17. července 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 17.července 2013

Usnesení č. 613/13 k úpravě nájemného
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím úhrady nájmu a záloh na služby spojené s užíváním bytu č. 16 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře za měsíc červenec 2013 pro nájemce bytu manžele Shikhun Rein San a Nang Ram Tamdang.

b) s uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě k bytu č. 16 v čp. 343,
ul. Masaykova v Kutné Hoře, jehož jsou společnými nájemci manželé Shiknun Rein San a Nang Ram Tamdang týkající se stanovení smluvního nájemného ve výši 500,-Kč měsíčně s účinností od 1. 8. 2013 s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 17. července 2013

Nahoru