17. dubna 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 17.dubna 2007

Usnesení č. 330/07 k poskytnutí finančního příspěvku
Rada města s o u h l a s í
a) s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na zemské kolo dětské hasičské
soutěže, které se bude konat dne 19.5.2007 občanskému sdružení MAS Lípa
pro venkov, Zbraslavice 7.

b) s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,-- Kč na I. ročník Poháru Městské
policie v malé kopané, který se bude konat dne 25.5.2007 Městské policii
Kutná Hora, Kremnická 54.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 331/07 k zápůjčce parku pod Vlašským dvorem - ORDO KROMEN
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře skupině historického šermu ORDO KROMEN, pan Pavel Novák, Praha 9 - Prosek za účelem pořádání kulturní akce - vystoupení historického šermu ve dnech od 30.4. do 6. 5. 2007 vždy od 17:00 hod.(9 0 min).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.04.07


Usnesení č. 332/07 k instalaci zvuk.info.nosiče
Rada města I. s o u h l a s í
s instalací zvukového informačního nosiče firmy Daruma Plzeň v lokalitě a za podmínek uvedených v důvodové zprávě
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 333/07 k návrhu na usnesení
Rada města s o u h l a s í
s provozem letního kina v parku pod Vlašským dvorem, a to v termínu od 4.7. do 8.8.2007, promítací dny středa, pátek a sobota.
Zodpovídá : O. Seifert, J. Kozáková      Termín : 08.08.07


Usnesení č. 334/07 k zápisu kul.komise, sponzor.daru a redakční radě
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z kulturní komise ze dne 29.3.2007.

II. n e s o u h l a s í
s poskytnutím sponzorského daru obci Chlístovice na akci "655 let od první zmínky o obci a 570 let od dobytí hradu Sion"

III. d o p o r u č u j e
redakční radě Kutnohorských listů poskytnout prostor pořadatelům akce pro její propagaci, pokud o to projeví zájem.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.07


Usnesení č. 335/07 ke jmenování do funkce ředitele ZŠ K.H.,Kremnická 98
Rada města j m e n u j e
s účinností od 1.8.2007 paní PaedDr. Alenu Kotrbovou, Kutná Hora, do funkce ředitele příspěvkové organizace Základní školy Kutná Hora, Kremnikcá 98, okres Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 336/07 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na části pozemku p.č. 70/1 pro každého vlastníka pozemku p.č. 67/3 v k.ú. Malín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm..
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 337/07 ke změně zřizovací listiny příspěv.org.Škol.jídelny K.H.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
ke schválení následující změnu zřizovací listiny přípsěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora:
Z čl. V bodu 1 zřizovací listiny se vyjímá budova skladu
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.07


Usnesení č. 338/07 k pozastavení plateb nájemného spol.KH TEBIS, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s dočasným pozastavením plateb nájemného společností KH TEBIS, s.r.o. a to po dobu realizace akce "rozšíření tepelného hospodářství", maximálně však do konce září 2007.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 339/07 k návrhu na rozpočtová opatření PAM č.1-3
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření PAM č.1 - navýšení
rozpočtových prostředků na pozlacení atributů sousoší sv. Václava na
parapetní zdi u Jezuitské koleje ve výši 12.000,-Kč na úkor položky
posudky, dle bodu 1.důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření PAM č.2 - vytvoření nové
položky na akci "Obnova střešního pláště na domě čp.376 Vladislavova
ulice" v Kutné Hoře ve výši 1.500.000,-Kč na úkor položky zasedací síň
Vlašského dvora, dle bodu 2.důvodové zprávy

c) předložený návrh na rozpočtové opatření PAM č.3 - vytvoření nové
položky na akci "Výměna krovu a obnova střešního pláště na domě čp.42
Komenského náměstí" v Kutné Hoře ve výši 2,500.000,-Kč na úkor položky
posudky a položky rekonstrukce objektu čp.41 Komenského náměstí, dle
bodu 3.důvodové zprávy

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ
informovat Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních PAM č.1-3Zodpovídá : O. Seifert, R.Zahradníček      Termín : 26.06.07


Usnesení č. 340/07 k přidělení finančního příspěvku z Programu regenerace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přidělením finančního příspěvku ve výši 50.000,-Kč z Programu regenerace města Kutná Hora pro rok 2007 Římskokatolické farmosti Kutná Hora Sedlec
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 341/07 k vyhodnocení poptávkového řízení
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Výměna krovu a obnova střešní krytiny na domě čp.42 Komenského náměstí" v Kutné Hoře s firmou Milan Kovář - stavební činnost, Na Sioně 327, Kutná Hora ve výši 1.976.217,71Kč včetně 19% DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.05.07


