17. června 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 17.června 2008

Usnesení č. 560/08 k výroční zprávě spol. Průvodcovská služba
Rada města I. s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Průvodcovská služba
a) výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, společnost s ručením omezeným, za rok 2007
b) úhradu ztráty za rok 2007 dle doporučení dozorčí rady společnosti ve výši 231.415,08 Kč
c) výplatu roční prémie za rok 2007 pro jednatelku společnosti dle doporučení dozorčí rady

II. u k l á d á
jednatelce společnosti
zaslat výroční zprávu za rok 2007 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatel PS      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 561/08 k příhřevu vody venkovních bazénů
Rada města s o u h l a s í
s přihříváním vody venkovních bazénů Kutnohorské plovárny, dle předloženého návrhu provozovatele Tělovýchovné jednoty Sparta Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.06.08


Usnesení č. 562/08 k personálním změnám v ORRÚP MÚ K.Hora
Rada města I. o d v o l á v á
v souladu s § 102 odst. 2.písm.g s účinností k 30.6.2008 z funkce vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování paní Libuši Opatrnou v souvislosti s jejím odchodem do starobního důchodu.

II. j m e n u j e
v souladu s § 102 odst. 2 písm.g s účinností k 1.7.2008 do funkce vedoucího odboru regionálního rozvoje a územního plánování pana Ing. Vlastimila Kapičku na základě výběrového řízení.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 563/08 k zápisům RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) Zápis z jednání Komise pro rozvoj tepelného hospodářství ze dne 5.6.2008
b) zápis komise pro školství ze dne 12.5.2008
c) zápis z jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity ze dne 28.5.2008
d) zápis komise pro rozvoj a investiční aktivity města ze dne 21.5.2008


Usnesení č. 564/08 k vyhlášení VŘ č. M 6/08
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení veřejné dražby domu čp. 614 na Pirknerově náměstí v Kutné Hoře

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 6/08 na prodej nemovitosti čp. 614 Pirknerovo nám. v Kutné Hoře s pozemky p.č. 1112 a 1113 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2.200.000,-Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 565/08 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1kV) na pozemku p.č. 3679/3, 3678/2 (PK 2590), 3678/4 a 3678/1 (PK 2590) v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce , a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 566/08 k výroční zprávě společnosti MLaR
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky
a) výroční zprávu společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol.
s.r.o. za rok 2007
b) rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2007 ve výši
1.180.378,61 Kč: 180.000,-- Kč ve prospěch sociálního fondu a 1.000.378,61
Kč přeúčtovat na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let.


Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel M      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 567/08 k výroční zprávě spol. Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby
a) výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Technické služby
Kutná Hora spol. s r.o. za rok 2007
b) rozdělení zisku za rok 2007 ve výši 624.969,13 Kč dle doporučení dozorčí
rady společnosti: ve prospěch Zákonného rezervního fondu 31.284,46 Kč a
593.720,67 Kč přeúčtovat na účet Nerozdělený zisk z let minulých.

Zrušeno usnesením RM č. 651/08 ze dne 15.7.2008.

Zodpovídá : Ing. M.Železný, jednatel      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 568/08 k vybavení dětských hřišť u MŠ
Rada města u k l á d á
Ekonomickému odboru
převést 263.000,-- Kč z rozpočtové položky Rekonstrukce hřiště Průmyslovák na vybavení dětských hřišť u mateřských škol PO Mateřské školy Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 569/08 k rekonstrukci šaten SK Sparta ČKD
Rada města I. s c h v a l u j e
přidělení zakázky na rekonstrukci šaten Městským lesům a rybníkům.

