitelky Pečovatelské služby Kutná Hora Ing. Marie Štorkové z doby určité na dobu neurčitou.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 490/06 k návrhu organizačního řádu
Rada města s c h v a l u j e
organizační řád pracovních skupin Komunitního plánu Kutná Hora.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 491/06 k zápisu z jednání DR
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 24. jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. ze dne 20.4.2006.

II. s c h v a l u j e
změnu ve funkci tajemníka dozorčí rady - tajemníkem (zapisovatelem) jmenuje paní Irenu Jelínkovou.

III. s o u h l a s í
se změnou kritérií pro výplatu cílové roční odměny jednatele za rok 2006 dle návrhu DR.
Zodpovídá : Ing. Vopálková, jednatelka      Termín : 15.06.06


Usnesení č. 492/06 k zápisu z komise pro revitalizaci sídliště Šipší
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 24.4.2006.

II. s c h v a l u j e
a) umístění skříňky na pozemku města p.č. 785/1 u vstupu na parkoviště
Kauflandu
Zodpovídá : Ing. Suchánek Termín : 31.5.2006
b) seznam nutných oprav na sídlišti Šipší dle zpracovaného seznamu OSM
Zodpovídá : Ing. Suchánek Termín : 31.7.2006

III. p o v ě ř u j e
v záležitosti čištění ulic :
a) odbor správy majetku doplněním dodatkových tabulek : doba a termíny
čištění ulic
b) Městskou policii zajištěním hlášení občanů o termínu konání úklidu
místních komunikací na sídlišti Šipší
Zodpovídá : Ing. Suchánek, O.Kubový      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 493/06 ke stanovení termínů RM na II.pololetí 2006
Rada města s c h v a l u j e
termíny zasedání Rady města Kutná Hora na II. pololetí 2006 :
12.7., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10. a 18.10.2006.


Usnesení č. 494/06 k zápisu z jednání poradního orgánu RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity města ze dne 15.5.2006.

II. s o u h l a s í
na návrh poradního orgánu
a) se zpracováním porovnávací studie rekonstrukce včetně dostavby
Městské knihovny, Husova 145, K.Hora anebo novostavby městské
knihovny v areálu Lidka nezávislým projektantem.
b) s řešením změny ÚPCZ p.č. 1273/2, 1273/1 včetně nárožní parcely p.č.
1271 v ulici Na Sioně (Ing. Kovář)
c) s předloženou hmotovou studií objektu Na Sioně s požadavkem předložení
rozpracované studie nového objektu
d) se změnou ÚPCZ a ÚPM dle návrhu manželů Kolmanových

III. n e s o u h l a s í
na návrh poradního orgánu
a) se žádostí paní Bendové Evy o dílčí změnu pozemku v nezastavitelném
území na pozemky s funkcí bydlení (p.č. PK 477 v k.ú. Malín).
b) se žádostí pana Škvora o výstavbu RD v lokalitě U Trojice a doporučuje
chránit stávající krajinářské hodnoty území dané lokality.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 17. května 2006

Nahoru