Usnesení č. 342/07 k rozdělení finan. prostředků z Fondu regenerace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením finančních prostředků z Fondu regenerace města Kutné Hory na majetek ve vlastnictví fyzických a právnických osob a vlastnictví církví, jak je uvedeno v příloze.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 343/07 k rozdělení finan. prostředků v rámci Programu regenerace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým rozdělením finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2007, tak jak je uvedeno v příloze.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 344/07 k žádosti o poskytnutí mimořádné půjčky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení mimořádně mimo výběrové řízení p.Vladimírovi Dupalovi a p.Ing.Josefovi Bártovi dle žádoti
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 345/07 k žádosti o prodloužení termínů
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usnesení RM viz důvodová zpráva
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 346/07 k zápisu jednání dozorčí rady
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis č.2 z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 29.března 2007


Usnesení č. 347/07 k zápisu z jednání komise pro revitalizaci Šipší
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro revitalizaci Šipší ze dne 26.3.2007

II. j m e n u j e
Ing. Zdeňka Jiráska, předsedou komise pro revitalizaci sídliště Šipší

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 348/07 k jednání komise životního prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis č.1 z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2007

b) zápis z komise pro školství ze dne 2.4.2007

c) zápis z komise pro TV a sport ze dne 27.3.2007

d) zápis z 2.zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 11.4.2007


Usnesení č. 349/07 k poskytnutí příspěvku na seminář - Chotkové
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,--Kč na seminář, věnovaný působení významné šlechtické rodiny Chotkových v Kutné Hoře, který pořádá Klub rodáků a přátel Kutné Hory ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem - Českým muzeem venkova na Zá mku Kačina dne 19.5.2007.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 350/07 k návrhu na výměnu bytu
Rada města s o u h l a s í
s výměnou bytů mezi manželi Alenou a Jaroslavem Královými, Kutná Hora o velikosti 2+kk a paní Erikou Flaksovou,,Kutná Hora o velikosti 1+1 a to následně:

a) s ukončením nájemní smlouvy s manželi Alenou a Jaroslavem Královými na byt
č.2 Kutná Hora ke dni 30.4.2007.

b) s uzavřením nájemní smlouvy s paní Erikou Flaksovou na byt č.2
Kutná Hora na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 351/07 k vyhlášení výběrového řízení č.SN 10/07
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 10/07 na pronájem bytu o velikosti 2+1 ve 2.podlaží domu čp.589, ul. Kollárova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 28.5.2007 v 16.00 hodin.< BR> Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.06.07


Usnesení č. 352/07 k přisloučení místnosti k bytu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na byt č.2 v Kutné Hoře, jehož nájemcem je pan František Buriánek, ve smyslu změny velikosti bytu z 1+1 na 2+1 s příslušenstvím s celkovou plochou bytu 69,70 m2, s účinností od 1.5.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 353/07 k přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č.2, o velikosti 2+1, v domě čp.379, Palackého náměstí, Kutná Hora, s paní Miriam Spěvákovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.5.2007 na dobu určitou - 2 roky.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 354/07 k prodloužení nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.168, ul.Mazákova, Kutná Hora s paní Evou Pompovou, na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.5.2007 do 30.4.2008.

II. s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.170, ul. Šultysova, Kutná Hora s paní Silvií Vajglovou na dobu určitou, tj. od 15.4.2007 do 30.4.2009

III. s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 469, ul. Městské sady, Kutná Hora s paní Naděždou Rakašovou na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.5.2007 do 31.10.2007

IV. s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.181, Václavské náměstí, Kutná Hora s panem Jaroslavem Vrbickým na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.5.2007 do 31.10.2007.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 355/07 k záměru na pronájem nemov. čp.804 Ku Ptáku
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
nabídky uchazečů přihlášených do záměru na pronájem nemovitosti čp.804 Ku Ptáku, Kutná Hora s tím, že nevybrala vítěze.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vyvěšením záměru na prodej budovy čp. 804 s pozemky p.č. 946/1, 946/9, 946/10, 958/1, 960, 961, 962, 965 o celkové výměře 2.891 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, Suchánek      Termín : 17.04.07