II. u k l á d á
vedoucímu investičního odboru
uzavřít s Městskými lesy a rybníky smlouvu o dílo.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 570/08 k vyhodnocení VŘ č.SN 9/08 - nebytový prostor Sedlecká 652
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 9/08 o nájmu nebytového prostoru v č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora pana Františka Stýbla, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru v č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 571/08 k přidělení bytu v DPS (J.Růžičková)
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1, ve 3. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s paní Jaroslavou Růžičkovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s ú činností od 1. 7. 2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 572/08 k prominutí poplatku z prodlení (Čurejová, Kuberová, Pompová)
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Ivetu Čurejovou, Kutná Hora ve výši 25 % z částky 2 994,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Janu Kuberovou,Kutná Hora ve výši 25 % z částky 1 878,00 Kč.

c) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Darinu Pompovou,Kutná Hora ve výši 25 % z částky 5 589,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 573/08 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti (K.Mačová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2007 pro paní Květu Mačovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 2.249,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 300,00 Kč počínaje měsícem listopad 200 8.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 574/08 k žádosti p. Peši (pronájem kotelny nemocnice)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - 1 místnost v I. patře objektu kotelny v areálu nemocnice v Kutné Hoře panu Dalimilu Pešovi,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.08


Usnesení č. 575/08 k žádosti pí Genovové (dodatek ke smlouvě o nájmu nebyt.prostor)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Wilderovou, Kutná Hora o nájmu nebytových prostor na poliklinice v Kutné Hoře týkajícího se rozšíření nájemce o paní Taťánu Genovovou,Uhlířské Janovice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 576/08 k poskyntuí ubytovny města (Z. Kučerová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s paní Zdeňkou Kučerovou, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.7.2008 do 30.9.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 577/08 k uzavření NS - Naproma Production, spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části stěny domu č.p. 1-3 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Naproma Production, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Štefánikova 249/28, za účelem umí stění reklamního baneru a za roční nájemné ve výši 72.000,- Kč.

Zrušeno usnesením RM č. 665/08 ze dne 15.7.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 578/08 k prodloužení termínů plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 477/08 a č. 541/08 bod d)

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 579/08 k prodloužení doby splatnosti (N.Rakašová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2007 pro paní Naděždu Rakašovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 17.230,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 1.000,00 Kč počínaje měsícem červ en 2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 580/08 k zápisu DR KH Tebis
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS s.r.o. zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. ze dne 27.5.2008.Usnesení č. 581/08 k zápisu DR MLaR
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky K.Hora s.r.o.
zápis ze 40.zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 22.května 2008

II. s o u h l a s í
a) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na uspořádání
Městských her 3.Olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře
b) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50.000,- Kč Občanskému sdružení
Stříbrná Kutná Hora, Barborská 28, Kutná Hora
c) s udělením odměny jednateli společnosti za I.Q.2008 v plné výši.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel M      Termín : 20.06.08


Usnesení č. 582/08 k výpůjčce parku pod Vl. dvorem (J.Vintr)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře panu Jiřímu Vintrovi, Kutná Hora, za účelem uspořádání kulturní akce - hudebního vystoupení cca 10 kapel na den 12.7.2008. Samotná akce proběhne v době od 14:00 do 24:00 hod.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.07.08


Usnesení č. 583/08 k výpůjčce parku pod Vl. dvorem (MO ČSSD Šipší)
Rada města n e s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Místní organizaci ČSSD Kutná Hora "Sídliště", se sídlem Havlíčkovo náměstí 512, Kutná Hora, za účelem uspořádání akce pro rodiče a děti - "Rozloučení s létem" na den 27.9.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 584/08 k zápisu DR spol. Technické služby
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby K.Hora s.r.o.
a) Zápis č. 04/08 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby
Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 2.6. 2008
b) Vyplacení roční pohyblivé složky mzdy za rok 2007 jednateli společnosti ve
výši uvedené v zápisu č. 04/08 ze zasedání Dozorčí rady společnosti
Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

II. s c h v a l u j e
na základě návrhu Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. vyplacení čtvrtletní pohyblivé složky mzdy za I.čtvrtletí 2008 jednateli společnosti ve výši uvedené v zápisu č. 04/08 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické s lužby Kutná Hora, spol. s r.o.

Zodpovídá : Ing. M. Železný,jednatel      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 585/08 k výpůjčce prostor Vl. dvora (Operní týden)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou prostor Vlašského dvora dle přiložené žádosti paní Karolíně Hromádkové, 301 22 Plzeň, za účelem uspořádání festivalu Operní týden 2008 ve dnech 23.- 28.6.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.06.08


Usnesení č. 586/08 k rozpočtovému opatření OSM č. 52-53/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.52/08, kterým se navyšuje rozpočtová položka pojistné události společné prostory o částku 950,-- Kč, a to na úkor položky pojistné události (nebyty) - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.53/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na novou rozpočtovou položku lavičky - nákup v celkové výši 38.790,-- Kč, a to na úkor položky mobiliář opravy - viz bod č.2 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 587/08 k žádosti pí V.Novotné (pronájem části pozemku Václavské nám. 182)
Rada města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1091 v k.ú. Kutná Hora paní Věře Novotné, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 588/08 k výroční zprávě společnosti KH Tebis
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS s.r.o.
výroční zprávu společnosti KH TEBIS,s.r.o.za rok 2007.
Zodpovídá : Ing. V. Gajdoš      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 589/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 17-20
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 17 - převod prostředků neinvestiční účelové dotace MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století - 2. ročník recitační přehlídky "Ten verš si říkám tiše…", na výšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 6 000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 18 - převod prostředků neinvestiční účelové dotace MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na "Veřejné informační služby knihoven VISK - 3" tiskárna, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 32 000,- K č dle důvodové zprávy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 19 - převod prostředků neinvestiční účelové dotace MK ČR na "Veřejné informační služby knihoven - VISK 3" - licence Clavius pro jednotlivé knihovny, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 65 000,- Kč dle důvodové zprávy.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 20 - převod prostředků investiční účelové dotace MK ČR na "Veřejné informační služby knihoven "VISK 3" - knihovnický server se softwarovým vybavením, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 304 00 0,- Kč, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 17 - 20.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 590/08 k zápisu DR spol. Průvodcovská služba
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 2.6.2008.Usnesení č. 591/08 k mimořádné odměně ředitelce ZŠ Kamenná stezka
Rada města s c h v a l u je
přiznání mimořádné odměny ředitelce Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40, paní Mgr. Lídě Jůnové v souvislosti s ukončením pracovního poměru odchodem do důchodu.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 592/08 k poskytnutí mimořádné půjčky z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení panu Balkovi a paní Pajerové mimořádně mimo výběrové řízení.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 593/08 k návrhu změny č. 10 ÚM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 10 územního plánu města Kutné Hory v místní části "Vrchlice" na pozemcích parc. č. 4274/1 a 4274/2 v kat. území Kutná Hora.

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 594/08 k oplocení starého koupaliště
Rada města I. s o u h l a s í
s oplocením a úpravou prostoru starého koupaliště z důvodů uvedených v důvodové zprávě

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
převést na tuto akci 250.000,- Kč z rezervy města, včetně pravidelné úpravy travnaté plochy.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.08


Usnesení č. 595/08 k převodu elektroměru a uzavření dohody o splátkách (M.Khalupnik)
Rada města I. s c h v a l u j e
převod elektroměru u nájemního bytu č. 7, ul. Vojtěšská 19, Kutná Hora, z pronajímatele Města Kutná Hora na nájemce paní Mariyi Khalupnik
ke dni 1.7.2008;

II. u k l á d á
ODboru správy majetku
uzavřít dohodu o splátkách s paní Mariyi Khalupnik - úhrada spotřeby elektrické energie (nájemní byt č. 7, ul. Vojtěšská 19, Kutná Hora) za období září 2007 až červen 2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 596/08 ke stabilnímu fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zřídit "Stabilní fond pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora" a schválit "Pravidla pro tvorbu a použití prostředků stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora".


Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 597/08 k rozpočtovým opatření OŽP č. 1-3/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.1 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům ČR na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 48.050,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 2 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za IV. čtvrtletí roku 2007, navýšení rozpočtov ých příjmů a výdajů ve výši 247 350,- Kč dle důvodové zprávy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 3 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za I. čtvrtletí roku 2008, navýšení rozpočtový ch příjmů a výdajů ve výši 249 080,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 17. června 2008

Nahoru