Usnesení č. 356/07 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro pana Alexeje Říhu, Kutná Hora ve výši 50% z částky 1 636,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Evu Pompovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 5.239,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 357/07 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínu usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 315/07 ze dne 3.4.2007 a č. 316/07, bod III. ze
dne 3.4.2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 358/07 k uzavření dodatku - České muzeum výtvar.umění
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemků v areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře mezi Českým muzeem výtvarným uměním (pronajímatel) se sídlem Husova 19-21, Praha 1 a Městem Kutná Hora (nájemce) se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora


Zrušeno usnesením RM č. 438/07 ze dne 22.5.2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 359/07 k návrhu na rozpočtová opatření - OSM č.10/07-12/07
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.10/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na úhradu plateb dle nově uzavřené nájemní smlouvy v celkové výši 10.000,--Kč, a to na úkor položky nebyty materiál - viz bod č.1 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odoboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatřeních schváleném v bodě I tohoto usnesení

III. d o p o r u č u j e
a) Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozpočtovým opatřením OSM č.11/07 na navýšení příjmů o částku
123.760,--Kč za provozování komerčně informačního systému za rok 2006 a na
navýšení výdajů o tutéž částku 123.760,--Kč, kterou by se posílila položka
autobusové zastávky opravy - viz bod č.2 důvodové zprávy.

b) Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zrušením příjmové položky - smlouva o sdružení v částce
4.000,--Kč, dále souhlasit s vytvořením nové příjmové položky - splátka
dluhů ve výši 14.620,--Kč a souhlasit s následným navýšením výdajové
položky opravy sportoviště o částku 10.620,--Kč.

Zodpovídá : Suchánek, Zahradníček      Termín : 26.06.07


Usnesení č. 360/07 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Sdružení Kocábka, Litoměřická 798, Kutná Hora, za účelem uspořádání 24. ročníku festivalu "Kutnohorská Kocábka" na den 11.8.2007 od 09:00 do 24:00.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.08.07


Usnesení č. 361/07 k žádosti o umístění piktogramu
Rada města n e s o u h l a s í
s umístěním piktogramů "Restaurant-Café Harmonia" na stojany turistického informačního systému v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 362/07 k problémům fakturace služeb - TS K.H.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
stav fakturace služeb prováděných společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. na základě Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb z r.2000

II. u k l á d á
odboru správy majetku připravit návrh nové smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, ve které budou přehledně specifikovány náklady na jednotlivé činnosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 363/07 k uzavření nájem. sml.na část pozemku p.č.2548/2
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2548/2, díl 13 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a panem Janem Třískou, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve vý ši 2 Kč/m2/rok.


Usnesení zrušeno usnesením RM č. 629/07 ze dne 10.7.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 364/07 k ceníku služeb TS K.H.
Rada města s o u h l a s í
s předloženým Ceníkem služeb společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., platným od 1.4.2007

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 365/07 k uzavření podnájemní sml. - OTRAN
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy o podnájmu nebytových prostorů (ordinace) v areálu nemocnice v Kutné Hoře mezi Nemocnicí Kutná Hora s.r.o. s sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a společností OTRAN Kutná Hora s.r.o. se sídlem Kutná Hora za stejných podmínek j ako byla uzavřena stávající smlouva s MUDr. Jiřím Balým.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.04.07


Usnesení č. 366/07 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku p.č. 4465 a části pozemku p.č. 4467/2 v k.ú. Kutná Hora Gymnáziu Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora, za účelem zřízení miniarboreta a naučné stezky na dobu 30 let.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 367/07 ke zhodnocení bytové situace - Bartoš
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě č.p.586, Puškinská ul. v Kutné Hoře manželům Terezii a Jiřímu Bartošovým na dobu určitou do 30.6.2007.


Zrušeno usnesením RM č. 724/07 dne 21.8.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.04.07


Usnesení č. 368/07 k poskytování provozních dotací - Nemocnice K.H.
Rada města s o u h l a s í
s vypracovaným systémem pro poskytování provozních dotací jako kompenzací s vybranými skupinami nákladů
Zodpovídá : Ing. Malý      Termín : . .


Usnesení č. 369/07 ke zprávě auditora a výkazy hospodaření - Nemocnice
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) výkazy hospodaření k 31.12.2006
b) zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za období od 1.1. do
31.12.2006

II. s c h v a l u j e
návrh jednatele společnosti - převod vzniklé ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých účetních obdobíIvo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 17. dubna 2007

Nahoru